(EU) 2022/1991Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1991 ze dne 20. října 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 schvaluje didecyldimethylamonium-chlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 a 2 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 273, 21.10.2022, s. 11-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 273/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1991

ze dne 20. října 2022,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 schvaluje didecyldimethylamonium-chlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 a 2

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být vyhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Uvedený seznam zahrnuje didecyldimethylamonium-chlorid.

(2)

Didecyldimethylamonium-chlorid byl vyhodnocen pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (biocidní přípravky osobní hygieny) a typu 2 (dezinfekční přípravky pro použití v soukromé oblasti a oblasti veřejného zdraví a jiné biocidní přípravky), jak jsou definovány v příloze V směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3), které odpovídají přípravkům typu 1 a 2, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Členským státem zpravodajem byla určena Itálie a její hodnotící příslušný orgán předložil Komisi dne 10. září 2012 hodnotící zprávu a své závěry. Po předložení hodnotící zprávy proběhly diskuse na technických schůzkách organizovaných Evropskou agenturou pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

Z čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 vyplývá, že látky, u nichž bylo hodnocení členských států dokončeno do 1. září 2013, mají být vyhodnoceny v souladu s ustanoveními směrnice 98/8/ES.

(5)

V souladu s čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 vypracovává Výbor pro biocidní přípravky k žádostem o schválení účinných látek stanovisko agentury. V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 přijal Výbor pro biocidní přípravky stanoviska agentury (4) dne 2. prosince 2021 a zohlednil v nich závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(6)

Podle uvedených stanovisek je možné předpokládat, že biocidní přípravky typu 1 a 2 obsahující látku didecyldimethylamonium-chlorid splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. b), c) a d) ve spojení s čl. 10 odst. 1 směrnice 98/8/ES, jsou-li dodrženy určité požadavky týkající se jejich použití.

(7)

S přihlédnutím ke stanoviskům agentury je vhodné schválit didecyldimethylamonium-chlorid jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typu 1 a 2 s výhradou dodržení určitých podmínek.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nezbytná pro splnění nových požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Didecyldimethylamonium-chlorid se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1 a 2, s výhradou podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Stanoviska Výboru pro biocidní přípravky týkající se žádostí o schválení účinné látky didecyldimethylamonium-chlorid, typy přípravků: 1 a 2, ECHA/BPC/311/2021 a ECHA/BPC/312/2021, přijatá dne 2. prosince 2021.


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Didecyldimethylamonium-chlorid

Název podle IUPAC: N,N-didecyl-N,N-dimethylamonium-chlorid

Č. ES: 230-525-2

Č. CAS: 7173-51-5

908 g/kg sušiny

1. února 2024

31. ledna 2034

1

Povolení biocidních přípravků podléhá této podmínce:

Při hodnocení přípravku se musí věnovat zvláštní pozornost expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2

Povolení biocidních přípravků podléhá těmto podmínkám:

1.

Při hodnocení přípravku se musí věnovat zvláštní pozornost expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2.

Při hodnocení přípravku se musí věnovat zvláštní pozornost expozici a potenciálním rizikům pro profesionální uživatele.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU