(EU) 2022/1990Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1990 ze dne 20. října 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 ruší schválení tolylfluanidu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 273, 21.10.2022, s. 9-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 273/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1990

ze dne 20. října 2022,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 528/2012 ruší schválení tolylfluanidu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tolylfluanid byl schválen jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 (konzervanty pro povlaky), jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012, prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1087 (2), s výhradou splnění určitých podmínek (dále jen „schválení“).

(2)

Dne 2. března 2020 požádalo Dánsko, aby Komise zahájila přezkum schválení podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 na základě významných důvodů, že použití účinné látky v biocidních přípravcích nebo ošetřených předmětech vzbuzuje značné obavy ohledně bezpečnosti těchto biocidních přípravků nebo ošetřených předmětů. Konkrétněji, v mnoha dánských zásobách pitné vody byl zjištěn metabolit tolyfluanidu, dimethylsulfamid, a tyto kontaminace mohou souviset s používáním barev ošetřených tolylfluanidem. Pokud jsou podzemní vody při úpravě pitné vody ozonovány, může se dimethylsulfamid přeměnit na N-nitrosodimethylamin, který je genotoxický, mutagenní a karcinogenní. Dánsko proto požádalo o revizi hodnocení posouzení rizik pro podzemní vody pro tolylfluanid pro typ přípravku 7 s cílem omezit používání tolylfluanidu ve venkovních barvách ošetřených tolylfluanidem.

(3)

Dne 5. července 2021 oznámila Komise původnímu žadateli o schválení tolylfluanidu svůj záměr zahájit postup přezkumu schválení uvedené účinné látky pro typ přípravku 7 v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 a poskytla původnímu žadateli příležitost předložit připomínky. Kromě toho Komise zveřejnila informace o tom, že tento přezkum provádí, na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012.

(4)

Dne 7. října 2021 původní žadatel o schválení tolylfluanidu uvedl, že zastavil výrobu účinné látky a uvádění biocidních přípravků, které ji obsahují, na trh a nebude žádat o obnovení schválení této látky. Původní žadatel o schválení tolyfluanidu je jediným dodavatelem látky ve smyslu čl. 95 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 528/2012 zařazené na seznam uvedený ve zmíněném pododstavci pro danou účinnou látku a typ přípravku zveřejněný na internetových stránkách Evropské agentury pro chemické látky. Kromě toho není v Unii povolen žádný biocidní přípravek obsahující tolylfluanid pro typ přípravku 7.

(5)

Vzhledem k tomu, že neexistují žádní další dodavatelé této látky, že v Unii není povolen žádný biocidní přípravek obsahující tolyfluanid pro typ přípravku 7 a že původní žadatel nebude žádat o obnovení schválení této látky, Komise nekonzultovala Evropskou agenturu pro chemické látky podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Po přezkoumání poskytnutých informací se Komise domnívá, že použití tolyfluanidu v biocidních přípravcích a ošetřených předmětech vzbuzuje značné obavy ohledně bezpečnosti těchto biocidních přípravků a ošetřených předmětů. Vzhledem k tomu, že neexistují žádní další dodavatelé této látky, že v Unii není povolen žádný biocidní přípravek obsahující tolyfluanid pro typ přípravku 7 a že původní žadatel nebude žádat o obnovení schválení této látky, považuje Komise za vhodné zrušit schválení tolylfluanidu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1087 by proto mělo být zrušeno.

(8)

Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty potřebují čas, aby se přizpůsobily zrušení schválení, mělo by být po určitou dobu povoleno nadále uvádět na trh Unie ošetřené předměty ošetřené tolylfluanidem nebo obsahující tolylfluanid pro typ přípravku 7.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení tolylfluanidu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7 se zrušuje.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1087 se zrušuje s účinkem ode dne 10. listopadu 2022.

Článek 3

Ošetřené předměty ošetřené tolylfluanidem nebo obsahující tolylfluanid pro typ přípravku 7 nesmí být uváděny na trh Unie od 10. května 2023.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1087 ze dne 5. července 2016, kterým se schvaluje tolylfluanid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7 (Úř. věst. L 180, 6.7.2016, s. 18).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU