(EU) 2022/1988Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1988 ze dne 12. července 2022, kterým se podle čl. 48 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 prodlužuje přechodné období pro další poskytování služeb skupinového financování v souladu s vnitrostátním právem (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 273, 21.10.2022, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. října 2022 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 273/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1988

ze dne 12. července 2022,

kterým se podle čl. 48 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 prodlužuje přechodné období pro další poskytování služeb skupinového financování v souladu s vnitrostátním právem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 48 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 mohou poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří měli povolení podle vnitrostátního práva před 10. listopadem 2021, nadále nabízet služby skupinového financování v souladu s uvedeným vnitrostátním právem do 10. listopadu 2022. Toto přechodné období bylo zavedeno proto, aby poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří již provozují činnost, získali dostatek času na přizpůsobení svých obchodních činností novému právnímu režimu a měli dostatek času na podání žádosti o povolení podle tohoto režimu a aby příslušné orgány měly dostatek času na shromáždění dostatečných informací a zdrojů k zajištění přechodu bez narušení trhu.

(2)

Podle čl. 48 odst. 3 nařízení (EU) 2020/1503 musí Komise posoudit uplatňování nařízení (EU) 2020/1503 na poskytovatele služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování pouze na vnitrostátním základě, a dopad uvedeného nařízení na rozvoj vnitrostátních trhů skupinového financování a na přístup k financování. Na základě uvedeného posouzení může Komise přechodné období uvedené v čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení jedenkrát prodloužit o dvanáct měsíců.

(3)

Na základě posouzení, které zohlednilo odborné doporučení vypracované orgánem ESMA a obdržené dne 19. května 2022, dospěla Komise k závěru, že prodloužení přechodného období o dvanáct měsíců je nezbytné, aby se zabránilo narušení velkých vnitrostátních trhů skupinového financování. Narušení by bylo způsobeno tím, že některé příslušné orgány by nebyly schopny dokončit povolovací řízení do 10. listopadu 2022 a platformy skupinového financování působící podle vnitrostátního práva by nebyly schopny se včas přizpůsobit komplexnějšímu rámci.

(4)

Vzhledem k vysokému riziku narušení trhu je proto vhodné prodloužit přechodné období uvedené v čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 o dvanáct měsíců do 10. listopadu 2023, aby se platformám skupinového financování působícím podle vnitrostátního práva a příslušným orgánům poskytl dostatek času na přizpůsobení se novému režimu.

(5)

V zájmu prodloužení stávajícího přechodného období před uplynutím jeho platnosti nebo co nejdříve po jejím uplynutí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by být použitelné nejpozději dne 11. listopadu 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přechodné období podle čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 se prodlužuje do 10. listopadu 2023.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 11. listopadu 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU