(EU) 2022/1959Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1959 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví vzor smlouvy o zajištění likvidity pro akcie emitentů, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 270, 18.10.2022, s. 4-11 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1959

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví vzor smlouvy o zajištění likvidity pro akcie emitentů, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 13 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 13 odst. 12 nařízení (EU) č. 596/2014 jsou emitenti, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, oprávněni uzavřít smlouvu o zajištění likvidity pro své akcie, pokud tato smlouva splňuje kromě jiného podmínky pro zavedení uznávaného tržního postupu stanovené v čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení. Tyto podmínky zajišťují, aby smlouvy o zajištění likvidity stanovily vysoký stupeň ochrany z hlediska působení tržních sil a patřičnou souhru sil nabídky a poptávky, aby měly kladný vliv na likviditu a účinnost trhu a aby nepředstavovaly riziko pro integritu souvisejících trhů. Vzor smlouvy o zajištění likvidity, který je tam uveden a jehož cílem je zajistit dodržování těchto podmínek, stanoví minimální prvky, které by smlouva o zajištění likvidity měla obsahovat, a to i pokud jde o transparentnost trhu a poskytování likvidity. V souladu se smluvní volností mohou smluvní strany doplnit další ustanovení odrážející zvláštnosti konkrétního případu.

(2)

Zdroje emitenta finančních nástrojů přijaté k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků a alokované na plnění smlouvy o zajištění likvidity pro akcie tohoto emitenta by měly být okamžitě identifikovatelné. Smlouva o zajištění likvidity by proto měla stanovit otevření speciálního likviditního účtu. Tento speciální likviditní účet je nezbytný ke sledování, jak je smlouva o zajištění likvidity plněna, a k zajištění toho, aby obchodování prováděné pro účely smlouvy o zajištění likvidity bylo odděleno od ostatních obchodních činností prováděných poskytovatelem likvidity, a bylo tak minimalizováno riziko střetu zájmů. Na likviditní účet by měl být vložen určitý objem zdrojů v hotovosti a akciích, který by měl být určen ve smlouvě o zajištění likvidity. Tyto zdroje by měly být používány výhradně k plnění smlouvy o zajištění likvidity.

(3)

Zdroje alokované na smlouvu o zajištění likvidity („limity zdrojů“) by měly být přiměřené cílům stanoveným v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014. Z téhož důvodu by mělo obchodování poskytovatele likvidity podléhat cenovým a objemovým limitům, jež by společně s limity zdrojů minimalizovaly riziko, že poskytování likvidity povede k umělým změnám ceny akcií, a jež by současně podpořily pravidelné obchodování s nelikvidními akciemi.

(4)

V rámci předchozích uznávaných tržních postupů, pokud jde o smlouvy o zajištění likvidity, analyzovaly příslušné orgány průměrný obchodní obrat akcií kótovaných na trzích pro růst malých a středních podniků. Z analýzy vyplynulo, že limity zdrojů by měly záviset na profilu likvidity dotčených akcií (likvidní versus nelikvidní) a měly by zohledňovat obchodní činnost probíhající na předmětném trhu. Na základě této analýzy se považuje za vhodné, aby smlouva o zajištění likvidity stanovila limity zdrojů, které se určí jako procentní podíl průměrného denního obratu u dotčené akcie s tím, že tento procentní podíl je kalibrován na základě profilu likvidity dané akcie a je omezen, aby se zabránilo jakémukoli nepříznivému vlivu smlouvy o zajištění likvidity na integritu trhu a na řádné fungování trhu. Aby bylo umožněno účinné poskytování likvidity v případech, kdy je průměrný denní obrat nízký, měla by pro zdroje smlouvy o zajištění likvidity platit jednotná prahová hodnota.

(5)

Cenové limity by měly zajistit, aby obchodní činnost poskytovatele likvidity vykonávaná v rámci smlouvy o zajištění likvidity nevedla k umělým změnám cen akcií, pokud existuje nezávislý obchodní zájem.

(6)

Objemové limity by měly zajistit, aby obchody prováděné poskytovatelem likvidity nepřekročily maximální procentní podíl průměrného denního obratu u nelikvidních a likvidních akcií. Je vhodné, aby výpočet tohoto průměrného denního obratu vycházel z dvaceti obchodních dnů předcházejících dni obchodování. Takový výpočet přiměřeně reprezentuje obchodování s dotčenou akcií, neboť podává střednědobý obraz a absorbuje účinek špiček v obchodování po jeden nebo několik burzovních dní.

(7)

Aby se snížila rizika zneužití trhu, měla by smlouva o zajištění likvidity za běžných tržních podmínek stanovit, že poskytovatel likvidity zadává pokyny k obchodování na obou stranách knihy objednávek, až na výjimečné případy, kdy by to bránilo normálnímu fungování trhu. Ze stejného důvodu by měly do oblasti působnosti smlouvy o zajištění likvidity spadat pokyny velkého rozsahu a sjednané obchody, jsou-li splněny určité podmínky, co se týče provádění těchto pokynů, a uskutečňují-li se tyto obchody ve výjimečných situacích. Takové výjimečné situace mohou nastat, pokud v určitém okamžiku poměr mezi zdroji v hotovosti a akciemi, které má poskytovatel likvidity k dispozici, neumožňuje poskytovateli likvidity poskytnout likviditu na základě smlouvy.

(8)

Smlouva o zajištění likvidity by měla vyžadovat, aby ji poskytovatel likvidity plnil nezávisle na emitentovi dotčené akcie a na obchodních rozhodnutích jiných obchodních útvarů, skupin nebo oddělení, které v rámci poskytovatele likvidity provádějí obchodní činnosti u akcie nebo u finančních nástrojů, jejichž cena nebo hodnota závisí na ceně nebo hodnotě dané akcie nebo jejichž cena nebo hodnota má vliv na cenu nebo hodnotu dané akcie. Taková nezávislost poskytovatele likvidity je nutná k tomu, aby se předešlo rizikům ohrožujícím integritu trhu.

(9)

Aby se předešlo případným rizikům pro integritu a řádné fungování dotčeného trhu pro růst malých a středních podniků, měla by být omezena pohyblivá složka odměny pro poskytovatele likvidity. V zájmu zajištění rovných podmínek by se navíc dané limity měly důsledně uplatňovat na všechny smlouvy o zajištění likvidity uzavřené emitenty, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků. Maximální limity pro pohyblivou složku odměny by však měly být stanoveny na přiměřený procentní podíl celkové odměny, aby byl poskytovatel likvidity motivován k řádnému plnění smlouvy, ale zároveň aby pohyblivá složka nebyla natolik velká, že by motivovala k chování, jež by mohlo představovat riziko pro integritu a řádné fungování dotčeného trhu.

(10)

Transparentnost smluv o zajištění likvidity zajišťuje integritu trhu a ochranu investorů. Aby ostatní účastníci trhu mohli učinit informované rozhodnutí o akciích, které jsou předmětem smlouvy o zajištění likvidity, měla by smlouva o zajištění likvidity stanovit povinnosti, pokud jde o transparentnost, které budou platit v různých fázích poskytování likvidity, konkrétně před vstupem smlouvy o zajištění likvidity v platnost, během jejího trvání a po skončení její platnosti. V této souvislosti je nutné určit jednu stranu, která bude za povinnosti týkající se transparentnosti odpovědná. Aby se veřejnosti usnadnilo shromažďování informací o dotčených akciích, měl by být touto stranou emitent, který by měl příslušné informace zveřejňovat na svých internetových stránkách.

(11)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(12)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor smlouvy o zajištění likvidity

K uzavření smlouvy o zajištění likvidity podle čl. 13 odst. 12 nařízení (EU) č. 596/2014 použijí emitenti, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na trhu či trzích pro růst malých a středních podniků, vzor stanovený v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Vzor smlouvy o zajištění likvidity

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDITY

Tato smlouva o zajištění likvidity (dále jen „smlouva“) je uzavírána dne [datum]

mezi

[název společnosti],

společností se základním kapitálem ve výši […] [EUR/národní měna], se sídlem na adrese [adresa], zapsanou v obchodním rejstříku [město/země] pod číslem […], zastoupenou […],

(dále jen „emitent“)

a

[název společnosti], společností se základním kapitálem ve výši […] [EUR/národní měna], se sídlem na adrese [adresa], disponující oprávněním [vnitrostátní příslušný orgán], s identifikačním číslem […] zapsanou v obchodním rejstříku [město/země] pod číslem […], zastoupenou […],

(dále jen „poskytovatel likvidity“)

(společně dále jen „strany“).

Strany se dohodly na tomto:

1.   DEFINICE

V této smlouvě [a ve všech jejích dodatcích] mají následující slova a výrazy tyto významy:

a)

„trhem“ se rozumí trh pro růst malých a středních podniků, na němž jsou akcie emitenta přijaty ke kótování a obchodování a na němž je smlouva plněna, tj. [název trhu (trhů) pro růst malých a středních podniků];

b)

„akciemi“ se rozumí základní kapitál emitenta ve výši […] [EUR/národní měna] přijatý ke kótování a obchodování na trhu a rozdělený na […] akcií o jmenovité hodnotě […] s číslem (čísly) ISIN: […];

c)

„likviditním účtem“ se rozumí speciální účet [číslo …] otevřený poskytovatelem likvidity na jméno emitenta;

d)

„průměrným denním obratem“ se rozumí celkový obrat u příslušných akcií vydělený 20, přičemž celkový obrat u dotyčných akcií se vypočítá tak, že se sečtou výsledky vynásobení počtu akcií vyměněných mezi kupujícími a prodávajícími použitelnou jednotkovou cenou u každého obchodu provedeného na předmětném trhu pro růst malých a středních podniků během 20 předcházejících obchodních dnů;

e)

„likvidními akciemi“ se rozumí akcie, pro které existuje likvidní trh ve smyslu článku 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 (1).

f)

„nelikvidními akciemi“ akcie, pro které neexistuje likvidní trh podle článků 1 a 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/567;

2.   POVINNOSTI POSKYTOVATELE LIKVIDITY

2.1.   Oprávnění

Poskytovatel likvidity tímto prohlašuje a zaručuje emitentovi, že je k výkonu činnosti [finanční služba] řádně oprávněn [vnitrostátní příslušný orgán] a že je registrovaným členem trhu. Poskytovatel likvidity se zavazuje, že si oprávnění vydané příslušným orgánem a členství na trhu udrží po celou dobu trvání smlouvy.

[Doplňující povinnosti]

2.2.   Nezávislost poskytovatele likvidity

2.2.1.

Poskytovatel likvidity jedná při plnění této smlouvy nezávisle na emitentovi.

2.2.2.

Poskytovatel likvidity má zavedena opatření k zajištění toho, aby obchodní rozhodnutí související s touto smlouvou zůstala nezávislá na obchodních rozhodnutích jiných obchodních útvarů, skupin nebo oddělení, které v rámci poskytovatele likvidity provádějí obchodní činnosti u akcií nebo u finančních nástrojů, jejichž cena nebo hodnota závisí na ceně nebo hodnotě akcie, která je podle této smlouvy v mandátu poskytovatele likvidity, nebo jejichž cena nebo hodnota má vliv na cenu nebo hodnotu akcie, která je podle této smlouvy v mandátu poskytovatele likvidity, včetně pokynů k obchodování přijatých od klientů, správy portfolia nebo pokynů zadávaných na vlastní účet.

2.2.3.

Poskytovatel likvidity udržuje vhodnou vnitřní strukturu a kontroly, jež zajišťují nezávislost jeho pracovníků odpovědných za obchodování podle této smlouvy na jiných obchodních útvarech, skupinách nebo odděleních, které provádějí jím vykonávané obchodní činnosti.

2.3.   Střety zájmů

Poskytovatel likvidity má zavedena vhodná opatření k zabránění a řešení střetů zájmů při plnění této smlouvy.

2.4.   Likviditní účet

2.4.1.

Poskytovatel likvidity otevře likviditní účet pro zdroje v hotovosti a/nebo akciích alokované emitentem na plnění smlouvy o zajištění likvidity.

2.4.2.

Na likviditním účtu poskytovatel likvidity eviduje všechny obchody uskutečněné podle této smlouvy, a pouze tyto obchody.

2.4.3.

Poskytovatel likvidity používá zdroje alokované na likviditní účet výhradně za účelem plnění povinností podle této smlouvy o zajištění likvidity.

2.4.4.

Poskytovatel likvidity z likviditního účtu nepřečerpá hotovost ani akcie a zajistí, aby tyto zdroje odpovídaly prahovým hodnotám uvedeným v bodě 3.3 druhém odstavci.

2.4.5.

Po vypršení platnosti smlouvy nebo po jejím zániku poskytovatel likvidity veškerou hotovost nebo akcie na likviditním účtu převede na účet či účty určené emitentem a likviditní účet uzavře.

2.5.   Pokyny k nákupu a prodeji

2.5.1.

Poskytovatel likvidity se zavazuje zadávat pokyny k nákupu a prodeji akcií na trhu výhradně za účelem zvýšení jejich likvidity a v zájmu větší pravidelnosti obchodování s těmito akciemi, nebo aby zabránil cenovým výkyvům, které nelze zdůvodnit aktuálním trendem na trhu. Poskytovatel likvidity zadává pokyny k obchodování na obou stranách knihy objednávek.

2.5.2.

Poskytovatel likvidity se zavazuje nezadávat pokyny, které by mohly vést k uvedení třetích stran v omyl.

2.5.3.

Poskytovatel likvidity se zavazuje neměnit ceny na trhu, existuje-li obchodní zájem nezávislých obchodních útvarů, skupin nebo oddělení, které v rámci poskytovatele likvidity provádějí jiné obchodní činnosti, nebo nezávislých třetích stran. Pokud jde o pokyny k nákupu, poskytovatel likvidity se zavazuje zadávat v souvislosti s akciemi pokyny, jejichž cena nepřevyšuje nejvyšší nezávislou nabídku v knize objednávek, nebo poslední nezávislý obchod podle toho, co je vyšší. Pokud jde o pokyny k prodeji, poskytovatel likvidity se zavazuje zadávat v souvislosti s akciemi pokyny, jejichž cena není nižší než nejnižší nezávislá poptávka v knize objednávek, nebo poslední nezávislý obchod podle toho, co je nižší.

2.5.4.

Povinnost zadávat pokyny k obchodování na obou stranách knihy objednávek uvedená v bodě 2.5.1 neplatí za žádné z následujících okolností:

a)

v situaci, kdy dochází k mimořádným výkyvům trhu spouštějícím mechanismy volatility u akcie, která je předmětem smlouvy o zajištění likvidity, nebo v situaci, kdy dochází k mimořádným výkyvům trhu spouštějícím mechanismy volatility u většiny finančních nástrojů, které jsou na trhu obchodovány;

b)

v případě války, protestní akce v kolektivním vyjednávání, občanských nepokojů nebo kybernetické sabotáže;

c)

v případě obchodních podmínek narušujících řádné fungování trhu, kdy je ohroženo zachování spravedlivého, řádného a transparentního provádění obchodů, může-li poskytovatel likvidity doložit výskyt některé z následujících situací:

i)

výkonnost tržního systému výrazně ovlivňují zpoždění a přerušení;

ii)

dochází k většímu počtu chybných pokynů nebo obchodů;

iii)

trh nemá dostatečnou kapacitu k poskytování služeb.

2.6.   Každodenní obchodní činnost

2.6.1.

Poskytovatel likvidity při obchodování nepřekročí tyto denní objemy:

a)

u nelikvidních akcií: 25 % průměrného denního obratu;

b)

u likvidních akcií: 15 % průměrného denního obratu.

Pokud by objem stanovený v písmeni a) poskytovateli likvidity neumožňoval účinně poskytovat likviditu, může poskytovatel likvidity uplatnit jednotnou pevnou prahovou hodnotu 20 000 EUR nebo v případě členských států, jejichž měnou není euro, odpovídající hodnotu v národní měně, která se určí s použitím referenčního směnného kurzu eura stanoveného Evropskou centrální bankou k 31. prosinci předchozího roku.

2.6.2.

Pokyny velkého rozsahu a sjednané obchody ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2) a článku 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (3) spadají do oblasti působnosti této smlouvy o zajištění likvidity, splňují-li všechny tyto podmínky:

a)

provádějí se v systému;

b)

dodržují pravidla trhu;

c)

uskutečňují se ve výjimečných situacích.

Za podmínek uvedených v písmenech a), b) a c) může poskytovatel likvidity pro daný obchodní den překročit limity stanovené v bodě 2.6.1.

2.7.   Vedení záznamů

2.7.1.

Poskytovatel likvidity se zavazuje uchovávat po dobu pěti let odpovídající záznamy o pokynech a obchodech souvisejících s touto smlouvou.

2.7.2.

Poskytovatel likvidity se zavazuje uchovávat po dobu pěti let dokumentaci prokazující, že vkládané pokyny jsou zadávány odděleně a samostatně, aniž by docházelo ke slučování pokynů od jiných klientů nebo z jeho vlastní činnosti v rámci obchodování na vlastní účet, a tuto dokumentaci ověřovat prostřednictvím kontroly dodržování předpisů nebo jiné vnitřní kontroly.

2.8.   Audit a kontrola dodržování předpisů

Poskytovatel likvidity zaručuje, že disponuje prostředky pro kontrolu dodržování předpisů a audit, aby byl sledován a stále zajištěn soulad s příslušným legislativním rámcem a s podmínkami stanovenými v této smlouvě.

2.9.   Transparentnost

Poskytovatel likvidity se zavazuje, že bude emitentovi poskytovat všechny potřebné informace, aby emitent mohl dostát svým povinnostem, pokud jde o transparentnost vůči veřejnosti a [vnitrostátní příslušný orgán].

3.   POVINNOSTI EMITENTA

3.1.   Nezávislost poskytovatele likvidity

Emitent nesmí jakkoli ovlivňovat poskytovatele likvidity, pokud jde o plnění smlouvy o zajištění likvidity.

3.2.   Transparentnost

3.2.1.

Emitent relevantnímu [vnitrostátnímu příslušnému orgánu] na jeho vyžádání bez prodlení poskytne kopii této smlouvy.

3.2.2.

Emitent se zavazuje, že bude na svých internetových stránkách zveřejňovat a pravidelně aktualizovat všechny níže uvedené informace. [Informace budou rovněž zveřejňovány na internetových stránkách poskytovatele likvidity a/nebo na internetových stránkách trhu nebo jinými prostředky].

a)

Před vstupem této smlouvy v platnost:

i)

totožnost emitenta a poskytovatele likvidity;

ii)

údaje identifikující akcie, které jsou předmětem této smlouvy;

iii)

datum počátku platnosti této smlouvy a dobu jejího trvání, jakož i situace nebo podmínky vedoucí k dočasnému přerušení či pozastavení jejího plnění nebo k jejímu zániku;

iv)

údaje identifikující trh, na němž budou povinnosti stanovené v této smlouvě plněny, a v příslušných případech informace o možnosti provádět obchody v souladu s bodem 2.6.2 této smlouvy;

v)

informace o zdrojích v hotovosti a akciích, které jsou na tuto smlouvu alokovány na likviditním účtu.

b)

Během plnění této smlouvy:

i)

v pololetních intervalech agregované údaje za jednotlivé dny, kdy byla vykonávána obchodní činnost podle této smlouvy, včetně

počtu provedených obchodů,

objemu obchodů,

průměrné velikosti obchodů a průměrných kótovaných rozpětí,

cen provedených obchodů;

ii)

veškeré změny dříve zveřejněných informací ke smlouvě o zajištění likvidity, změny týkající se výše hotovosti a počtu akcií alokovaných emitentem.

c)

Po skončení platnosti této smlouvy:

i)

informace o tom, že plnění této smlouvy bylo ukončeno;

ii)

informace o tom, jak byla smlouva plněna;

iii)

důvody ukončení;

iv)

vyprší-li platnost smlouvy, informace týkající se vypršení platnosti.

3.3.   Limity zdrojů alokovaných na plnění smlouvy

Emitent alokuje na likviditní účet zdroje v hotovosti nebo akciích přiměřené a úměrné cíli spočívajícímu ve zvýšení likvidity. Jejich objem činí [XXX v hotovosti a XXX v akciích].

Emitent zajistí, aby alokace těchto zdrojů nepřekročila následující prahové hodnoty:

a)

u nelikvidních akcií: 500 % průměrného denního obratu akcie se stropem ve výši 1 milionu EUR;

b)

u likvidních akcií: 200 % průměrného denního obratu akcie se stropem ve výši 20 milionů EUR.

Pokud by prahová hodnota 500 % stanovená v písmeni a) poskytovateli likvidity neumožňovala účinně poskytovat likviditu, lze uplatnit jednotnou prahovou hodnotu 500 000 EUR.

V případě emitentů, kteří se nacházejí v členských státech, jejichž měnou není euro, se příslušná hodnota v národní měně určí s použitím referenčního směnného kurzu eura stanoveného Evropskou centrální bankou k 31. prosinci roku, jenž předcházel datu této smlouvy.

3.4.   Odměna pro poskytovatele likvidity

Jako protiplnění za služby poskytované podle této smlouvy se emitent zavazuje poskytovateli likvidity zaplatit [uveďte částku] a [uveďte procentní podíl] [uveďte odměnu, kritéria k určení pohyblivé složky odměny, která nemůže přesáhnout 15 % celkové odměny, a také poplatky a frekvenci placení].

4.   DOČASNÉ POZASTAVENÍ NEBO OMEZENÍ PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY

4.1.   [situace nebo podmínky, za jakých lze plnění smlouvy dočasně pozastavit nebo omezit]

5.   JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

5.1.   [V souladu se smluvní volností mohou strany do vzoru smlouvy doplnit další ustanovení odrážející zvláštnosti konkrétního případu (např. o právu, kterým se smlouva řídí, o důvěrnosti, době trvání, zániku, obnovení, soudní příslušnosti nebo jiná doplňující ustanovení řešící zvláštnosti konkrétního případu)]

6.   PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU SMLOUVY

Emitent předložil návrh této smlouvy organizátorovi trhu, [název organizátora trhu], který navržené smluvní podmínky odsouhlasil. Emitent potvrzuje, že podmínky obsažené v této smlouvě jsou totožné s podmínkami obsaženými v návrhu smlouvy, který odsouhlasil organizátor trhu, [název organizátora trhu].

Na důkaz výše uvedeného byla dne [datum] uzavřena tato smlouva.

PODEPSÁNO

Emitent

[jméno]

za a jménem

[název]

Poskytovatel likvidity

[jméno]

za a jménem

[název]


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 90).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU