(EU) 2022/1624Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1624 ze dne 20. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/607 ze dne , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Publikováno: Úř. věst. L 244, 21.9.2022, s. 8-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. září 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 22. září 2022 Nabývá účinnosti: 22. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2018/607;

Provádí předpisy

(EU) 2016/1036;

Oblasti

Věcný rejstřík

Třídění

  • Deskriptor EUROVOC:
  • Oblast:
  • Kód oblastí:
Původní znění předpisu

21.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1624

ze dne 20. září 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/607 ze dne , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a platná opatření

(1)

Nařízením (ES) č. 1796/1999 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“), Maďarska, Indie, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny (dále jen „původní opatření“).

(2)

Nařízením (ES) č. 1858/2005 (3) Rada na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení, zachovala původní opatření uložená na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z ČLR, Indie, Jihoafrické republiky a Ukrajiny. Platnost opatření vztahujících se na dovoz pocházející z Mexika vypršela dne 18. srpna 2004 (4). Jelikož se Maďarsko a Polsko staly dne 1. května 2004 členy Evropské unie, platnost opatření byla v uvedený den ukončena. Platnost opatření vztahujících se na dovoz pocházející z Indie vypršela dne 17. listopadu 2010 (5).

(3)

V květnu 2010 rozšířila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 400/2010 (6) konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z ČLR na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, na základě šetření zaměřeného na obcházení antidumpingových opatření podle článku 13 základního nařízení (dále jen „opatření proti obcházení“). Některým korejským vyvážejícím výrobcům bylo uděleno osvobození od opatření proti obcházení, jelikož nebylo zjištěno, že by konečná antidumpingová cla obcházeli.

(4)

V lednu 2012 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 102/2012 (7) na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz z Korejské republiky. Týmž nařízením Rada zastavila řízení týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky.

(5)

V dubnu 2018 uložila Komise prováděcím nařízením (EU) 2018/607 (8) na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené mimo jiné na Korejskou republiku.

(6)

Aktuálně platná konečná antidumpingová cla činí 60,4 %.

1.2.   Žádost o změnu názvu

(7)

Dne 6. května 2020 společnost Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, jež je jedním z korejských vyvážejících výrobců, kteří mají osvobození od opatření proti obcházení uvedené ve 3. bodě odůvodnění, informovala Komisi, že změnila svůj název na Youngwire (dále jen „Youngwire“ nebo „společnost“).

(8)

Společnost Youngwire Komisi požádala o potvrzení, že tato změna názvu nemá vliv na její právo využívat osvobození od rozšířeného antidumpingového cla, které jí bylo uděleno pod jejím předchozím názvem.

(9)

Komise prověřila předložené informace a dospěla k závěru, že společnost Youngwire prošla reorganizací, mimo jiné nabytím aktiv jiného korejského vývozce, pro kterého rovněž platí osvobození, společnosti Dae Heung Industrial Co. Ltd.

(10)

Komise měla za to, že tyto významné změny, které vyšly najevo v souvislosti s žádostí o změnu názvu, mohly ovlivnit způsobilost společnosti k udělení osvobození od opatření proti obcházení.

(11)

Komise proto konstatovala, že existují dostatečné důkazy o tom, že okolnosti, na jejichž základě bylo společnosti Youngwire uděleno osvobození pod jejím předchozím názvem, se mohly významně změnit a že tyto změny jsou trvalé povahy, což odůvodňuje zahájení částečného prozatímního přezkumu.

1.3.   Zahájení částečného prozatímního přezkumu

(12)

Dne 5. srpna 2021 se Komise na základě informací uvedených v 9. až 11. bodě odůvodnění rozhodla v souladu s čl. 11 odst. 3 ve spojení s čl. 13 odst. 4 základního nařízení zahájit z vlastního podnětu částečný prozatímní přezkum omezený na posouzení osvobození uděleného společnosti Youngwire pod jejím předchozím názvem. Účelem přezkumu bylo zjistit, zda má společnost Youngwire stále nárok na osvobození od opatření proti obcházení.

1.4.   Období přezkumného šetření

(13)

Šetření se týkalo období od 1. ledna 2015 do 30. června 2021 (dále jen „období přezkumného šetření“). Pro období šetření byly shromážděny údaje s cílem mimo jiné prověřit, zda v návaznosti na reorganizaci společnosti Youngwire došlo ke změně obchodních toků a zda a případně jaké má společnost k dispozici postupy a kontroly, které zabraňují prodeji čínských výrobků jako korejských, a tím obcházení cel. Pro období od 1. července 2020 do 30. června 2021 (dále jen „sledované období“) byly shromážděny podrobnější údaje, včetně údajů o prodejních a nákupních transakcích.

1.5.   Zúčastněné strany

(14)

V oznámení o zahájení přezkumu (9) byly zúčastněné strany vyzvány, aby se obrátily na Komisi a zúčastnily se přezkumu. Kromě toho Komise o zahájení přezkumu výslovně informovala společnost Youngwire a vyzvala ji k účasti.

(15)

Zúčastněné strany měly příležitost vyjádřit se k zahájení přezkumu a požádat o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních.

1.5.1.   Dotazníky

(16)

Komise zaslala společnosti Youngwire dotazník, na který společnost odpověděla.

1.5.2.   Inspekce na místě

(17)

Komise si vyžádala a ověřila všechny údaje, které považovala za nezbytné pro zjištění, zda má společnost Youngwire stále nárok na osvobození od opatření proti obcházení. Inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení se uskutečnila v prostorách společnosti Youngwire v korejském Čchangwonu a Pusanu.

2.   VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU

(18)

Výrobek, který je předmětem tohoto přezkumu, je stejný jako v původním šetření a následných přezkumech před pozbytím platnosti, tj. ocelová lana a kabely, včetně uzavřených lan, s výjimkou lan a kabelů z nerezové oceli, s největším průřezem převyšujícím 3 mm, pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódů KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98 (kódy TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 a 7312109819), a rovněž tytéž lana a kabely zasílané z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Korejské republiky (kódy TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 a 7312109813).

3.   PŘEZKUM OSVOBOZENÍ UDĚLENÉHO SPOLEČNOSTI YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE

(19)

Jak je uvedeno ve 12. bodě odůvodnění, rozsah stávajícího částečného prozatímního přezkumu byl omezen na posouzení toho, zda je osvobození udělené společnosti Youngwire stále platné i po její reorganizaci. Šetření zejména posuzovalo, zda se společnost podílela na praktikách obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení.

(20)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise nejprve zkoumala, zda po reorganizaci a změně názvu společnosti Youngwire došlo ke změně obchodních toků.

3.1.   Změna obchodních toků

(21)

Prodej na vývoz do Unie ze strany společnosti Youngwire zůstal během období přezkumného šetření celkově na poměrně stabilní úrovni a po reorganizaci nedošlo ke znatelné změně. Během období přezkumného šetření před reorganizací i po ní nedošlo ani k nárůstu dovozu z ČLR.

(22)

Během šetření zaměřeného na obcházení antidumpingových opatření byla společnost Youngwire jedním z výrobců ve spojení s vyvážejícím výrobcem z ČLR, na nějž se vztahovala původní opatření. Neexistovaly však žádné důkazy o tom, že by takový vztah byl vytvořen nebo využíván k obcházení platných opatření uložených na dovoz pocházející z ČLR, a proto bylo uděleno osvobození. Při nynějším šetření se zjistilo, že tato situace se po reorganizaci společnosti Youngwire nezměnila.

(23)

Šetření rovněž odhalilo, že společnost Youngwire nakupovala část výrobku, který je předmětem přezkumu, od své společnosti ve spojení v ČLR. Výrobek, který je předmětem přezkumu, nakupovaný od společnosti ve spojení v ČLR před reorganizací a změnou názvu a po nich však byl dále prodáván pouze na domácím trhu v Korejské republice a na jiných vývozních trzích a do Unie vyvážen nebyl. Kromě toho se objem nakoupený od společnosti ve spojení po reorganizaci nezvýšil. Komise proto dospěla k závěru, že neexistují žádné důkazy o tom, že by po reorganizaci společnosti Youngwire nebo během období přezkumného šetření došlo ke změně obchodních toků ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení, které by se týkalo společnosti.

3.2.   Překládka ocelových lan a kabelů vyrobených v Číně prostřednictvím společnosti ve spojení v Korejské republice

(24)

Komise dále zkoumala, zda existují praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce uvedené v čl. 13 odst. 1 třetím pododstavci základního nařízení, které by naznačovaly obcházení. V tomto ohledu Komise nejprve posuzovala, zda skutečná výroba ocelových lan a kabelů společnosti byla dostatečná a odpovídala prodeji na vývoz do Unie. Komise zjistila, že společnost skutečně vyráběla ocelová lana a kabely v dostatečném objemu, jenž odpovídal prodeji na vývoz do Unie.

(25)

Zadruhé, jak je uvedeno ve 21. bodě odůvodnění, společnost rovněž nakupovala část výrobku, který je předmětem přezkumu, od své společnosti ve spojení v ČLR. Komise prověřila postupy a kontroly zabraňující prodeji čínských výrobků jako korejských, a tím obcházení cel. Komise za tímto účelem přezkoumala informační systémy společnosti Youngwire používané ke sledování výrobků vlastní výroby během výrobního procesu a prodeje a důkladně zkontrolovala listinné důkazy, aby se ujistila, že se osvobození od opatření proti obcházení uplatňuje pouze na výrobky vyvážené do Unie a vyráběné společností. To zahrnovalo rovněž testování věcné správnosti transakcí, jež probíhalo v průběhu celého období přezkumného šetření.

(26)

Šetření ukázalo, že systém sledování společnosti zajišťoval, že výrobky, na něž se vztahuje osvobození od opatření proti obcházení, vyrábí společnost Youngwire ve svých vlastních výrobních zařízeních v Korejské republice.

(27)

Na tomto základě dospěla Komise k závěru, že výrobky, které jsou předmětem přezkumu a které jsou vyváženy na trh Unie, lze jednoznačně vysledovat a že společnost během období přezkumného šetření neuskutečnila žádnou překládku výrobků vyrobených v Číně na trh Unie.

3.3.   Montážní operace

(28)

Komise rovněž posuzovala, zda existují náznaky toho, že by obcházení platných antidumpingových opatření představovaly montážní operace ve smyslu čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(29)

Podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení se montáž považuje za obcházení platných opatření, pokud:

a)

montáž začala nebo byla značně rozšířena po zahájení antidumpingového šetření nebo těsně před jeho zahájením a použité díly pocházejí ze země, na niž se vztahují opatření, a

b)

hodnota těchto dílů činí nejméně 60 % celkové hodnoty částí montovaného výrobku; za obcházení se však nepovažuje případ, kdy hodnota přidaná během montáže nebo kompletace činí více než 25 % celkových výrobních nákladů, a

c)

nápravný účinek cla je narušen cenami nebo množstvími montovaných obdobných výrobků a existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžným hodnotám určeným dříve pro obdobné nebo stejné výrobky.

(30)

Komise shromáždila a ověřila podrobné údaje o zdrojích surovin, výrobních postupech a nákladovém účetnictví společnosti Youngwire. Šetřením bylo zjištěno, že hodnota surovin dovážených a používaných ve výrobním procesu nepřekročila prahovou hodnotu 60 % celkové hodnoty částí montovaného výrobku, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Komise rovněž zjistila, že přidaná hodnota dílů překročila prahovou hodnotu 25 %stanovenou v čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(31)

Na tomto základě dospělo šetření k závěru, že neprobíhají žádné montážní operace, které by byly kvalifikovány jako obcházení opatření podle čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Vzhledem k těmto zjištěním nebylo nutné posuzovat zbývající kritéria stanovená v čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

4.   ZÁVĚR A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(32)

Na základě výše uvedených skutečností šetření neprokázalo žádné praktiky obcházení týkající se společnosti Youngwire. Částečný prozatímní přezkum bude proto zastaven a osvobození od rozšířeného cla udělené společnosti Youngwire nebude zrušeno.

(33)

Komise rovněž zjistila, že změna názvu byla řádně zaregistrována u příslušných orgánů v Korejské republice. Vzhledem ke zjištěním tohoto částečného prozatímního přezkumu nevedla změna názvu a související organizační změna k žádným novým vztahům s jinými skupinami společností, které Komise neprošetřila nebo které by mohly ovlivnit práva vývozce využívat osvobození od opatření proti obcházení, jak je stanoveno v prováděcím nařízení (EU) č. 400/2010 a potvrzeno prováděcím nařízením (EU) 2018/607.

(34)

Tato změna názvu proto nemá vliv na zjištění uvedená v prováděcím nařízení (EU) č. 400/2010, a zejména na osvobození od antidumpingového cla udělené společnosti.

(35)

Změna názvu by měla nabýt účinku dnem, kdy společnost o změně svého názvu informovala Komisi, jak je uvedeno výše v 7. bodě odůvodnění.

(36)

Vzhledem k úvahám obsaženým v předchozích bodech odůvodnění považovala Komise za vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2018/607 tak, aby odráželo změněný název společnosti, které byl dříve přidělen doplňkový kód TARIC C969.

(37)

Zúčastněné strany o tom byly patřičně informovány a dostaly příležitost vyjádřit své stanovisko.

(38)

Komise obdržela připomínky pouze od společnosti Youngwire. Společnost souhlasila se zjištěními a závěry Komise. Poukázala však na to, že s ohledem na délku řízení, tj. časový rámec tohoto prozatímního přezkumu i prodlevu při jeho zahájení, vyvážela dotčený výrobek do Unie pod názvem Young Heung Iron. Vzhledem k této skutečnosti společnost požádala o to, aby změna názvu byla vzata v potaz až od vstupu tohoto nařízení v platnost, případně aby Komise přiřadila doplňkový kód A969 společnosti Youngwire od 6. května 2020 a společnosti Young Heung Iron & Steel Co., Ltd na období od 6. května 2020 do vstupu tohoto nařízení v platnost. Podle společnosti by toto řešení bylo v souladu se zjištěními šetření, podle nichž se oba názvy týkají stejné společnosti.

(39)

V tomto ohledu dospěla Komise k závěru, že společnosti Young Heung Iron & Steel Co., Ltd a Youngwire jsou pro účely antidumpingového cla skutečně stejnou společností. Jelikož společnost má pod kterýmkoli z obou názvů nadále nárok na osvobození od cla, považovala Komise za vhodné, aby účinky tohoto nařízení, pokud jde o změnu názvu společnosti, nastaly až od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(40)

Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) 2018/607 se čl. 1 odst. 3 mění takto:

„Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam“

A969

se nahrazuje tímto:

„YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam“

A969

Doplňkový kód TARIC A969 dříve přidělený společnosti Young Heung Iron & Steel Co., Ltd se na společnost Youngwire použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1796/1999 ze dne 12. srpna 1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu z Korejské republiky (Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1858/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, Indie, Jihoafrické republiky a Ukrajiny na základě přezkumu nařízení před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 1).

(4)  Oznámení o ukončení platnosti některých antidumpingových opatření (Úř. věst. C 203, 11.8.2004, s. 4).

(5)  Oznámení o pozbytí platnosti určitých antidumpingových opatření (Úř. věst. C 311, 16.11.2010, s. 16).

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 400/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1858/2005 na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu výrobků zasílaných z Malajsie (Úř. věst. L 117, 11.5.2010, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky a Ukrajiny, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, Moldavska a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009, a kterým se zastavuje řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Jižní Afriky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 36, 9.2.2012, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/607 ze dne 19. dubna 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka a Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 101, 20.4.2018, s. 40).

(9)  Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, rozšířených na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Korejské republiky (Úř. věst. C 313, 5.8.2021, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU