(EU) 2022/1622Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1622 ze dne 17. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se rozvíjejících se a rozvinutých ekonomik (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 244, 21.9.2022, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. května 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 11. října 2022 Nabývá účinnosti: 11. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 575/2013;

Provádí předpisy

(EU) č. 575/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Třídění

  • Deskriptor EUROVOC:
  • Oblast:
  • Kód oblastí:
Původní znění předpisu

21.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1622

ze dne 17. května 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se rozvíjejících se a rozvinutých ekonomik

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 325ap odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitálové požadavky z hlediska tržního rizika podle alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v článcích 325c až 325ay nařízení (EU) č. 575/2013 vyžadují pro výpočet kapitálového požadavku podle metody založené na citlivostech stanovené v článcích 325d až 325k použití rizikových vah pro akciové riziko uvedených v tabulce 8 článku 325ap uvedeného nařízení podle aktu v přenesené pravomoci uvedeného v článku 461a. Vzhledem k tomu, že trhy představující rozvinuté ekonomiky a rozvíjející se ekonomiky jsou vzájemně se vylučujícími kategoriemi, mělo by být vyjasněno, že všechny trhy, které nepředstavují rozvinuté ekonomiky, by měly být považovány za rozvíjející se ekonomiky.

(2)

Při určování, které trhy představují rozvinuté ekonomiky a které trhy představují rozvíjející se ekonomiky, je nezbytné na jedné straně zajistit rovné podmínky a na druhé straně zavést přístup založený na posouzení rizik. V tomto ohledu se stanovení seznamu zemí, které jsou rozvinutými ekonomikami, považuje za nejvhodnější řešení s ohledem na přístup Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) a na potřebu dosáhnout společného provádění metodiky výpočtu souvisejících požadavků týkajících se tržního rizika ve všech členských státech. I když by měly být zohledněny mezinárodní normy Basilejského výboru pro bankovní dohled, mělo by být upřesněno, že trhy členských států, které jsou méně nestabilní než trhy považované v souladu s těmito mezinárodními normami za rozvinuté ekonomiky, představují rozvinuté a nikoli rozvíjející se tržní ekonomiky. Kromě toho by se při určování rozvinutých a rozvíjejících se tržních ekonomik měla náležitě zohlednit existence vnitřního trhu v Unii, existence Evropského hospodářského prostoru a specifika zámořských zemí a území některých členských států.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(4)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozvinuté ekonomiky a rozvíjející se ekonomiky

1.   Pro účely určení rizikových vah pro citlivosti na faktory akciového rizika a rizika akciových repo sazeb v souladu s článkem 325ap nařízení (EU) č. 575/2013 se rozvinutými ekonomikami rozumí tyto země:

a)

členské státy Evropské unie;

b)

zámořské země a území, které mají zvláštní vztahy s Dánskem, Francií nebo Nizozemskem, včetně Faerských ostrovů, a země a území uvedené v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie;

c)

tyto třetí země:

i)

třetí země, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

ii)

Austrálie;

iii)

Kanada;

iv)

Hongkong;

v)

Japonsko;

vi)

Mexiko;

vii)

Nový Zéland;

viii)

Singapur;

ix)

Švýcarsko;

x)

Spojené království;

xi)

Spojené státy americké.

2.   Pro účely určení rizikových vah pro citlivosti na faktory akciového rizika a rizika akciových repo sazeb v souladu s článkem 325ap nařízení (EU) č. 575/2013 představují země neuvedené v odstavci 1 tohoto článku rozvíjející se ekonomiky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU