(EU) 2022/1619Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1619 ze dne 19. září 2022, kterým se mění příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položku pro Botswanu v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 243, 20.9.2022, s. 141-143 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. září 2022 Nabývá účinnosti: 21. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

20.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/141


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1619

ze dne 19. září 2022,

kterým se mění příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položku pro Botswanu v seznamu třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z těchto veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky, které jsou uvedeny na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek do Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit, pouze pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těch druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 konkrétně stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie.

(5)

Dne 30. srpna 2022 oznámila Botswana Komisi ohnisko slintavky a kulhavky. Uvedené ohnisko se nachází v oblasti Butale v severovýchodním distriktu dotčené třetí země a uvnitř oblasti tlumení nákaz 6b, kterou vymezily příslušné orgány Botswany, a bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR) dne 27. srpna 2022.

(6)

Podle seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí stanoveného v příloze XIII nařízení (EU) 2021/404 je z oblasti BW-5 v Botswaně, sestávající z oblastí tlumení nákaz 6a a 6b, povolen vstup zásilek čerstvého masa některých kopytníků do Unie.

(7)

Vzhledem k riziku zavlečení slintavky a kulhavky do Unie spojenému se vstupem zásilek čerstvého masa některých kopytníků z oblasti tlumení nákaz 6b v Botswaně by vstup těchto zásilek do Unie již neměl být povolen.

(8)

Položka pro Botswanu v seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí stanoveném v příloze XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být změněna tak, aby se zohlednila stávající epizootologická situace v uvedené třetí zemi.

(9)

Příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Botswaně, pokud jde o slintavku a kulhavku, by změny, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, měly nabýt účinku co nejdříve.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

v části 1 se mezi položku pro oblast BW-5 v Botswaně a položku pro oblast BZ-0 v Belize vkládá nová položka pro oblast BW-6 v Botswaně, která zní:

„BW-6

Skot

BOV

Zrání a vykostění

S vyloučením drobů

 

27.8.2022“

 

Ovce a kozy

OVI

 

Farmová zvěř – kopytníci

RUF

 

Volně žijící zvěř – kopytníci

RUW

 

2)

v části 2 se položka pro Botswanu mění takto:

a)

položka pro oblast BW-5 v Botswaně se nahrazuje tímto:

„Botswana

BW-5

Veterinární oblast tlumení nákaz 6a“

b)

mezi položku pro oblast BW-5 v Botswaně a položku pro oblast NA-1 v Namibii se vkládá nová položka pro oblast BW-6 v Botswaně, která zní:

„Botswana

BW-6

Veterinární oblast tlumení nákaz 6b“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU