(EU) 2022/1618Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1618 ze dne 19. září 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 243, 20.9.2022, s. 90-140 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. září 2022 Nabývá účinnosti: 21. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2020/692;
Původní znění předpisu

20.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/90


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1618

ze dne 19. září 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v provincii Alberta v Kanadě, která byla ve dnech 28. července 2022 a 23. srpna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Kanada navíc oznámila Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v provincii Quebec v Kanadě, která byla ve dnech 21. července 2022 a 1. srpna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené království oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti města Cullompton v okrese Mid Devon v hrabství Devon v Anglii (Spojené království), které bylo dne 26. srpna 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

Kromě toho Spojené království oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti města Bridlington v okrese East Riding of Yorkshire v hrabství Yorkshire v Anglii (Spojené království), které bylo dne 28. srpna 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(9)

Spojené království navíc oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti obce Constantine v okrese Camborne and Redruth v hrabství Cornwall v Anglii (Spojené království), které bylo dne 29. srpna 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(10)

Spojené království dále oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti města South Molton v okrese North Devon v hrabství Devon v Anglii (Spojené království), které bylo dne 2. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(11)

Spojené království navíc oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti města Holt v okrese North Norfolk v hrabství Norfolk v Anglii (Spojené království), které bylo dne 3. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(12)

Kromě toho Spojené království oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti obce Arthog v okrese Gwynedd ve Walesu (Spojené království), které bylo dne 5. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(13)

Kromě toho Spojené království oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti města Bridlington v okrese East Riding of Yorkshire v hrabství Yorkshire v Anglii (Spojené království), které bylo dne 6. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(14)

Spojené království dále oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti obce Heybridge v okrese Maldon v hrabství Essex v Anglii (Spojené království), které bylo dne 6. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(15)

Spojené království navíc oznámilo Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v blízkosti města Torpoint v okrese South East Cornwall v hrabství Cornwall v Anglii (Spojené království), které bylo dne 8. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(16)

Spojené státy oznámily Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže potvrzená dne 26. srpna 2022 laboratorní analýzou (RT-PCR), která se nacházejí ve státě Kalifornie ve Spojených státech amerických: jedno ohnisko v okrese Fresno a druhé ohnisko v okrese Tuolumne.

(17)

Spojené státy navíc oznámily Komisi pět ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže, která byla dne 30. srpna 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR): tři se nacházejí ve státě Kalifornie (Spojené státy) (jedno ohnisko v okrese Sacramento a dvě ohniska v okrese Tuolumne) a dvě ve státě Minnesota (Spojené státy), přičemž obě tato ohniska se nacházejí v okrese Meeker.

(18)

Spojené státy navíc oznámily Komisi tři ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže, která byla dne 1. září 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR): dvě se nacházejí ve státě Kalifornie (jedno ohnisko v okrese Fresno a druhé ohnisko v okrese Tuolumne) (Spojené státy) a jedno v okrese Elkhart ve státě Indiana (Spojené státy).

(19)

Spojené státy navíc oznámily Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v okrese Washington ve státě Wisconsin (Spojené státy), které bylo dne 2. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(20)

Spojené státy navíc oznámily Komisi jedno ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nacházející se v okrese Defiance ve státě Ohio (Spojené státy), které bylo dne 3. září 2022 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(21)

V návaznosti na uvedená ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(22)

Kanada, Spojené království a Spojené státy americké předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(23)

Kanada předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s 18 ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže v provinciích Alberta (9), Britská Kolumbie (1), Manitoba (1), Ontario (3), Quebec (2) a Saskatchewan (2), která byla potvrzena mezi 31. březnem 2022 a 23. dubnem 2022.

(24)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s jedním ohniskem vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářství s chovem drůbeže na ostrově Whalsay na Shetlandských ostrovech ve Skotsku (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 30. května 2022.

(25)

Spojené státy navíc předložily aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti se 14 ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Minnesota (5), Missouri (1), Nebraska (2), Severní Dakota (2) a Jižní Dakota (4) ve Spojených státech, která byla potvrzena mezi 8. březnem 2022 a 14. dubnem 2022.

(26)

Kanada, Spojené království a Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. V návaznosti na tato ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků Kanada, Spojené království a Spojené státy zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a rovněž v návaznosti na provedení politiky depopulace dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území.

(27)

Komise informace předložené Kanadou, Spojeným královstvím a Spojenými státy vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Kanady, Spojeného království a Spojených států, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(28)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech.

(29)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(30)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.5 a CA-2.6 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.5

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

CA-2.6

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022“;

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.9 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.9

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022“;

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.12 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.12

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022“;

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.15 až CA-2.18 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.15

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

CA-2.16

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

CA-2.17

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

CA-2.18

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022“;

v)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.23 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.23

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022“;

vi)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.25 až CA-2.27 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.25

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

CA-2.26

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

CA-2.27

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022“;

vii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.30 až CA-2.32 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.30

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

CA-2.31

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

CA-2.32

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022“;

viii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.34 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.34

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022“;

ix)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.37 a CA-2.38 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.37

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

CA-2.38

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022“;

x)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.74 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.75 až CA-2.78, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.75

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.7.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.7.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.7.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.7.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.7.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.7.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.7.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.7.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.7.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.7.2022

 

CA-2.76

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

28.7.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

28.7.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

28.7.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

28.7.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

28.7.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

28.7.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

28.7.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

28.7.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

28.7.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

28.7.2022

 

CA-2.77

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.8.2022

 

CA-2.78

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.8.2022“;

 

xi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.122 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.122

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022“;

xii)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.133 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.134 až GB-2.142, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.134

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

GB-2.135

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

28.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

28.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

28.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

28.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

28.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

28.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

28.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

28.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

28.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

28.8.2022

 

GB-2.136

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

29.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

29.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

29.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

29.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

29.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

29.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

29.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

29.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

29.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

29.8.2022

 

GB-2.137

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

2.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

2.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

2.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

2.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

2.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

2.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

2.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

2.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

2.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

2.9.2022

 

GB-2.138

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

3.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

3.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

3.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

3.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

3.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

3.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

3.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

3.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

3.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

3.9.2022

 

GB-2.139

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.9.2022

 

GB-2.140

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

6.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

6.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

6.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

6.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

6.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

6.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

6.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

6.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

6.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

6.9.2022

 

GB-2.141

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

6.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

6.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

6.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

6.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

6.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

6.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

6.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

6.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

6.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

6.9.2022

 

GB-2.142

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.9.2022“;

 

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.19 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.19

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.5.2022

2.9.2022“;

xiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.33 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.33

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022“;

xv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.39 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.39

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022“;

xvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.41 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.41

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022“;

xvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.45 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.45

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022“;

xviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.58 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.58

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022“;

xix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.69 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.69

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022“;

xx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.72 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.72

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022“;

xxi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.79 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.79

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022“;

xxii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.83 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.83

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022“;

xxiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.91 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.91

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022“;

xxiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.95 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.95

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022“;

xxv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.116 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.116

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022“;

xxvi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.123 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.123

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022“;

xxvii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.139 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.139

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022“;

xxviii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.143 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.143

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022“;

xxix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.148 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.148

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022“;

xxx)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.153 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.153

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022“;

xxxi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.183 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.183

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022“;

xxxii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.240 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.241 a US-2.252, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.241

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

US-2.242

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

US-2.243

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

30.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

30.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

30.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

30.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

30.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

30.8.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

30.8.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

30.8.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

30.8.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.244

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

30.8.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

30.8.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

30.8.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

30.8.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

30.8.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR