(EU) 2022/1615Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1615 ze dne 22. dubna 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 243, 20.9.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 22. dubna 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 10. října 2022 Nabývá účinnosti: 10. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/630;

Provádí předpisy

(EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

20.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1615

ze dne 22. dubna 2022,

kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 48 písm. h) a čl. 77 odst. 1 písm. k) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 (2) obsahuje v tabulce v řádku pro položku „ex 2106“ sloupci 2 „Vysvětlení“ chybu, která mění podstatu textu.

(2)

Švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 ze dne 16. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/275/ES (Úř. věst. L 132, 19.4.2021, s. 17).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU