(EU) 2022/1610Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1610 ze dne 13. září 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 738/2000, pokud jde o zařazení vozidla vybaveného hydraulickým zvedacím zařízením a pracovní plošinou do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 241, 19.9.2022, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. září 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 9. října 2022 Nabývá účinnosti: 9. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 738/2000;

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

31987D0369;
Původní znění předpisu

19.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1610

ze dne 13. září 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 738/2000, pokud jde o zařazení vozidla vybaveného hydraulickým zvedacím zařízením a pracovní plošinou do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 738/2000 (2) byla položka uvedená v bodě 5 přílohy uvedeného nařízení, čtyřkolové vozidlo poháněné elektrickým motorem, vybavené hydraulickým zvedacím zařízením s teleskopickým ramenem o maximální výšce 15,5 m a s užitečným zatížením 227 kg, trvale umístěným na plošině a vybaveným pracovní plošinou s bezpečnostním zábradlím, zařazena do kódu kombinované nomenklatury (KN) 8428 90 90 jako ostatní zvedací zařízení.

(2)

Důvodem pro vyloučení zařazení zvedacího zařízení z čísla 8427 bylo, že není vhodné pro přepravu zboží, neboť je určeno pouze pro zvedání zboží a osob. Číslo 8427 však nevylučuje zařazení výrobků, které nejsou určeny pro přepravu zboží. Kromě toho podle vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 8427, část B), bod 1) do čísla 8427 patří vozíky s mechanicky zdvižnými plošinami pro údržbu elektrických kabelů, systémů veřejného osvětlení atd.

(3)

Na svém 68. zasedání v září 2021 schválil Výbor pro harmonizovaný systém Světové celní organizace (WCO) stanovisko k sazebnímu zařazení 8427.10/1, kterým se zařazuje výrobek nazývaný „zvedací zařízení s ohybným ramenem s vlastním pohonem“, což je kolové vozítko poháněné elektrickým motorem s kloubovým hydraulickým zvedacím ramenem, na němž je umístěna pracovní plošina (klec nebo koš). Toto zvedací zařízení má maximální rychlost 5,2 km/h (sklopený pracovní koš) a 0,8 km/h (vysunutý pracovní koš), maximální pracovní výšku 15,7 m, maximální hrubou hmotnost 6 500 kg a užitečné zatížení plošiny 227 kg. Je konstruováno tak, aby umožňovalo práci ve výškách. Bylo zařazeno do podpoložky 8427 10 harmonizovaného systému (HS) a podle svých objektivních vlastností odpovídá kódu KN 8427 10 10 jako samohybné vozíky poháněné elektrickým motorem s výškou zdvihu 1 m nebo větší.

(4)

Vzhledem ke stejným či velmi podobným vlastnostem výrobku popsaném v bodě 5 přílohy nařízení (ES) č. 738/2000 není sazební zařazení výrobku, který je uveden v příloze uvedeného nařízení, v souladu se stanoviskem k sazebnímu zařazení 8427.10/1.

(5)

Unie je na základě rozhodnutí Rady 87/369/EHS (3) smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, vypracované Radou pro celní spolupráci Světové celní organizace. Stanoviska k sazebnímu zařazení, jež schvaluje Výbor pro harmonizovaný systém, jsou nástroje sloužící jako zdroj pokynů pro sazební opatření Unie.

(6)

S cílem zajistit jednotný výklad a používání HS na mezinárodní úrovni a vzhledem k tomu, že stanovisko k sazebnímu zařazení 8427.10/1 je v souladu se zněním čísla HS 8427 a podpoložky 8427 10, je nezbytné zrušit bod 5 přílohy nařízení (ES) č. 738/2000.

(7)

Nařízení (ES) č. 738/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 738/2000 se zrušuje řádek odpovídající bodu 5 tabulky a obrázek C.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 738/2000 ze dne 7. dubna 2000 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 87, 8.4.2000, s. 10).

(3)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU