(EU) 2022/1528Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1528 ze dne 4. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1077 o ustanovení o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení

Publikováno: Úř. věst. L 238, 15.9.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. července 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 5. října 2022 Nabývá účinnosti: 5. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/1077;

Provádí předpisy

(EU) 2021/1077;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

15.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 238/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1528

ze dne 4. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1077 o ustanovení o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1077 ze dne 24. června 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku Nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (dále jen „nástroj“) při plnění obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 nařízení (EU) 2021/1077 jsou uvedeny v příloze II uvedeného nařízení.

(2)

Ukazatele uvedené v příloze II nařízení (EU) 2021/1077 sice jsou vhodné pro účely každoročního monitorování výkonnosti, avšak nejsou dostatečné k tomu, aby umožnily komplexní monitorování a hodnocení činností nástroje a výsledků při plnění jeho obecných a specifických cílů. Jako součást rámce pro monitorování a hodnocení by proto měly být stanoveny další ukazatele.

(3)

Ukazatele by měly měřit výstupy, výsledky a dopady nástroje s přihlédnutím ke stávajícím požadavkům na podávání zpráv a hodnocení stanoveným v článcích 11, 12 a 13 nařízení (EU) 2021/1077.

(4)

Aby se zajistilo, že údaje pro monitorování a hodnocení nástroje budou shromažďovány účinně, účelně a včas, měly by být příjemcům finančních prostředků nástroje uloženy přiměřené požadavky na podávání zpráv při současné minimalizaci administrativní zátěže,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ukazatele rámce pro monitorování a hodnocení a požadavky na podávání zpráv

1.   Při monitorování a hodnocení nástroje v souladu s články 12 a 13 nařízení (EU) 2021/1077 se jako součást rámce pro monitorování a hodnocení použijí tyto ukazatele:

a)

ukazatele (2) stanovené v příloze II nařízení (EU) 2021/1077, které měří výsledky nástroje;

b)

ukazatele stanovené v příloze tohoto nařízení, které měří výstupy, výsledky a dopady nástroje.

2.   Podkladové údaje, které Komise používá k měření ukazatelů uvedených v odstavci 1, poskytují příjemci finančních prostředků Unie každoročně, jakmile jsou tyto údaje k dispozici. Výsledky výročních zpráv z hraničních přechodů a celních laboratoří by měly být Komisi předkládány mimo jiné prostřednictvím každoročního sdělení vnitrostátních správních orgánů, žádostí o financování a předem stanovených průzkumů, které jim Komise zašle.

3.   Komise použije informace poskytnuté příjemci finančních prostředků Unie k měření ukazatelů uvedených v odstavci 1 jako součást rámce pro monitorování a hodnocení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 234, 2.7.2021, s. 1.

(2)  Označují se jako ukazatel výsledků „RES 1.3“.


PŘÍLOHA

Seznam dalších ukazatelů týkajících se rámce pro monitorování a hodnocení Nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly uvedeného v nařízení (EU) 2021/1077

1.   

Ukazatele výstupů:

a)

OP 1.1: Počet kusů vybavení, které bylo zakoupeno, udržováno nebo modernizováno z finančních prostředků nástroje CCEI, podle jednotlivých hraničních přechodů členských států a celních laboratoří;

b)

OP 1.2: Používání dotčeného vybavení, které bylo zakoupeno, udržováno nebo modernizováno z finančních prostředků Nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly, podle jednotlivých hraničních přechodů členských států a celních laboratoří;

c)

OP 1.3: Podíl vnitrostátních správ, které kladně informují o celkové podpoře poskytované Nástrojem pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly a o účinnosti procesu provádění.

2.   

Ukazatele výsledků:

a)

RES 1.1: Konkrétní výsledky, jichž členské státy dosáhly díky využívání vybavení financovaného z nástroje CCEI;

b)

RES 1.2: Podíl vnitrostátních správ, které souhlasí s tím, že Nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly přispěl k přiměřeným celním kontrolám s rovnocennými výsledky;

c)

RES 1.4: Pokrytí rizik a hrozeb na hraničních přechodech/v laboratořích, které přispělo k harmonizovanému uplatňování celních kontrol;

d)

RES 2: Podíl vnitrostátních správ, které kladně informují o přínosu Nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly k lepšímu provádění rámce pro řízení rizik v oblasti cel.

3.   

Ukazatel dopadu:

IMP 1: Příspěvek nástroje CCEI k cílům celní unie

a)

IMP 1 sub-1: Příspěvek nástroje CCEI k ochraně finančních a hospodářských zájmů Unie;

b)

IMP 1 sub-2: Příspěvek nástroje CCEI k zajištění bezpečnosti a ochrany Unie a jejích občanů;

c)

IMP 1 sub-3: Příspěvek nástroje CCEI k ochraně Unie před nezákonným obchodem a k usnadnění legální obchodní činnosti.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU