(EU) 2022/1524Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1524 ze dne 8. září 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 237, 14.9.2022, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. září 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 4. října 2022 Nabývá účinnosti: 4. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87;
Původní znění předpisu

14.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1524

ze dne 8. září 2022

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2022.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek (tzv. pikniková deka), o rozměrech přibližně 200 cm x 150 cm, zhotovený ze dvou vrstev pletených textilií (ze syntetických vláken), z nichž jedna je na jedné straně laminovaná fólií z plastu. Tyto dvě vrstvy textilií jsou spojeny po všech čtyřech stranách lemováním malým tkaným textilním páskem. Plastová vrstva chrání před vlhkostí a nečistotami od země, ale není vodotěsná.

Po srolování se může výrobek zajistit připevněnou chlopní z pletené textilie se zapínáním na suchý zip a může se přenášet pomocí ucha (textilního pásku) připevněného k chlopni.

(Viz obrázek)  (*1)

6306 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámce 7 d) a f) ke třídě XI a poznámce 2 a) ke kapitole 59 kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6306 a 6306 90 00 .

Vzhledem k materiálům výrobku (pletené textilie ze syntetických vláken čísla 6006 a pletené textilie laminované fólií z plastu čísla 5903 ) je výrobek textilním výrobkem třídy XI.

Zařazení do čísla 6301 jako přikrývka je vyloučeno, protože výrobek nemá typické objektivní vlastnosti přikrývky, například aby byl vhodný k zabalení těla nebo jeho přikrytí za účelem udržení teploty. Výrobek pouze chrání osobu, která na něm sedí, před vlhkostí a nečistotami ze země.

Zařazení do čísla 6304 jako ostatní bytové textilie je vyloučeno, protože výrobek není určen pro použití ve vnitřních prostorách, ale pro použití na zemi ve venkovním prostředí. Viz vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 6304 , první odstavec.

Vzhledem ke svým objektivním vlastnostem (lehký, opatřený ochranným laminováním, rychlé rozložení a složení a snadná přeprava) je výrobek určen k použití ve venkovním prostředí, například v kempech, na pláži atd. a k dočasnému použití v těchto místech (viz rovněž vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k podpoložce 6306 90 00 ).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6306 90 00 jako ostatní kempinkové výrobky.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU