(EU) 2022/1523Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1523 ze dne 8. září 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 237, 14.9.2022, s. 5-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. září 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 4. října 2022 Nabývá účinnosti: 4. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87;
Původní znění předpisu

14.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1523

ze dne 8. září 2022

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2022.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Klasifikace (Kód KN)

Odůvodnění

1)

2)

3)

Textilní výrobek zhotovený ze 100 % chemických vláken pravoúhlého tvaru, známý též jako „elektrická dečka“, se zaoblenými rohy, o rozměrech přibližně 150 x 80 cm, sestávající ze dvou vrstev netkaných textilií čísla 5603 . Okraj celého výrobku tvoří našitý lem z pletené textilie. Součástí výrobku mohou být elastické pásky pro uchycení na matraci.

Výrobek není vycpávaný ani uvnitř vyložen jakýmkoliv materiálem.

Je vybaven integrovanou elektrickou topnou jednotkou s odnímatelným napájecím zdrojem 220–240 V a přepínačem pro nastavení různých teplot.

Výrobek je určen k umístění mezi matraci a prostěradlo za účelem prohřátí postele. Nepokrývá část matrace, na níž má spočívat hlava osoby. Podle návodu k použití je vhodný k praní poté, co byl oddělen od napájecího zdroje.

(Viz obrázek)  (*1)

6307 90 98

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 7 f) ke třídě XI, na poznámce 1 ke kapitole 63 a na znění kódů KN 6307 , 6307 90 a 6307 90 98 .

Zcela zhotovený textilní výrobek nelze zařadit do kapitoly 85 jako elektrické stroje, přístroje a zařízení, protože tato kapitola nezahrnuje elektricky vyhřívané přikrývky, dečky, polštáře, nánožníky nebo podobné výrobky (poznámka 1 a) ke kapitole 85).

Zařazení do kódu KN 6301 10 00 jako elektricky vyhřívaná přikrývka je vyloučeno, protože výrobek nemá typické objektivní vlastnosti přikrývky čísla 6301 , například že je vhodný k zabalení nebo k zakrytí těla osoby za účelem zahřátí.

Zařazení do čísla 6302 jako ložní prádlo je vyloučeno, protože výrobek nemá vlastnosti ložního prádla (například prostěradla nebo potahu matrace), kterým je ochrana matrace, peřiny nebo polštáře před osobou ležící v posteli. Ačkoli je výrobek určen k umístění na matraci, nechrání část, na níž má spočívat hlava osoby. Jeho jedinou funkcí je zahřívat postel, a tím zajistit pohodlí osoby, která postel používá.

Zařazení do čísla 6304 jako bytové textilie je vyloučeno, protože výrobek nemá vlastnosti bytové textilie čísla 6304 , například být viditelný pro pozorovatele místnosti. Výrobek, je-li používán v souladu se zamýšleným účelem, není v prostoru viditelný, protože je zakryt prostěradlem.

Vzhledem k celkovému vzhledu výrobku a materiálu obou vnějších vrstev, ze kterých je výrobek zhotoven (netkané textilie z chemických vláken čísla 5603 ), a vzhledem k tomu, že výrobek nemůže být zařazen do žádného specifičtějšího čísla než čísla 6307 , je proto třeba jej zařadit do kódu KN 6307 90 98 jako ostatní zcela zhotovené výrobky z textilií.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU