(EU) 2022/1522Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1522 ze dne 8. září 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 237, 14.9.2022, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. září 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 4. října 2022 Nabývá účinnosti: 4. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87;
Původní znění předpisu

14.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1522

ze dne 8. září 2022

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2022.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Sada spinálního fixačního systému sestávající mimo jiné ze šroubů, tyčí, destiček, háků a laterálních konektorů, jež jsou určeny k implantaci do lidského těla v rámci různých léčebných postupů.

V závislosti na lékařské diagnóze (fraktura, deformace páteře atd.) mohou být jednotlivé části výrobku během operace sestaveny tak, aby vznikl spinální fixační systém (tj. implantát). Implantát se připojí k obratlům a podpírá je (například po fraktuře), srovnává obratle do správné polohy (například v případě skoliózy) nebo udržuje obratle ve správné poloze a podpírá je (například v případě degenerativních onemocnění meziobratlových plotének).

Výrobek je stejně vhodný pro každý z těchto léčebných postupů.

(Viz obrázek sestaveného výrobku)  (*1)

9021 10 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 2 a), 3 c) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 6 ke kapitole 90 kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9021 , 9021 10 , 9021 10 10 a 9021 10 90 .

Nesestavený výrobek má podstatný charakter dokončeného výrobku ve smyslu všeobecného pravidla 2 a). Dokončený výrobek představuje prostředek (spinální fixační sytém), který je po implantaci do lidského těla připojen k obratlům, udržuje obratle ve správné poloze nebo je do správné polohy srovnává. V závislosti na skutečné funkci, kterou nakonec plní výrobek v těle, se jedná buď o prostředek k léčbě zlomenin (kódu KN 9021 10 90 ), nebo ortopedickou pomůcku a přístroj (kódu KN 9021 10 10 ). Plní-li funkci jako ortopedická pomůcka a přístroj, slouží k prevenci nebo nápravě tělesných deformit (například v případě skoliózy) nebo k podpírání či držení částí těla (například v případě degenerativních onemocnění meziobratlových plotének) ve smyslu poznámky 6 ke kapitole 90.

Zařazení do kódu KN 9021 90 90 je vyloučeno, neboť se na výrobek vztahují specifičtější kódy.

V okamžiku dovozu není známo ani skutečné, ani zamýšlené použití výrobku jako buď prostředku k léčbě zlomenin, nebo ortopedické pomůcky a přístroje. Zamýšlené použití výrobku není s výrobkem nedílně spjato, protože na základě jeho objektivních charakteristik a vlastností není možné určit, zda se stane prostředkem k léčbě zlomenin, nebo ortopedickou pomůckou a přístrojem, jelikož je stejně vhodný pro oba účely.

Proto v okamžiku dovozu není hlavní funkce výrobku ve smyslu poznámky 3 ke kapitole 90 spolu s poznámkou 3 ke třídě XVI známa, ani ji není možné na základě jeho objektivních charakteristik a vlastností určit. Výrobek je proto třeba zařadit do posledního z kódů KN, které podle číselného pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu, ve smyslu všeobecného pravidla 3 c) spolu s všeobecným pravidlem 6.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9021 10 90 jako dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU