(EU) 2022/1519Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1519 ze dne 5. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o požadavky použitelné na hnojivé výrobky EU obsahující inhibitující složky a na následné zpracování digestátu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 236, 13.9.2022, s. 5-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. května 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 3. října 2022 Nabývá účinnosti: 3. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1009;

Provádí předpisy

(EU) 2019/1009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1907/2006; (ES) č. 1272/2008; (EU) 2019/1021; (EU) 2021/1768;
Původní znění předpisu

13.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1519

ze dne 5. května 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, pokud jde o požadavky použitelné na hnojivé výrobky EU obsahující inhibitující složky a na následné zpracování digestátu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (1), a zejména na čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hnojivý výrobek, který splňuje požadavky stanovené v příloze I nařízení (EU) 2019/1009 pro příslušnou kategorii funkce výrobku (KFV) a v příloze II nařízení (EU) 2019/1009 pro příslušnou kategorii složkových materiálů (KSM) a který je označen v souladu s přílohou III uvedeného nařízení a úspěšně prošel postupem posuzování shody uvedeným v příloze IV nařízení (EU) 2019/1009, může být opatřen označením CE a může se volně pohybovat na vnitřním trhu jako hnojivý výrobek EU.

(2)

Členské státy i zúčastněné strany v rámci přípravy přechodu na nová harmonizační pravidla informovaly Komisi o nutnosti upravit některá technická ustanovení v přílohách nařízení (EU) 2019/1009. Tyto změny jsou nutné v zájmu usnadnění přístupu na vnitřní trh pro bezpečné hnojivé výrobky s agronomickou účinností, s nimiž se již ve velké míře na trhu obchoduje. Některé z těchto změn usnadňují volný pohyb těchto výrobků – tj. bezpečných hnojivých výrobků s agronomickou účinností – tím, že zlepšují soulad s jinými právními akty a politickými cíli Unie. Jiné změny jsou nezbytné, aby se zabránilo situacím, v nichž by významné kategorie hnojivých výrobků byly neúmyslně vyňaty z harmonizačních pravidel.

(3)

Nařízení (EU) 2019/1009 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1768 (2) umožňuje výrobcům používat v hnojivých výrobcích EU určité typy polymerů, pokud tyto polymery splňují podmínky pro KSM 1 a KSM 11 stanovené v příloze II nařízení (EU) 2019/1009. Jednou z těchto podmínek je, aby byl daný polymer registrován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Komise ve sdělení nazvaném „Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látek“ (4) oznámila revizi nařízení (ES) č. 1907/2006, kterou se rozšíří povinnost registrace na některé polymery. Z důvodu soudržnosti a jednotnosti by proto povinnost registrace polymerů měla být v první fázi – než vstoupí v platnost podle nařízení (EU) 2019/1009 – regulována nařízením (ES) č. 1907/2006, neboť diskuse o jeho revizi nabízejí širší kontext a možnost zaujmout holistický přístup.

(4)

Nařízení (EU) 2019/1009 stanoví pro magnézii povinnost registrace podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení (ES) č. 1907/2006 však vyjímá magnézii, která není chemicky upravená, z povinnosti registrace, neboť registrace je u této látky považována za nevhodnou nebo zbytečnou a její vynětí z povinnosti registrace neohrožuje cíle uvedeného nařízení. Magnézie se v hnojivech používá již řadu let a neexistuje její harmonizovaná klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5). Vzhledem k tomu a s cílem usnadnit přístup hnojiv obsahujících magnézii jako hnojivých výrobků EU na vnitřní trh by se povinnost registrace stanovená v nařízení (EU) 2019/1009 již neměla vztahovat na magnézii používanou v hnojivech.

(5)

Nařízení (EU) 2019/1009 stanoví požadavky na inhibitory jako hnojivé výrobky EU náležející do KFV 5 a na hnojivé výrobky EU obsahující inhibitory jako složkový materiál náležející do KSM 1. Aby nedocházelo k nejasnostem, měla by být terminologie použitá v uvedeném nařízení změněna tak, aby odrážela rozdíl mezi těmito dvěma situacemi. Měl by se proto použít výraz „inhibitující složka“ vždy, když se týká látky nebo směsi, která zlepšuje způsob uvolňování živin tím, že oddaluje nebo zastavuje aktivitu určitých skupin mikroorganismů nebo enzymů. Výraz „inhibitor“ by se měl používat pouze v případě, že odkazuje na hnojivé výrobky EU náležející do KFV 5. Toto rozlišení je důležité, neboť inhibitory mohou být směsi, které kromě inhibitujících složek obsahují i další látky, jako jsou stabilizátory. Správné používání těchto výrazů je nezbytné pro usnadnění volného pohybu hnojivých výrobků EU, jelikož jasně stanoví pravidla použitelná v obou situacích.

(6)

Nařízení (EU) 2019/1009 obsahuje požadavky zajišťující, aby inhibitující složky byly účinné, ale nestanoví požadavky na účinnost hnojiva nebo blendu obsahujícího takovou inhibitující složku. Používání účinných výrobků obsahujících tyto látky pomáhá zabránit znečišťování životního prostředí v důsledku vyplavování dusíku. Sdělení Komise nazvané Cesta ke zdravé planetě pro všechny – Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“ (6) a sdělení Komise nazvané Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy (7) zmiňují obavy týkající se životního prostředí a ambiciózní cíle snížit do roku 2030 ztráty živin o 50 %. Je proto důležité zajistit, aby hnojivé výrobky EU, které obsahují inhibitující složky, byly účinné. Nařízení (EU) 2019/1009 by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo požadavek, aby inhibitující složky byly v hnojivech (KFV 1) nebo v blendu hnojivých výrobků (KFV 7) obsaženy v koncentraci, která se nachází v rozmezí koncentrací, jež zajišťuje účinnost inhibitující složky. Dále by měly být stanoveny dodatečné požadavky na označování, které zajistí, aby výrobci inhibitorů uvedených v KFV 5 poskytovali jasné pokyny, jak tyto výrobky mísit s hnojivem tak, aby byla zajištěna jejich účinnost.

(7)

Nařízení (EU) 2019/1009 stanoví pravidla pro používání digestátu z čerstvých plodin a digestátu jiného než digestátu z čerstvých plodin (dále společně jen „digestát“) jako složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU. Uvedené nařízení stanoví pravidla pro procesy digesce. Nestanoví však žádná jiná pravidla pro následné zpracování digestátu.

(8)

Ve zprávě Společného výzkumného střediska nazvané „Technické návrhy kritérií vymezujících, kdy odpad přestává být odpadem, určených pro biologicky rozložitelný odpad, u něhož se provádí biologické čištění (kompost a digestát)“ (8) se uvádí, že digestát se v zemědělství často používá, a to buď jako celek, nebo po separaci na pevnou a kapalnou frakci. Tato separace usnadňuje skladování materiálů a jejich přepravu na dlouhé vzdálenosti, což je pro výrobek opatřený označením CE obzvláště důležité. Mechanická separace digestátu na pevnou a kapalnou frakci je v některých členských státech běžně používanou metodou a podle nedávné studie nazvané „Digestát a kompost jako hnojiva: Posouzení rizik a možnosti řízení rizik“ (9) je tato metoda dobře zavedená. Pokud se stanoví podmínky pro postup po digesci a pro přídatné látky, které mají být použity, mohla by separace digestátu na pevnou a kapalnou frakci představovat omezené riziko. Nařízení (EU) 2019/1009 by proto mělo být změněno tak, aby byl tento postup po digesci zahrnut, a to za podmínky, že použité přídatné látky nepřekračují určitou koncentraci a jsou registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Povolení těchto postupů v nařízení (EU) 2019/1009 je nezbytné pro usnadnění přístupu hnojivých výrobků EU obsahujících digestát na vnitřní trh a pro přizpůsobení požadavků stanovených pro tyto kategorie složkových materiálů technickému pokroku. Vytvoří se tak rovněž nové příležitosti pro využití biologického odpadu, což je v souladu s celkovými ambiciózními plány pro oběhové hospodářství.

(9)

Kromě mechanické separace digestátu na pevnou a kapalnou frakci se k odstranění vody z digestátu nebo jeho frakcí běžně používají i jiné postupy. Nařízení (EU) 2019/1009 by mělo výrobcům umožnit další zpracování digestátu nebo jeho frakcí za účelem extrakce vody bez záměru složkové materiály jinak chemicky upravit. Kromě toho se může z digestátu získávat dusík nebo fosfor stripováním nebo srážením. Pro uzavření tohoto cyklu je důležité nejen poskytnout možnost získat z digestátu tyto živiny, nýbrž i povolit použití zbývajícího digestátu v hnojivých výrobcích EU, neboť obsahuje různé další živiny a organické látky. Dále by měly být stanoveny požadavky týkající se používání přídatných látek nezbytných pro tyto postupy.

(10)

Nařízením (EU) 2019/1009 není dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 (10), které stanoví obecná pravidla pro perzistentní organické znečišťující látky. Nařízení (EU) 2019/1009 stanoví mezní hodnotu 0,8 mg/kg sušiny PCB bez dioxinového efektu pro materiály z pyrolýzy a zplyňování náležející do KSM 14. Podle nařízení (EU) 2019/2021 však PCB nesmí být v látkách nebo směsích uváděných na trh EU přítomny. V zájmu zajištění soudržnosti s nařízením (EU) 2019/1021 a vyjasnění skutečnosti, že v hnojivých výrobcích EU s materiály z pyrolýzy nebo zplyňování nesmí být obsaženy PCB bez dioxinového efektu, by tato mezní hodnota v nařízení (EU) 2019/1009 měla být zrušena.

(11)

Nařízení (EU) 2019/1009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1009 se mění takto:

1)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

3)

Příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

4)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1768 ze dne 23. června 2021, kterým se přizpůsobují technickému pokroku přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh (Úř. věst. L 356, 8.10.2021, s. 8).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látek, COM(2020) 667 final ze dne 14. října 2020.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Cesta ke zdravé planetě pro všechny – Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“, COM(2021) 400 final ze dne 12. května 2021.

(7)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, COM(2020) 381 final ze dne 20. května 2020.

(8)  Saveyn H., Eder P.: End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost and digestate): Technical proposals, EUR 26425, Úřad pro publikace Evropské unie, 2013. JRC87124.

(9)  Digestate and compost as fertilisers: Risk assessment and risk management options, 2019, 40039CL003i3.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).


PŘÍLOHA I

Část II přílohy I nařízení (EU) 2019/1009 se mění takto:

1)

V oddíle KFV 1(C) bodě 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„–

inhibitujících složek nitrifikace, inhibitujících složek denitrifikace nebo inhibitujících složek ureázy uvedených v KSM 1 bodě 4 v části II přílohy II;“.

2)

Oddíl KFV 7 se mění takto:

a)

vkládá se nový bod 2a, který zní:

„2a.

Inhibitující složka v blendu musí být přítomna v koncentraci, která se nachází v rozmezí koncentrací, jež zajišťuje dosažení snížení rychlosti za podmínek uvedených v KFV 5 v části II této přílohy a v KSM 1 bodě 4 v části II přílohy II na úrovni blendu.“;

b)

v bodě 3 se úvodní věta nahrazuje tímto:

 

„Výrobce blendu posoudí shodu blendu s požadavky stanovenými v bodech 1, 2 a 2a této KFV, zajistí soulad blendu s požadavky na označování stanovenými v příloze III a přijme odpovědnost podle čl. 16 odst. 4 tohoto nařízení za soulad blendu s požadavky tohoto nařízení tím, že:“.


PŘÍLOHA II

Část II přílohy II nařízení (EU) 2019/1009 se mění takto:

1)

Oddíl KSM 1 se mění takto:

a)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Všechny látky zapracované do hnojivého výrobku EU s výjimkou polymerů musí být samy o sobě nebo v rámci směsi registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (*) v dokumentaci obsahující:

a)

informace stanovené v přílohách VI, VII a VIII nařízení (ES) č. 1907/2006;

b)

zprávu o chemické bezpečnosti podle článku 14 nařízení (ES) č. 1907/2006, jejíž součástí je použití jako hnojivý výrobek,

ledaže se na ně výslovně vztahuje některá z výjimek z povinné registrace stanovených v příloze IV nařízení (ES) č. 1907/2006 či v bodech 6, 7, 8, 9 nebo 10 (pouze pro magnézii) přílohy V uvedeného nařízení.

(*)  V případě látky zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je látka ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.“;"

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Pokud je látka nebo jedna z látek ve směsi určena ke zlepšení způsobů, jimiž se z hnojivého výrobku EU uvolňují živiny, a to tím, že oddaluje nebo zastavuje aktivitu určitých skupin mikroorganismů nebo enzymů, musí být uvedená látka inhibitující složkou nitrifikace, inhibitující složkou denitrifikace nebo inhibitující složkou ureázy, přičemž se použijí tato pravidla:

a)

Inhibitující složka nitrifikace inhibuje biologickou oxidaci amonného dusíku (NH3-N) obsaženého v hnojivém výrobku EU na dusitanový dusík (NO2 -), čímž zpomaluje tvorbu dusičnanového dusíku (NO3 -).

Rychlost oxidace amonného dusíku (NH3-N) se měří prostřednictvím jednoho z těchto ukazatelů:

i)

ubývání amonného dusíku (NH3-N);

ii)

souhrnné množství vyprodukovaného dusitanového dusíku (NO2 -) a dusičnanového dusíku (NO3 -) v čase.

Ve srovnání s kontrolním vzorkem, do kterého nebyla přidána inhibitující složka nitrifikace, musí vzorek půdy obsahující inhibitující složku nitrifikace vykázat 20 % snížení rychlosti oxidace amonného dusíku (NH3-N) na základě analýzy uskutečněné 14 dní po aplikaci při 95 % míře spolehlivosti.

Inhibitující složka nitrifikace musí být v hnojivém výrobku EU přítomna v koncentraci, která se nachází v rozmezí koncentrací, jež zajišťuje dosažení takového snížení.

Alespoň 50 % celkového obsahu dusíku (N) v hnojivém výrobku EU se musí skládat z forem dusíku (N), jimiž jsou amonný kationt (NH4 +) a močovina (CH4N2O).

b)

Inhibitující složka denitrifikace inhibuje tvoření oxidu dusného (N2O) obsaženého v hnojivém výrobku EU zpomalením nebo zablokováním přeměny dusičnanů (NO3 -) na dusík (N2), aniž by to mělo vliv na proces nitrifikace podle KFV 5(A).

Ve srovnání s kontrolním vzorkem, do kterého nebyla přidána inhibitující složka denitrifikace, musí zkouška in vitro obsahující inhibitující složku denitrifikace vykázat 20 % snížení rychlosti uvolňování oxidu dusného (N2O) na základě analýzy uskutečněné 14 dní po aplikaci při 95 % míře spolehlivosti.

Inhibitující složka denitrifikace musí být v hnojivém výrobku EU přítomna v koncentraci, která se nachází v rozmezí koncentrací, jež zajišťuje dosažení takového snížení.

c)

Inhibitující složka ureázy inhibuje hydrolýzu močoviny (CH4N2O) obsažené v hnojivém výrobku EU enzymem ureázy, primárně za účelem omezení volatilizace amoniaku.

Ve srovnání s kontrolním vzorkem, do kterého nebyla přidána inhibitující složka ureázy, musí zkouška in vitro obsahující inhibitující složku ureázy vykázat 20 % snížení rychlosti hydrolýzy močoviny (CH4N2O) na základě analýzy uskutečněné 14 dní po aplikaci při 95 % míře spolehlivosti.

Inhibitující složka ureázy musí být v hnojivém výrobku EU přítomna v koncentraci, která se nachází v rozmezí koncentrací, jež zajišťuje dosažení takového snížení.

Alespoň 50 % celkového obsahu dusíku (N) v hnojivém výrobku EU se musí skládat z formy dusíku (N), jíž je močovina (CH4N2O).“

2)

V oddíle KSM 3 bodě 1 písm. d) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

přídatná látka splňuje požadavky stanovené v KSM 1 bodě 2 a“.

3)

Oddíl KSM 4 se mění takto:

a)

v bodě 1 písm. b) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

přídatná látka splňuje požadavky stanovené v KSM 1 bodě 2 a“;

b)

vkládají se nové body 3a, 3b, 3c a 3d, které znějí:

„3a.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat tuhou nebo kapalnou frakci získanou mechanickou separací digestátu podle bodů 1 až 3.

3b.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat digestát podle bodů 1 až 3 nebo frakci podle bodu 3a, z nichž byl zcela nebo zčásti odstraněn rozpustný amoniak a/nebo fosforečnan za účelem zpětného získání dusíku a/nebo fosforu bez záměru digestát nebo frakci jinak upravit.

3c.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat digestát podle bodů 1 až 3 nebo bodem 3b, jakož i frakci podle bodu 3a, jež byly podrobeny pouze fyzikálnímu zpracování za účelem odstranění vody bez záměru digestát nebo frakci jinak upravit.

3d.

Přídatné látky nezbytné pro následné zpracování digestátu nebo frakce v souladu s body 3a, 3b a 3c mohou být použity za předpokladu, že:

a)

přídatná látka splňuje požadavky stanovené v KSM 1 bodě 2;

b)

koncentrace přídatných látek nezbytných v každém z těchto procesů nepřekročí 5 % hmotnosti digestátu nebo frakce použitých v příslušném procesu jako vstup.“;

c)

v bodě 4 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Digestát nebo frakce uvedené v bodech 3a, 3b a 3c musí splňovat nejméně jedno z těchto kritérií stability:“.

4)

Oddíl KSM 5 se mění takto:

a)

v bodě 1 písm. d) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

přídatná látka splňuje požadavky stanovené v KSM 1 bodě 2 a“;

b)

vkládají se nové body 3a, 3b, 3c a 3d, které znějí:

„3a.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat tuhou nebo kapalnou frakci získanou mechanickou separací digestátu podle bodů 1 až 3.

3b.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat digestát podle bodů 1 až 3 nebo frakci podle bodu 3a, z nichž byl zcela nebo zčásti odstraněn rozpustný amoniak a/nebo fosforečnan za účelem zpětného získání dusíku a/nebo fosforu bez záměru digestát nebo frakci jinak upravit.

3c.

Hnojivý výrobek EU může obsahovat digestát podle bodů 1 až 3 nebo bodem 3b, jakož i frakci podle bodu 3a, jež byly podrobeny pouze fyzikálnímu zpracování za účelem odstranění vody bez záměru digestát nebo frakci jinak upravit.

3d.

Přídatné látky nezbytné pro následné zpracování digestátu nebo frakce v souladu s body 3a, 3b a 3c mohou být použity za předpokladu, že:

a)

přídatná látka splňuje požadavky stanovené v KSM 1 bodě 2;

b)

koncentrace přídatných látek nezbytných v každém z těchto procesů nepřekročí 5 % hmotnosti digestátu nebo frakce použitých v příslušném procesu jako vstup.“;

c)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Digestát nebo frakce uvedené v bodech 3a, 3b a 3c nesmějí obsahovat více než 6 mg/kg sušiny PAU16  (**).

(**)  Suma naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenanthrenu, anthracenu, fluoranthenu, pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a benzo[ghi]perylenu.“;"

d)

v bodě 5 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Digestát nebo frakce uvedené v bodech 3a, 3b a 3c musí obsahovat:“,

e)

v bodě 6 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Digestát nebo frakce uvedené v bodech 3a, 3b a 3c musí splňovat nejméně jedno z těchto kritérií stability:“.

5)

V oddíle KSM 6 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Všechny látky zapracované do hnojivého výrobku EU musí samy o sobě nebo v rámci směsi splňovat požadavek stanovený v KSM 1 bodě 2.“

6)

V oddíle KSM 11 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Vedlejší produkty musí splňovat požadavek stanovený v KSM 1 bodě 2.“

7)

V oddíle KSM 12 se bod 13 nahrazuje tímto:

„13.

Vysrážené fosforečné soli a jejich deriváty musí splňovat požadavek stanovený v KSM 1 bodě 2.“

8)

V oddíle KSM 13 se bod 8 nahrazuje tímto:

„8.

Termooxidační materiály a jejich deriváty musí splňovat požadavek stanovený v KSM 1 bodě 2.“

9)

Oddíl KSM 14 se mění takto:

a)

bod 3 písm. c) se zrušuje;

b)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Materiál z pyrolýzy a zplyňování musí splňovat požadavek stanovený v KSM 1 bodě 2.“

10)

V oddíle KSM 15 se bod 10 nahrazuje tímto:

„10.

Materiál vysoké čistoty musí splňovat požadavek stanovený v KSM 1 bodě 2.“


(*)  V případě látky zpětně získané v Evropské unii je tato podmínka splněna, jestliže je látka ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 totožná s látkou, která byla registrována v dokumentaci obsahující zde uvedené informace, a má-li výrobce hnojivého výrobku k dispozici informace ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) č. 1907/2006.“;

(**)  Suma naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenanthrenu, anthracenu, fluoranthenu, pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a benzo[ghi]perylenu.“;“


PŘÍLOHA III

Část II přílohy III nařízení (EU) 2019/1009 se mění takto:

1)

Oddíl KFV 1 se mění takto:

a)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Na hnojiva obsahující inhibitující složky podle KSM 1 v části II přílohy II se vztahují tyto požadavky:

a)

na etiketě musí být uvedena odpovídající slova „inhibitor nitrifikace“, „inhibitor denitrifikace“ či „inhibitor ureázy“;

b)

obsah inhibitující složky nitrifikace musí být vyjádřen jako % hmotnostní celkového dusíku (N) přítomného jako amonný dusík (NH4 +) a močovinový dusík (CH4N2O);

c)

obsah inhibitující složky denitrifikace musí být vyjádřen jako % hmotnostní přítomných dusičnanů (NO3 -);

d)

obsah inhibitující složky ureázy musí být vyjádřen jako % hmotnostní celkového dusíku (N) přítomného jako močovinový dusík (CH4N2O).“;

b)

v bodě 4 písm. a) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

inhibitujících složek nitrifikace, inhibitujících složek denitrifikace nebo inhibitujících složek ureázy uvedených v KSM 1 bodě 4 v části II přílohy II;“.

2)

Oddíl „KFV 5: INHIBITOR“ se nahrazuje tímto:

„KFV 5: INHIBITOR

1.

Deklarují se všechny složky v sestupném pořadí podle hmotnosti nebo objemu ve výrobku.

2.

Uvede se obsah inhibitující složky (inhibitujících složek) jako % hmotnosti nebo objemu.

3.

Návod k použití podle části I bodu 1 písm. d) této přílohy musí obsahovat tyto informace:

a)

typy hnojivých výrobků EU, s nimiž se inhibitor může mísit, zejména:

i)

u inhibitoru nitrifikace uvedeného v KFV 5(A) v části II přílohy I hnojivý výrobek EU, v němž se nejméně 50 % celkového obsahu dusíku (N) skládá z forem dusíku (N), jimiž jsou amonný kationt (NH4 +) a močovina (CH4N2O);

ii)

u inhibitoru ureázy uvedeného v KFV 5(C) v části II přílohy I hnojivý výrobek EU, v němž se nejméně 50 % celkového obsahu dusíku (N) skládá z formy dusíku (N) močovina (CH4N2O);

b)

doporučená minimální a maximální koncentrace inhibitující složky (inhibitujících složek) v případě míchání s hnojivem před použitím:

i)

obsah inhibitoru nitrifikace uvedeného v KFV 5(A) v části II přílohy I vyjádřený jako % hmotnostní celkového dusíku (N) přítomného jako amonný dusík (NH4 +) a močovinový dusík (CH4N2O);

ii)

obsah inhibitoru denitrifikace uvedeného v KFV 5(B) v části II přílohy I vyjádřený jako % hmotnostní přítomných dusičnanů (NO3 -);

iii)

obsah inhibitoru ureázy uvedeného v KFV 5(C) v části II přílohy I vyjádřený jako % hmotnostní celkového dusíku (N) přítomného jako močovinový dusík (CH4N2O).“

3)

V oddíle „KFV 7: BLEND HNOJIVÝCH VÝROBKŮ“ se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Obsahuje-li blend hnojivých výrobků jeden nebo více inhibitorů náležejících do KFV 5, návod k použití uvedený v KFV 5 bodě 3 v části II této přílohy se nepřipojí.“

V příloze III části III se oddíl „KFV 1: HNOJIVO“ nahrazuje tímto:

„KFV 1: HNOJIVO

V případě hnojiv obsahujících inhibitující složky nitrifikace, inhibitující složky denitrifikace či inhibitující složky ureázy podle KSM 1 v části II přílohy II se použijí tato pravidla pro odchylky:

Inhibitující složky

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah inhibitujících složek

Koncentrace 2 % nebo nižší

± 20 % deklarované hodnoty

Koncentrace vyšší než 2 %

± 0,3 procentního bodu v absolutní hodnotě“.


PŘÍLOHA IV

Část I přílohy IV nařízení (EU) 2019/1009 se mění takto:

1)

V bodě 1.1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

látky nebo směsi z původního materiálu uvedené v KSM 1 v části II přílohy II, s výjimkou inhibitující složky nitrifikace, inhibitující složky denitrifikace nebo inhibitující složky ureázy;“.

2)

V bodě 3.1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

inhibitující složka nitrifikace, inhibitující složka denitrifikace nebo inhibitující složka ureázy uvedená v KSM 1 v části II přílohy II;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU