(EU) 2022/1518Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1518 ze dne 29. března 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 236, 13.9.2022, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. března 2022 Autor předpisu:
Platnost od: 3. října 2022 Nabývá účinnosti: 3. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 273/2004; (ES) č. 111/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 273/2004; (ES) č. 111/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

31990D0611;
Původní znění předpisu

13.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1518

ze dne 29. března 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi (2), a zejména na článek 30a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 273/2004 stanoví opatření pro sledování obchodu s prekursory drog v rámci Unie, zatímco nařízení (ES) č. 111/2005 upravuje obchod s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi. Příloha I nařízení (ES) č. 273/2004 a příloha nařízení (ES) č. 111/2005 obsahují každá seznam uvedených látek, které jsou předmětem řady harmonizovaných kontrolních a sledovacích opatření stanovených těmito nařízeními.

(2)

Příslušné vnitrostátní orgány ohlásily zabavení ethyl alfa-fenylacetoacetátu (EAPA) a methyl 3-oxo-2-(3,4-methylendioxyfenyl)butanoátu (MAMDPA) v souvislosti s nedovolenou výrobou omamných látek.

(3)

EAPA se používá k výrobě 1-fenylpropan-2-onu (P-2-P), rovněž známého jako benzylmethylketon (BMK). BMK je prekurzor amfetaminu a metamfetaminu.

(4)

MAMDPA se používá k výrobě 3,4-(methylendioxy)fenylpropan-2-onu (PMK), což je prekurzor 3,4-methylendioxy-metamfetaminu (MDMA), obecně známého jako „extáze“.

(5)

Amfetamin, metamfetamin a MDMA patří mezi nejběžnější nezákonně vyráběné drogy v Unii. Mají závažné důsledky na lidské zdraví a způsobují v některých regionech Unie vážné sociální problémy a problémy v oblasti veřejného zdraví.

(6)

Proto by EAPA a MAMDPA měly být uvedeny na úrovni Unie, aby se posílila jejich kontrola a sledování.

(7)

Látky uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 273/2004 a v příloze nařízení (ES) č. 111/2005 jsou rozděleny do kategorií, u nichž jsou uplatňována různá opatření, s cílem dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi úrovní hrozby, kterou každá jednotlivá látka představuje, a zátěží pro zákonný obchod. Nejpřísnější kontrolní a sledovací opatření se uplatňují na látky uvedené v kategorii 1.

(8)

EAPA a MAMDPA jakožto prekursory amfetaminu, metamfetaminu a MDMA představují významné hrozby v sociální oblasti a pro veřejné zdraví v Unii. Neexistuje jejich zákonná výroba, obchodování s nimi nebo využití, s výjimkou výzkumných účelů. Jejich zařazení do kategorie 1 v příloze I nařízení (ES) č. 273/2004 a do kategorie 1 v příloze nařízení (ES) č. 111/2005, aby se zabránilo jejich použití při nedovolené výrobě omamných látek, by proto bylo přiměřenou reakcí a zároveň by pro hospodářské subjekty a příslušné orgány v Unii nepředstavovalo žádnou významnou dodatečnou administrativní zátěž.

(9)

Nařízení (ES) č. 273/2004 a (ES) č. 111/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Nařízení (ES) č. 273/2004 a (ES) č. 111/2005 společně provádějí některá ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami podepsané ve Vídni dne 20. prosince 1988 a schválené rozhodnutím Rady 90/611/EHS (3). S ohledem na úzkou věcnou souvislost mezi zmocněními uvedenými ve zmíněných nařízeních je vhodné přijmout změny prostřednictvím jediného aktu v přenesené pravomoci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 273/2004

Příloha I nařízení (ES) č. 273/2004 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 111/2005

Příloha nařízení (ES) č. 111/2005 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Rady 90/611/EHS ze dne 22. října 1990, kterým se jménem Evropského hospodářského společenství uzavírá Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 56).


PŘÍLOHA I

V nařízení (ES) č. 273/2004 se v příloze I v tabulce pro kategorii 1 do seznamu látek na patřičné místo v pořadí podle kódu KN vkládají nové položky, které znějí:

Látka

Název podle kombinované nomenklatury (pokud se liší)

Kód KN

CAS

„ethyl alfa-fenylacetoacetát (EAPA)  (*1)

 

Ex29183000

5413-05-8

methyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyfenyl)butanoát (MAMDPA)  (*2)

methyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyfenyl)butanoát

Ex29329900

1369021-80-6


(*1)  rovněž označovaný jako ethyl 3-oxo-2-fenylbutanoát, podle IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii).

(*2)  rovněž označovaný jako 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoát, podle IUPAC.“


PŘÍLOHA II

V nařízení (ES) č. 111/2005 se v příloze v tabulce pro kategorii 1 do seznamu látek na patřičné místo v pořadí podle kódu KN vkládají nové položky, které znějí:

Látka

Název podle KN (pokud se liší)

Kód KN

CAS

„ethyl alfa-fenylacetoacetát (EAPA)  (*1)

 

Ex29183000

5413-05-8

methyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyfenyl)butanoát (MAMDPA)  (*2)

methyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyfenyl)butanoát

Ex29329900

1369021-80-6


(*1)  rovněž označovaný jako ethyl 3-oxo-2-fenylbutanoát, podle IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii).

(*2)  rovněž označovaný jako 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoát, podle IUPAC.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU