(EU) 2022/1503Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1503 ze dne 9. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 235, 12.9.2022, s. 6-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. září 2022 Nabývá účinnosti: 13. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 235/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1503

ze dne 9. září 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

Dne 26. července 2022 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) informace týkající se 20 osob a 24 subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha XIII nařízení (EU) 2017/1509 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIII nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1)   

V příloze XIII nařízení (EU) 2017/1509 se v oddíle „a) Fyzické osoby“ položky č. 1, 4, 8, 12, 13, )17, 19, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 53, 63, 68 a 78 nahrazují tímto:

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum zařazení na seznam OSN

Odůvodnění

„1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

datum narození: 13.10.1944

státní příslušnost: KLDR

adresa: Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Ředitel společnosti Namchongang Trading Corporation; dohlíží na dovoz zboží potřebného pro program obohacování uranu.

4.

Ri Hong-sop

 

datum narození: 1940

státní příslušnost: KLDR

adresa: Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Bývalý ředitel střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu a vedoucí ústavu pro jaderné zbraně, vykonával dohled nad třemi klíčovými zařízeními, která se podílejí na výrobě plutonia pro vojenské účely: zařízením pro výrobu paliva, jaderným reaktorem a regeneračním zařízením.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

datum narození: 4.6.1954

číslo pasu: 645120196

státní příslušnost: KLDR

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával pro TCB transakce. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

státní příslušnost: KLDR

adresa: C/O Tanchon Commercial Bank, Saemaeul 1-Dong, district Pyongchon, Pchjongjang, KLDR

7.3.2013

Mun Cho'ng- Ch'o'l je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával pro TCB transakce. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 a je hlavním finančním subjektem KLDR zabývajícím se prodejem konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

datum narození: 12.10.1954

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

2.3.2016

Choe Chun-sik byl ředitelem Druhé akademie přírodních věd (SANS) a vedoucím programu KLDR pro rakety dlouhého doletu.

17.

Jang Yong Son

 

datum narození: 20.2.1957

státní příslušnost: KLDR

číslo pasu: 563110024 (vydán v KLDR)

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Pracoval jako zástupce společnosti KOMID v Íránu.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

číslo pasu: PS 472330208 (platný do: 4.7.2017)

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

2.3.2016

Kang Mun Kil se jako zástupce společnosti Namchongang, také známé jako Namhung, zabýval činnostmi souvisejícími s jaderným zásobováním.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

datum narození: a) 1964 b) 28.8.1962

státní příslušnost: KLDR

číslo pasu: 290320764 (vydán v KLDR)

2.3.2016

Kim Tong My'ong je generálním ředitelem banky Tanchon Commercial Bank (TCB) a minimálně od roku 2002 zastával v této bance různé funkce. Podílel se rovněž na správě záležitostí společnosti Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

datum narození: 18.2.1962

státní příslušnost: KLDR

číslo pasu: 472310168 (vydán v KLDR)

2.3.2016

Zástupce společnosti KOMID. Pracoval jako zástupce společnosti KOMID v Íránu.

28.

Yu Chol U

 

datum narození: 8.8.1959

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

2.3.2016

Yu Chol U je ředitelem Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu.

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

datum narození: 11.3.1971

státní příslušnost: KLDR

číslo pasu: 645120378 (vydán v KLDR)

30.11.2016

Kim Chol Sam je zástupcem banky Daedong Credit Bank (DCB) a podílel se na řízení transakcí jménem DCB Finance Limited. Existuje podezření, že Kim Chol Sam jako zahraniční zástupce DCB zprostředkoval transakce v hodnotě statisíců dolarů a pravděpodobně spravoval miliony dolarů na účtech spojených s KLDR s potenciálními vazbami na jaderné/raketové programy.

36.

Kim Sok Chol

 

číslo pasu: 472310082

datum narození: 8.5.1955

státní příslušnost: KLDR

adresa: Myanmar/Barma

30.11.2016

Dřívější velvyslanec KLDR v Myanmaru, který nyní působí jako prostředník společnosti KOMID. Za svoji pomoc byl společností KOMID odměňován; jménem společnosti KOMID sjednává pracovní schůzky, včetně jednání mezi touto společností a osobami působícími v Myanmaru v oblasti obrany o finančních záležitostech.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

datum narození: 10.5.1945

místo narození: Musan, provincie Severní Hamgyo’ng, KLDR

státní příslušnost: KLDR

číslo pasu: 736410010

adresa: KLDR

2.6.2017

Ředitel pátého odboru Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau). Předpokládá se, že Cho je odpovědný za špionážní operace v zahraničí a za shromažďování zahraničních zpravodajských informací pro KLDR.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

datum narození: 28.9.1937

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

2.6.2017

Náměstek ředitele odboru pro organizaci a vedení, který řídí výběr klíčových pracovníků pro Korejskou stranu pracujících a pro armádu KLDR.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

datum narození: 21.3.1938

státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Paek Se Bong je bývalým předsedou Druhého hospodářského výboru, bývalým členem Komise pro národní obranu a bývalým náměstkem ředitele odboru pro muniční průmysl.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

datum narození: 9.3.1944

státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Pak To Chun je bývalým tajemníkem odboru pro muniční průmysl a v současnosti poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se jaderného a raketového programu Byl členem komise pro státní záležitosti a je členem politického předsednictva Korejské strany pracujících.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

datum narození: 25.1.1925

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

2.6.2017

Ri Yong Mu je místopředsedou Komise pro státní záležitosti, která řídí veškeré záležitosti KLDR ve vojenské oblasti a v oblasti obrany a bezpečnosti, včetně akvizic a nákupní činnosti, a vydává příslušné pokyny.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

datum narození: 1950

státní příslušnost: KLDR

adresa: KLDR

11.9.2017

Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která odpovídá za tvorbu a provádění vojenských politik Korejské strany pracujících, velí vojenským silám KLDR a řídí je a pomáhá řídit vojenský obranný průmysl země.

68.

Kim Yong Chol

Kim Tong-ch'o'l

datum narození: 28.1.1966

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

číslo pasu: a) 927234267 b) 108120258 (vydán v KLDR 14.2.2018; platný do 14.2.2023)

22.12.2017

Kim Tong Chol je zahraničním zástupcem banky Foreign Trade Bank.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

datum narození: 19.3.1965

státní příslušnost: KLDR

pohlaví: muž

číslo pasu: 654234735 (vydán v KLDR)

22.12.2017

Ri Song Hyok je zahraničním zástupcem banky Koryo Bank a banky Koryo Credit Development Bank a podle dostupných informací zřizoval krycí společnosti za účelem opatřování zboží a provádění finančních transakcí jménem KLDR.“

2)   

V příloze XIII nařízení (EU) 2017/1509 se v oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ položky č. 4, 8, 20, 22, 23, 30, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 a 75 nahrazují tímto:

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam OSN

Další informace

„4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Chilgol, Pchjongjang, KLDR, b) Sengujadong 11-2/(nebo Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pchjongjang, KLDR;

telefonní čísla: +850 2 18111, 18222 (linka 8573);

faxové číslo: +850-2-381-4687

16.7.2009

Namchongang je obchodní společnost KLDR podléhající Generálnímu úřadu pro atomovou energii (GBAE). Je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení KLDR, jakož i do nákupů souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil jeden německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let 20. století zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce KLDR v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) v jaderném zařízení v Yongbyonu. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám KLDR souvisejícím se šířením.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

a) Kuryonggang Trading Corporation b) Ryungseng Trading Corporation c) Ryung Seng Trading Corporation d) Ryungsong Trading Corporation e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Společnost Korea Tangun Trading Corporation podléhá Druhé akademii přírodních věd KLDR a nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumných a vývojových programů KLDR v oblasti obrany, k nimž mimo jiné patří programy a nákupy související se zbraněmi hromadného ničení a nosiči jaderných zbraní, včetně materiálů, které jsou v rámci příslušných mnohostranných kontrolních režimů kontrolovány nebo zakázány.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

a) East Sea Shipping Company; b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd c) Haeyang Crew Management Company

adresa: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120 Pchjongjang, KLDR;

jiná adresa: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang

číslo IMO: 1790183

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited je provozovatelem/správcem plavidla Chong Chon Gang. Uvedená společnost hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci roku 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí č. 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí č. 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi.

 

plavidla s čísly IMO:

 

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

 

q)

Ra Nam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

22.

Chongchongang Shipping Company

a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. b) Chongchongang Shipping Co LTD

adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR;

jiná adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pchjongjang, KLDR;

číslo IMO: 5342883

2.3.2016

Společnost Chongchongang Shipping Company se prostřednictvím svého plavidla Chong Chon Gang pokusila v červenci 2013 přímo dovézt do KLDR nedovolenou zásilku konvenčních zbraní.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

a) DCB b) Taedong Credit Bank c) Dae-Dong Credit Bank

adresa: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR;

jiná adresa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pchjongjang, KLDR;

SWIFT: DCBKKPPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank (DCB) poskytuje finanční služby společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) a bance Tanchon Commercial Bank (TCB). Minimálně od roku 2007 zprostředkovala DCB stovky finančních transakcí v hodnotě milionů dolarů jménem společnosti KOMID a banky TCB. V některých případech DCB transakce vědomě zprostředkovala za použití klamavých finančních praktik.

30.

Office 39 („kancelář 39“)

Office #39 („kancelář 39“) Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

adresa: a) Second KWP Government Building (Korean – Ch’o’ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pchjongjang, KLDR b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pchjongjang, KLDR c) Changwang Street, Pchjongjang KLDR

2.3.2016

Vládní subjekt KLDR.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

adresa: KLDR;

číslo IMO: 5905801

30.11.2016

Jedná se o severokorejskou firmu obchodující s uhlím. KLDR získává pro svůj jaderný program a program balistických střel významný objem finančních prostředků z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

adresa: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pchjongjang, KLDR

tel.: +850-2-18111-8208 fax: +850-2-381-4432

e-mail: [email protected]

30.11.2016

Společnost s vazbami na Office 39 prostřednictvím vývozu minerálů (zlata), kovů, strojů, zemědělských produktů, ženšenu, šperků a výrobků lehkého průmyslu.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

adresa: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pchjongjang/Mangyongdae, KLDR;

tel.: +850-2-18111-8550 fax: +850-2-381-4410/4416;

e-mail: [email protected]

2.6.2017

Společnost Korea Kumsan Trading Corporation je vlastněna či ovládána Generálním úřadem pro atomovou energii, který dohlíží na jaderný program KLDR, nebo přímo či nepřímo v jeho zájmu či jeho jménem jedná nebo údajně jedná.

45.

Koryo Bank

 

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pchjongjang, KLDR

2.6.2017

Banka Koryo Bank působí v odvětví finančních služeb v rámci hospodářství KLDR a je spojována s „kanceláří 38“ a „kanceláří 39“ Korejské strany pracujících.

47.

Foreign Trade Bank

a) Mooyokbank b) Korea Trading Bank

adresa: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

4.8.2017

Foreign Trade Bank je státní banka, která působí jako hlavní devizová banka KLDR a která poskytovala klíčovou finanční podporu společnosti Korea Kwangson Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pchjongjang, KLDR

4.8.2017

Skupina společností Mansudae Overseas Project Group of Companies byla zapojena do vývozu pracovníků z KLDR do jiných zemí k provádění činností souvisejících s výstavbou, mimo jiné soch a památníků, s cílem generovat příjmy pro vládu KLDR či Korejskou stranu pracujících, tento vývoz usnadňovala nebo za něj byla odpovědná. Skupina Mansudae Overseas Project Group of Companies podle informací obchodovala s africkými zeměmi a zeměmi jihovýchodní Asie, včetně Alžírska, Angoly, Botswany, Beninu, Kambodže, Čadu, Demokratické republiky Kongo, Rovníkové Guiney, Malajsie, Mosambiku, Madagaskaru, Namibie, Sýrie, Toga a Zimbabwe.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

adresa: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5571322

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru CHON MYONG 1, plujícího pod vlajkou KLDR, který koncem prosince 2017 provedl překládku paliva z lodě na loď.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

adresa: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5963351

30.3.2018

Vlastník tankeru KLDR PAEK MA, který byl v polovině ledna 2018 zapojen do překládek ropy z lodě na loď.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

adresa: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5787684

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR NAM SAN 8, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď, a majitel plavidla HAP JANG GANG 6.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

adresa: Sochang-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5936312

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR CHON MA SAN. Tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR se koncem ledna 2018 připravoval pro pravděpodobné překládky z lodě na loď. Velitel motorového tankeru YU JONG 2 plujícího pod vlajkou KLDR oznámil dne 18. listopadu 2017 dispečerovi se sídlem v KLDR, jehož totožnost není známa, že plavidlo se vyhýbá bouři před překládkou z lodě na loď. Velitel navrhl, aby tanker YU JONG 2 načerpal ropné palivo dříve než tanker CHON MA SAN plující pod vlajkou KLDR, neboť tanker CHON MA SAN byl vzhledem k větší velikosti vhodnější pro překládku z lodě na loď uprostřed bouře. Poté, co tanker CHON MA SAN načerpal ropné palivo z jiného plavidla, tanker YU JONG 2 dne 19. listopadu 2017 načerpal překládkou z lodě na loď 1 168 kilolitrů ropného paliva.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY b) Korea Ansan SHPG CO

adresa: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pchjongjang, KLDR;

číslo IMO: 5676084

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR AN SAN 1, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

adresa: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5985863

30.3.2018

Registrovaný vlastník plavidla YU PHYONG 5. Koncem listopadu 2017 provedl tanker YU PHYONG 5 překládku 1 721 metrických tun ropného paliva z lodě na loď.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

adresa: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5954061

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankerů KLDR SAM JONG 1 a SAM JONG 2. Má se za to, že koncem ledna 2018 oba tankery dovezly do KLDR rafinovanou ropu v rozporu se sankcemi OSN.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

adresa: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pchjongjang, KLDR;

číslo IMO: 5145892

30.3.2018

Tanker SAM MA 2 plující pod vlajkou KLDR, jehož vlastníkem je Korea Samma Shipping Company, provedl v polovině října 2017 překládku ropy z lodě na loď a padělal doklady, přičemž v rámci této jedné operace načerpal téměř 1 600 metrických tun palivové ropy. Velitel plavidla dostal pokyn, aby vymazal nápis SAMMA SHIPPING a korejské nápisy ze znaku lodi a nahradil je označením „Hai Xin You 606“ s cílem skrýt jeho identitu jakožto plavidla KLDR.

67.

KOTI CORP

 

adresa: Panama City, Panama;

číslo IMO: 5982254

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel tankeru KOTI plujícího pod vlajkou Panamy, který dne 9. prosince 2017 provedl překládky z lodě na loď – pravděpodobně ropných produktů – do tankeru KUM UN SAN 3 plujícího pod vlajkou KLDR.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

adresa: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5988369

30.3.2018

Správce tankeru KLDR YU SON určeného pro ropné produkty, který byl údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

adresa: Otan-dong, Chung-guyok, Pchjongjang, KLDR

číslo IMO: 5878561

30.3.2018

Registrovaný vlastník tankeru KLDR JI SONG 6, který byl koncem ledna 2018 údajně zapojen do překládky ropy z lodě na loď. Daná společnost rovněž vlastní plavidla JI SONG 8 a WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

adresa: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapur, 048624, Singapur

číslo IMO: 5987860

30.3.2018

Správce a obchodní ředitel plavidla YUK TUNG, které provedlo překládku rafinovaného ropného produktu z lodě na loď.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU