(EU) 2022/1502Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1502 ze dne 9. září 2022, kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 235, 12.9.2022, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. září 2022 Nabývá účinnosti: 13. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 235/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1502

ze dne 9. září 2022,

kterým se provádí čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

Dne 18. července 2022 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) aktualizoval údaje týkající se jedné osoby, na kterou se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha II nařízení (EU) č. 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (EU) 2016/44 se položka 6 nahrazuje tímto:

„6.

Jméno: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA (ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA)

Titul: není k dispozici. Funkce: a) ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost, b) vedoucí zahraniční zpravodajské služby. Datum narození:4. dubna 1944. Místo narození: Alrhaybat. Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Dorda Abuzed OE, b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda. Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici. Státní příslušnost: není k dispozici. Číslo pasu: Libye FK117RK0, vydán 25. listopadu 2018 v Tripolisu (konec platnosti: 24. listopadu 2026). Národní identifikační číslo: není k dispozici. Adresa: Libye (předpokládaný status/místo pobytu: zemřel). Datum zařazení na seznam:26. února 2011 (změna 27. června 2014, 1. dubna 2016, 25. února 2020, 18. července 2022). Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce 1970 (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce 1970 (zmrazení majetku).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU