(EU) 2022/1501Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1501 ze dne 9. září 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 235, 12.9.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. září 2022 Nabývá účinnosti: 13. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 235/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1501

ze dne 9. září 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 208/2014.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být z přílohy I nařízení (EU) č. 208/2014 vypuštěny položky týkající se čtyř osob, na něž se dnem 6. září 2022 přestávají vztahovat omezující opatření, jakož i informace o jejich právu na obhajobu a právu na účinnou soudní ochranu.

(3)

Nařízení (EU) č. 208/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 se mění takto:

1)

V části A („Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 2“) se zrušují položky týkající se těchto osob:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.

2)

V části B („Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu“) se zrušují položky týkající se těchto osob:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU