(EU) 2022/1492Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1492 ze dne 8. září 2022 o povolení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 234, 9.9.2022, s. 14-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. září 2022 Nabývá účinnosti: 29. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1831/2003;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

71;
Původní znění předpisu

9.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1492

ze dne 8. září 2022

o povolení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „aminokyseliny, jejich soli a analogy“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 27. ledna 2022 (2) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá L-valin z Escherichia coliCCTCC M2020321 při podávání v krmivu ve vhodném množství nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů nebo na životní prostředí. Pokud jde o bezpečnost doplňkové látky pro uživatele, úřad nebyl schopen dospět k závěru ohledně toho, zda doplňková látka může být toxická při vdechování a dráždivá pro kůži nebo oči, nebo zda může senzibilizovat kůži nebo dýchací cesty, a konstatoval, že endotoxinová aktivita doplňkové látky nepředstavuje nebezpečí pro uživatele, kteří s doplňkovou látkou manipulují. Úřad dále dospěl k závěru, že se uvedená doplňková látka považuje za účinný zdroj esenciální aminokyseliny L-valin pro výživu zvířat a že aby byla účinná u přežvýkavců, měla by být chráněna před rozkladem v bachoru. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažoval za nutné. Úřad také ověřil zprávy o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předložené referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

S ohledem na stanovisko úřadu se proto Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedené doplňkové látky.

(6)

Posouzení L-valinu z Escherichia coli CCTCC M2020321 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(7)

Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „aminokyseliny, jejich soli a analogy“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2022;20(2):7163.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: aminokyseliny, jejich soli a analogy.

3c371ii

L-valin

Složení doplňkové látky:

L-valin s minimálním obsahem 98 % (v sušině) a s maximálním obsahem vody 1,5 %.

Prášková forma

Všechny druhy

 

 

1.

Doplňková látka smí být používána ve vodě k napájení.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování, stabilita při tepelném ošetření a stabilita ve vodě k napájení.

3.

Na etiketě doplňkové látky a premixu musí být uvedeno: „Při podávání L-valinu, zejména ve vodě k napájení, je třeba zohlednit všechny esenciální a podmíněně esenciální aminokyseliny, aby se předešlo nevyváženosti.“

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními snížit na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest, kůže a očí.

29. září 2032

Charakteristika účinné látky:

L-valin ((2S)-2-amino-3-methylbutanová kyselina) z Escherichia coli CCTCC M2020321

Chemický vzorec: C5H11NO2

Číslo CAS: 72-18-4

Analytická metoda  (1):

Pro identifikaci L-valinu v doplňkové látce:

Food Chemical Codex „L-valine monograph“.

Pro kvantifikaci valinu v doplňkové látce:

ionexová chromatografie s postkolonovou derivatizací a optickou detekcí (IEC-VIS).

Pro kvantifikaci valinu v premixech, krmných surovinách a krmných směsích:

ionexová chromatografie s postkolonovou derivatizací a optickou detekcí (IEC-VIS) – nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (příloha III část F).

Pro kvantifikaci valinu ve vodě:

ionexová chromatografie s postkolonovou derivatizací a optickou detekcí (IEC-VIS nebo IEC-VIS/FLD).


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU