(EU) 2022/1491Nařízení Komise (EU) 2022/1491 ze dne 8. září 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 234, 9.9.2022, s. 10-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. září 2022 Nabývá účinnosti: 29. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 1126/2008;

Provádí předpisy

(ES) č. 1606/2002;

Oblasti

Věcný rejstřík

Daně a účetnictví

Předpisy EU

(EU) 2021/2036;
Původní znění předpisu

9.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1491

ze dne 8. září 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní účetní standardy a interpretace, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 19. listopadu 2021 přijala Komise nařízením Komise (EU) 2021/2036 (3) nový Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 17 Pojistné smlouvy, jak jej Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala v květnu 2017 a změnila v červnu 2020. Uvedený standard se má použít ode dne 1. ledna 2023. Dřívější použití je povoleno.

(3)

Dne 9. prosince 2021 zveřejnila IASB další změnu IFRS 17. Změna přechodných ustanovení v IFRS 17 nabízí společnostem možnost, jak při prvotním použití IFRS 17 a IFRS 9 Finanční nástroje vyřešit jednorázové klasifikační rozdíly týkající se srovnávacích informací za předchozí vykazované období.

(4)

Fakultativní klasifikační překryv zavedený touto změnou umožňuje společnostem zvýšit užitečnost srovnávacích informací prezentovaných při prvotním použití IFRS 17 a IFRS 9. Změna se vztahuje na finanční aktiva spojená s pojistnými závazky, pokud informace o nich dosud nebyly pro účely IFRS 9 upraveny.

(5)

V návaznosti na konzultaci s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví došla Komise k závěru, že změna IFRS 17 Pojistné smlouvy splňuje kritéria čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002 pro to, aby byla převzata.

(6)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 17 Pojistné smlouvy mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Společnosti mohou změnu uvedenou v článku 1 aplikovat pouze při prvotním použití IFRS 17 Pojistné smlouvy a IFRS 9 Finanční nástroje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2021/2036 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (Úř. věst. L 416, 23.11.2021, s. 3).


PŘÍLOHA

Prvotní použití IFRS 17 a IFRS 9 – srovnávací informace

Změna IFRS 17

Změna IFRS 17 Pojistné smlouvy

Vkládají se nové odstavce C2A, C28A–C28E, C33A a nadpis nad odstavcem C28A. Pro snadnější čtení nebyly tyto odstavce podtrženy.

Dodatek C

Datum účinnosti a přechod

...

DATUM ÚČINNOSTI

...

C2A

Na základě dokumentu Prvotní použití IFRS 17 a IFRS 9 – srovnávací informace, vydaného v prosinci 2021, byly vloženy nové odstavce C28A–C28E a C33A. Účetní jednotka, která se rozhodne odstavce C28A–C28E a C33A použít, je použije při prvotním použití IFRS 17.

PŘECHOD

...

Srovnávací informace

...

Účetní jednotky, které současně poprvé použijí IFRS 17 a IFRS 9

C28A

Účetní jednotka, která současně poprvé použije IFRS 17 a IFRS 9, smí pro účely prezentace srovnávacích informací o finančním aktivu použít odstavce C28B–C28E (klasifikační překryv), pokud srovnávací informace týkající se tohoto finančního aktiva nebyly pro účely IFRS 9 upraveny. Srovnávací informace týkající se určitého finančního aktiva nebudou pro účely IFRS 9 upraveny buď v případě, že se účetní jednotka rozhodne údaje za předchozí období neupravit (viz odstavec 7.2.15 IFRS 9), nebo v případě, že účetní jednotka údaje za předchozí období upraví, ovšem finanční aktivum bylo během těchto předchozích období odúčtováno (viz odstavec 7.2.1 IFRS 9).

C28B

Účetní jednotka, která na finanční aktivum aplikuje klasifikační překryv, prezentuje srovnávací informace, jako kdyby na toto finanční aktivum byly použity požadavky IFRS 9 pro klasifikaci a oceňování. K určení toho, jak očekává, že finanční aktivum bude klasifikováno a oceněno při prvotním použití IFRS 9, použije účetní jednotka přiměřené a doložitelné informace dostupné k datu přechodu na standard (viz odst. C2 písm. b)) (účetní jednotka může například použít předběžná posouzení provedená k přípravě na prvotní použití IFRS 9).

C28C

Při aplikaci klasifikačního překryvu na určité aktivum nemusí účetní jednotka použít požadavky na znehodnocení uvedené v oddíle 5.5 IFRS 9. Pokud by na základě klasifikace určené za použití odstavce C28B finanční aktivum podléhalo požadavkům na znehodnocení podle oddílu 5.5 IFRS 9, avšak účetní jednotka tyto požadavky při aplikaci klasifikačního překryvu nepoužije, prezentuje veškeré částky uznané vzhledem ke znehodnocení v předchozím období nadále v souladu s IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Jinak se veškeré tyto částky zruší.

C28D

Jakýkoliv rozdíl mezi předchozí účetní hodnotou finančního aktiva a účetní hodnotou k datu přechodu na standard, který vyplývá z použití odstavců C28B–C28C, se vykáže v počátečním zůstatku nerozděleného zisku (případně v jiné složce vlastního kapitálu) k datu přechodu na standard.

C28E

Účetní jednotka, která používá odstavce C28B–C28D:

a)

zveřejní kvalitativní informace, které umožní uživatelům účetní závěrky pochopit:

i)

v jakém rozsahu byl aplikován klasifikační překryv (například zda byl použit na všechna finanční aktiva odúčtovaná ve srovnávacím období);

ii)

zda byly použity požadavky na znehodnocení uvedené v oddíle 5.5 IFRS 9 (viz odstavec C28C), a pokud ano, v jakém rozsahu;

b)

použije uvedené odstavce pouze na srovnávací informace pro vykazovaná období mezi datem přechodu na standard IFRS 17 a datem prvotního použití IFRS 17 (viz odstavce C2 a C25) a

c)

k datu prvotního použití IFRS 9 použije přechodná ustanovení v IFRS 9 (viz oddíl 7.2 IFRS 9).

...

C33A

V případě finančního aktiva odúčtovaného mezi datem přechodu na standard a datem prvotního použití IFRS 17 může účetní jednotka použít odstavce C28B–C28E (klasifikační překryv) pro účely prezentace srovnávacích informací, jako kdyby na toto aktivum byl použit odstavec C29. Tato účetní jednotka upraví požadavky odstavců C28B–C28E tak, aby klasifikační překryv vycházel z předpokladu účetní jednotky ohledně toho, jak bude k datu prvotního použití IFRS 17 dané finanční aktivum za použití odstavce C29 určeno.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU