(EU) 2022/1490Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1490 ze dne 1. března 2022 o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 234, 9.9.2022, s. 1-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. září 2022 Nabývá účinnosti: 29. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1490

ze dne 1. března 2022

o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Lisovaný citronový esenciální olej, zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) a destilovaný limetový esenciální olej byly v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny bez časového omezení jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Tyto doplňkové látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje pro všechny druhy zvířat.

(4)

Žadatel požádal o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje pro použití rovněž ve vodě k napájení. Nařízení (ES) č. 1831/2003 však neumožňuje povolení „zchutňujících látek“ pro použití ve vodě k napájení. Proto by použití lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje ve vodě k napájení nemělo být povoleno.

(5)

Žadatel požádal o zařazení uvedených látek do kategorie „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“. Uvedená žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 18. března 2021 (3) dospěl k závěru, že za navrhovaných podmínek použití nemají lisovaný citronový esenciální olej, zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) a destilovaný limetový esenciální olej nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitele ani na životní prostředí. Úřad dospěl k závěru, že zvířata v zájmovém chovu a okrasné ryby nejsou lisovanému citronovému esenciálnímu oleji, zbytkové frakci destilovaného lisovaného citronového oleje a destilovanému limetovému esenciálnímu oleji obvykle vystaveny, a proto u těchto druhů nelze vyvodit žádný závěr. Uvedené doplňkové látky proto pro tato zvířata nemohou být povoleny. Úřad rovněž dospěl k závěru, že by lisovaný citronový esenciální olej, zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) a destilovaný limetový esenciální olej měly být považovány za látky senzibilizující kůži a dráždivé pro kůži, oči a dýchací cesty a také že, lisovaný citronový esenciální olej a jeho zbytková frakce obsahují furokumariny, které mohou způsobovat fototoxické reakce. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedené doplňkové látky.

(7)

Úřad dospěl k závěru, že lisovaný citronový esenciální olej, zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) a destilovaný limetový esenciální olej jsou uznávány jako potravinářská aromata a že jejich funkce v krmivech by byla v podstatě stejná jako u potravin, proto není považováno za nezbytné dále prokazovat jejich účinnost. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(8)

Posouzení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by mělo být používání uvedených látek povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(9)

Skutečnost, že použití lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako zchutňujících látek se nepovoluje ve vodě k napájení, nebrání jejich použití v krmných směsích podávaných s vodou.

(10)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení dotčené látky, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před dnem 29. března 2023 v souladu s pravidly platnými před dnem 29. září 2022, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 29. září 2023 v souladu s pravidly platnými před dnem 29. září 2022 , mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 29. září 2024 v souladu s pravidly platnými před dnem 29. září 2022, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech(Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2021;19(4):6548.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky Funkční skupina: zchutňující látky

2b139-eo

Lisovaný citronový esenciální olej

Složení doplňkové látky

Lisovaný citronový esenciální olej ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck

Kapalná forma

výkrm kuřat

35

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs lisovaného citronového esenciálního oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

výkrm krůt

lososovití

40

Charakteristika účinné látky

Lisovaný citronový esenciální olej získaný lisováním za studena ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (1)

 

d-limonen: 60–73 %

 

β-pinen (pin-2(10)-en): 9–18 %

 

γ-terpinen: 6–12 %

 

α-pinen (pin-2(3)-en): 1,3–3,0 %

 

sabinen (4(10)-thujen): 0,3–3,0 %

 

geranial: 0,1–2,0 %

 

neral: 0,1–1,8 %

 

perillaldehyd: ≤ 0,023 %

 

furokumariny: ≤ 0,3 %

 

methoxykumariny: ≤ 0,06 %

 

Číslo CAS: 84929-31-7

 

Číslo FEMA: 2625

 

Číslo CoE: 139

nosnice

52

výkrm prasat

74

selata

62

prasnice

92

telata (mléčné krmné směsi)

výkrm skotu

dojnice

90

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce nebo ve směsi zchutňujících látek:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855).

koně

137

ovce/kozy

králíci

30

2b139- rf

Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje

Složení doplňkové látky

Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck

Kapalná forma

výkrm kuřat

11

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykurmarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

nosnice

výkrm krůt

králíci

lososovití

12

Charakteristika účinné látky

Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje získaná destilací citronového oleje lisovaného ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck

Specifikace účinné látky:

 

d-limonen 5989-27-5 01.045 51–63 53.3 49,3–56,8

 

c-terpinen 99-85-4 01.020 8–17 16.9 12,8–23,3

 

geranial 141-27-5 05.188 6–12 10.4 9,5–11,2

 

neral 106-26-3 0.8724 5–9 7.8 6,2–8,9

 

b-pinen (pin-2(10)-en) 127-91-3 01.003 0.3–5.5 1.24 0,32–3,38

 

b-bisabolen 495-61-4 01.028 0,3–4

 

d-limonen: 51–63 %

 

γ-terpinen: 8–17 %

 

geranial: 6–12 %

 

neral: 5–9 %

 

β-pinen (pin-2(10)-en): 0,3–5,5 %

 

β-bisabolen: 0,3–4 %

 

perillaldehyd: ≤ 0,092 %

 

furokumariny: ≤ 0,8 %

 

methoxykumariny: ≤ 0,22 %

 

Číslo CoE: 139

přežvýkavci

20

selata

20

výkrm prasat

24

prasnice

30

koně

35

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce nebo ve směsi zchutňujících látek:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)

2b139-di

Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce)

Složení doplňkové látky

Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) získaný z lisovaného citronového esenciálního oleje, ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck

Kapalná forma

výkrm kuřat

36

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

nosnice

53

králíci

56

výkrm krůt

48

Charakteristika účinné látky

Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) lisovaný ze slupek plodů Citrus limon (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy (1)

Specifikace účinné látky:

 

d-limonen: 66–78 %

 

β-pinen (pin-2(10)-en): 5–20 %

 

γ-terpinen: 1,5–9,5 %

 

α-pinen (pin-2(3)-en): 0,5–3,0 % sabinen: 0,3–3,0 %

 

furokumariny: ≤ 0,1 mg/kg

 

methoxykumariny: ≤ 0,1 mg/kg

 

Číslo CoE: 139

selata

64

výkrm prasat

76

prasnice

94

telata (mléčné krmné směsi)

výkrm skotu

ovce/kozy

95

koně

141

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce nebo ve směsi zchutňujících látek:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)

dojnice

91

lososovití

okrasné ryby

psi

60

kočky

30

2b141-eo

Destilovaný limetový esenciální olej

Složení doplňkové látky

Destilovaný limetový esenciální olej získaný z neloupaných plodů rostlin druhu Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

Kapalná forma

výkrm kuřat

8,5

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Směs destilovaného limetového esenciálního oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

29. září 2032

nosnice

12,5

výkrm krůt

11

selata

15

Charakteristika účinné látky

Destilovaný limetový esenciální olej získaný parní destilací z neloupaných plodů rostlin druhu Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle podle definice Rady Evropy (1)

Specifikace účinné látky:

 

d-limonen: 45–52 %

 

γ-terpinen: 10–14 %

 

terpinolen: 5,5–10,5 %

 

αterpineol: 6–8 %

 

β-karyofylen: 0,2–0,8 %

 

furokumariny: ≤ 0,0083 %

 

methoxykumariny: ≤ 0,03 %

 

Číslo CoE: 141

výkrm prasat

18

prasnice produkující mléko

22

výkrm skotu

33,5

telata (mléčné krmné směsi)

35,5

dojnice

21,5

ovce/kozy

koně

33,5

králíci

13,5

lososovití

okrasné ryby

30

Analytická metoda  (2)

Pro kvantifikaci fytochemického markerud-limonenu v doplňkové látce nebo ve směsi zchutňujících látek:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)


(1)  Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007)

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU