(EU) 2022/1481Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1481 ze dne 7. září 2022, kterým se od 8. září 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

Publikováno: Úř. věst. L 233, 8.9.2022, s. 48-49 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. září 2022 Nabývá účinnosti: 8. září 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/507 Pozbývá platnosti: 8. března 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 233/48


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1481

ze dne 7. září 2022,

kterým se od 8. září 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, schválená rozhodnutím Rady 2005/476/ES (2), stanoví metodu výpočtu cel uplatňovaných na dovoz loupané rýže.

(2)

Na základě informací předaných příslušnými orgány Komise zjistila, že na období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 byly na množství 531 635 tun vydány dovozní licence pro loupanou rýži kódu KN 1006 20, kromě dovozních licencí pro rýži Basmati. Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než rýže Basmati, stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/386 (3), by proto mělo být upraveno.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2022/386 by proto mělo být zrušeno.

(4)

Použitelné clo se musí stanovit ve lhůtě deseti dní od konce výše uvedeného období. Je proto potřeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20, jinou než odrůdy loupané rýže Basmati uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 972/2006 (4), činí 65 EUR za tunu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2022/386 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Wolfgang BURTSCHER

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2005/476/ES ze dne 21. června 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 67).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/386 ze dne 7. března 2022, kterým se od 8. března 2022 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže (Úř. věst. L 78, 8.3.2022, s. 36).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 972/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro dovoz rýže Basmati a přechodný kontrolní systém pro stanovení jejího původu (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53.).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU