(EU) 2022/1480Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1480 ze dne 7. září 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, síra, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 233, 8.9.2022, s. 43-47 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. září 2022 Nabývá účinnosti: 28. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 595/2012; (EU) č. 844/2012; (EU) 2015/2047; (EU) 2015/2105; (EU) 2017/555; (EU) 2019/291; (EU) 2020/1740; (EU) 2021/1449;
Původní znění předpisu

8.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 233/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1480

ze dne 7. září 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fosthiazát, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát, síra, tebufenpyrad, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou v části A uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, zatímco v části B uvedené přílohy jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a v části E jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 jako látky, které se mají nahradit.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1449 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek chlortoluron, klomazon, daminozid, deltamethrin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, MCPA, MCPB a prosulfokarb do 31. října 2022, účinných látek chlormekvat, propachizafop, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl a tritosulfuron do 30. listopadu 2022 a účinných látek 2-fenylfenol, 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, síra, tetrakonazol, triallát a triflusulfuron do 31. prosince 2022. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/555 (4) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek bensulfuron, natrium 5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát, natrium-4-nitrofenolát a tebufenpyrad do 31. října 2022. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/291 (5) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky prohexadion do 31. prosince 2022.

(3)

Platnost schválení účinné látky esfenvalerát skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2047 (6) dnem 31. prosince 2022.

(4)

Platnost schválení účinné látky fenpyrazamin skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 595/2012 (7) dnem 31. prosince 2022.

(5)

Platnost schválení účinné látky flumetralin skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2105 (8) dnem 11. prosince 2022.

(6)

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 byly předloženy žádosti o obnovení schválení uvedených účinných látek (9). Ačkoli bylo prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1740 (10), ustanovení týkající se obnovení schválení uvedených účinných látek stanovená v nařízení (EU) č. 844/2012 se nadále použijí v souladu s článkem 17 prováděcího nařízení (EU) 2020/1740.

(7)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených účinných látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné prodloužit dobu platnosti schválení tak, aby byla poskytnuta doba potřebná k dokončení posouzení.

(8)

Kromě toho je prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, klomazon, daminozid, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet a tritosulfuron potřebné proto, aby se poskytl čas nezbytný pro provedení posouzení týkající se vlastností uvedených účinných látek vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(9)

Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se stanoví, že schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na datum vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví, že schválení dané účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se obnovuje schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1449 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormekvat, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, síra, tetrakonazol, triallát, triflusulfuron a tritosulfuron (Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 20).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/555 ze dne 24. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Úř. věst. L 80, 25.3.2017, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/291 ze dne 19. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin (Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 17).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2047 ze dne 16. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky esfenvalerát jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 300, 17.11.2015, s. 8).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 595/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fenpyrazamin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 176, 6.7.2012, s. 46).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2105 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flumetralin jako látka, která se má nahradit, a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 305, 21.11.2015, s. 31).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

1)

v položce 40 pro deltamethrin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

2)

v položce 65 pro flufenacet se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

3)

v položce 69 pro fosthiazát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

4)

v položce 102 pro chlortoluron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

5)

v položce 104 pro daminozid se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

6)

v položce 107 pro MCPA se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

7)

v položce 108 pro MCPB se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

8)

v položce 160 pro prosulfokarb se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

9)

v položce 161 pro fludioxonil se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

10)

v položce 162 pro klomazon se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

11)

v položce 169 pro amidosulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

12)

v položce 170 pro nikosulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

13)

v položce 171 pro klofentezin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

14)

v položce 172 pro dikambu se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

15)

v položce 173 pro difenokonazol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

16)

v položce 176 pro lenacil se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

17)

v položce 178 pro pikloram se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

18)

v položce 180 pro bifenox se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

19)

v položce 181 pro diflufenikan se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

20)

v položce 182 pro fenoxaprop-P se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

21)

v položce 183 pro fenpropidin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

22)

v položce 186 pro tritosulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2023“;

23)

v položce 271 pro bensulfuron se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

24)

v položce 272 pro natrium 5-nitroguajakolát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

25)

v položce 273 pro natrium-2-nitrofenolát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

26)

v položce 274 pro natrium-4-nitrofenolát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

27)

v položce 275 pro tebufenpyrad se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. října 2023“;

28)

v položce 276 pro chlormekvat se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2023“;

29)

v položce 278 pro propachizafop se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2023“;

30)

v položce 279 pro chizalofop-P-ethyl a chizalofop-P-tefuryl se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „30. listopadu 2023“;

31)

v položce 284 pro dimethachlor se v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

32)

v položce 285 pro etofenprox se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

33)

v položce 287 pro penkonazol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

34)

v položce 288 pro triallát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

35)

v položce 289 pro triflusulfuron se šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

36)

v položce 292 pro síru se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

37)

v položce 293 pro tetrakonazol se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

38)

v položce 294 pro parafinové oleje se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

39)

v položce 295 pro parafinový olej se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

40)

v položce 299 pro 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl) se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“.

b)

Část B se mění takto:

1)

v položce 6 pro prohexadion se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

2)

v položce 18 pro 8-hydroxychinolin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

3)

v položce 25 pro fenpyrazamin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“.

c)

Část E se mění takto:

1)

v položce 1 pro flumetralin se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „11. prosince 2023“;

2)

v položce 2 pro esfenvalerát se v šestém sloupci „Konec platnosti schválení“ datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU