(EU) 2022/1479Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1479 ze dne 7. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu

Publikováno: Úř. věst. L 233, 8.9.2022, s. 36-42 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. září 2022 Nabývá účinnosti: 15. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 233/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1479

ze dne 7. září 2022,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (1), a zejména na čl. 12 odst. 5 a článek 52 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1005/2008 se vztahuje na produkty rybolovu definované v článku 2 uvedeného nařízení. V příloze I uvedeného nařízení jsou stanoveny produkty vyjmuté z definice produktů rybolovu. Tento seznam vyjmutých produktů může být každoročně přezkoumán a měl by být upraven na základě nových informací získaných v rámci správní spolupráce s třetími zeměmi podle čl. 20 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008.

(2)

Příloha I nařízení (ES) č. 1005/2008 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1005/2008 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam produktů vyjmutých z definice „produktů rybolovu“ v čl. 2 bodě 8

ex kapitola 3

ex 1604

ex 1605

Produkty akvakultury získané z rybího potěru nebo larev

0302 91 00

ex 0302 99 00

0303 91 10

0303 91 90

ex 0303 99 00

0305 20 00

0305 72 00

ex 0305 79 00

ex 1604

Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve (s výjimkou ploutví ryb třídy Chondrichthyes), hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby

0301 11 00

0301 19 00

Okrasné ryby, živé

ex 0301 91

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), živý, ulovený ve sladkých vodách

ex 0301 92

Úhoři (Anguilla spp.), živí, ulovení ve sladkých vodách

0301 93 00

Kapr (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), živý

ex 0301 99 11

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), živí, ulovení ve sladkých vodách

0301 99 17

Ostatní sladkovodní ryby, živé

ex 0302 11

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), živý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0302 13 00

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0302 14 00

Losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), čerství nebo chlazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

ex 0302 19 00

Ostatní lososovití, čerství nebo chlazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0302 71 00

Tilápie (Oreochromis spp.), čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0302 72 00

Sumec (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0302 73 00

Kapr (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

ex 0302 74 00

Úhoři (Anguilla spp.), čerství nebo chlazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0302 79 00

Robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), čerstvý nebo chlazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0302 89 10

Ostatní sladkovodní ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

ex 0303 11 00

Losos nerka (červený losos) (Oncorhynchus nerka), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0303 12 00

Ostatní tichomořští lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

ex 0303 13 00

Losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

ex 0303 14

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovený ve sladkých vodách

ex 0303 19 00

Ostatní lososovití, zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0303 23 00

Tilápie (Oreochromis spp.), zmrazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0303 24 00

Sumec (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0303 25 00

Kapr (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zmrazený, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

ex 0303 26 00

Úhoři (Anguilla spp.), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304, ulovení ve sladkých vodách

0303 29 00

Robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), zmrazení, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0303 89 10

Ostatní sladkovodní ryby, zmrazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304

0304 31 00

Čerstvé nebo chlazené filé z tilápie (Oreochromis spp.)

0304 32 00

Čerstvé nebo chlazené filé ze sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 33 00

Čerstvé nebo chlazené filé z robala nilského (Lates niloticus)

ex 0304 39 00

Čerstvé nebo chlazené filé z kapra (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, a z hadohlavců (Channa spp.)

ex 0304 41 00

Čerstvé nebo chlazené filé z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách

ex 0304 42

Čerstvé nebo chlazené filé ze pstruha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), uloveného ve sladkých vodách

0304 49 10

Čerstvé nebo chlazené filé z ostatních sladkovodních ryb

ex 0304 51 00

Čerstvé nebo chlazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z tilápií (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, z robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)

ex 0304 52 00

Čerstvé nebo chlazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z lososovitých ulovených ve sladkých vodách

0304 59 10

Čerstvé nebo chlazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z ostatních sladkovodních ryb

0304 61 00

Zmrazené filé z tilápií (Oreochromis spp.)

0304 62 00

Zmrazené filé ze sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 63 00

Zmrazené filé z robala nilského (Lates niloticus)

ex 0304 69 00

Zmrazené filé z kapra (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, a z hadohlavců (Channa spp.)

ex 0304 81 00

Zmrazené filé z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách

ex 0304 82

Zmrazené filé ze pstruha (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster), uloveného ve sladkých vodách

0304 89 10

Zmrazené filé z ostatních sladkovodních ryb

ex 0304 93

Zmrazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z tilápií (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, z robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)

0304 99 21

Zmrazené rybí maso (též mleté), vyjma rybí filé, z ostatních sladkovodních ryb

ex 0305 31 00

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené, z tilápií (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhořů (Anguilla spp.), ulovených ve sladkých vodách, z robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)

ex 0305 39 10

Rybí filé, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené, z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho), ulovených ve sladkých vodách

ex 0305 39 90

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené, z ostatních sladkovodních ryb

ex 0305 41 00

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), uzení, včetně filé, ulovení ve sladkých vodách

ex 0305 43 00

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster) uzený, včetně filé, ulovený ve sladkých vodách

ex 0305 44 10

Úhoři (Anguilla spp.) uzení, včetně filé, ulovení ve sladkých vodách

0305 44 90

Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), uzení, včetně filé

ex 0305 49 80

Ostatní sladkovodní ryby uzené, včetně filé

ex 0305 52 00

Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhoři (Anguilla spp.), ulovení ve sladkých vodách, robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), sušení, též solení, ne však uzení

ex 0305 59 85

Ostatní sladkovodní ryby sušené, též solené, ne však uzené

ex 0305 64 00

Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) a úhoři (Anguilla spp.), ulovení ve sladkých vodách, robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), ve slaném nálevu nebo solení, ne však sušení ani uzení

ex 0305 69 50

Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho), ve slaném nálevu nebo solení, ne však sušení ani uzení, ulovení ve sladkých vodách

ex 0305 69 80

Ostatní sladkovodní ryby ve slaném nálevu nebo solené, ne však sušené ani uzené

0306 19 10

Sladkovodní raci, zmrazení

ex 0306 31 00

Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), okrasní, živí

ex 0306 32 10

Humři (Homarus spp.), okrasní, živí

ex 0306 33 10

ex 0306 33 90

Krabi, okrasní, živí

ex 0306 34 00

Humr severský (Nephrops norvegicus), okrasný, živý

ex 0306 35 50

ex 0306 35 90

Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon), okrasní, živí

ex 0306 36 10

Krevety čeledi Pandalidae, jiné než rodu Pandalus, okrasné, živé

ex 0306 36 50

Krevety rodu Crangon, jiné než druhu Crangon crangon, okrasné, živé

ex 0306 36 90

Ostatní krevety a garnáti, okrasní, živí

0306 39 10

Sladkovodní raci, živí, čerství nebo chlazení

ex 0306 39 90

Ostatní korýši, okrasní, živí; korýši ulovení ve sladkých vodách

0306 99 10

Sladkovodní raci, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení, též v krunýřích, též vaření před nebo během uzení

0307 11 10

0307 11 90

0307 12 00

0307 19 00

Ústřice, též v lasturách, živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ústřice, též v lasturách, též vařené před nebo během uzení

0307 21 10

Hřebenatky (včetně hřebenatky víčkovité) rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, též v lasturách, živé, čerstvé nebo chlazené

0307 21 90

Ostatní hřebenatky a jiní měkkýši čeledi Pectinidae, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství nebo chlazení

0307 22 10

0307 22 90

Hřebenatky (včetně hřebenatky víčkovité) rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, též v lasturách, zmrazené

0307 22 95

Ostatní hřebenatky a jiní měkkýši čeledi Pectinidae, též v lasturách nebo ulitách, zmrazení

0307 29 10

Hřebenatky (včetně hřebenatky víčkovité) rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, též v lasturách, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené, též v lasturách, též vařené před nebo během uzení

0307 29 90

Ostatní hřebenatky a jiní měkkýši čeledi Pectinidae, též v lasturách, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení, též v lasturách, též vaření před nebo během uzení

0307 31 10

0307 31 90

0307 32 10

0307 32 90

0307 39 20

0307 39 80

Slávky (Mytilus spp., Perna spp.), též v lasturách, živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené slávky, též v lasturách, též vařené před nebo během uzení

ex 0307 42

Sépie a olihně, okrasné, živé

ex 0307 51 00

Chobotnice (Octopus spp.), okrasné, živé

0307 60 00

Hlemýždi, jiní než mořští plži, též v ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení hlemýždi, jiní než mořští plži, též v ulitách, též vaření před nebo během uzení

0307 71 00

0307 72 10

0307 72 90

0307 79 00

Mlži, srdcovkovití a návky (čeledi Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,

Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, TridacnidaeVeneridae), též v lasturách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení mlži, srdcovkovití a návky, též v lasturách, též vaření před nebo během uzení

ex 0307 81 00

ex 0307 82 00

Ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.), okrasní, živí

0307 91 00

0307 92 00

0307 99 00

Ostatní měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; ostatní uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení

ex 0308 11 00

ex 0308 21 00

ex 0308 30 80

ex 0308 90 10

Vodní bezobratlí jiní než korýši a měkkýši, okrasní, živí; sladkovodní bezobratlí jiní než korýši a měkkýši

0308 30 50

0308 30 80

Medúzy (Rhopilema spp.)

0308 90 10

0308 90 50

0308 90 90

Jiní vodní bezobratlí než korýši a měkkýši

0309 10 00

0309 90 00

Moučky, prášky a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, způsobilé k lidskému požívání

ex 1604 11 00

Losos, ulovený ve sladké vodě, připravený nebo konzervovaný, celý nebo v kusech, vyjma drceného

ex 1604 17 00

Úhoři, ulovení ve sladké vodě, připravení nebo konzervovaní, celí nebo v kusech, vyjma drcených

ex 1604 19 10

Lososovití jiní než losos, ulovení ve sladké vodě, připravení nebo konzervovaní, celí nebo v kusech, vyjma drcených

ex 1604 19 91

Filé ze sladkovodních ryb, syrové, pouze obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené

ex 1604 19 97

Ostatní sladkovodní ryby, připravené nebo konzervované, celé nebo v kusech, vyjma drcených, jiné než filé, syrové, pouze obalené těstem nebo strouhankou, též předsmažené v oleji, zmrazené

ex 1604 20 10

Losos, ulovený ve sladké vodě, jinak připravený nebo konzervovaný (jinak než celý nebo v kusech, vyjma drceného)

ex 1604 20 30

Lososovití jiní než losos, ulovení ve sladké vodě, jinak připravení nebo konzervovaní (jinak než celí nebo v kusech, vyjma drcených)

ex 1604 20 90

Ostatní sladkovodní ryby, jinak připravené nebo konzervované (jinak než celé nebo v kusech, vyjma drcených)

1604 32 00

Kaviárové náhražky

ex 1605 40 00

Sladkovodní raci, připravení nebo konzervovaní

1605 51 00

Ústřice, připravené nebo konzervované

1605 52 00

Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, připravené nebo konzervované

1605 53 10

1605 53 90

Slávky, připravené nebo konzervované

1605 56 00

Mlži, srdcovkovití a návky, připravení nebo konzervovaní

1605 58 00

Hlemýždi, jiní než mořští plži, připravení nebo konzervovaní

ex 1605 59 00

Ostatní měkkýši (kromě křídlatců (Strombus spp.)), připravení nebo konzervovaní

1605 63 00

Medúzy, připravené nebo konzervované

1605 69 00

Ostatní vodní bezobratlí, připravení nebo konzervovaní


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU