(EU) 2022/1464Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1464 ze dne 2. září 2022, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Publikováno: Úř. věst. L 231, 6.9.2022, s. 22-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2022 Nabývá účinnosti: 7. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 231/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1464

ze dne 2. září 2022,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1210/2003 obsahuje seznam fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů spojených s režimem bývalého prezidenta Saddáma Husajna, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a zákaz zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 30. srpna 2022 rozhodl, že ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahuje zmrazení majetku, se odstraní jedna fyzická osoba.

(3)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. září 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze IV nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušuje tato položka:

„74.

Dr. Sahir Berhan (alias (a) Dr. Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen, (c) Sahir Burhan). Datum narození: 1967. Adresa: (a) Bagdád, Irák, (b) Spojené arabské emiráty. Národnost: Iráčan.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU