(EU) 2022/1456Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1456 ze dne 10. června 2022, kterým se stanoví odchylka od čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o podmínky dovozu dřevěného obalového materiálu do Unie v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených států amerických a vyrobeného před 1. zářím 2007

Publikováno: Úř. věst. L 229, 5.9.2022, s. 5-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. září 2022 Nabývá účinnosti: 8. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. července 2025
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1456

ze dne 10. června 2022,

kterým se stanoví odchylka od čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o podmínky dovozu dřevěného obalového materiálu do Unie v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených států amerických a vyrobeného před 1. zářím 2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 43 odst. 2,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/179 (2) povolilo členským státům stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES (3), pokud jde o zvláštní podmínky pro dovoz dřevěného obalového materiálu z jehličnanů (Pinopsida) do Unie v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany USA. Vzhledem k tomu, že platnost tohoto rozhodnutí vypršela dne 31. prosince 2020, měla by být přijata nová pravidla, která by za určitých podmínek umožnila dovoz takových beden na střelivo i v budoucnu.

(2)

Ustanovení čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 stanoví zvláštní požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu do Unie, který by měl splňovat mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 (ISPM 15): Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (4) zaručující, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření.

(3)

Určitý dřevěný obalový materiál jehličnanů (Pinopsida) v podobě beden používaných při přepravě střeliva a vyrobených ve Spojených státech amerických před 1. zářím 2007 byl ošetřen způsobem, který není v souladu s platnými požadavky stanovenými v příloze I standardu ISPM 15, a proto nesplňuje podmínky stanovené v čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

(4)

Dne 7. září 2018 požádaly Spojené státy americké o prodloužení odchylky podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/179 pro dřevěný obalový materiál vyrobený z měkkého dřeva a o rozšíření oblasti působnosti odchylky na dřevěný obalový materiál vyrobený z tvrdého dřeva. Spojené státy americké k výše uvedené žádosti přiložily dokumentaci, která navazuje na předchozí analýzu postupů Ministerstva obrany Spojených států, pokud jde o bedny na střelivo z měkkého dřeva, a doplnila ji o analýzu postupů pro bedny na střelivo z tvrdého dřeva.

(5)

Komise na základě informací poskytnutých Spojenými státy americkými a v návaznosti na diskusi s příslušnou odbornou skupinou pro odchylku pro dovoz dřevěného obalového materiálu v podobě beden na střelivo ze Spojených států amerických do Unie dospěla k závěru, že bedny z měkkého i tvrdého dřeva uvedené ve 3. bodě odůvodnění a používané při přepravě střeliva nepředstavují za předpokladu splnění určitých podmínek žádné riziko šíření škodlivých organismů rostlin. Tyto podmínky se týkají data výroby beden na střelivo, nepřítomnosti nebo omezené přítomnosti kůry, ošetření a opravy těchto beden, jakož i jejich skladování a přepravy.

(6)

Tato odchylka by se měla vztahovat pouze na dřevěný obalový materiál v podobě beden na střelivo pocházející ze Spojených států amerických, který byl vyroben před 1. zářím 2007, neboť bedny vyrobené po tomto datu byly ošetřeny v souladu se standardem ISPM 15.

(7)

Mělo by být proto povoleno takový dřevěný obalový materiál v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických, jak z měkkého, tak i z tvrdého dřeva, dovážet na území Unie a skladovat a přemísťovat jej na tomto území, pokud splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení.

(8)

Pro zajištění účinných kontrol a přehledu, pokud jde o možná fytosanitární rizika, by každý provozovatel, který dřevěný obalový materiál v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických přemísťuje nebo skladuje, měl po provedení příslušných kontrol o tomto přemístění nebo skladování dotčených beden informovat příslušný orgán.

(9)

Aby byla zajištěna rychlá reakce na jakékoli potenciální fytosanitární riziko vyplývající ze dřevěného obalového materiálu v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických, měly by členské státy neprodleně informovat sebe navzájem a Komisi, jakmile se dozvědí o zásilce, která nesplňuje požadavky týkající se podmínek pro dovoz do Unie stanovených v tomto nařízení. Kromě toho by členské státy měly každoročně poskytovat Komisi a ostatním členským státům informace o uskutečněném dovozu, aby mohlo být posouzeno uplatňování tohoto nařízení.

(10)

Podmínky pro odchylku zavedené tímto nařízením by se měly použít do 31. července 2025, aby bylo možné přezkoumat provádění jeho opatření a prověřit, zda účinně řeší fytosanitární riziko dovozu tohoto dřevěného obalového materiálu.

(11)

Vzhledem k tomu, že platnost prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/179 skončila již dne 31. prosince 2020, mělo by toto prováděcí nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby se zajistil co nejrychlejší dovoz tohoto dřevěného obalového materiálu do Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení stanovit odchylku a podmínky pro bedny na střelivo

Dřevěný obalový materiál v podobě beden, které se používají na přepravu střeliva, který byl vyroben před 1. zářím 2007, původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany Spojených států (dále jen „bedny“), je vyňat z požadavků čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, pokud:

a)

bedny splňují podmínky stanovené v příloze tohoto nařízení a

b)

jsou splněny požadavky v souladu s články 2, 3 a 4.

Článek 2

Oznamovací povinnost

1.   Nejméně pět pracovních dnů před zamýšleným dovozem zásilky podle článku 1 oznámí dovozce příslušným orgánům členského státu místa vstupu svůj záměr dovézt zásilku. Ve stejné lhůtě dovozce předloží totéž oznámení rovněž příslušným orgánům členského státu prvního místa skladování, pokud se toto místo liší od místa vstupu.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 musí obsahovat tyto údaje:

a)

datum plánovaného dovozu;

b)

popis dotčené zásilky identifikující bedny, které ji tvoří;

c)

jméno a adresa dovozce;

d)

adresa vstupního místa plánovaného dovozu;

e)

adresa prvního místa skladování, pokud se toto místo liší od místa vstupu.

Článek 3

Kontroly prováděné příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány členského státu v místě vstupu ověří přítomnost a úplnost dokladu popsaného v bodě 7 přílohy. Kontrolují rovněž soulad reprezentativního vzorku každé zásilky s těmito body přílohy:

a)

body 1 a 2 týkající se uvedení příslušného označení;

b)

bod 3 týkající se opravených beden;

c)

bod 4 týkající se nepřítomnosti kůry;

d)

bod 5 týkající se obsahu vlhkosti;

2.   Odchylně od odstavce 1, pokud se první místo skladování liší od místa vstupu, provedou příslušné orgány členského státu prvního místa skladování kontrolu popsanou v uvedeném odstavci:

Článek 4

Skladování a pohyb beden

1.   Před uskutečněním kontrol podle článku 3 i po jejich provedení zůstanou bedny uskladněny v uzavřených budovách.

2.   Každý pohyb beden se smí uskutečnit pouze v uzavřených kontejnerech nebo pod celkovým ochranným krytím.

Článek 5

Oznámení o nesouladu

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům každou zásilku, která nesplňuje podmínky stanovené v příloze.

Uvedené oznámení musí být provedeno nejpozději tři pracovní dny po dni, kdy se příslušný orgán o takové zásilce dozvěděl.

Článek 6

Oznámení o dovozu

Do 31. ledna každého roku poskytne členský stát prvního místa skladování Komisi a ostatním členským státům informaci o počtu zásilek dovezených na jejich území a zprávu o kontrolách uvedených v článku 3, které byly provedeny mezi 1. lednem a 31. prosincem předchozího roku.

Článek 7

Datum skončení platnosti

Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. července 2025.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/179 ze dne 4. února 2015, kterým se členským státům povoluje stanovit odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o dřevěný obalový materiál z jehličnanů (Coniferales) v podobě beden na střelivo původem ze Spojených států amerických pod kontrolou Ministerstva obrany USA (Úř. věst. L 30, 6.2.2015, s. 38).

(3)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(4)  Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 (ISPM 15): Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu. https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614.


PŘÍLOHA

Podmínky pro dovoz beden na střelivo podle článku 1

Bedny uvedené v článku 1 musí splňovat tyto podmínky:

1)

jsou opatřeny označením, které potvrzuje, že byly vyrobeny nejpozději dne 31. srpna 2007;

2)

jsou opatřeny označením, které uvádí, že byly ošetřeny konzervačním přípravkem pro dřevo schváleným Agenturou na ochranu životního prostředí Spojených států amerických;

3)

v případě, že byly od výroby opravovány, splňuje dřevo použité k tomuto účelu podmínky stanovené v čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

4)

jsou vyrobeny ze dřeva. Toto dřevo musí být buď zcela odkorněné, nebo musí obsahovat pouze viditelně oddělené a jasně zřetelné malé zbytky kůry. Tyto zbytky kůry musí splňovat jeden z těchto požadavků:

a)

jejich šířka je menší 3 cm (při libovolné délce);

b)

pokud jsou širší než 3 cm, je celkový povrch každého jednotlivého kusu menší než 50 cm2;

5)

obsah vlhkosti nesmí být vyšší než 20 %;

6)

byly skladovány v uzavřených budovách a převáženy v uzavřených kontejnerech nebo pod celkovým ochranným krytím;

7)

je k nim přiložen doklad vydaný Ministerstvem obrany USA, který potvrzuje soulad s podmínkami stanovenými v bodech 4, 5 a 6.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU