(EU) 2022/1434Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1434 ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 226, 31.8.2022, s. 1-226 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. září 2022 Nabývá účinnosti: 20. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 226/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1434

ze dne 22. července 2022

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. června 2017 předložila společnost Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“, které jsou typem přípravku 2, 4, 6, 11, 12 a 13 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Francie, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-CY032700-28.

(2)

Kategorie přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ obsahuje jako účinnou látku směs CMIT/MIT, která je zařazena na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 31. března 2020 hodnotící příslušný orgán předložil v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 18. prosince 2020 Komisi stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 15. ledna 2021 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Nutrition & Biosciences Netherlands B.V. se uděluje povolení Unie s číslem EU-0025449-0000 pro dodávání kategorie biocidních přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 20. září 2022 do dne 31. srpna 2032.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 3. prosince 2020 k povolení Unie pro kategorii přípravků „CMIT-MIT Aqueous 1.5-15“ (ECHA/BPC/273/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

CMIT-MIT Aqueous 1.5-15

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 6 – Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (konzervanty)

Typ přípravku 11 – Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (konzervanty)

Typ přípravku 12 – Konzervanty proti tvorbě slizu (konzervanty)

Typ přípravku 13 – Konzervanty pro kapaliny používané při obrábění nebo řezání (konzervanty)

Číslo povolení: EU-0025449-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0025449-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

CMIT-MIT Aqueous 1.5-15

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

Typ přípravku 12 - Konzervanty proti tvorbě slizu (Konzervanty)

Typ přípravku 13 - Konzervanty pro kapaliny používané při obrábění nebo řezání (Konzervanty)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

MC (Netherlands) 1 B.V.

Adresa

Willem Einthovenstraat 4, 2342BH Oegstgeest Nizozemsko

Číslo povolení

EU-0025449-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0025449-0000

Datum udělení povolení

20. září 2022

Datum skončení platnosti povolení

31. srpna 2032

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

AD Productions BV

Adresa výrobce

Markweg Zuid 27, 4794 SN Heijningen, Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Markweg Zuid 27, 4794 SN Heijningen, Nizozemsko


Jméno výrobce

Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd

Adresa výrobce

Touzeng Village, 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Čína

Umístění výrobních závodů

Touzeng Village, 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Čína


Jméno výrobce

Acquaflex S.R.L

Adresa výrobce

Vigano di Gaggiano, 20083 Milan, Itálie

Umístění výrobních závodů

Vigano di Gaggiano, 20083 Milan, Itálie


Jméno výrobce

LABORATORIOS MIRET, S.A.

Adresa výrobce

Hercules, 18, 08228 Terrassa, Barcelona, Španělsko

Umístění výrobních závodů

Hercules, 18, 08228 Terrassa, Barcelona, Španělsko


Jméno výrobce

HYDRACHIM

Adresa výrobce

Route de Saint Poix, 35370 LE PERTRE, Francie

Umístění výrobních závodů

Route de Saint Poix, 35370 LE PERTRE, Francie


Jméno výrobce

DAXEL srl.

Adresa výrobce

via Pietro Nenni 8, 42048 Rubiera RE, Itálie

Umístění výrobních závodů

via Pietro Nenni 8, 42048 Rubiera RE, Itálie


Jméno výrobce

Aquatreat Chemical Products Ltd

Adresa výrobce

Unit 7, Abbey Industrial Estate, 24 Willow Lane, CR4 4NA Mitcham, Spojené království

Umístění výrobních závodů

Unit 7, Abbey Industrial Estate, 24 Willow Lane, CR4 4NA Mitcham, Spojené království


Jméno výrobce

Flexfill s.r.o.

Adresa výrobce

Siřejovická 1213, 410 02 Lovosice, Česká republika

Umístění výrobních závodů

Siřejovická 1213, 410 02 Lovosice, Česká republika


Jméno výrobce

Sopura SA

Adresa výrobce

199 rue de trazegnies, 6180 Courcelles, Belgie

Umístění výrobních závodů

199 rue de trazegnies, 6180 Courcelles, Belgie


Jméno výrobce

Stenco Industrial

Adresa výrobce

C/ Gran Vial, 50817 Montornès del Vallès, Barcelona, Španělsko

Umístění výrobních závodů

C/ Gran Vial, 50817 Montornès del Vallès, Barcelona, Španělsko


Jméno výrobce

SUEZ WTS France S.A.S.

Adresa výrobce

44, Rue Paul Sabatier Z.I. Nord, 71530 Crissey, Francie

Umístění výrobních závodů

44, Rue Paul Sabatier Z.I. Nord, 71530 Crissey, Francie


Jméno výrobce

QUIPROCALT S.L.

Adresa výrobce

Calle Lleida, 2 (Pol Ind Empalme), 43712 Llorenç del Penedès. Tarragona, Španělsko

Umístění výrobních závodů

Calle Lleida, 2 (Pol Ind Empalme), 43712 Llorenç del Penedès. Tarragona, Španělsko


Jméno výrobce

nv Buckman Laboratories

Adresa výrobce

Wondelgemkaai 159, 9000 Gent, Belgie

Umístění výrobních závodů

Wondelgemkaai 159, 9000 Gent, Belgie


Jméno výrobce

N.C.R. Biochemical S.p.A.

Adresa výrobce

Via dei Carpentieri n.8, 40050 Castello d’Argile, Itálie

Umístění výrobních závodů

Via dei Carpentieri n.8, 40050 Castello d’Argile, Itálie


Jméno výrobce

Alliance Production

Adresa výrobce

4 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC, 31770 COLOMIERS, Francie

Umístění výrobních závodů

4 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC, 31770 COLOMIERS, Francie


Jméno výrobce

URQUIMIA S.L.

Adresa výrobce

POL. IND. DE ARASO C/ERREGEOIANA 2G, 20305 Irún, Guipúzcoa, Španělsko

Umístění výrobních závodů

POL. IND. DE ARASO C/ERREGEOIANA 2G, 20305 Irún, Guipúzcoa, Španělsko


Jméno výrobce

Kalon Mantenimiento Industrial S.A.

Adresa výrobce

Avenida de la Industria 4, 28823 Coslada, Madrid, Španělsko

Umístění výrobních závodů

Avenida de la Industria 4, 28823 Coslada, Madrid, Španělsko


Jméno výrobce

Filtrotech Sarl

Adresa výrobce

Route des Jeunes 5D, 1227 Les Acacias / Genève, Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

Route des Jeunes 5D, 1227 Les Acacias / Genève, Švýcarsko


Jméno výrobce

Helamin France Sarl

Adresa výrobce

Le Technoparc, 135 rue Thomas-Edison, 01630 Saint Genis Pouilly, Francie

Umístění výrobních závodů

Le Technoparc, 135 rue Thomas-Edison, 01630 Saint Genis Pouilly, Francie


Jméno výrobce

Odyssée Environnement

Adresa výrobce

Z.A de la Belle Croix, 72510 Requeil, Francie

Umístění výrobních závodů

Z.A de la Belle Croix, 72510 Requeil, Francie


Jméno výrobce

MSGA SERVIVAP

Adresa výrobce

50 Rue Jean Zay Bâtiment D1, 69800 ST PRIEST, Francie

Umístění výrobních závodů

50 Rue Jean Zay Bâtiment D1, 69800 ST PRIEST, Francie


Jméno výrobce

TECNA ACONDICIONAMIENTOS DE AGUA S.A

Adresa výrobce

Letxumborro Hiribidea, 52, 20305 Irun, Guipúzcoa, Španělsko

Umístění výrobních závodů

Letxumborro Hiribidea, 52, 20305 Irun, Guipúzcoa, Španělsko


Jméno výrobce

h2o facilities sa

Adresa výrobce

av. des Grandes-Communes 8, CH-1213 Petit-Lancy, Francie

Umístění výrobních závodů

av. des Grandes-Communes 8, CH-1213 Petit-Lancy, Francie


Jméno výrobce

FUPINAX S.L.

Adresa výrobce

Polígono Industrial El Saladar I, C/ Molina, Nave 4, 30564 Lorquí, Španělsko

Umístění výrobních závodů

Polígono Industrial El Saladar I, C/ Molina, Nave 4, 30564 Lorquí, Španělsko


Jméno výrobce

Tresch/ chassieu

Adresa výrobce

3 Rue Blaise Pascal, 69680 Chassieu, Francie

Umístění výrobních závodů

3 Rue Blaise Pascal, 69680 Chassieu, Francie


Jméno výrobce

DUPUY

Adresa výrobce

42 Rue Saint Martin, 08400 Quatre Champs, Francie

Umístění výrobních závodů

42 Rue Saint Martin, 08400 Quatre Champs, Francie


Jméno výrobce

SUEZ Water Technologies and Solutions Belgium BVBA

Adresa výrobce

Toekomstlaan 54, Industriepark Wolfstee, 2200 HERENTALS, Belgie

Umístění výrobních závodů

Toekomstlaan 54, Industriepark Wolfstee, 2200 HERENTALS, Belgie


Jméno výrobce

Buckman Laboratories (Pty)Ltd

Adresa výrobce

1 Buckman Boulevard, 3700 Hammarsdale, Jižní Afrika

Umístění výrobních závodů

1 Buckman Boulevard, 3700 Hammarsdale, Jižní Afrika


Jméno výrobce

EAUTEX

Adresa výrobce

28 RUE KELLERMANN, 59100 ROUBAIX, Francie

Umístění výrobních závodů

28 RUE KELLERMANN, 59100 ROUBAIX, Francie


Jméno výrobce

Hydrogel-Chemie Wasseraufbereitungs-Gesellschaft mbH

Adresa výrobce

Zur Mersch 19, 59457 Werl, Německo

Umístění výrobních závodů

Zur Mersch 19, 59457 Werl, Německo


Jméno výrobce

sceo

Adresa výrobce

ZA PECHNAUQUIE SUD, 31340 VILLEMR SUR TARN, Francie

Umístění výrobních závodů

ZA PECHNAUQUIE SUD, 31340 VILLEMR SUR TARN, Francie


Jméno výrobce

Nutrition & Biosciences (Switzerland) GmbH

Adresa výrobce

Wolleraustrasse 15-17, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

Haven 1931 Geslecht, 9130 Kallo, Belgie

Madoerastraat 10, 3199 KR Maasvlakte Rotterdam, Nizozemsko

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6), směs (3:1) (směs CMIT/MIT)

Jméno výrobce

Jiangsu FOPIA Chemicals Co., Ltd

Adresa výrobce

Touzeng Village, 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Čína

Umístění výrobních závodů

Touzeng Village, 224555 Binhuai Town, Binhai County, Yancheng City, Jiangsu, Čína

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6), směs (3:1) (směs CMIT/MIT)

 

účinná látka

55965-84-9

 

2,2

20,9

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta-SPC 1 KATHON 13-15 Mg

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

Typ přípravku 12 - Konzervanty proti tvorbě slizu (Konzervanty)

Typ přípravku 13 - Konzervanty pro kapaliny používané při obrábění nebo řezání (Konzervanty)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6), směs (3:1) (směs CMIT/MIT)

 

účinná látka

55965-84-9

 

18,8

20,9

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při vdechování.

Toxický při styku s kůží.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Nevdechujte dým.

Omyjte pokožku důkladně po manipulaci.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí / ochrana obličeje / ochrana sluchu.

Vypláchněte ústa.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Centrum na léčbu otrav nebo lékaře.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Okamžitě volejte Centrum na léčbu otrav nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uniklý produkt seberte.

Skladujte uzamčené.

Uchovávejte pouze v původním balení.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1

Použití # 1 – Zachování odpadní vody v klimatizačních systémech a systémech zvlhčovačů vzduchu

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie (včetně L. pneumophila)

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Řasy

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Venkovní

Zachování odpadní vody v klimatizačních systémech a systémech zvlhčovačů vzduchu

Klimatizační systémy a systémy zvlhčovačů vzduchu ke konzervaci odpadní vody. Systémy zvlhčovačů vzduchu se hojně používají v textilních továrnách a v tabákovém průmyslu k čištění vzduchu a k jemné regulaci teploty a vlhkosti.

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Automatické a manuální dávkování

Biocidní přípravek se obvykle přidává do centrální odpadní nádrže s chlazenou vodou, která zajišťuje několik zvlhčovačů vzduchu. Proces plnění může být prováděn buď manuálně, nebo pomocí automatizace. V automatizovaném procesu se biocid dávkuje dozimetrem (čerpadlem) přímo do odpadní nádrže ze zadržovací nádrže nebo jiného typu velkoobjemové nádoby. Plnicí potrubí musí dávkovat biocidní přípravek pod hladinu vody, aby se omezilo jeho odpařování.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní aplikace: Bakterie, kvasinky a houby. Pokud je systém znatelně znečištěný, aplikujte 5–14,9 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na litr vody, která má být ošetřena, jako následné ošetření po rázové dávce o velikosti minimálně 0,3 ppm volného chloru. Preventivní aplikace: řasy Po zajištění regulace přidejte kontinuální nebo polokontinuální přísun 3–5 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na litr vody, která má být ošetřena.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní aplikace: Bakterie, kvasinky a houby

Pokud je systém znatelně znečištěný, aplikujte 5–14,9 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na litr vody, která má být ošetřena, jako následné ošetření po rázové dávce o velikosti minimálně 0,3 ppm volného chloru.

Doba kontaktu: 1 hodina

Preventivní aplikace: řasy

Po zajištění regulace přidejte kontinuální nebo polokontinuální přísun 3–5 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na litr vody, která má být ošetřena.

Bez ohledu na způsob ošetření by celková koncentrace účinné látky C(M)IT/MIT (3 : 1) v systému neměla překročit 14,9 mg/l v odpadní vodě.

Předběžné kroky před přidáním:

Biocidní přípravek je automaticky dávkován do systému. Při nakládání biocidního přípravku do dávkovacích systémů je nutné manuální zacházení.

Frekvence aplikace:

Konkrétně každé 2 až 3 dny nebo dle potřeby zajištění regulace. Opakujte, dokud se znečištění nesníží na přijatelnou úroveň pro řízení mikrobiálního růstu.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

Láhev z vysokohustotního polyethylenu (HDPE): 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

IBC kontejner z HDPE: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Dodržujte podmínky použití přípravku (koncentrace, doba kontaktu, teplota, pH apod.).

Biocidní přípravky CMIT/MIT se používají při tomto použití po rázové dávce volného chloru jako standardní průmyslová praxe.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během míchání, plnění a čištění dispenzačních čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím osobních ochranných prostředků (OOP) a aplikací technických a organizačních opatření ke zmírnění rizik:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 2

Použití # 2 – Konzervace tekutin používaných v pásových dopravnících a pasterizátorech

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace tekutin používaných v pásových dopravnících a pasterizátorech

Biocidní přípravek se používá ke konzervaci procesních kapalin v pasterizátorech a pásových dopravnících používaných v potravinářském průmyslu. Biocidní přípravek se v těchto systémech používá buď k regulaci, nebo k hubení bakterií a hub.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Automatické dávkování

Biocidní přípravek se dávkuje automaticky do teplonosné kapaliny, a to do místa, kde dochází k vhodnému promíchání (např. sběrná odpadní nádrž pod pásovým dopravníkem).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní aplikace: Bakterie, kvasinky a houby. Pokud je systém znatelně znečištěný, aplikujte 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena, jako následné ošetření po rázové dávce o velikosti minimálně 0,3 ppm volného chloru. Preventivní aplikace: Bakterie: Po zajištění regulace přidejte kontinuální nebo polokontinuální přísun 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní aplikace: Bakterie, kvasinky a houby

Pokud je systém znatelně znečištěný, aplikujte 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena, jako následné ošetření po rázové dávce o velikosti minimálně 0,3 ppm volného chloru.

Doba kontaktu: 1 hodina

Preventivní aplikace: Bakterie:

Po zajištění regulace přidejte kontinuální nebo polokontinuální přísun 2,5–5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena.

Předběžné kroky před přidáním:

Biocidní přípravek je automaticky dávkován do systému. Při nakládání nádob obsahujících biocidní přípravek do dávkovacích systémů je nutné manuální zacházení.

Frekvence aplikace:

Konkrétně každé 2 až 3 dny nebo dle potřeby zajištění regulace. Opakujte, dokud se znečištění nesníží na přijatelnou úroveň pro řízení mikrobiálního růstu.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Dodržujte podmínky použití přípravku (koncentrace, doba kontaktu, teplota, pH apod.).

Biocidní přípravky CMIT/MIT se používají při tomto použití po rázové dávce volného chloru jako standardní průmyslová praxe.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během míchání, plnění a čištění celého systému musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 3

Použití # 3 – Dlouhodobá konzervace v režimu offline membrán reverzní osmózy užívaných na pitnou vodu

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Dlouhodobá konzervace v režimu offline membrán reverzní osmózy užívaných na pitnou vodu

Biocidní přípravek C(M)IT/MIT (3 : 1) se doporučuje k dlouhodobému řízení biologického růstu v soupravách membrán reverzní osmózy v režimu offline produkujících pitnou vodu.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Znečištěné membrány se doporučuje před odstavením a konzervací vyčistit. Postup čištění membrány a vypnutí systému naleznete v příručce dodavatele RO/NF.

Biocid by měl být dávkován jako přísada do nádrže napojené na oběh pro ředění kapaliny pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálním nalitím, a to tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému. V případě dlouhodobé regulace se čerpadla po dokončení naplnění souprav systémů RO/NF biocidním roztokem na delší dobu zastaví (ošetření v režimu offline).

Běžně se roztoky C(M)IT/MIT (3 : 1) připravují v nádrži CIP (čištění v daném místě) a přidávají se prostřednictvím dávkovacího systému. K přípravě biocidního roztoku se doporučuje ředění permeátovou vodou nebo vysoce kvalitní vodou.

V průběhu procesu vypnutí by měly být membrány namočeny v biocidním roztoku.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 7,5–20 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

7,5–20 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Dodržujte podmínky použití přípravku (koncentrace, doba kontaktu, teplota, pH apod.).

Před opětovným připojením membrán opatrně propláchněte prvky permeátovou vodou tak, aby došlo k odstranění veškerého zbytkového biocidu.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během míchání, plnění a čištění celého systému musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 4

Použití # 4 – Konzervace barev a potahů

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace barev a potahů

(včetně elektrolytického nanášení)

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v nátěrech nanášených procesem elektrodepozice a souvisejícími oplachovacími systémy, v barvách na bázi vody a v nátěrech, které jsou před použitím uchovávány ve skladovacích nádobách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocid by měl být dávkován jako přísada do nádrže napojené na oběh s kapalinou pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálním nalitím, a to tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální barvy a barvy pro širokou veřejnost: 7,5–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití:

1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální barvy a barvy pro širokou veřejnost:

7,5–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných profesionálním uživatelům a široké veřejnosti.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Maximální koncentrace přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4, které mají být přidány do použitých barev, musí být pod prahovou hodnotou 15 ppm.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 5

Použití # 5 – Konzervace detergentů a výrobků užívaných v domácnosti

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace detergentů (prací a čisticí kapaliny) a výrobků užívaných v domácnosti.

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci bakterií, kvasinek a hub v detergentech a čisticích kapalinách (tj. čističe tvrdých povrchů (univerzální čističe), prostředky na ruční mytí nádobí, aviváže a prací prostředky), výrobcích používaných v péči o auto, péči o podlahy, voscích, čističích tvrdých povrchů, předvlhčených houbičkách nebo mopech a povrchově aktivních látkách používaných v těchto typech výrobků.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Odborná a široká veřejnost používá: 6–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Pomalým dispergováním za použití automatizovaného nebo manuálního dávkování spolu s promícháváním zajistíte rovnoměrnou distribuci přípravku. Důkladně jej míchejte, dokud nebude rovnoměrně rozptýlen v rámci celého přípravku.

Výrobky užívané v institucionálním prostředí a v domácnosti:

(detergenty, čisticí prostředky, změkčovače atd.)

Průmyslové použití:

1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Odborná a široká veřejnost používá:

6–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných profesionálním uživatelům a široké veřejnosti.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1 a 3 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Maximální koncentrace přípravků z Meta SPC 1 a 3, které mají být přidány do použitých detergentů a výrobků užívaných v domácnosti, musí být pod prahovou hodnotou 15 ppm.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.6.   Popis použití

Tabulka 6

Použití # 6 – Konzervace tekutin používaných při výrobě papíru, textilu a kůže – Kurativní ošetření

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace tekutin používaných při výrobě papíru, textilu a kůže –

Biocidní přípravek slouží ke snížení kontaminace bakteriemi v textilních aditivech (tkané i netkané, přírodní i syntetické emulze včetně silikonových emulzí), zpracovatelských chemikáliích, všech chemických látkách používaných v průmyslu zpracování kůže a v aditivech papíru (např. pigmentové pasty ředitelné vodou, škrob, přírodní gumy, syntetické a přírodní latexy, klížidla, pojiva, retenční prostředky, barviva, fluorescenční bělicí prostředky, pryskyřice do vlhka) používaných v papírnách. Biocidní přípravek inhibuje růstové mikroorganismy, které by jinak vedly k tvorbě pachů, změně viskozity, změně barvy přípravku a předčasnému selhání přípravku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 16–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

Kurativní ošetření

16–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Doba kontaktu: 24 hodin

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci tekutin užívaných ve výrobě papíru, textilu a kůže nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.6.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.6.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.7.   Popis použití

Tabulka 7

Použití # 7 – Konzervace lepidel a adheziv

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace lepidel a adheziv

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v syntetických a přírodních adhezivech a lepidlech rozpustných ve vodě a dispergovaných ve vodě, které jsou před použitím uchovávány ve skladovacích nádobách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 8–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku Široká veřejnost používá: 8–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Pomalým dispergováním za použití automatizovaného nebo manuálního dávkování spolu s promícháváním zajistíte rovnoměrnou distribuci přípravku. Důkladně jej míchejte, dokud nebude rovnoměrně rozptýlen v rámci celého přípravku.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

8–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Široká veřejnost používá:

8–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných profesionálním uživatelům a široké veřejnosti. U přípravků distribuovaných široké veřejnosti nesmí maximální použitá koncentrace překročit prahovou hodnotou 15 ppm.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

U profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků použita ke konzervaci lepidel a adheziv nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.7.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.7.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.8.   Popis použití

Tabulka 8

Použití # 8 – Konzervace polymerních mřížek

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace polymerních mřížek

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci bakterií, kvasinek a hub při výrobě, skladování a přepravě latexů, syntetických polymerů včetně hydrolyzovaného polyakrylamidu (HPAM), biopolymerů (např. xanthan, dextran…) a přírodních latexů.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 14,9–50 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Pomalým dispergováním za použití automatizovaného nebo manuálního dávkování spolu s promícháváním zajistíte rovnoměrnou distribuci přípravku. Důkladně jej míchejte, dokud nebude rovnoměrně rozptýlen v rámci celého přípravku.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití

14,9–50 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.8.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.8.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci polymerních mřížek nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.8.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.8.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.8.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.9.   Popis použití

Tabulka 9

Použití # 9 – Konzervace biocidů a hnojiv

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace biocidů a hnojiv

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v hnojivech a biocidních přípravcích.

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 10–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

10–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.9.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.9.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1 a 3 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

U profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků použita ke konzervaci biocidů a hnojiv nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.9.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.9.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.9.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.10.   Popis použití

Tabulka 10

Použití # 10 – Konzervace minerálních kaší

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace minerálních kaší

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií ve vodních anorganických/minerálních suspenzích a anorganických pigmentech, které jsou formulovány do barev, nátěrů a papíru.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocid by měl být dávkován jako přísada do nádrže napojené na oběh pro ředění kapaliny pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálním nalitím, a to tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 10–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

10–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.10.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.10.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci minerálních kaší nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.10.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.10.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.10.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.11.   Popis použití

Tabulka 11

Použití # 11 – Konzervace stavebních výrobků aplikovaná pouze ve vnitřních prostorách

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace stavebních (konstrukčních) výrobků (včetně těsnicích hmot, tmelů, omítek atd.)

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií ve stavebních (konstrukčních) výrobcích (těsnicí hmoty, tmely, biopolymery, omítky, plniva, přísady do betonových aditiv, spárovací směsi atd.).

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 16,2 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Dávkujte pomalu za použití automatizovaného měření nebo manuálně. Důkladně míchejte, dokud nebude biocidní přípravek rovnoměrně rozptýlen.

Průmyslové použití:

1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 16,2 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.11.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.11.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Toto použití je omezeno na konzervaci stavebního materiálu aplikovaného pouze ve vnitřních prostorách.

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci stavebních výrobků nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.11.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.11.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.11.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.12.   Popis použití

Tabulka 12

Použití # 12 – Konzervace chemikálií používaných v elektronických zařízeních – Kurativní ošetření

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace chemikálií používaných v elektronických zařízeních

Biocidní přípravek se používá ke snížení kontaminace bakteriemi, kvasinkami a houbami v chemikáliích používaných v elektronických zařízeních jako křemičitá suspenze typu chemicko-mechanického čištění (CMP).

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 10 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na litr konečného přípravku, který má být ošetřen.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Dávkujte pomalu za použití automatizovaného měření nebo manuálně. Důkladně míchejte, dokud nebude biocidní přípravek rovnoměrně rozptýlen.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití

Kurativní ošetření

10–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen

Doba kontaktu: 7 dní

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.12.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.12.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 3 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci chemikálií používaných v elektronických zařízeních nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.12.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.12.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.12.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.13.   Popis použití

Tabulka 13

Použití # 13 – Konzervace inkoustů

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace inkoustů

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v inkoustech a inkoustových složkách (litografické tiskařské barvy, fotografické tiskařské barvy, inkoustové kapaliny, inkousty na vodní bázi nebo vodotryskové inkoustové roztoky používané pro textilní tisk). Biocidní přípravek inhibuje růst mikroorganismů, které by jinak vedly k tvorbě pachu, změně viskozity, změně barvy a předčasnému selhání přípravku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích. Profesionální použití: 6–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku Široká veřejnost používá: 6–14,9 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

6–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Široká veřejnost používá:

6–14,9 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.13.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných profesionálním uživatelům a široké veřejnosti. U přípravků distribuovaných široké veřejnosti nesmí maximální použitá koncentrace překročit prahovou hodnotou 15 ppm.

4.13.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

U profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků použita ke konzervaci inkoustů nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.13.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.13.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.13.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.14.   Popis použití

Tabulka 14

Použití # 14 – Konzervace funkčních kapalin (hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi, inhibitory koroze atd. – s výjimkou přísad do paliv)

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace funkčních kapalin (hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi, inhibitory koroze atd. – s výjimkou přísad do paliv)

Biocidní přípravek se doporučuje pro regulaci růstu bakterií ve funkčních kapalinách, jako jsou brzdové a hydraulické kapaliny, nemrznoucí přísady, inhibitory koroze či zvlákňovací kapaliny. Biocidní přípravek inhibuje růstové mikroorganismy, které by jinak vedly k tvorbě pachů, změně viskozity, změně barvy přípravku a předčasnému selhání přípravku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích. Profesionální použití: Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 6 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 6 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.14.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.14.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci funkčních tekutin (hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi, inhibitory koroze atd.) nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.14.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.14.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.14.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.15.   Popis použití

Tabulka 15

Použití # 15 – Konzervace laboratorních činidel

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace laboratorních činidel.

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v laboratorních činidlech.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích. Profesionální použití: Při obvyklém rozsahu použití přidejte 15,2 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Dávkujte pomalu za použití automatizovaného měření nebo manuálně. Důkladně míchejte, dokud nebude biocidní přípravek rovnoměrně rozptýlen.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití: Při obvyklém rozsahu použití přidejte 15,2 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 1 l

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.15.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.15.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

U profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků použita ke konzervaci laboratorních činidel nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM, jako jsou:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.15.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.15.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.15.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.16.   Popis použití

Tabulka 16

Použití # 16 – Konzervace v režimu offline průmyslových membrán reverzní osmózy

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace v režimu offline průmyslových membrán reverzní osmózy

Biocidní přípravek se doporučuje k dlouhodobé regulaci růstu bakterií membrán reverzní osmózy a nanofiltračních membrán produkujících průmyslovou vodu.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocid by měl být dávkován jako přísada do nádrže napojené na oběh pro ředění kapaliny pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálním nalitím, a to tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému. V případě dlouhodobé regulace se čerpadla po dokončení naplnění souprav systémů RO/NF biocidním roztokem na delší dobu zastaví (ošetření v režimu offline).

Běžně se roztoky C(M)IT/MIT (3 : 1) připravují v nádrži CIP (čištění v daném místě) a přidávají se prostřednictvím dávkovacího systému. K přípravě biocidního roztoku se doporučuje ředění permeátovou vodou nebo vysoce kvalitní vodou. V průběhu procesu vypnutí by měly být membrány namočeny v biocidním roztoku.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 7,5–20 g na m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3 : 1).

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

7,5–20 g na m3 (ppm w/v) C(M)IT/MIT (3 : 1).

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.16.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

4.16.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před prováděním údržby systému vypláchněte systém vodou.

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.16.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.16.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.16.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.17.   Popis použití

Tabulka 17

Použití # 17 – Konzervace kapalin používaných v uzavřených recirkulačních chladicích systémech

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie (včetně Legionella pneumophila)

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace kapalin používaných v uzavřených recirkulačních chladicích systémech (uzavřené recirkulační chladicí vodní systémy zahrnují chlazení kompresorů, chlazenou vodu z klimatizace, bojlery, chlazení pláště motoru, chlazení napájecího zdroje a další průmyslové procesy).

Biocidní přípravek se používá k regulaci růstu aerobních a anaerobních bakterií, kvasinek, hub a biofilmu v cirkulující vodě v uzavřených systémech.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní účinnost: – proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody. Doba kontaktu: 24 hodin – proti biofilmu: 14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody. Doba kontaktu: 24 hodin. – proti plísním a kvasinkám při 1–3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody. Doba kontaktu: 48 hodin. Preventivní účinnost: – proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 3–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody. – proti biofilmu (včetně L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní účinnost:

proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody.

Doba kontaktu: 24 hodin.

proti biofilmu: 14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody.

Doba kontaktu: 24 hodin.

proti plísním a kvasinkám při 1–3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody.

Doba kontaktu: 48 hodin.

Preventivní účinnost:

proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 3–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody.

proti biofilmu (včetně L. pneumophila): 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.17.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.17.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.17.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.17.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.17.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.18.   Popis použití

Tabulka 18

Použití # 18 – Konzervace kapalin používaných v malých otevřených recirkulačních chladicích systémech

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie (včetně Legionella pneumophila)

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Řasy (zelené řasy a sinice)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace kapalin používaných v malých otevřených recirkulačních chladicích systémech (odkalovací průtoky omezeny na 2 m3/h, recirkulační průtoky omezeny na 100 m3/h a také celkový objem vody omezený na 300 m3)

Procesní a chladicí voda: Slouží k regulaci růstu bakterií, řas, hub a biofilmu.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otevřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní ošetření Proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody – proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody – proti houbám (včetně kvasinek) při 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody Preventivní ošetření: - Proti bakteriím, zeleným řasám a sinicím při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody – proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní ošetření

Proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Doba kontaktu: 24 hodin

Proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Doba kontaktu: 48 hodin

Proti houbám a kvasinkám při 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Doba kontaktu: 48 hodin

Preventivní ošetření:

Proti bakteriím, zeleným řasám a sinicím při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.18.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.18.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Chladicí kapalina nesmí pronikat přímo do povrchové vody. Přípravek používejte pouze v prostorách, které jsou připojeny k STP.

Přípravek lze použít pouze tehdy, jsou-li chladicí věže vybaveny eliminátory úletu, které snižují úlet minimálně o 99 %.

4.18.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.18.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.18.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.19.   Popis použití

Tabulka 19

Použití # 19 – Konzervace kapalin používaných v pasterizátorech, pásových dopravnících a zvlhčovačích vzduchu

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie (včetně Legionella pneumophila)

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Řasy (zelené řasy a sinice)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace kapalin používaných v nepotravinářské pasterizátorech, pásových dopravnících a zvlhčovačích vzduchu

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Biocidní přípravek se dávkuje automaticky do teplonosné kapaliny, a to do místa, kde dochází k vhodnému promíchání (např. sběrná odpadní nádrž pod pásovým dopravníkem). Plnicí potrubí se používá k dávkování biocidního přípravku pod hladinu vody, aby se omezilo jeho odpařování.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní ošetření: – proti bakteriím (včetně L. pneumophila): 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody – proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody – proti houbám a kvasinkám při 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody Preventivní ošetření: Proti bakteriím, zeleným řasám a sinicím při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní ošetření

Proti bakteriím (včetně L. pneumophila): 5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Doba kontaktu: 24 hodin

Proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 1,5–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Doba kontaktu: 48 hodin

Proti houbám a kvasinkám při 1–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Doba kontaktu: 48 hodin

Preventivní ošetření:

Proti bakteriím, zeleným řasám a sinicím při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Proti biofilmu (včetně L. pneumophila) při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.19.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

Zvlhčovače vzduchu: K použití pouze v průmyslových systémech zvlhčovačů vzduchu, které zajišťují stálou účinnost složek eliminujících mlžení.

4.19.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.19.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.19.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.19.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.20.   Popis použití

Tabulka 20

Použití # 20 – Konzervace roztoků k ošetření dřeva

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Houby

Obecný název: Jiné

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace roztoků k ošetření dřeva pouze k aplikaci na dřevo třídy 1, 2 a 3. Biocidní přípravek se používá jako konzervační prostředek ve formě vodného roztoku k ošetření dřeva během procesu za vlhkého stavu, který se využívá k ošetření dřeva pomocí roztoků.

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Preventivní ošetření: proti houbám: 15–50 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 používaného konzervačního roztoku na dřevo

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Preventivní ošetření: proti houbám: 15–50 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 používaného konzervačního roztoku na dřevo

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.20.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

Účelem biocidu není to, aby fungoval jako prostředek na konzervaci dřeva proti dřevokazným houbám, jako je tomu v případě přípravku typu 8.

4.20.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace (míchání a plnění) a fází čištění musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Přípravek se nesmí používat v roztoku k ošetření dřeva, pokud takové dřevo může přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a hospodářskými zvířaty

Přípravek lze použít ke konzervaci roztoků k ošetření dřeva pouze k ošetření dřeva ve třídách použití 1, 2 a 3.

Přípravek lze použít v roztoku k ošetření dřeva, kde procesy ošetření dřeva v průmyslové použití lze provádět v uzavřeném prostoru na nepropustném pevném podkladu se svazkem, aby se zabránilo odtoku a byl zaveden systém obnovy (např. odpadní nádrž).

Výrobek lze použít v roztocích k ošetření dřeva pro konzervaci čerstvě ošetřeného dřeva, které je po ošetření skladováno v ochranném přístřešku nebo na nepropustném pevném místě (či za splnění obou těchto stavů), aby bylo zabráněno přímému úniku do půdy, kanalizace nebo vody. Jakékoli ztráty roztoku k ošetření dřeva musí být uchovávány a poté znovu použity, nebo zlikvidovány.

Přípravek lze použít pouze v roztocích k ošetření dřeva pro průmyslové použití, pokud nemůže dojít k jejich průniku do půdy, podzemních a povrchových vod ani do žádného druhu kanalizace a pokud tyto roztoky pro ošetření dřeva nebo přípravek jsou uchovávány a poté znovu použity, nebo zlikvidovány jako nebezpečný odpad.

Biocidní přípravek lze použít pouze v roztocích k ošetření dřeva používaných k ošetření předmětů nebo materiálů, které jsou až do úplného vysušení skladovány na nepropustném podkladu a pod střechou, aby se zabránilo úniku do půdy.

4.20.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.20.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.20.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.21.   Popis použití

Tabulka 21

Použití # 21 – Konzervace recirkulačních kapalin používaných při zpracování textilu a vláken, zpracování kůže, zpracování fotografií a systémů vodotryskových roztoků

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace recirkulačních kapalin používaných při zpracování textilu a vláken, zpracování kůže, zpracování fotografií a systémů vodotryskových roztoků

Biocidní přípravky C(M)IT/MIT (3 : 1) se používají ke konzervaci textilních a zvlákňovacích tekutin, roztoků ke zpracování fotografií, procesu zpracování kůže (např. fáze promývání a namáčení) a barvicích vodotryskových roztoků za účelem regulace integrity recirkulační tekutiny snížením mikrobiální kontaminace v zásobním roztoku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Konzervace všech konečných přípravků je ve většině případů vysoce automatizovaná uživateli v průmyslové sféře

Biocidní přípravek se přidává do centrální odpadní nádrže, nádrže nebo recirkulačních potrubí v oblasti s odpovídajícím mícháním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní ošetření: Proti bakteriím při 16–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na litr tekutiny

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní ošetření: Proti bakteriím při 16–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na litr tekutiny

Doba kontaktu: 5 dní

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.21.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.21.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Kapaliny používané ve formě tekutin pro zpracování textilií a vláken nesmí pronikat přímo do povrchových vod. Přípravek používejte pouze v prostorách, které jsou připojeny k STP.

Recirkulační kapaliny ve fotoprocesních systémech a systémech vodotryskových roztoků nesmí pronikat přímo do povrchových vod. Přípravek používejte pouze v prostorách, které jsou připojeny k STP.

4.21.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.21.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.21.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.22.   Popis použití

Tabulka 22

Použití # 22 – Konzervace recirkulačních kapalin používaných ve stříkacích kabinách a systémech pro elektrolytické nanášení

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace recirkulačních kapalin používaných ve stříkacích kabinách a systémech pro elektrolytické nanášení

Biocid se používá ke konzervaci tekutin u procesů před ošetřením (čištění za účelem odstranění mastnoty a zeminy, odmašťování procesem fosfátování, oplachovací nádrže), stříkací kabiny a systémy pro elektrolytické nanášení (např. kataforetické lázně) používané v autoopravárenství a v originálním vybavení v automobilové výrobě za účelem regulace integrity recirkulační kapaliny snížením mikrobiální kontaminace bakteriemi a houbami v zásobním roztoku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Preventivní ošetření: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Preventivní ošetření: 7,5–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Biocidní přípravek se přidává v době výroby, skladování nebo přepravy.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.22.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.22.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.22.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.22.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.22.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.23.   Popis použití

Tabulka 23

Použití # 23 – Konzervace kapalin používaných v uzavřených recirkulačních topných systémech a souvisejících potrubích

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie (anaerobní a aerobní (včetně Legionella pneumophila))

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace kapalin používaných v uzavřených recirkulačních topných systémech a souvisejících potrubích. Proplachování biocidy před uvedením do provozu nových nebo stávajících potrubních systémů (topné a chladicí potrubí) zahrnuje použité nebo nové konstrukční potrubí vybudované v rámci průmyslových stavebních projektů.

Uzavřené recirkulační topné systémy: proplachování biocidy před uvedením do provozu nových nebo stávajících potrubních systémů (topné a chladicí potrubí) zahrnuje použité nebo nové konstrukční potrubí vybudované v rámci průmyslových stavebních projektů. Biocidní přípravek se používá k regulaci růstu aerobních a anaerobních bakterií, hub a biofilmu v cirkulující vodě v uzavřených systémech. Uzavřené systémy jsou méně náchylné na korozi, tvorbu vodního kamene a biologické znečištění než otevřené systémy. Může však dojít k problémům způsobeným mikrobiální aktivitou, pokud systém zůstane naplněný a neošetřený. To je způsobeno přítomností dusitanů a glykolů používaných mikroby jako živiny.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek je dávkován automaticky do teplonosné kapaliny v místě, kde dochází k vhodnému promíchání. Plnicí potrubí musí dávkovat biocidní přípravek pod hladinu vody, aby se omezilo odpařování tohoto biocidního přípravku.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní ošetření – proti bakteriím při 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody (včetně L. pneumophila) – proti biofilmu při 14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody – proti houbám a kvasinkám při 1 g C(M)IT/MIT na m3 vody Preventivní ošetření – proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody – proti biofilmu při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní ošetření

Proti bakteriím při 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody (včetně L. pneumophila)

Doba kontaktu: 24 hodin

proti biofilmu při 14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Doba kontaktu: 24 hodin

Proti houbám a kvasinkám při 1 g C(M)IT/MIT na m3 vody

Kontaktní doba: 48 hodin

Preventivní ošetření

Proti bakteriím (včetně L. pneumophila) při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody a proti biofilmu při 3 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.23.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.23.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.23.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.23.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.23.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.24.   Popis použití

Tabulka 24

Použití # 24 – Konzervace polymerů používaných v procesech ropných polí (např. zvýšení výtěžnosti zbytkové ropy, vrtné kaly atd.)

Typ přípravku

Typ přípravku 11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Venkovní

Konzervace polymerů používaných v procesech ropných polí (např. zvýšení výtěžnosti zbytkové ropy, vrtné kaly atd.)

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Preventivní ošetření polymerů použitých ve vodě pro injekci: Xanthanový polymer: 30–50 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku Polymer HPAM: 30–50 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku Preventivní ošetření polymerů použitých ve vrtných kalech: Xanthanový polymer: 30 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku Polymer HPAM: 30 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Preventivní ošetření polymerů použitých ve vodě pro injekci:

Xanthanový polymer: 30–50 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku

Polymer HPAM: 30–50 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku

Preventivní ošetření polymerů použitých ve vrtných kalech:

Xanthanový polymer: 30 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku

Polymer HPAM: 30 g C(M)IT/MIT na m3 roztoku

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.24.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.24.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.24.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.24.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.24.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.25.   Popis použití

Tabulka 25

Použití # 25 – Ošetření slimicidy během procesu odstraňování inkoustu z buničiny a papíru

Typ přípravku

Typ přípravku 12 - Konzervanty proti tvorbě slizu (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Ošetření slimicidy během procesu odstraňování inkoustu z buničiny a papíru. Papírny recyklující papír / odstraňující inkoust. Proces odstraňování inkoustu je proces výroby papíru, kterým jsou odstraňovány tiskařské barvy z odpadních papírových vláken za účelem výroby odbarvené buničiny.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocid je automaticky dávkován čerpadlem a pevnými trubkami do okruhu, obvykle v rozvlákňovači pod hladinou vody.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní ošetření: 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena Preventivní ošetření: 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní ošetření: 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena

Doba kontaktu: 24 hodin

Preventivní ošetření: 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.25.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.25.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.25.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.25.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.25.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.26.   Popis použití

Tabulka 26

Použití # 26 – Ošetření slimicidy v koncové fázi výroby papíru za vlhka

Typ přípravku

Typ přípravku 12 - Konzervanty proti tvorbě slizu (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Ošetření slimicidy v koncové fázi procesu výroby papíru za vlhka (papírny, koncová fáze za vlhka (vodní okruhy) a papírenský systém postupu zpracování)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní ošetření: 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena Preventivní ošetření: 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní ošetření: 10–14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena

Doba kontaktu: 24 hodin

Preventivní ošetření: 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 vody, která má být ošetřena

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.26.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.26.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Použití přípravků obsahujících C(M)IT/MIT (3 : 1) k ošetření slimicidy v konečné fázi za vlhka procesu výroby papíru je omezeno na

a)

kurativní ošetření u rostlin napojených na vodu z papíren neobsahující slimicidy a pouze k ošetření krátkého oběhu papíren, a

b)

preventivní ošetření,

a v obou případech pouze tehdy, je-li odpadní voda z továrny čištěna v místní (celoprocesní) průmyslové čistírně odpadních vod s minimální kapacitou 5 000 m3 za den, jak je popsáno ve směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích (nejlepší dostupné techniky (BAT) pro výrobu buničiny, papíru a lepenky), a je-li procesem v této průmyslové čistírně odpadních vod dosaženo alespoň 200násobného zředění povrchové vody.

4.26.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.26.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.26.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.27.   Popis použití

Tabulka 27

Použití # 27 – Preventivní ošetření (kontrola biologického znečištění) v režimu online a po čištění v daném místě pro průmyslové membrány RO/NF

Typ přípravku

Typ přípravku 12 - Konzervanty proti tvorbě slizu (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Preventivní ošetření (kontrola biologického znečištění) v režimu online a po čištění v daném místě pro průmyslové membrány RO/NF

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Aplikace biocidů na rutinní bázi zabrání růstu biofilmu na površích membrán reverzní osmózy nebo nanofiltrace, na distančních vložkách, filtračních médiích a potrubí. Biocid by měl být dávkován do napájecí vody v určitém okamžiku tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Preventivní ošetření: 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 tekutiny

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Preventivní ošetření: 5 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 tekutiny

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.27.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.27.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Přípravek používejte pouze v prostorách, které jsou připojeny k STP.

4.27.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.27.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.27.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.28.   Popis použití

Tabulka 28

Použití # 28 – Přípravky určené ke kontrole mikrobiálního znečištění tekutin používaných při opracování nebo řezání kovů, skla či jiných materiálů

Typ přípravku

Typ přípravku 13 - Konzervanty pro kapaliny používané při obrábění nebo řezání (Konzervanty)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Přípravky určené ke kontrole mikrobiálního znečištění tekutin používaných při opracování nebo řezání kovů, skla či jiných materiálů

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a hub v tekutinách používaných pro kapaliny užívané při zpracování kovů (řezání, broušení, válcování, tažení atd.), povrchovém ošetření kovů (vodní víceúčelové a odvodňovací kapaliny určené k čištění rzi atd.) a řezací kapaliny na sklo nebo jiné materiály.

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Biocidní přípravek by měl být dávkován jako přísada do nádrže napojené na oběh pro ředění kapaliny pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálním nalitím, a to tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Kurativní ošetření: Pokud je systém znatelně znečištěný, aplikujte 14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 tekutiny, která má být ošetřena. Preventivní ošetření: Po zajištění regulace přidejte 10 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 tekutiny, která má být ošetřena.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Kurativní ošetření

Pokud je systém znatelně znečištěný, aplikujte 14,9 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 tekutiny, která má být ošetřena.

Doba kontaktu: 24 hodin

Preventivní ošetření:

Po zajištění regulace přidejte 10 g C(M)IT/MIT (3 : 1) na m3 tekutiny, která má být ošetřena.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.28.1.   Návod k danému způsobu použití

Uživatel přípravků C(M)IT/MIT musí provést mikrobiologické testy za účelem prokázání adekvátnosti konzervace, aby mohl stanovit účinnou dávku konzervačního prostředku pro konkrétní matrici/umístění/systém. V případě potřeby se obraťte na výrobce konzervačního přípravku.

4.28.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Před provedením postupu čištění vypláchněte systém (zejména dávkovací čerpadla) vodou.

Během fází manipulace (míchání a plnění) a během čištění dávkovacích čerpadel musí být expozice přípravkem (přípravek korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

4.28.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.28.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.28.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Doba působení závisí na výkonnostních požadavcích zákazníka pro jejich konzervovaný materiál a na složení konkrétních složek a pH konzervovaného přípravku.

Před použitím si vždy přečtěte informace uvedené na štítku nebo příbalovou informaci a všechny tyto pokyny následujte.

Dodržujte podmínky použití přípravku (koncentrace, doba kontaktu, teplota, pH apod.).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVĚ:

Uchovávejte na dobře větraném místě. Dodávaný přípravek může pomalu uvolňovat plyn (převážně oxid uhličitý). Je-li nutné, aby bylo zamezeno nárůstu tlaku, je dotčený přípravek zabalen do speciálně odvětrávaných nádob. Pokud přípravek nepoužíváte, uchovávejte jej v původním obalu. Nádoba musí být skladována a přepravována ve svislé poloze, aby nedošlo k rozlití obsahu větracím otvorem, je-li přítomen.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Kontaminovanou pokožku omyjte vodou. Pokud se objeví příznaky, kontaktujte specialistu na léčbu otrav.

Oční kontakt: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a občas nadzvedněte horní a dolní víčko. Zkontrolujte, zda nejsou přítomny kontaktní čočky, a pokud ano a lze je snadno vyjmout, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování vlažnou vodou po dobu nejméně 30 minut. Lékařskou pomoc volejte na čísle 112 (záchranná služba).

Požití: Vypláchněte ústa vodou. Kontaktujte specialistu na léčbu otrav. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví příznaky a/nebo pokud dojde k požití velkého množství. Nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení.

Vdechování (rozprašovací mlhy): Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho odpočinout v poloze vhodné pro pohodlné dýchání. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví příznaky a/nebo pokud dojde ke vdechnutí velkého množství.

V případě poruchy vědomí umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Obal nebo štítek uchovejte, ať je v případě potřeby k dispozici.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nepoužitý přípravek nevylévejte na zem, do vodních toků, do potrubí (např. umyvadlo, toalety) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Podmínky pro bezpečné skladování, včetně inkompatibilit: Uchovávejte na suchém, chladném a dobře větraném místě v původním obalu.

Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 24 měsíců

Chraňte před slunečním zářením.

Doporučení: Je-li použit kovový obal, měla by být nanesena vrstva laku.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

KATHON™ WT BIOCIDE

Tržní prostor: EU

KATHON™ WT

Tržní prostor: EU

KATHON™LX BIOCIDE

Tržní prostor: EU

KATHON™ LX

Tržní prostor: EU

KATHON™ LX Microbicide

Tržní prostor: EU

KATHON™886MW BIOCIDE

Tržní prostor: EU

KATHON™ 886 F BIOCIDE

Tržní prostor: EU

Bansan 160

Tržní prostor: EU

Biocide KT1400WT

Tržní prostor: EU

Biocide KT1400LX

Tržní prostor: EU

Biocide KT1400MW

Tržní prostor: EU

KT1400MW

Tržní prostor: EU

KT1400WT

Tržní prostor: EU

Hydrex™ 7320

Tržní prostor: EU

MIRECIDE-KW/650

Tržní prostor: EU

obbio211

Tržní prostor: EU

AQUACIDE C 140

Tržní prostor: EU

AQUACIDE C 15

Tržní prostor: EU

AQUACIDE C 21

Tržní prostor: EU

AQUACIDE C 30

Tržní prostor: EU

BAC 416

Tržní prostor: EU

BIOSTOP 140

Tržní prostor: EU

BIOSTOP 15

Tržní prostor: EU

BIOSTOP 21

Tržní prostor: EU

BIOSTOP 30

Tržní prostor: EU

CAT 3693

Tržní prostor: EU

GWC 3363

Tržní prostor: EU

GWC 3630

Tržní prostor: EU

GWE 3693

Tržní prostor: EU

IWC BACTERICIDE 416

Tržní prostor: EU

Isocil® 14

Tržní prostor: EU

France Algue 232

Tržní prostor: EU

KT1400LX

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0025449-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6), směs (3:1) (směs CMIT/MIT)

 

účinná látka

55965-84-9

 

20,3

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

KATHON™ CF 1400 BIOCIDE

Tržní prostor: EU

Biocide KT1400

Tržní prostor: EU

KT1400

Tržní prostor: EU

„hygel“ KW 60 B ATESTEO

Tržní prostor: EU

Isocil® Ultra 14

Tržní prostor: EU

MK3201

Tržní prostor: EU

FINEAMIN

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0025449-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6), směs (3:1) (směs CMIT/MIT)

 

účinná látka

55965-84-9

 

20,5

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta-SPC 2 KATHON 13-15 Na

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6), směs (3:1) (směs CMIT/MIT)

 

účinná látka

55965-84-9

 

18,8

20,9

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při vdechování.

Toxický při styku s kůží.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Nevdechujte dým.

Omyjte pokožku důkladně po manipulaci.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí / ochrana obličeje / ochrana sluchu.

Vypláchněte ústa.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte Centrum na léčbu otrav nebo lékaře.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Okamžitě volejte Centrum na léčbu otrav nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uniklý produkt seberte.

Skladujte uzamčené.

Uchovávejte pouze v původním balení.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 29

Použití # 1 – Konzervace barev a potahů

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Konzervace barev a potahů

(včetně elektrolytického nanášení)

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v nátěrech nanášených procesem elektrodepozice a souvisejícími oplachovacími systémy, v barvách na bázi vody a v nátěrech, které jsou před použitím uchovávány ve skladovacích nádobách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocid by měl být dávkován jako přísada do nádrže napojené na oběh s kapalinou pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálním nalitím, a to tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální barvy a barvy pro širokou veřejnost: 7,5–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití:

1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální barvy a barvy pro širokou veřejnost:

7,5–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných profesionálním uživatelům a široké veřejnosti.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

Maximální koncentrace přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4, které mají být přidány do použitých barev, musí být pod prahovou hodnotou 15 ppm.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 30

Použití # 2 – Konzervace tekutin používaných při výrobě papíru, textilu a kůže – Kurativní ošetření

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace tekutin používaných při výrobě papíru, textilu a kůže –

Biocidní přípravek slouží ke snížení kontaminace bakteriemi v textilních aditivech (tkané i netkané, přírodní i syntetické emulze včetně silikonových emulzí), zpracovatelských chemikáliích, všech chemických látkách používaných v průmyslu zpracování kůže a v aditivech papíru (např. pigmentové pasty ředitelné vodou, škrob, přírodní gumy, syntetické a přírodní latexy, klížidla, pojiva, retenční prostředky, barviva, fluorescenční bělicí prostředky, pryskyřice do vlhka) používaných v papírnách. Biocidní přípravek inhibuje růstové mikroorganismy, které by jinak vedly k tvorbě pachů, změně viskozity, změně barvy přípravku a předčasnému selhání přípravku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 16–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

Kurativní ošetření

16–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Doba kontaktu: 24 hodin

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci tekutin užívaných ve výrobě papíru, textilu a kůže nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 31

Použití # 3 – Konzervace lepidel a adheziv

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace lepidel a adheziv

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v syntetických a přírodních adhezivech a lepidlech rozpustných ve vodě a dispergovaných ve vodě, které jsou před použitím uchovávány ve skladovacích nádobách.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 8–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku Široká veřejnost používá: 8–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Pomalým dispergováním za použití automatizovaného nebo manuálního dávkování spolu s promícháváním zajistíte rovnoměrnou distribuci přípravku. Důkladně jej míchejte, dokud nebude rovnoměrně rozptýlen v rámci celého přípravku.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

8–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Široká veřejnost používá:

8–14,9 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných profesionálním uživatelům a široké veřejnosti. U přípravků distribuovaných široké veřejnosti nesmí maximální použitá koncentrace překročit prahovou hodnotou 15 ppm.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

U profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků použita ke konzervaci lepidel a adheziv nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 32

Použití # 4 – Konzervace polymerních mřížek

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Houby

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace polymerních mřížek

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci bakterií, kvasinek a hub při výrobě, skladování a přepravě latexů, syntetických polymerů včetně hydrolyzovaného polyakrylamidu (HPAM), biopolymerů (např. xanthan, dextran…) a přírodních latexů.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 14,9–50 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Pomalým dispergováním za použití automatizovaného nebo manuálního dávkování spolu s promícháváním zajistíte rovnoměrnou distribuci přípravku. Důkladně jej míchejte, dokud nebude rovnoměrně rozptýlen v rámci celého přípravku.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití

14,9–50 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci polymerních mřížek nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 33

Použití # 5 – Konzervace minerálních kaší

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace minerálních kaší

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií ve vodních anorganických/minerálních suspenzích a anorganických pigmentech, které jsou formulovány do barev, nátěrů a papíru.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizovaná aplikace

Biocid by měl být dávkován jako přísada do nádrže napojené na oběh pro ředění kapaliny pomocí dávkovacího čerpadla nebo manuálním nalitím, a to tak, aby bylo zajištěno odpovídající promíchání v rámci celého systému.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: 10–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

10–30 mg na kg C(M)IT/MIT (3 : 1) v případě konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci minerálních kaší nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.6.   Popis použití

Tabulka 34

Použití # 6 – Konzervace stavebních výrobků aplikovaná pouze ve vnitřních prostorách

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace stavebních (konstrukčních) výrobků (včetně těsnicích hmot, tmelů, omítek atd.)

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií ve stavebních (konstrukčních) výrobcích (těsnicí hmoty, tmely, biopolymery, omítky, plniva, přísady do betonových aditiv, spárovací směsi atd.).

Metoda(y) aplikace

Metoda: -

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích; Profesionální použití: Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 16,2 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Dávkujte pomalu za použití automatizovaného měření nebo manuálně. Důkladně míchejte, dokud nebude biocidní přípravek rovnoměrně rozptýlen.

Průmyslové použití:

1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 16,2 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Toto použití je omezeno na konzervaci stavebního materiálu aplikovaného pouze ve vnitřních prostorách.

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci stavebních výrobků nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.6.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.6.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.7.   Popis použití

Tabulka 35

Použití # 7 – Konzervace inkoustů

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace inkoustů

Biocidní přípravek se doporučuje k regulaci růstu bakterií a kvasinek v inkoustech a inkoustových složkách (litografické tiskařské barvy, fotografické tiskařské barvy, inkoustové kapaliny, inkousty na vodní bázi nebo vodotryskové inkoustové roztoky používané pro textilní tisk). Biocidní přípravek inhibuje růst mikroorganismů, které by jinak vedly k tvorbě pachu, změně viskozity, změně barvy a předčasnému selhání přípravku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích. Profesionální použití: 6–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku Široká veřejnost používá: 6–14,9 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

6–30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Široká veřejnost používá:

6–14,9 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele: – HDPE láhev: 5 l (nominální)– HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)– Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l– HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných profesionálním uživatelům a široké veřejnosti. U přípravků distribuovaných široké veřejnosti nesmí maximální použitá koncentrace překročit prahovou hodnotou 15 ppm.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

U profesionálních uživatelů je maximální koncentrace přípravků použita ke konzervaci inkoustů nad prahovou hodnotou 15 ppm. Expozice musí být omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.7.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.7.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.8.   Popis použití

Tabulka 36

Použití # 8 – Konzervace funkčních kapalin (hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi, inhibitory koroze atd. – s výjimkou přísad do paliv)

Typ přípravku

Typ přípravku 06 - Konzervanty pro produkty v průběhu skladování (Konzervační přípravky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Konzervace funkčních kapalin (hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi, inhibitory koroze atd. – s výjimkou přísad do paliv)

Biocidní přípravek se doporučuje pro regulaci růstu bakterií ve funkčních kapalinách, jako jsou brzdové a hydraulické kapaliny, nemrznoucí přísady, inhibitory koroze či zvlákňovací kapaliny. Biocidní přípravek inhibuje růstové mikroorganismy, které by jinak vedly k tvorbě pachů, změně viskozity, změně barvy přípravku a předčasnému selhání přípravku.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Uzavřený systém

Podrobný popis:

Manuální a automatizované dávkování

Biocidní přípravek by měl být dávkován do kapaliny pro konečné použití tak, aby bylo zajištěno adekvátní promíchání, a to nejlépe pomocí automatizovaného dávkovacího čerpadla nebo manuálním přidáním.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích. Profesionální použití: Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 6 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Ředění (%): -

Počet a načasování aplikace:

Biocidní přípravek se přidává jednou dávkou v době výroby, skladování nebo přepravy.

Průmyslové použití: 1,5–14,5 % C(M)IT/MIT v biocidních přípravcích.

Profesionální použití:

Při obvyklém rozsahu použití přidejte mezi 6 a 30 mg C(M)IT/MIT (3 : 1) na kg konečného přípravku, který má být ošetřen.

Pro dodávaný biocidní přípravek: pouze pro průmyslové použití.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Velikost balení a obalový materiál

Pro průmyslové a profesionální uživatele:

HDPE láhev: 5 l (nominální)

HDPE kbelík/kanystr: 10 l, 20 l, 25 l, 30 l (nominální)

Krabice s HDPE vložkou: 20 l

HDPE buben: 110 l, 120 l, 200 l, 260 l

HDPE IBC nádrž: 650 l, 800 l, 1 000 l, 1 250 l

Všechny přípravky musí být přepravovány a skladovány ve větrané místnosti.

4.8.1.   Návod k danému způsobu použití

Konzervační prostředek lze přidat v jakékoli fázi výroby přípravku.

Pro optimální ochranu se doporučuje jej přidat co nejdříve, jak je to možné.

Dávkování optimální pro různé přípravky, které mají být konzervovány, stanovíte po poradě s výrobcem.

Doporučuje se, aby byla optimální koncentrace a kompatibilita biocidů příslušných forem stanovena pomocí laboratorních testů.

Doba trvání a podmínky skladování konzervovaných matric mohou ovlivnit účinnost přípravku. Měly by být provedeny mikrobiologické testy za účelem stanovení vhodného množství pro aplikaci bez toho, aniž by došlo k překročení maximálního povoleného množství pro aplikaci.

Biocidní přípravek se používá k ošetření přípravků (předmětů/směsí) distribuovaných pouze profesionálním uživatelům.

4.8.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během fází manipulace u přípravků z Meta SPC 1, 2, 3 a 4 (míchání a plnění) musí být expozice přípravkem (přípravky korozivní a senzibilizující pokožku) omezena použitím OOP a aplikací technických a organizačních RMM

Minimalizace manuálních fází (automatizace procesů)

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Zamezení kontaktu s kontaminovanými nástroji a předměty

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

OOP jsou následující:

ochranné chemicky odolné rukavice (materiál rukavic je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

musí se nosit ochranná kombinéza (alespoň typu 3 nebo 4, norma EN 14605) nepropustná pro biocidní přípravek (materiál kombinézy je specifikován držitelem povolení v informacích o přípravku);

Ochrana očí

Při nedostatečné ventilaci použijte respirátor vhodný pro danou látku / daný úkon

V případě maximální koncentrace přípravků používaných ke konzervaci funkčních tekutin (hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi, inhibitory koroze atd.) nad prahovou hodnotou 15 ppm musí být expozice omezena použitím OOP s cílem ochrany při potenciální expozici pokožky a sliznic a aplikací technických a organizačních RMM:

Minimalizace manuálních fází

Použití dávkovacího zařízení

Pravidelné čištění zařízení a pracovního prostoru

Dobrá úroveň běžné ventilace

Školení a řízení zaměstnanců o standardně uznávaných postupech

4.8.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.8.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

4.8.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Doba působení závisí na výkonnostních požadavcích zákazníka pro jejich konzervovaný materiál a na složení konkrétních složek a pH konzervovaného přípravku.

Před použitím si vždy přečtěte informace uvedené na štítku nebo příbalovou informaci a všechny tyto pokyny následujte.

Dodržujte podmínky použití přípravku (koncentrace, doba kontaktu, teplota, pH apod.).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVĚ:

Uchovávejte na dobře větraném místě. Dodávaný přípravek může pomalu uvolňovat plyn (převážně oxid uhličitý). Je-li nutné, aby bylo zamezeno nárůstu tlaku, je dotčený přípravek zabalen do speciálně odvětrávaných nádob. Pokud přípravek nepoužíváte, uchovávejte jej v původním obalu. Nádoba musí být skladována a přepravována ve svislé poloze, aby nedošlo k rozlití obsahu větracím otvorem, je-li přítomen.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Kontaminovanou pokožku omyjte vodou. Pokud se objeví příznaky, kontaktujte specialistu na léčbu otrav.

Oční kontakt: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a občas nadzvedněte horní a dolní víčko. Zkontrolujte, zda nejsou přítomny kontaktní čočky, a pokud ano a lze je snadno vyjmout, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování vlažnou vodou po dobu nejméně 30 minut. Lékařskou pomoc volejte na čísle 112 (záchranná služba).

Požití: Vypláchněte ústa vodou. Kontaktujte specialistu na léčbu otrav. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví příznaky a/nebo pokud dojde k požití velkého množství. Nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení.

Vdechování (rozprašovací mlhy): Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho odpočinout v poloze vhodné pro pohodlné dýchání. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se objeví příznaky a/nebo pokud dojde ke vdechnutí velkého množství.

V případě poruchy vědomí umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Obal nebo štítek uchovejte, ať je v případě potřeby k dispozici.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Nepoužitý přípravek nevylévejte na zem, do vodních toků, do potrubí (např. umyvadlo, toalety) ani do kanalizace.

Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Podmínky pro bezpečné skladování, včetně inkompatibilit: Uchovávejte na suchém, chladném a dobře větraném místě v původním obalu.

Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 6 měsíců

Chraňte před slunečním zářením.

Doporučení: Je-li použit kovový obal, měla by být nanesena vrstva laku.

6.   DALŠÍ INFORMACE