(EU) 2022/1427Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1427 ze dne 19. srpna 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nagykörűi ropogós cseresznye“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 221, 26.8.2022, s. 65-65 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. září 2022 Nabývá účinnosti: 15. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1427

ze dne 19. srpna 2022

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nagykörűi ropogós cseresznye“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Nagykörűi ropogós cseresznye“ předložená Maďarskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Nagykörűi ropogós cseresznye“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Nagykörűi ropogós cseresznye“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. srpna 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 179, 2.5.2022, s. 16.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU