(EU) 2022/1418Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1418 ze dne 22. srpna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o kontroly trichinel v souvislosti s porcováním jatečně upravených těl a alternativní analytické metody (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 218, 23.8.2022, s. 7-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. září 2022 Nabývá účinnosti: 12. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1418

ze dne 22. srpna 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o kontroly trichinel v souvislosti s porcováním jatečně upravených těl a alternativní analytické metody

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 8 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro provádění úředních kontrol a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s výrobou produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

(2)

Trichinely jsou parazit, který se může nacházet v mase vnímavých druhů, např. prasat, a požití takto napadeného masa způsobuje u lidí onemocnění vyvolané původcem v potravinách. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 (2) stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase, včetně laboratorního vyšetření vzorků masa domácích prasat.

(3)

Podle prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 lze do doby, než jsou známy výsledky testování na přítomnost trichinel, jatečně upravená těla domácích prasat za určitých podmínek rozdělit na více než šest dílů. Jednou z podmínek je, že pro výrobu určitých produktů je nezbytné porcování za tepla.

(4)

Ukázalo se, že pro omezení výroby určitých produktů neexistuje žádný vědecký základ. Žádné takové omezení týkající se porcování za tepla navíc není stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (3) (hygiena produktů živočišného původu). Uvedené omezení by proto mělo být z prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 odstraněno.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 bylo pozměněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1478 (4), které v kapitole I přílohy I nahradilo podrobnou referenční metodu detekce pro vyšetření vzorků na přítomnost trichinel odkazem na normu ISO 18743:2015. Kapitola II přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2015/1375 stanoví ekvivalentní alternativní metody obsahující křížové odkazy na konkrétní aspekty dřívějších referenčních metod. Tyto křížové odkazy by proto měly být aktualizovány a nahrazeny odkazy na normu ISO 18743:2015.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1375 se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 5 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

porcování nebo vykosťování před dosažením teploty uvedené v bodě 2 písm. b) kapitoly V oddílu I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 je prováděno v souladu s bodem 4 kapitoly V oddílu I přílohy III uvedeného nařízení;“

2)

v příloze I se kapitola II mění takto:

a)

v části A bodě 1:

i)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

teploměr měřící s přesností na 0,5 °C v rozmezí 20 až 70 °C;“

ii)

písmeno o) se nahrazuje tímto:

„o)

Petriho misky o průměru přibližně 90 mm, s mřížkou rozdělenou na čtverce o velikosti přibližně 1 cm, nebo rovnocenné vybavení pro počítání larev podle bodu 6.14 normy ISO 18743:2015;“

iii)

písmeno q) se nahrazuje tímto:

„q)

pepsin o koncentraci:

jedná-li se o práškový nebo granulovaný pepsin: 1:10 000 NF (US National Formulary) odpovídající 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) a 2 000 FIP (Fédération Internationale de Pharmacie), nebo

jedná-li se o tekutý pepsin: stabilizovaný tekutý pepsin obsahující minimálně 660 jednotek Evropského lékopisu/ml.

Jiné aktivity pepsinu lze použít za předpokladu, že konečná aktivita v trávicí tekutině odpovídá aktivitě 10 g 1:10 000 NF, jak je stanoveno v bodě 5.3 normy ISO 18743:2015;“

iv)

písmeno s) se nahrazuje tímto:

„s)

kalibrovaná váha pro vážení vzorků a/nebo pepsinu (přesnost ± 0,1 g).“;

b)

v části A se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odběr vzorků a množství k trávení

Jak je stanoveno v bodě 4.2 normy ISO 18743:2015 (další podrobnosti viz také přílohy A a B uvedené normy).“;

c)

v části A bodě 3 se oddíly III a IV nahrazují tímto:

„III.   Získání larev sedimentací

K natrávené tekutině se přidá led (300 až 400 g ledu ve formě vloček, šupin nebo drti) tak, aby se získal objem asi 2 litry. Trávicí tekutina se pak míchá tak dlouho, dokud led neroztaje. V případě menších skupin (viz oddíl II písm. b) je třeba množství ledu příslušně snížit,

vychlazená natrávená tekutina se přelije do dvoulitrové dělicí nálevky opatřené vibrátorem uchyceným ve vnější svorce,

směs se ponechá 30 minut sedimentovat, přičemž se na dělicí nálevku působí přerušovaně vibrátorem, tj. jedna minuta vibrací následovaná jednou minutou klidu,

po 30 minutách se rychle odpustí 60 ml vzorku sedimentu do odměrného válce o objemu 100 ml (po použití se nálevka vypláchne detergentem),

tento 60 ml vzorek se ponechá nejméně 10 minut odstát. Po této době se odsaje tekutina nad sedimentem a ponechá objem asi 15 ml, který se vyšetří na přítomnost larev,

pro odsátí lze použít injekční stříkačku na jedno použití opatřenou plastovou trubičkou. Trubička musí mít takovou délku, aby když se příruba injekční stříkačky opře o okraj válce, zůstalo v odměrném válci 15 ml tekutiny,

zbývajících 15 ml se nalije do Petriho misky nebo rovnocenného vybavení pro počítání larev a vyšetří se trichinoskopem nebo stereomikroskopem,

odměrný válec se vymyje 5 až 10 ml vodovodní vody a prací voda se přidá ke vzorku,

natrávené výluhy je třeba vyšetřit okamžitě, jakmile jsou k dispozici. Vyšetření nesmí být za žádných okolností odloženo na následující den.

Jsou-li natrávené výluhy kalné, je třeba je vyčiřit takto:

konečný vzorek 60 ml se nalije do odměrného válce a ponechá se 10 minut odstát. Pak se odsaje 45 ml tekutiny nad sedimentem a zbývajících 15 ml doplní na 45 ml vodovodní vodou,

po dalším desetiminutovém stání se odsaje 30 ml tekutiny nad sedimentem a zbývajících 15 ml se nalije do Petriho misky nebo rovnocenného vybavení pro počítání larev a vyšetří se trichinoskopem nebo stereomikroskopem,

odměrný válec se vymyje 10 ml vodovodní vody a tato prací voda se přidá k vzorku v Petriho misce nebo rovnocenném vybavení pro počítání larev a vyšetří se trichinoskopem nebo stereomikroskopem.

IV.   Pozitivní nebo nejisté výsledky

Pokud vyšetření hromadného vzorku vykáže pozitivní nebo nejistý výsledek, odebere se z každého prasete další dvacetigramový vzorek, jak je stanoveno v bodě 4.2 normy ISO 18743:2015 (další podrobnosti viz také přílohy A a B uvedené normy). Tyto dvacetigramové vzorky z pěti prasat se spojí a vyšetří způsobem uvedeným v této kapitole. Tímto způsobem se vyšetří vzorky z dvaceti skupin po pěti prasatech. Jestliže se u skupiny pěti prasat zjistí přítomnost trichinel, odeberou se z jednotlivých prasat ve skupině další dvacetigramové vzorky a každý z nich se vyšetří odděleně způsobem uvedeným v této kapitole. Vzorky parazitů se musí uchovávat v 70–90 % etylalkoholu (konečná koncentrace) pro konzervaci a určení na úrovni druhu v referenční laboratoři EU nebo v národní referenční laboratoři. Pokud jde o postup dekontaminace, viz bod 12 normy ISO 18743:2015.“;

d)

v části B se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odběr vzorků

Jak je stanoveno v bodě 4.2 normy ISO 18743:2015 (další podrobnosti viz také přílohy A a B uvedené normy).“;

e)

v části B se bod 3 mění takto:

i)

v oddíle III se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

po třech minutách se plastový váček s filtračním kotoučkem a roztokem renilázy vyjme z míchačky Stomacher a otevře nůžkami. Kapalný obsah se nalije do Petriho misky nebo do rovnocenného vybavení pro počítání larev. Váček se vymyje 5 až 10 ml vody, která se pak přidá do Petriho misky nebo rovnocenného vybavení pro počítání larev a vyšetří trichinoskopem nebo stereomikroskopem;“

ii)

oddíl IV se nahrazuje tímto:

„IV.   Pozitivní nebo nejisté výsledky

Jak je stanoveno v části A bodě 3 oddíle IV.“;

f)

v části C se bod 1 mění takto:

i)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

pepsin o koncentraci:

jedná-li se o práškový nebo granulovaný pepsin: 1:10 000 NF (US National Formulary) odpovídající 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) a 2 000 FIP (Fédération Internationale de Pharmacie), nebo

jedná-li se o tekutý pepsin: stabilizovaný tekutý pepsin obsahující minimálně 660 jednotek Evropského lékopisu/ml.

Jiné aktivity pepsinu lze použít za předpokladu, že konečná aktivita v trávicí tekutině odpovídá aktivitě 10 g 1:10 000 NF, jak je stanoveno v bodě 5.3 normy ISO 18743:2015;“

ii)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

kalibrovaná váha pro vážení vzorků a/nebo pepsinu (přesnost ± 0,1 g);“

iii)

písmeno m) se nahrazuje tímto:

„m)

teploměr měřící s přesností na 0,5 °C v rozmezí 20 až 70 °C.“;

g)

v části C se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odběr vzorků

Jak je stanoveno v bodě 4.2 normy ISO 18743:2015 (další podrobnosti viz také přílohy A a B uvedené normy).“;

h)

v části C bodě 3 se oddíl VI nahrazuje tímto:

„VI.   Pozitivní nebo nejisté výsledky

Jak je stanoveno v části A bodě 3 oddíle IV.“;

i)

v části D se bod 1 mění takto:

i)

písmeno m) se nahrazuje tímto:

„m)

pepsin o koncentraci:

jedná-li se o práškový nebo granulovaný pepsin: 1:10 000 NF (US National Formulary) odpovídající 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) a 2 000 FIP (Fédération Internationale de Pharmacie), nebo

jedná-li se o tekutý pepsin: stabilizovaný tekutý pepsin obsahující minimálně 660 jednotek Evropského lékopisu/ml.

Jiné aktivity pepsinu lze použít za předpokladu, že konečná aktivita v trávicí tekutině odpovídá aktivitě 10 g 1:10 000 NF, jak je stanoveno v bodě 5.3 normy ISO 18743:2015;“

ii)

písmeno o) se nahrazuje tímto:

„o)

kalibrovaná váha pro vážení vzorků a/nebo pepsinu (přesnost ± 0,1 g);“

iii)

písmeno u) se nahrazuje tímto:

„u)

teploměr měřící s přesností na 0,5 °C v rozmezí 20 až 70 °C;“

j)

v části D se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odběr vzorků

Jak je stanoveno v bodě 4.2 normy ISO 18743:2015 (další podrobnosti viz také přílohy A a B uvedené normy).“;

k)

v části D bodě 3 se oddíly II a III nahrazují tímto:

„II.   Skupiny s méně než 100 g podle bodu 8 normy ISO 18743:2015

V případě potřeby lze ke skupině o hmotnosti 100 g přidat až 15 g a vyšetřit společně s těmito vzorky v souladu s oddílem I. Množství vyšší než 15 g musí být vyšetřeno jako kompletní skupina. U skupin o hmotnosti do 50 g lze trávicí tekutinu a složky redukovat na 1 litr vody, 8 ml kyseliny chlorovodíkové a 5 g pepsinu.

III.   Pozitivní nebo nejisté výsledky

Pokud vyšetření hromadného vzorku vykáže pozitivní nebo nejistý výsledek latexové aglutinace, odebere se z každého prasete další dvacetigramový vzorek v souladu s bodem 4.2 normy ISO 18743:2015 (další podrobnosti viz také přílohy A a B uvedené normy). Tyto dvacetigramové vzorky z pěti prasat se spojí a vyšetří metodou uvedenou v oddíle I. Tímto způsobem je nutné vyšetřit vzorky z dvaceti skupin po pěti prasatech.

Jestliže se u skupiny pěti prasat dosáhne pozitivní latexové aglutinace, odeberou se z jednotlivých prasat ve skupině další dvacetigramové vzorky a každý z nich se vyšetří odděleně metodou popsanou v oddíle I.

Je-li výsledek latexové aglutinace pozitivní nebo nejistý, musí se za účelem jeho potvrzení pomocí normy ISO 18743:2015 nebo jedné z výše popsaných ekvivalentních metod zaslat do národní referenční laboratoře nejméně 20 g svaloviny prasat.

Vzorky parazitů se musí uchovávat v 70–90 % etylalkoholu (konečná koncentrace) pro konzervaci a určení na úrovni druhu v referenční laboratoři EU nebo v národní referenční laboratoři.

Po odběru parazitů se musí pozitivní tekutiny dekontaminovat zahřátím nejméně na teplotu 60 °C.“

Článek 2

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 212, 11.8.2015, s. 7).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1478 ze dne 14. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1375, pokud jde o odběr vzorků, referenční metodu zjišťování a podmínky dovozu v souvislosti s kontrolami trichinel (Úř. věst. L 338, 15.10.2020, s. 7).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU