(EU) 2022/1408Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1408 ze dne 16. června 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o vyplácení záloh na určité intervence a podpůrná opatření stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a (EU) č. 1308/2013

Publikováno: Úř. věst. L 216, 19.8.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 26. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1408

ze dne 16. června 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o vyplácení záloh na určité intervence a podpůrná opatření stanovená v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (1), a zejména na čl. 44 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 44 nařízení (EU) 2021/2116 stanoví, že členské státy mohou příjemcům určitých intervencí a jiných podpůrných opatření vyplácet zálohy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (2) již tuto možnost stanoví, avšak pouze pro intervence v odvětví ovoce a zeleniny, vína, olivového oleje a stolních oliv.

(2)

V zájmu zajištění soudržného a nediskriminačního vyplácení záloh by měla být možnost vyplácet zálohy rozšířena na všechny intervence uvedené v hlavě III kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (3).

(3)

Ze stejného důvodu by možnost členských států vyplácet zálohy měla být rozšířena na režim podpory na dodávání ovoce a zeleniny a mléka a mléčných výrobků do vzdělávacích zařízení stanovený v části II hlavě I kapitole II oddíle 1 nařízení (EU) č. 1308/2013. Vyplácení těchto záloh by mělo podléhat zvláštním podmínkám stanoveným podle čl. 44 odst. 5 nařízení (EU) 2021/2116. Vzhledem k tomu, že správa a provádění tohoto režimu podpory jsou založeny na školních rocích, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (4), měl by se systém záloh použít na podporu na školní rok 2023/2024 a následující školní roky.

(4)

Výjimečná opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s články 219 až 221 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají za cíl řešit konkrétní problémy nebo narušení trhů. Tato výjimečná opatření mohou mít podobu mimořádné a dočasné finanční podpory Unie pro postižená odvětví. Stávající pravidla členským státům neumožňují vyplácet zálohy na tuto podporu. Zkušenosti však ukazují, že výjimečná opatření na podporu trhu musí mít okamžitý účinek, aby se zabránilo nenapravitelnému zhoršení situace na trhu. Je proto vhodné umožnit členským státům vyplácet příjemcům těchto výjimečných opatření na podporu trhu zálohy, s výhradou zvláštních podmínek stanovených podle čl. 44 odst. 5 nařízení (EU) 2021/2116.

(5)

Nařízení (EU) 2021/2116 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 44 nařízení (EU) 2021/2116 se vkládají nové odstavce 3a, 3b a 3c, které znějí:

„3a.   Členské státy mohou rozhodnout o vyplácení záloh příjemcům intervencí uvedených v hlavě III kapitole III nařízení (EU) 2021/2115, s výhradou zvláštních podmínek stanovených podle odstavce 5.

3b.   Členské státy mohou rozhodnout o vyplácení záloh v rámci režimu podpory stanoveného v části II hlavě I kapitole II oddíle 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu na školní rok 2023/2024 a následující školní roky, s výhradou zvláštních podmínek stanovených podle odstavce 5.

3c.   Členské státy mohou rozhodnout o vyplácení záloh příjemcům opatření na podporu zemědělských trhů přijímaných podle článků 219, 220 a 221 nařízení (EU) č. 1308/2013, s výhradou zvláštních podmínek stanovených podle odstavce 5.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU