(EU) 2022/1407Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1407 ze dne 16. srpna 2022, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2382, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 215, 18.8.2022, s. 27-28 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2022 Nabývá účinnosti: 7. září 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1407

ze dne 16. srpna 2022,

kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2382, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 34 odst. 9 a čl. 35 odst. 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharské, české, dánské, estonské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2382 (2) obsahují chybu v příloze VI části 2 oddílu „Systémy a kontroly“ bodě 3 a v příloze VII části 2 oddílu „Systémy a kontroly“ bodě 3, pokud jde o konkrétní informace, které musí podle dotčených ustanovení oznamovat hospodářské subjekty.

(2)

Bulharské, české, dánské, estonské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2382 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2382 se opravuje takto:

1)

v příloze VI části 2 oddílu „Systémy a kontroly“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

dodržování kodexu chování zaměstnanců, včetně uzavírání osobních obchodů;“;

2)

v příloze VII části 2 oddílu „Systémy a kontroly“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

dodržování kodexu chování zaměstnanců, včetně uzavírání osobních obchodů;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2382 ze dne 14. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Úř. věst. L 340, 20.12.2017, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU