(EU) 2022/1361Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1361 ze dne 28. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o úkoly příslušných úřadů v oblasti certifikace, dozoru a vynucování při provádění pravidel týkajících se organizací zapojených do projektování a výroby letadel používaných pro sportovní a rekreační letectví

Publikováno: Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 127-144 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 25. srpna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 748/2012;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2022/1358;
Původní znění předpisu

5.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/127


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1361

ze dne 28. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o úkoly příslušných úřadů v oblasti certifikace, dozoru a vynucování při provádění pravidel týkajících se organizací zapojených do projektování a výroby letadel používaných pro sportovní a rekreační letectví

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví a o změně nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 62 odst. 14 a 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (2) stanoví požadavky na certifikaci letové způsobilosti výrobků, letadlových částí a zařízení civilních letadel, jakož i motorů, vrtulí a letadlových částí, které do nich mají být zastavěny, a na ochranu životního prostředí, včetně certifikace projekčních a výrobních organizací.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 (3) stanoví jednoduchá a přiměřená pravidla pro letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví, která jsou nákladově efektivní a snižují zbytečnou administrativní a finanční zátěž organizací, jež se podílejí na projektování a výrobě uvedených letadel, a zároveň zachovávají nezbytnou úroveň bezpečnosti.

(3)

Proto by měla být rovněž zavedena vhodná pravidla týkající se úkolů příslušných úřadů v oblasti certifikace, dozoru a vynucování s cílem zajistit jednotné provádění jednoduchých a přiměřených pravidel zavedených nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 pro letadla určená především pro sportovní a rekreační využití.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 poskytuje organizacím zapojeným do projektování a výroby takových letadel dostatečné přechodné období, aby zajistily soulad s novými pravidly a postupy zavedenými tímto nařízením. Stejné přechodné období by mělo rovněž platit, pokud jde o pravidla týkající se příslušných orgánů.

(5)

Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem č. 05/2021 (4), které vydala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví podle čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 25. srpna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 ze dne 2. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků na letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví (Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 7).

(4)  Stanovisko Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví 05/2021 ze dne 22. října 2021, Část 21 Light – Certifikace a prohlášení o souladu návrhu letadel používaných pro sportovní a rekreační letectví a souvisejících výrobků a letadlových částí a prohlášení o projekční a výrobní způsobilosti organizací, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


PŘÍLOHA

Příloha Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

Vkládají se nové body 21L.1 a 21L.2, které zní:

„21L.1   Oblast působnosti

a)

Oddíl A této přílohy (část 21 Light) stanoví pravidla určující práva a povinnosti těchto osob, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státě:

1.

žadatele o jakékoli osvědčení, které bylo nebo má být vydáno v souladu s touto přílohou, a jeho držitele;

2.

fyzické a právnické osoby, která v souladu s touto přílohou deklaruje soulad návrhu, projekční způsobilost či výrobní způsobilost nebo má v úmyslu je deklarovat;

3.

signatáře prohlášení o shodě pro letadlo nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) pro motor, vrtuli nebo letadlovou část, které jsou vyrobené v souladu s touto přílohou.

b)

Oddíl B této přílohy zavádí pravidla pro certifikaci, dozor a vynucování ze strany agentury a příslušných vnitrostátních úřadů v souladu s touto přílohou a stanoví požadavky na jejich správu a systémy řízení související s výkonem uvedených úkolů.

21L.2   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy se „příslušným úřadem“ rozumí:

a)

v oddíle A hlavě A:

1.

v případě projekčních organizací agentura;

2.

v případě výrobní organizace úřad určený členským státem, v němž má organizace hlavní místo obchodní činnosti, nebo agentura, pokud byla tato odpovědnost přenesena na agenturu v souladu s článkem 64 nebo 65 nařízení (EU) 2018/1139;

b)

v oddíle A hlavách B, C, D, E, F, J, K, M, N a Q agentura;

c)

v oddíle A hlavách G, H, I a R úřad určený členským státem, v němž má organizace hlavní místo obchodní činnosti, nebo agentura, pokud byla tato odpovědnost přenesena na agenturu v souladu s článkem 64 nebo 65 nařízení (EU) 2018/1139;

d)

v oddíle A hlavě P:

1.

v případě letadla zapsaného do leteckého rejstříku v členském státě úřad určený členským státem zápisu do rejstříku;

2.

v případě letadla nezapsaného do leteckého rejstříku úřad určený členským státem, který letadlu přidělil identifikační značky;

3.

v případě schválení letových podmínek týkajících se bezpečnosti návrhu agentura.“

2)

Oddíl B se mění takto:

a)

vkládá se nová hlava A, která zní:

„HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

21L.B.11   Dozorová dokumentace

Příslušný úřad poskytne příslušnému personálu všechny legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, které potřebuje k výkonu svých úkolů a plnění povinností.

21L.B.12   Výměna informací

a)

Příslušný úřad členského státu a agentura sdílejí informace, které mají k dispozici díky jimi prováděným šetřením a dozoru v souladu s tímto oddílem a které jsou pro druhou stranu důležité při plnění úkolů v oblasti certifikace, dozoru nebo vynucování podle tohoto oddílu.

b)

Příslušný úřad členského státu a agentura koordinují šetření zaměřené na výrobek a dozor nad návrhem a výrobou výrobků a letadlových částí podle této přílohy, v případě potřeby včetně společných návštěv za účelem dozoru.

21L.B.13   Informace poskytované agentuře

a)

Příslušný úřad členského státu informuje agenturu v případě jakýchkoli závažných problémů s prováděním nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy se takové problémy projeví.

b)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, poskytne příslušný úřad členského státu agentuře co nejdříve veškeré informace významné z hlediska bezpečnosti, které vyplývají z hlášení událostí uložených ve vnitrostátní databázi, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 6 nařízení (EU) č. 376/2014.

21L.B.14   Příkazy k zachování letové způsobilosti od třetích zemí

Obdrží-li příslušný úřad členského státu příkaz k zachování letové způsobilosti od příslušného úřadu třetí země, musí být tento příkaz k zachování letové způsobilosti postoupen agentuře.

21L.B.15   Okamžitá reakce na problém v oblasti bezpečnosti

a)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, zavede příslušný úřad členského státu systém umožňující náležitě shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné náležitě analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně poskytovat členským státům a Komisi veškeré informace, včetně doporučení nebo nápravných opatření, která je nutno přijmout, jež jsou nezbytné k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na problém v oblasti bezpečnosti týkající se výrobků, letadlových částí, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě.

c)

Poté, co příslušný úřad členského státu obdrží informace uvedené v písmenu a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného problému v oblasti bezpečnosti.

d)

Opatření přijatá podle bodu 21L.B.15 písm. c) se neprodleně oznámí všem osobám nebo organizacím, které je musí dodržovat podle nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě. Příslušný úřad členského státu o uvedených opatřeních vyrozumí rovněž agenturu a v případě, že je třeba, aby se na jejich uplatňování podílelo více členských států, vyrozumí i další dotčené členské státy.

21L.B.16   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a udržuje systém řízení, který zahrnuje minimálně:

1.

dokumentované politiky a postupy, které popisují jeho organizaci a jeho způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a nařízením (EU) č. 376/2014 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jejich základě. Tyto postupy se průběžně aktualizují a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

2.

dostatečný počet pracovníků k výkonu úkolů úřadu a k plnění jeho povinností. Vytvoří se systém plánování dostupnosti personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech úkolů;

3.

personál s kvalifikací pro výkon zadaných úkolů, který má potřebné znalosti a zkušenosti a absolvoval vstupní výcvik a pravidelně absolvuje opakovací výcvik, aby byla zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost;

4.

odpovídající provozní a kancelářské prostory pro plnění zadaných úkolů;

5.

funkci pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení interního auditu a řízení bezpečnostních rizik. Součástí funkce pro sledování souladu je systém poskytování zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření;

6.

osobu nebo skupinu osob, které jsou odpovědné vedení příslušného úřadu za funkci pro sledování souladu.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti, včetně systému řízení, jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy pro účast na vzájemné výměně veškerých nezbytných informací s ostatními dotčenými příslušnými úřady, ať už jde o úřady z členského státu nebo v jiných členských státech, a poskytne jim pomoc, a to rovněž pokud jde o tyto informace:

1.

informace o veškerých nálezech a následných opatřeních přijatých v důsledku dozoru nad osobami a organizacemi, které vykonávají činnosti na území členského státu, ale osvědčení získaly u příslušného úřadu jiného členského státu nebo u agentury;

2.

veškeré informace vyplývající z povinného a dobrovolného hlášení událostí podle bodu 21L.A.3.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení příslušného úřadu členského státu a případné změny těchto postupů se poskytnou agentuře za účelem normalizace.

21L.B.17   Přidělování úkolů kvalifikovaným subjektům

a)

Příslušný úřad může kvalifikovaným subjektům přidělit úkoly související s prvním osvědčením nebo s průběžným dozorem nad výrobky a letadlovými částmi a nad fyzickými nebo právnickými osobami, na které se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě. Při přidělování úkolů zajistí příslušný úřad, aby měl:

1.

zaveden systém umožňující počáteční a průběžné hodnocení toho, zda je kvalifikovaný subjekt v souladu s přílohou VI („Hlavní požadavky na kvalifikované subjekty“) nařízení (EU) 2018/1139. Tento systém a výsledky uvedených hodnocení jsou dokumentovány;

2.

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu zdokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, ve které jsou jasně vymezeny:

i)

úkoly, jež mají být vykonány;

ii)

prohlášení, zprávy a záznamy, které mají být poskytovány;

iii)

technické podmínky, které musí být při výkonu těchto úkolů splněny;

iv)

související míra odpovědnosti;

v)

ochrana informací získaných při provádění těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby proces interního auditu a proces řízení bezpečnostních rizik požadovaný v bodě 21L.B.16 písm. a) odst. 5 zahrnovaly všechny úkoly certifikace a průběžného dozoru, které kvalifikovaný subjekt vykonává jeho jménem.

21L.B.18   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad musí mít zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v nařízení (EU) č. 376/2014 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jejich základě. Tento systém mu umožňuje přijímat opatření nezbytná k zajištění toho, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad musí aktualizovat svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (EU) 2018/1139 a nařízení (EU) č. 376/2014 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jejich základě, a tím bylo zajištěno jejich účinné provádění.

c)

Příslušný úřad členského státu oznámí agentuře veškeré změny, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a nařízení (EU) č. 376/2014 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jejich základě.

21L.B.19   Řešení sporů

Příslušný úřad členského státu zavede postup pro řešení sporů v rámci svých zdokumentovaných postupů.

21L.B.20   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad zavede systém vedení záznamů, který umožní odpovídající ukládání, zpřístupnění a spolehlivou sledovatelnost:

1.

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v rámci systému řízení;

2.

výcviku personálu, jeho kvalifikací a oprávnění;

3.

přidělování úkolů, což zahrnuje náležitosti požadované v bodě 21L.B.17, a podrobností o přidělených úkolech;

4.

procesů osvědčování a průběžného dozoru nad deklarovanými organizacemi, jimž bylo vydáno osvědčení, včetně:

i)

žádostí o osvědčení;

ii)

prohlášení o způsobilosti;

iii)

prohlášení o souladu návrhu;

iv)

programu příslušného úřadu pro průběžný dozor, včetně záznamů o všech hodnoceních, auditech a kontrolách;

v)

vydaných osvědčení, včetně jejich změn;

vi)

kopie programu dozoru uvádějící data, kdy mají audity proběhnout a kdy audity proběhly;

vii)

kopií veškeré úřední korespondence;

viii)

doporučení pro vydání nebo pokračování osvědčení nebo pokračování registrace prohlášení, podrobností o nálezech a opatřeních přijatých organizacemi k jejich uzavření, včetně data uzavření každé položky, donucovacích opatření a připomínek;

ix)

veškerých zpráv o hodnoceních, auditech nebo kontrolách vydaných jiným příslušným úřadem;

x)

kopií všech příruček, postupů a procesů nebo manuálů organizace a jejich změn;

xi)

kopií jakýchkoli jiných dokumentů schválených příslušným úřadem;

5.

prohlášení o shodě letadla (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) pro motory, vrtule nebo letadlové části, které zkontroloval podle hlavy R této přílohy.

b)

Příslušný úřad členského státu do vedení záznamů zahrne:

1.

hodnocení všech alternativních způsobů průkazu souladu navržených organizacemi a jejich oznámení agentuře a posouzení všech alternativních způsobů průkazu souladu používaných samotným příslušným úřadem;

2.

bezpečnostní informace v souladu s bodem 21L.B.13 a návazná opatření;

3.

použití ochranných ustanovení a ustanovení o pružnosti v souladu s čl. 71 odst. 1 a čl. 76 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1139.

c)

Příslušný úřad vede seznam všech osvědčení, která vydal, a všech prohlášení, která zaregistroval.

d)

Všechny záznamy podle písmen a), b) a c) se uchovávají po dobu nejméně pěti let, s výhradou platných právních předpisů o ochraně údajů.

e)

Všechny záznamy podle písmen a), b) a c) se na požádání zpřístupní příslušným úřadům jiného členského státu nebo agentuře.

21L.B.21   Nálezy a připomínky

a)

Pokud příslušný úřad při šetření nebo dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem zjistí nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, u postupu nebo příručky vyžadovaných uvedenými nařízeními nebo u osvědčení či prohlášení vydaných v souladu s uvedenými nařízeními, vydá nález, aniž jsou dotčena další opatření požadovaná uvedenými nařízeními.

b)

Příslušný úřad musí mít k dispozici systém pro analýzu nálezů z hlediska jejich bezpečnostního významu.

Příslušný úřad vydá nález úrovně 1, pokud je zjištěn jakýkoli významný nesoulad, který snižuje bezpečnost nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu, nebo v případě projekčních organizací může vést k neřízenému nesouladu a k potenciálnímu nebezpečnému stavu podle bodu 21L.B.23; nálezy úrovně 1 zahrnují mimo jiné případy, kdy:

1.

organizace nebo fyzická či právnická osoba neumožnila příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor, jak je stanoveno v bodu 21L.A.10;

2.

byly poskytnuty nesprávné informace nebo byly padělány listinné důkazy;

3.

existuje jakýkoli důkaz o tom, že osvědčení nebo prohlášení vydané v souladu s touto přílohou bylo používáno neoprávněným nebo podvodným způsobem;

4.

není určen odpovědný vedoucí pracovník nebo případně vedoucí projekční organizace.

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakýkoli nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě, u postupu nebo příručky vyžadovaných uvedenými nařízeními nebo u prohlášení vydaného v souladu s uvedenými nařízeními, který není klasifikován jako nález úrovně 1.

c)

Příslušný úřad písemně sdělí nález organizaci nebo fyzické či právnické osobě a požádá o přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěného případu (zjištěných případů) nesouladu.

d)

V případě nálezu úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžitá a vhodná opatření v souladu s bodem 21L.B.22, pokud se nález netýká projekční organizace, která deklarovala svou projekční způsobilost; v takovém případě agentura nejprve poskytne organizaci lhůtu pro provedení nápravných opatření, která odpovídá povaze nálezu a která v žádném případě nesmí být delší než 21 pracovních dnů. Lhůta začíná dnem, kdy bylo organizaci zasláno písemné sdělení o nálezu s žádostí o přijetí nápravných opatření k vyřešení zjištěného nesouladu. Pokud se nález úrovně 1 týká přímo letadla, příslušný úřad informuje příslušný úřad členského státu, v němž je letadlo registrováno.

e)

V případě nálezu úrovně 2 poskytne příslušný úřad organizaci nebo fyzické či právnické osobě lhůtu pro provedení nápravného opatření, která odpovídá povaze nálezu. Lhůta začíná dnem písemného sdělení nálezu organizaci nebo fyzické či právnické osobě s žádostí o přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěného nesouladu. Na konci této lhůty a v závislosti na povaze nálezu může příslušný úřad tuto lhůtu prodloužit, pokud příslušný úřad odsouhlasil plán nápravných opatření.

Příslušný úřad posoudí nápravná opatření a plán jejich provádění navržené organizací nebo fyzickou či právnickou osobou, a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že uvedená opatření postačují k odstranění případu nesouladu (případů nesouladu), schválí je.

Pokud organizace nebo fyzická či právnická osoba nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo neprovede nápravná opatření ve lhůtě schválené nebo prodloužené příslušným úřadem, zvýší příslušný úřad úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, která jsou uvedena v písmenu d).

f)

Příslušný úřad může vydat připomínky pro případy, které nevyžadují nálezy úrovně 1 nebo 2:

1.

pro každou položku, jejíž výkonnost byla vyhodnocena jako neúčinná;

2.

pokud bylo zjištěno, že určitá položka může způsobit nesoulad, nebo

3.

pokud jsou návrhy nebo zlepšení důležité pro celkovou úroveň bezpečnosti organizace.

Připomínky vydané podle tohoto bodu se písemně sdělují organizaci nebo fyzické či právnické osobě a příslušný úřad je zaznamená.

21L.B.22   Donucovací opatření

a)

Příslušný úřad:

1.

pozastaví platnost osvědčení, pokud na základě oprávněných důvodů usoudí, že je to nezbytné k zabránění věrohodnému ohrožení bezpečnosti letadla;

2.

vydá příkaz k zachování letové způsobilosti podle podmínek bodu 21L.B.23;

3.

pozastaví, zruší nebo omezí platnost osvědčení, pokud je takové opatření vyžadováno podle bodu 21L.B.21 písm. d);

4.

pozastaví nebo zruší platnost osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, pokud jsou splněny podmínky uvedené v bodě 21L.B.163 písm. b);

5.

pozastaví nebo zruší platnost osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely, pokud jsou splněny podmínky uvedené v bodě 21L.B.173 písm. b);

6.

přijme okamžitá a vhodná opatření nezbytná k omezení nebo zákazu činnosti organizace nebo fyzické či právnické osoby, pokud na základě oprávněných důvodů usoudí, že je to nezbytné k zabránění věrohodnému ohrožení bezpečnosti letadla;

7.

omezí nebo zakáže činnosti organizace nebo fyzické či právnické osoby, které deklarovaly způsobilost navrhovat nebo vyrábět výrobky nebo letadlové části v souladu s oddílem A, nebo které vydávají prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) v souladu s hlavou R oddílu A podle bodu 21L.B.21 písm. d);

8.

nezaregistruje prohlášení o souladu návrhu, dokud nejsou vyřešeny nálezy z úvodního dozorového šetření;

9.

dočasně nebo trvale zruší registraci prohlášení o souladu návrhu nebo prohlášení o způsobilosti podle bodu 21L.B.21 písm. d);

10.

přijme veškerá další donucovací opatření nezbytná k zajištění ukončení nesouladu se základními požadavky stanovenými v příloze II nařízení (EU) 2018/1139 a s touto přílohou a v případě potřeby odstraní následky nesouladu.

b)

Po přijetí donucovacího opatření podle písmene a) o něm příslušný úřad uvědomí adresáta, uvede důvody opatření a informuje adresáta o jeho právu na odvolání.

21L.B.23   Příkazy k zachování letové způsobilosti

a)

Příkaz k zachování letové způsobilosti je doklad vydaný nebo přijatý agenturou, který nařizuje, jaká opatření mají být provedena na letadle k obnovení přijatelné úrovně bezpečnosti, jestliže je doloženo, že v opačném případě může být úroveň bezpečnosti tohoto letadla snížena.

b)

Agentura je povinna vydat příkaz k zachování letové způsobilosti, jestliže:

1.

zjistila, že letadlo je v nebezpečném stavu v důsledku nedostatků letadla nebo motoru, vrtule nebo části zastavěné do tohoto letadla, a

2.

je pravděpodobné, že takový stav existuje nebo se objeví u dalších letadel.

c)

Příkaz k zachování letové způsobilosti musí obsahovat alespoň tyto informace identifikující:

1.

nebezpečný stav;

2.

dotčené letadlo;

3.

požadované (požadovaná) opatření;

4.

dobu pro splnění požadovaného (požadovaných) opatření;

5.

datum vstupu v platnost.

21L.B.24   Způsoby průkazu

a)

Agentura vypracuje přijatelné způsoby průkazu, které lze používat k prokázání souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými na jeho základě.

b)

K prokazování souladu s tímto nařízením lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušné úřady informují agenturu o veškerých alternativních způsobech průkazu, které fyzické nebo právnické osoby pod jejich dozorem používají k prokazování souladu s tímto nařízením.“;

b)

vkládají se nové hlavy G, H a I, které znějí:

„HLAVA G – DEKLAROVANÉ VÝROBNÍ ORGANIZACE

21L.B.141   Úvodní dozorové šetření

a)

Po obdržení prohlášení od organizace, která deklaruje svou výrobní způsobilost, příslušný úřad ověří, že:

1.

deklarant je způsobilý deklarovat svou výrobní způsobilost v souladu s bodem 21L.A.122;

2.

prohlášení obsahuje všechny informace uvedené v bodě 21L.A.123 písm. c) a

3.

prohlášení neobsahuje informace, ze kterých vyplývá nesplnění požadavků hlavy G oddílu A této přílohy.

b)

Příslušný úřad potvrdí přijetí prohlášení a deklarantovi přidělí individuální referenční číslo deklarované výrobní organizace.

21L.B.142   Registrace prohlášení o výrobní způsobilosti

Příslušný úřad zaregistruje prohlášení o výrobní způsobilosti ve vhodné databázi, včetně deklarovaného rozsahu práce, za předpokladu, že:

a)

deklarant učinil prohlášení o své způsobilosti v souladu s bodem 21L.A.123;

b)

deklarant se zavázal, že bude plnit povinnosti v souladu s bodem 21L.A.127;

c)

neexistují žádné nevyřešené problémy v souladu s bodem 21L.B.141.

21L.B.143   Dozor

a)

Příslušný úřad je povinen provádět dozor nad deklarovanou výrobní organizací, aby ověřil, zda deklarovaná organizace soustavně dodržuje příslušné požadavky oddílu A a zda provádí bezpečnostní opatření stanovená podle bodu 21L.B.15 písm. c) a d).

b)

Dozor zahrnuje kontrolu prvního letadlového celku každého nového návrhu letadla, motoru, vrtule nebo letadlové části, které jsou vyrobeny poprvé, a podle programu dozoru v souladu s bodem 21L.B.144 kontroly dalších vyráběných letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí, které jsou vyráběny deklarovanou výrobní organizací.

21L.B.144   Program dozoru

a)

Příslušný úřad je povinen zřídit a udržovat program dozoru s cílem zajistit soulad s bodem 21L.B.143. Program dozoru zohledňuje specifickou povahu organizace, složitost jejích činností, výsledky předchozích činností osvědčování a/nebo dozoru a je založen na posouzení souvisejících rizik. Každý plánovaný cyklus dozoru zahrnuje:

1.

hodnocení, audity a kontroly, které případně zahrnují:

i)

hodnocení systému řízení a audity procesů;

ii)

audity výrobků příslušného vzorku výrobků a částí, které spadají do působnosti organizace;

iii)

výběr vzorků provedené práce a

iv)

neohlášené kontroly;

2.

schůzky mezi odpovědným vedoucím a příslušným úřadem s cílem zajistit, aby obě strany byly i nadále informovány o všech významných záležitostech.

b)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o datech, na něž jsou naplánovány hodnocení, audity, kontroly a schůzky, a o datech, kdy tyto hodnocení, audity, kontroly a schůzky skutečně proběhly.

c)

Použije se plánovaný cyklus dozoru ne delší než 24 měsíců.

d)

Bez ohledu na písmeno c) může být plánovaný cyklus dozoru prodloužen na dobu 36 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1.

organizace prokázala schopnost účinným způsobem zjišťovat ohrožení bezpečnosti letectví a řídit související rizika;

2.

organizace soustavně prokazovala soulad s bodem 21L.A.128 a to, že má plnou kontrolu nad veškerými změnami systému řízení výroby;

3.

nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1;

4.

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, jak je stanoveno v bodě 21L.B.21.

e)

Bez ohledu na písmeno c) v případě, že organizace má kromě podmínek stanovených v písmenu d) zavedený a příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterého informuje příslušný úřad o výkonnosti z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovaný cyklus dozoru dále prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců.

f)

Je-li prokázáno, že bezpečnostní výkonnost organizace se snížila, může se plánovaný cyklus dozoru zkrátit.

g)

Na konci každého plánovaného cyklu dozoru vydá příslušný úřad doporučující zprávu o pokračování činností prováděných deklarovanou výrobní organizací na základě jejího prohlášení o výrobní způsobilosti, která odráží výsledky dozoru.

21L.B.145   Činnosti dozoru

a)

Pokud příslušný úřad ověří soulad deklarované výrobní organizace podle bodu 21L.B.143 a programu dozoru stanoveného v souladu s bodem 21L.B.144, je povinen:

1.

poskytnout pracovníkům odpovědným za dozor pokyny, aby mohli vykonávat své funkce;

2.

provádět hodnocení, audity, kontroly a v případě potřeby neohlášené kontroly;

3.

shromažďovat důkazy potřebné pro případ, že jsou zapotřebí další kroky, včetně opatření stanovených v bodech 21L.B.21 a 21L.B.22;

4.

informovat deklarovanou výrobní organizaci o výsledcích činností dozoru.

b)

Nacházejí-li se provozní prostory deklarované výrobní organizace ve více než jednom státě, může příslušný úřad uvedený v bodě 21L.2 souhlasit s tím, že úkoly dozoru bude vykonávat příslušný úřad (příslušné úřady) členského státu (členských států), kde se další provozní prostory nacházejí, nebo agentura v případě provozních prostorů, které se nacházejí ve třetí zemi. Všechny deklarované výrobní organizace, na které se taková dohoda vztahuje, jsou informovány o její existenci a o jejím rozsahu.

c)

Příslušný úřad u veškerých činností dozoru, které vykonává v provozních prostorách nacházejících se v jiném členském státě, než ve kterém má organizace hlavní místo obchodní činnosti, informuje příslušný úřad daného členského státu před provedením auditu nebo kontroly provozních prostor na místě.

d)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za nezbytné pro provádění činností dozoru.

e)

Pokud příslušný úřad zjistí nesoulad deklarované výrobní organizace s použitelnými požadavky oddílu A a s prováděním bezpečnostních opatření stanovených podle bodu 21L.B.15 písm. c) a d), postupuje v souladu s body 21L.B.21 a 21L.B.22.

21L.B.146   Změny prohlášení

a)

Po obdržení oznámení o změnách podle bodu 21L.A.128 příslušný úřad ověří úplnost oznámení v souladu s bodem 21L.B.141.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj program dozoru zřízený v souladu s bodem 21L.B.144 a prověří, zda je nutné stanovit podmínky, za kterých může organizace během změny fungovat.

c)

Pokud má změna vliv na jakýkoli aspekt prohlášení, které je zaregistrováno v souladu s bodem 21L.B.142, aktualizuje příslušný úřad rejstřík.

d)

Po dokončení činností požadovaných v písmenech a) až c) příslušný úřad deklarované výrobní organizaci potvrdí přijetí oznámení.

HLAVA H – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21L.B.161   Šetření

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku vypracuje postupy pro svá šetření, která obsahují alespoň tyto prvky:

1.

vyhodnocení předpokladů žadatele;

2.

vyhodnocení podmínek žádosti;

3.

klasifikaci osvědčení letové způsobilosti;

4.

vyhodnocení dokumentace obdržené spolu s žádostí;

5.

kontroly letadla;

6.

stanovení nezbytných podmínek nebo omezení osvědčení.

b)

Po obdržení žádosti o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku ověří, zda letadlo spadá do oblasti působnosti stanovené v bodě 21L.A.141.

c)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku provede činnosti šetření dostatečné k tomu, aby zdůvodnil vydání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely. Při provádění šetření souvisejících s vydáním osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely pro nově vyrobené letadlo posoudí příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku potřebu provést fyzickou kontrolu letadla, aby byla zajištěna shoda a bezpečnost letu letadla před vydáním osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely. Při tomto hodnocení se zohlední:

1.

výsledky fyzické kontroly prvního letadlového celku uvedeného výrobku v konečné konfiguraci provedené v souladu s bodem 21L.B.143 písm. b) nebo bodem 21L.B.251 písm. b) příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku nebo příslušným úřadem vykonávajícím dozor nad organizací nebo fyzickou či právnickou osobou, která toto letadlo vyrobila, pokud se liší;

2.

doba od poslední fyzické kontroly letadla vyrobeného organizací, kterou provedl příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku nebo fyzická či právnická osoba, která toto letadlo vyrobila;

3.

výsledky dozoru provedeného podle hlavy G této přílohy nebo podle hlavy G oddílu B přílohy I (část 21) u organizace, která vydala prohlášení o shodě letadla, nebo ověření provedené podle hlavy R oddílu A této přílohy u jiných prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA), která vydal stejný signatář;

4.

doba od poslední návštěvy za účelem dozoru vykonané u organizace podle hlavy G této přílohy nebo hlavy G oddílu B přílohy I (část 21) tohoto nařízení nebo doba od posledního ověření prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) vydaných stejným signatářem, které bylo provedeno podle hlavy R oddílu A této přílohy.

21L.B.162   Vydání nebo změna osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku neprodleně vydá nebo změní osvědčení letové způsobilosti (formulář 25 EASA, viz dodatek VI k příloze I (část 21)), pokud žadatel poskytl dokumentaci požadovanou v bodě 21L.A.143 a splnil povinnosti uvedené v bodě 21L.A.144 a je přesvědčen:

1.

u nových letadel o tom, že letadlo a případně jeho motor a vrtule odpovídají návrhu schválenému v souladu s hlavou B této přílohy a jsou ve stavu umožňujícím bezpečný provoz;

2.

u použitých letadel o tom, že:

i)

letadlo a případně jeho motor a vrtule odpovídají typovému návrhu schválenému v souladu s hlavou B této přílohy a jakémukoli doplňkovému typovému osvědčení, změně nebo opravě schválené podle hlavy D, E nebo M této přílohy;

ii)

byly dodrženy příslušné příkazy k zachování letové způsobilosti; a

iii)

letadlo a případně jeho motor a vrtule byly zkontrolovány v souladu s přílohou I (část M) nebo přílohou Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014.

b)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku neprodleně vydá nebo změní osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (formulář 24B EASA, viz dodatek I), pokud žadatel poskytl dokumentaci požadovanou v bodě 21L.A.143 a splnil povinnosti uvedené v bodě 21L.A.144, a pokud je přesvědčen:

1.

u nových letadel o tom, že letadlo a případně jeho motor a vrtule odpovídají návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C oddílu A této přílohy v době podání žádosti registrovaný agenturou v souladu s bodem 21L.B.63, a že jsou ve stavu umožňujícím bezpečný provoz;

2.

u použitých letadel o tom, že:

i)

letadlo a případně jeho motor a vrtule odpovídají návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s oddílem A hlavou C této přílohy v době podání žádosti registrovaný agenturou v souladu s bodem 21L.B.63 spolu se všemi konstrukčními změnami nebo změnami návrhu opravy, u nichž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou F nebo N oddílu A této přílohy registrovaný agenturou v souladu s bodem 21L.B.122 nebo 21L.B.222 nebo deklarantem v souladu s bodem 21L.A.105 písm. c);

ii)

byly dodrženy příslušné příkazy k zachování letové způsobilosti; a

iii)

letadlo bylo zkontrolováno v souladu s přílohou I (část M) nebo přílohou Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014.

c)

Odchylně od bodu 21L.B.162 písm. a) a b) vydá příslušný úřad nového členského státu zápisu do rejstříku pro použité letadlo pocházející z jiného členského státu osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, pokud žadatel poskytl dokumentaci požadovanou podle bodu 21L.A.145 písm. b) a pokud je úřad přesvědčen, že žadatel splňuje požadavky bodu 21L.A.144 písm. a).

d)

U nového letadla a u použitého letadla původem ze třetí země je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku kromě příslušného osvědčení letové způsobilosti podle písmene a) nebo b) povinen vydat:

1.

v případě letadla, na které se vztahuje příloha I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014, počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA, dodatek II);

2.

v případě nového letadla, na které se vztahuje příloha Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014, počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15c EASA, dodatek II);

3.

v případě použitého letadla původem ze třetí země, na které se vztahuje příloha Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014, počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15c EASA, dodatek II) poté, co příslušný úřad provedl kontrolu letové způsobilosti.

e)

Osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely se vydá na dobu neurčitou. Může jej změnit pouze příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku.

21L.B.163   Dozor

a)

Na základě důkazů, že došlo k porušení některé z podmínek, za kterých bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, nebo že držitel nesplňuje příslušné požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě nebo nedodržuje použitelný typový návrh nebo použitelné konstrukční údaje letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu, nebo požadavky na zachování letové způsobilosti, vydá příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku nález podle bodu 21L.B.21.

b)

Pokud je platnost typového osvědčení, na jehož základě bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti, pozastavena nebo zrušena nebo je toto osvědčení jinak zneplatněno v souladu s bodem 21L.A.30, nebo pokud prohlášení o souladu návrhu, na jehož základě bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, již není registrováno v souladu s bodem 21L.B.63, přijme příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku opatření v souladu s bodem 21L.B.22.

HLAVA I – OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21L.B.171   Šetření

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku vypracuje postupy pro svá šetření, která obsahují alespoň tyto prvky:

1.

vyhodnocení předpokladů žadatele;

2.

vyhodnocení podmínek žádosti;

3.

vyhodnocení dokumentace obdržené spolu s žádostí;

4.

kontroly letadla.

b)

Po obdržení žádosti o osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku ověří, zda letadlo spadá do oblasti působnosti stanovené v bodě 21L.A.161.

c)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku provede u žadatele o osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely či u držitele takového osvědčení činnosti šetření dostatečné k tomu, aby zdůvodnil vydání, zachování, změnu, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení.

21L.B.172   Vydání nebo změna osvědčení hlukové způsobilosti

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku neprodleně vydá nebo změní osvědčení hlukové způsobilosti (formulář 45 EASA, viz dodatek VII k příloze I (část 21)) a osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely (formulář 45B EASA, viz dodatek II), pokud žadatel poskytl dokumentaci požadovanou v bodě 21L.A.163 a pokud je úřad přesvědčen, že letadlo je v souladu s příslušnými informacemi o hluku určenými v souladu s použitelnými hlukovými požadavky.

b)

Pro použitá letadla pocházející z jiného členského státu se osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely vydá na základě odpovídajících údajů, které poskytuje databáze agentury o hladinách hluku.

c)

Osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely se vydá na dobu neurčitou. Může jej změnit pouze příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku.

21L.B.173   Dozor

a)

Na základě důkazů, že došlo k porušení některé z podmínek, za kterých bylo vydáno osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely, nebo že držitel nesplňuje příslušné požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě nebo nedodržuje použitelný typový návrh nebo použitelné konstrukční údaje letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu, vydá příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku nález podle bodu 21L.B.21.

b)

Pokud je platnost typového osvědčení, na jehož základě bylo vydáno osvědčení hlukové způsobilosti, pozastavena nebo zrušena nebo je toto osvědčení jinak zneplatněno v souladu s bodem 21L.A.30, nebo pokud prohlášení o souladu návrhu, na jehož základě bylo vydáno osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely, již není registrováno v souladu s bodem 21L.B.63, přijme příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku opatření v souladu s bodem 21L.B.22.“;

c)

vkládá se nová hlava P, která zní:

„HLAVA P – POVOLENÍ K LETU

21L.B.241   Šetření před vydáním povolení k letu

a)

Aniž je dotčena hlava P oddílu B přílohy I (část 21), provede příslušný úřad členského státu při šetření ohledně žádosti o vydání povolení k letu pro letadlo, které spadá do oblasti působnosti této přílohy, fyzickou kontrolu letadla a přesvědčí se, že letadlo je před letem v souladu s návrhem definovaným podle bodu 21.A.708 uvedené přílohy I (část 21), pokud se žádost o povolení k letu týká:

1.

činností souvisejících s ověřením souladu podle bodu 21L.A.25 u letadla, které je nebo má být typově certifikováno;

2.

činností souvisejících s ověřením souladu podle bodu 21L.A.44 u letadla, u něhož je nebo má být deklarován soulad návrhu.

b)

U všech ostatních žádostí o vydání povolení k letu pro činnosti a letadla v oblasti působnosti této přílohy posoudí příslušný úřad v souladu s bodem 21.B.520 přílohy I (část 21) potřebu fyzické kontroly.

c)

Pokud příslušný úřad zjistí důkazy o tom, že letadlo není v souladu s návrhem definovaným v bodě 21.A.708 přílohy I (část 21), vydá nález v souladu s bodem 21L.B.21.

21L.B.242   Šetření před vydáním letových podmínek

a)

Aniž je dotčena hlava P oddílu B přílohy I (část 21) tohoto nařízení, je agentura při vyšetřování žádosti o schválení letových podmínek pro letadlo, které spadá do oblasti působnosti této přílohy, povinna:

1.

pokud žádost o letové podmínky souvisí s činnostmi prokazování souladu podle bodu 21L.A.25 pro letadlo, které je nebo má být typově certifikováno, provést kritické přezkoumání návrhu a fyzickou kontrolu a posouzení letadla, aby bylo zajištěno, že letadlo je schopno bezpečného letu a že mohou být bezpečně provedeny letové zkoušky;

2.

pokud žádost o letové podmínky souvisí s činnostmi prokazování souladu podle bodu 21L.A.44 pro letadlo, pro které je nebo má být deklarován soulad návrhu, provést fyzickou kontrolu a posouzení letadla, aby bylo zajištěno, že letadlo je schopno bezpečného letu a že mohou být bezpečně provedeny letové zkoušky;

3.

pokud žádost o letové podmínky souvisí s činnostmi prokazování souladu pro významnou změnu podle bodu 21L.A.66, doplňkové typové osvědčení podle bodu 21L.A.85 nebo významnou opravu podle bodu 21L.A.206, na základě vyhodnocení provedeného podle bodu 21L.B.83, bodu 21L.B.102 a bodu 21L.B.203 určit potřebu provést fyzickou kontrolu a posouzení letadla a kritické přezkoumání návrhu, aby bylo zajištěno, že letadlo je schopno bezpečného letu a že mohou být bezpečně provedeny letové zkoušky;

4.

pokud žádost o letové podmínky souvisí s činnostmi prokazování souladu, které se týkají významné změny podle bodu 21L.A.108 nebo významné opravy podle bodu 21L.A.227, určit na základě vyhodnocení provedeného podle bodu 21L.B.121 a bodu 21L.B.221 potřebu provést fyzickou kontrolu a posouzení letadla, aby bylo zajištěno, že letadlo je schopno bezpečného letu a že mohou být bezpečně provedeny letové zkoušky.

b)

Pokud agentura zjistí důkazy o tom, že letadlo by mohlo být neschopné uskutečnit bezpečný let, vydá nález v souladu s bodem 21L.B.21.“;

d)

vkládá se nová hlava R, která zní:

„HLAVA R – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA A OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU (FORMULÁŘ 1 EASA) PRO MOTORY A VRTULE A JEJICH ČÁSTI, KTERÉ JSOU VE SHODĚ S PROHLÁŠENÍM O SOULADU NÁVRHU

21L.B.251   Dozor

a)

Příslušný úřad je povinen provádět dozor nad fyzickou nebo právnickou osobou, která vydává prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) podle hlavy R oddílu A této přílohy, aby ověřil, zda fyzická nebo právnická osoba soustavně dodržuje příslušné požadavky oddílu A a zda provádí bezpečnostní opatření stanovená podle bodu 21L.B.15 písm. c) a d).

b)

Dozor zahrnuje kontrolu prvního letadlového celku každého nového návrhu letadla, motoru, vrtule nebo letadlové části, které jsou vyrobeny poprvé a pro které fyzická nebo právnická osoba vydala prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA), a kontroly dalších letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí vyráběných uvedenou fyzickou nebo právnickou osobou, jak je stanoveno programem dozoru v souladu s bodem 21L.B.252.

21L.B.252   Program dozoru

a)

Příslušný úřad je povinen zřídit a udržovat program dozoru s cílem zajistit soulad s bodem 21L.B.251. Program dozoru zohledňuje specifickou povahu fyzické nebo právnické osoby, složitost jejích činností a výsledky předchozích činností dozoru a je založen na posouzení souvisejících rizik. Každý plánovaný cyklus dozoru zahrnuje:

1.

hodnocení, audity a kontroly, které případně zahrnují:

i)

hodnocení systému řízení výroby a audity procesů;

ii)

produktové audity relevantního vzorku výrobků a částí, které spadají do působnosti fyzické nebo právnické osoby;

iii)

výběr vzorků provedené práce a

iv)

neohlášené kontroly;

2.

schůzky mezi právnickou nebo fyzickou osobou a příslušným úřadem s cílem zajistit, aby obě strany byly i nadále informovány o všech významných záležitostech.

b)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o datech, na něž jsou naplánovány hodnocení, audity, kontroly a schůzky, a o datech, kdy tyto hodnocení, audity, kontroly a schůzky skutečně proběhly.

c)

Použije se plánovaný cyklus dozoru ne delší než 24 měsíců.

d)

Bez ohledu na písmeno c) může být plánovaný cyklus dozoru prodloužen na dobu 36 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1.

fyzická nebo právnická osoba prokázala, že dokáže účinně identifikovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a řídit související rizika;

2.

fyzická nebo právnická osoba soustavně prokazovala soulad s bodem 21L.A.273 a to, že má plnou kontrolu nad všemi změnami systému řízení výroby;

3.

nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1;

4.

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, jak je definováno v bodě 21L.B.21.

e)

Bez ohledu na písmeno c) v případě, že fyzická nebo právnická osoba má kromě podmínek stanovených v písmenu d) zavedený a příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterého informuje příslušný úřad o výkonnosti z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovaný cyklus dozoru dále prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců.

f)

Je-li prokázáno, že bezpečnostní výkonnost fyzické nebo právnické osoby se snížila, může se plánovaný cyklus dozoru zkrátit.

g)

Na konci každého plánovaného cyklu dozoru vydá příslušný úřad doporučující zprávu o pokračování činností prováděných fyzickou nebo právnickou osobou, která odráží výsledky dozoru.

21L.B.253   Činnosti dozoru

a)

Pokud příslušný úřad ověří soulad fyzické nebo právnické osoby podle bodu 21L.B.251 a programu dozoru stanoveného v souladu s bodem 21L.B.252, je povinen:

1.

poskytnout pracovníkům odpovědným za dozor pokyny, aby mohli vykonávat své funkce;

2.

provádět hodnocení, audity, kontroly a v případě potřeby neohlášené kontroly;

3.

shromažďovat důkazy potřebné pro případ, že jsou zapotřebí další kroky, včetně opatření stanovených v bodech 21L.B.21 a 21L.B.22;

4.

informovat fyzickou nebo právnickou osobu o výsledcích činností dozoru.

b)

Nacházejí-li se provozní prostory fyzické nebo právnické osoby ve více než jednom státě, může příslušný úřad uvedený v bodě 21L.2 souhlasit s tím, že úkoly dozoru bude vykonávat příslušný úřad (příslušné úřady) členského státu (členských států), kde se další provozní prostory nacházejí, nebo agentura v případě provozních prostorů, které se nacházejí ve třetí zemi. Každá fyzická nebo právnická osoba, na kterou se taková dohoda vztahuje, musí být informována o její existenci a o jejím rozsahu.

c)

Příslušný úřad u veškerých činností dozoru, které vykonává v provozních prostorách umístěných v jiném členském státě, než ve kterém má fyzická nebo právnická osoba hlavní místo obchodní činnosti, informuje příslušný úřad daného členského státu před provedením auditu nebo kontroly provozních prostor na místě.

d)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za nezbytné pro provádění činností dozoru.

e)

Pokud příslušný úřad zjistí nesoulad fyzické nebo právnické osoby vydávající prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) s použitelnými požadavky oddílu A a s prováděním bezpečnostních opatření stanovených podle bodu 21L.B.15 písm. c) a d), postupuje v souladu s body 21L.B.21 a 21L.B.22.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU