(EU) 2022/1360Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1360 ze dne 28. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků pro letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví

Publikováno: Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 115-126 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 25. srpna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 1321/2014;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 748/2012; (EU) 2022/1358;
Původní znění předpisu

5.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/115


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1360

ze dne 28. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků pro letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 a čl. 62 odst. 14 a 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2) stanoví požadavky na zachování letové způsobilosti letadel, včetně požadavků na zástavbu letadlových celků do letadel.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 (3) byla do nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (4) začleněna nová příloha Ib (část 21 Light), aby se pro letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví zajistila větší přiměřenost.

(3)

Určité údaje a informace používané pro zachování letové způsobilosti podle nařízení (EU) č. 1321/2014 má v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 poskytovat subjekt odpovědný za návrh. Nařízení (EU) č. 1321/2014 je proto třeba změnit, aby do něj byly začleněny rovněž odkazy na uvedené údaje a informace, které jsou stanoveny podle nové přílohy Ib nařízení (EU) č. 748/2012.

(4)

Nařízení (EU) č. 1321/2014 konkrétně odkazuje na subjekty odpovědné za návrh, které jsou stanoveny podle přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012. Nová příloha Ib uvedeného nařízení zavádí novou kategorii subjektů, které mohou být odpovědné za návrh a které by měly být rovněž uvedeny v nařízení Komise (EU) č. 1321/2014.

(5)

Nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem č. 05/2021 (5), které vydala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví podle čl. 75 odst. 2 písm. b) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Příloha I (část M) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha II (část 145) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

3)

Příloha III (část 66) se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

4)

Příloha Vb (část ML) se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

5)

Příloha Vc (část CAMO) se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 25. srpna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 ze dne 2. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků na letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví (Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 7).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(5)  Stanovisko Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví č. 05/2021 ze dne 22. října 2021, část 21 Light – Certifikace a prohlášení o souladu návrhu letadel používaných pro sportovní a rekreační letectví a souvisejících výrobků a letadlových částí a prohlášení o projekční a výrobní způsobilosti organizací, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


PŘÍLOHA I

Příloha I (část M) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Bod M.A.302 se mění takto:

i)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Program údržby letadla musí prokazatelně vyhovět:

1)

pokynům vydaným příslušným úřadem;

2)

pokynům pro zachování letové způsobilosti:

i)

vydaným držitelem typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo deklarantem prohlášení o souladu návrhu či držitelem jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení vydaného podle přílohy I (část 21) nebo případně podle přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012,

ii)

nebo případně zahrnutým v certifikačních specifikacích uvedených v bodě 21.A.90B nebo 21.A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012,

iii)

nebo případně zahrnutým v certifikačních specifikacích uvedených v bodě 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 nebo 21L.A.222 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012;“

ii)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

Program údržby letadla podléhá pravidelným kontrolám a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem mění. Účelem těchto kontrol je zajistit, aby program údržby letadla zůstával aktuální a platný ve světle provozních zkušeností a pokynů příslušného úřadu při zohlednění nových nebo upravených pokynů pro údržbu zveřejněných držiteli typového osvědčení a doplňkového typového osvědčení, deklarantem prohlášení o souladu návrhu a jakoukoliv jinou organizací zveřejňující takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

2)

Bod M.A.304 se nahrazuje tímto:

„M.A.304 Údaje pro modifikace a opravy

Osoba nebo organizace provádějící opravu letadla nebo letadlového celku posoudí jakoukoli škodu. Modifikace a opravy se provádějí za použití:

a)

údajů schválených agenturou, případně

b)

údajů schválených projekční organizací splňující požadavky přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, případně

c)

údajů obsažených v požadavcích uvedených v bodě 21.A.90B nebo 21.A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, případně

d)

údajů obsažených v požadavcích uvedených v bodě 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 nebo 21L.A.222 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, případně

e)

údajů deklarovaných deklarantem prohlášení o souladu návrhu, které splňuje požadavky přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

3)

V bodě M.A.305 písm. e) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

údaje specifické pro některé celky:

i)

záznam o historii funkčnosti každé části s omezenou životností, na jehož základě se stanoví aktuální stav vyhovění omezením letové způsobilosti;

ii)

osvědčení o uvolnění do provozu a podrobné záznamy o údržbě týkající se posledního dokončení jakékoli plánované údržby a jakékoli následné neplánované údržby všech částí s omezenou životností a celků s řízenou životností, dokud nebude plánovaná údržba nahrazena další plánovanou údržbou rovnocennou rozsahem i podrobnostmi a pokrývající období nejméně 36 měsíců;

iii)

osvědčení o uvolnění do provozu a vlastníkovo prohlášení o akceptování jakéhokoli letadlového celku, který je zastavěn do letadla ELA2 bez formuláře 1 EASA podle bodu 21.A.307 písm. b) odst. 2 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, pokrývající období nejméně 36 měsíců;

iv)

osvědčení o uvolnění do provozu a vlastníkovo prohlášení o akceptování jakéhokoli letadlového celku, který je zastavěn do letadla bez formuláře 1 EASA podle bodu 21L.A.193 písm. b) odst. 2 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, pokrývající období nejméně 36 měsíců.“

4)

V bodě M.A.401 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro účely této přílohy jsou použitelnými údaji pro údržbu:

1)

jakýkoli použitelný požadavek, postup, standard nebo informace vydaná příslušným úřadem nebo agenturou;

2)

jakýkoli použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti;

3)

použitelné pokyny pro zachování letové způsobilosti a jiné pokyny pro údržbu vydané držitelem typového osvědčení, držitelem doplňkového typového osvědčení, deklarantem prohlášení o souladu návrhu a jakoukoli jinou organizací vydávající takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012;

4)

v případě letadlových celků schválených pro zástavbu držitelem schválení návrhu či deklarantem prohlášení o souladu návrhu použitelné pokyny pro údržbu vydané výrobcem letadlového celku a přijatelné pro držitele schválení návrhu či deklaranta prohlášení o souladu návrhu;

5)

jakékoli použitelné údaje vydané podle bodu 145.A.45 písm. d).“

5)

V bodě M.A.501 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

letadlové celky, které jsou ve způsobilém stavu, uvolněné formulářem 1 EASA nebo rovnocenným způsobem a označené v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nebo případně s přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, pokud není v bodě 21.A.307 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 nebo v bodě 21L.A.193 přílohy Ib (část 21 Light) nebo v této příloze (část M) nebo v příloze Vd (část CAO) stanoveno jinak;“.

6)

Bod M.A.502 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Údržbu letadlových celků jiných než letadlových celků uvedených v bodě 21.A.307 písm. b) odst. 2 až 6 přílohy I (část 21) nebo případně v bodě 21L.A.193 písm. b) odst. 2 až 6 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 provádí organizace údržby oprávněné podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo případně podle přílohy Vd (část CAO).“;

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Údržbu letadlových celků uvedených v bodě 21.A.307 písm. b) odst. 2 přílohy I (část 21) nebo v bodě 21L.A.193 písm. b) odst. 2 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, je-li takový celek zastavěn do letadla nebo je-li dočasně vyjmut pro lepší přístup k němu, provádí organizace údržby letadel oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo případně podle přílohy Vd (část CAO), osvědčující personál podle bodu M.A.801 písm. b) bodu 1, nebo pilot-vlastník podle bodu M.A.801 písm. b) bodu 2. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nesplňuje požadavky na vystavení formuláře 1 EASA a podléhá požadavkům na uvolnění letadla do provozu podle bodu M.A.801.“;

iii)

doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)

Údržbu letadlových celků uvedených v bodě 21.A.307 písm. b) odst. 3 až 6 přílohy I (část 21) nebo v bodě 21L.A.193 písm. b) odst. 3 až 6 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 provádí organizace uvedená v písmenu a), nebo ji provádí jakákoli osoba nebo organizace s tím, že se údržba uvolňuje s „prohlášením o dokončené údržbě“ vydaným osobou nebo organizací, která provedla údržbu. „Prohlášení o dokončené údržbě“ musí obsahovat přinejmenším základní údaje o provedené údržbě, datum dokončení údržby a označení organizace nebo jméno osoby, která ho vydává. Považuje se za záznam o údržbě, který je pro letadlový celek, u kterého se provádí údržba, rovnocenný formuláři 1 EASA.“

7)

V bodě M.A.901 písm. k) se bod 11 nahrazuje tímto:

„11.

pokud je vyžadováno, má letadlo osvědčení hlukové způsobilosti odpovídající aktuální konfiguraci letadla v souladu s hlavou I přílohy I (část 21) nebo případně s hlavou I oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

8)

Bod M.A.903 se mění takto:

i)

název se nahrazuje tímto:

„M.A.903 Převod registrace letadla v rámci Unie“;

ii)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Při převodu registrace letadla v rámci Unie žadatel musí:

1)

informovat původní členský stát o tom, ve kterém členském státě bude letadlo zapsáno do leteckého rejstříku, a poté

2)

požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

9)

Bod M.A.904 se mění takto:

i)

název se nahrazuje tímto:

„M.A.904 Kontrola letové způsobilosti letadel dovážených do Unie“;

ii)

v písmenu a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

požádat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“;

iii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku vydá osvědčení letové způsobilosti, jakmile se uspokojivě přesvědčí o tom, že letadlo splňuje požadavky přílohy I (část 21) nebo případně přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“;

10)

V bodě 5.1 dodatku I se body 3 a 4 nahrazují tímto:

i)

V bodě 5.1 se body 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.

zajistit schválení jakýchkoli modifikací letadla v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, dříve než jsou provedeny.

V případě letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu, zajistit prohlášení o souladu pro veškeré modifikace podle hlavy F oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 dříve, než jsou provedeny.

4.

zajistit schválení jakýchkoli oprav letadla v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 dříve, než jsou provedeny.

V případě letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu, zajistit prohlášení o souladu pro veškeré opravy podle hlavy N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 dříve, než jsou provedeny;“.


PŘÍLOHA II

Příloha II (část 145) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Bod 145.A.42 se mění takto:

i)

v písmenu a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

letadlové celky, které jsou ve způsobilém stavu, uvolněné formulářem 1 EASA nebo rovnocenným způsobem a označené v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nebo případně s hlavou Q oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, pokud není v bodě 21.A.307 přílohy I (část 21) nebo případně v bodě 21L.A.193 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, v bodě M.A.502 přílohy I (část M), v bodě ML.A.502 přílohy III (část ML) nebo v této příloze (část 145) stanoveno jinak;“

ii)

v písmenu b) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

Letadlové celky uvedené v bodě 21.A.307 písm. b) odst. 2 přílohy I (část 21) nebo v bodě 21L.A.193 písm. b) odst. 2 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 lze použít k zástavbě, pouze pokud je vlastník letadla považuje za způsobilé k zástavbě do svého vlastního letadla.“

2)

V bodě 145.A.60 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Organizace musí příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh letadla nebo letadlového celku hlásit:

i)

veškeré události či stav letadla nebo letadlového celku související s bezpečností, jež organizace zjistila a které ohrožují, či v případě, že nedojde k nápravě nebo řešení, by mohly ohrozit letadlo, osoby na jeho palubě nebo jiné osoby, a

ii)

zejména veškeré nehody nebo vážné incidenty.“


PŘÍLOHA III

Příloha III (část 66) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

V bodě 66.A.45 písm. h) bodě ii) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

jestliže žadatel prokázal pouze jeden rok praxe v souladu s odchylkou uvedenou v bodě 66.A.30 písm. a) bodě 2b) bodě ii), do průkazu způsobilosti se zapíše toto omezení:

„složité úkoly údržby uvedené v dodatku VII k příloze I (část M), standardní změny uvedené v bodě 21.A.90B přílohy I (část 21) a v bodech 21L.A.62 a 21L.A.102 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 a standardní opravy uvedené v bodě 21.A.431B přílohy I (část 21) a v bodě 21L.A.202 nebo 21L.A.222 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

Držitel průkazu způsobilosti k údržbě letadel v podkategorii B1.2 se zapsanou kvalifikací pro skupinu 3 nebo v kategorii B3 se zapsanou kvalifikací „letouny s pístovými motory bez přetlakové kabiny s maximální vzletovou hmotností 2 000 kg a nižší“ se považuje za osobu splňující požadavky na vydání průkazu způsobilosti v podkategoriích L1 a L2 s odpovídajícími plnými kvalifikacemi a se stejnými omezeními jako v již vydaných průkazech způsobilosti B1.2/B3.“

2)

V bodě 66.B.130 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

V případě typového výcviku na vzducholoď ve skupině 1 musí být kurzy přímo schváleny příslušným úřadem ve všech případech. Příslušný úřad musí mít postup, který zajistí, aby osnova typového výcviku na vzducholoď pokrývala všechny prvky obsažené v údajích pro údržbu od držitele schválení návrhu (DAH) či deklaranta prohlášení o souladu návrhu.“


PŘÍLOHA IV

Příloha Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

V bodě ML.A.302 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Program údržby letadla:

1)

jasně identifikuje vlastníka letadla a letadlo, k němuž se program vztahuje, včetně veškerých zastavěných motorů nebo vrtulí;

2)

obsahuje buď:

a)

úkoly nebo prohlídky zahrnuté v příslušném minimálním programu prohlídek (MIP) uvedeném v písmenu d), nebo

b)

pokyny pro zachování letové způsobilosti (ICA) vydané držitelem schválení návrhu (DAH), nebo

c)

pokyny pro zachování letové způsobilosti (ICA) vydané deklarantem prohlášení o souladu návrhu;“.

2)

Bod ML.A.304 se nahrazuje tímto:

„ML.A.304 Údaje pro modifikace a opravy

Osoba nebo organizace provádějící opravu letadla nebo letadlového celku posoudí jakoukoli škodu. Modifikace a opravy se provádějí za použití použitelných údajů, které jsou podle případu:

a)

schváleny agenturou;

b)

schváleny projekční organizací splňující požadavky přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012;

c)

obsaženy v požadavcích uvedených v bodě 21.A.90B nebo 21.A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012;

d)

údajů obsažených v požadavcích uvedených v bodě 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 nebo 21L.A.222 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, případně

e)

deklarovány deklarantem v souladu s požadavky přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

3)

V bodě ML.A.401 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro účely této přílohy se „použitelnými údaji pro údržbu“ rozumí:

1.

jakýkoli použitelný požadavek, postup, standard nebo informace vydaná příslušným úřadem nebo agenturou;

2.

jakýkoli použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti;

3.

použitelné pokyny pro zachování letové způsobilosti a jiné pokyny pro údržbu vydané držitelem typového osvědčení, držitelem doplňkového typového osvědčení, deklarantem prohlášení o souladu návrhu a jakoukoli jinou organizací vydávající takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) nebo případně s přílohou Ib (část 21 Light) (EU) č. 748/2012;

4.

v případě letadlových celků schválených pro zástavbu držitelem schválení návrhu či deklarantem prohlášení o souladu návrhu použitelné pokyny pro údržbu vydané výrobcem letadlového celku a přijatelné pro držitele schválení návrhu či deklaranta prohlášení o souladu návrhu;

5.

jakékoli použitelné údaje vydané podle bodu 145.A.45 písm. d).“

4)

V bodě ML.A.501 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Není-li v hlavě F přílohy I (část M), v příloze II (část 145), v příloze Vd (část CAO) tohoto nařízení nebo v bodě 21.A.307 přílohy I (část 21) či v bodě 21L.A.193 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 stanoveno jinak, letadlový celek může být do letadla zastavěn, pouze jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

i)

je v uspokojivém stavu;

ii)

byl řádně uvolněn do provozu prostřednictvím formuláře 1 EASA podle dodatku II přílohy I (část M) nebo rovnocenným způsobem;

iii)

byl označen v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) či s hlavou Q oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

5)

Bod ML.A.502 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Údržbu letadlových celků přijatých vlastníkem v souladu s bodem 21.A.307 písm. b) odst. 2 přílohy I (část 21) či s bodem 21L.A.193 písm. b) odst. 2 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 provádí jakákoli osoba nebo organizace s podmínkou nového přijetí vlastníkem podle podmínek v bodě 21.A.307 písm. b) odst. 2 přílohy I (část 21) či v bodě 21L.A.193 písm. b) odst. 2 přílohy Ib (část 21 Light) uvedeného nařízení. Tato údržba nesplňuje požadavky na vystavení formuláře 1 EASA uvedeného v dodatku II přílohy I (část M) a podléhá požadavkům na uvolnění letadla do provozu.“;

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Údržbu letadlových celků uvedených v bodě 21.A.307 písm. b) odst. 3 až 6 přílohy I (část 21) nebo v bodě 21L.A.193 písm. b) odst. 3 až 6 přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 může provádět jakákoli osoba nebo organizace. V takovém případě se odchylně od písmene b) údržba uvedených letadlových celků uvolňuje s „prohlášením o dokončené údržbě“ vydaným osobou nebo organizací, která provedla údržbu. „Prohlášení o dokončené údržbě“ musí obsahovat přinejmenším základní údaje o provedené údržbě, datum dokončení údržby a označení organizace nebo jméno osoby, která ho vydává. Považuje se za záznam o údržbě, který je pro letadlový celek, u kterého se provádí údržba, rovnocenný formuláři 1 EASA.“

6)

V bodě ML.A.902 písm. b) se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

modifikace nebo oprava letadla nebo letadlového celku zastavěného do letadla není v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně s přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

7)

Bod ML.A.903 se mění takto:

i)

v písmenu a) se bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

veškeré modifikace a opravy provedené na letadle byly zaregistrovány a jsou v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně s přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012;“

ii)

v písmenu a) se bod 11 se nahrazuje tímto:

„11.

pokud je vyžadováno, má letadlo osvědčení hlukové způsobilosti odpovídající aktuální konfiguraci letadla v souladu s hlavou I přílohy I (část 21) nebo případně s hlavou I oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

8)

V bodě ML.A.905 písm. a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

a následně požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012.“

9)

Bod ML.A.906 se mění takto:

i)

v písmenu a) se bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

požádat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012;“

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Pokud je letadlo v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012, vydá příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku nové osvědčení letové způsobilosti.“

10)

V bodě 5.1 se body 3 a 4 nahrazují tímto:

i)

V písm. e) bodě 1 dodatku I se body iii) a iv) nahrazují tímto:

„iii)

zajistit schválení jakýchkoli modifikací letadla v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 dříve, než jsou provedeny

V případě letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu, zajistit prohlášení o souladu pro veškeré modifikace podle přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 dříve, než jsou provedeny;

iv)

zajistit schválení jakýchkoli oprav letadla v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 dříve, než jsou provedeny.

V případě letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu, zajistit prohlášení o souladu pro veškeré opravy podle přílohy Ib (část 21 Light) nařízení (EU) č. 748/2012 dříve, než jsou provedeny;“.


PŘÍLOHA V

V příloze Vc (část CAMO) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

se v bodě CAMO.A.160 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene a), organizace zajistí, aby byly příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh letadla hlášeny veškeré incidenty, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události, při nichž vyšlo najevo, že informace uvedené v údajích zjištěných v souladu s přílohou I (část 21) nebo případně přílohou Ib (část 21Light) nařízení (EU) č. 748/2012 jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné, nebo jiné mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečný provoz letadla a které nevedly k nehodě nebo vážnému incidentu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU