(EU) 2022/1358Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1358 ze dne 2. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků na letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví

Publikováno: Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 7-98 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 2. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 25. srpna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 748/2012;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

5.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1358

ze dne 2. června 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o provádění přiměřenějších požadavků na letadla používaná pro sportovní a rekreační letectví

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 a čl. 62 odst. 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (2) stanoví požadavky na certifikaci letové způsobilosti a výrobků, letadlových částí a zařízení civilních letadel, jako jsou motory, vrtule a části, které do nich mají být zastavěny, a jejich certifikaci z hlediska ochrany životního prostředí.

(2)

Podle čl. 140 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139 se na sportovní a rekreační letectví vztahují jednoduchá a přiměřená pravidla, aby se zabránilo zbytečné administrativní a finanční zátěži pro organizace, které se podílejí na projektování a výrobě těchto letadel. Tato pravidla musí být přiměřená, nákladově efektivní a flexibilní a zároveň musí zajišťovat nezbytnou úroveň bezpečnosti.

(3)

Organizacím, které se podílejí na projektování a výrobě určitých kategorií výrobků používaných ve sportovním a rekreačním letectví, by měla být jako alternativa k certifikaci návrhu dána možnost deklarovat soulad návrhu letadla, a případně motoru a vrtule, s příslušnými odvětvovými normami, pokud se má za to, že to zajistí přijatelnou úroveň bezpečnosti.

(4)

Organizacím, které se podílejí na projektování a výrobě výrobků používaných ve sportovním a rekreačním letectví, by měla být rovněž dána možnost využít přiměřenějšího postupu pro certifikaci těchto výrobků.

(5)

Organizacím, které se podílejí na projektování a výrobě výrobků používaných ve sportovním a rekreačním letectví, by měla být jako alternativa ke schválení organizací dána možnost deklarovat svou způsobilost projektovat a vyrábět výrobky a části. Tyto organizace by měly být moci využívat stávající schválení jako prostředek k prokázání své způsobilosti projektovat a vyrábět.

(6)

Pro výrobky, jejichž návrh je předmětem prohlášení o souladu návrhu, by měly být stanoveny rovněž požadavky na ochranu životního prostředí. Tyto požadavky na ochranu životního prostředí by měly být založeny na požadavcích obsažených ve svazcích I, II a III přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (3), aby byla zajištěna stejná a jednotná úroveň ochrany životního prostředí bez ohledu na to, zda výrobek podléhá typovému osvědčení nebo prohlášení o souladu návrhu.

(7)

Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Organizacím, které se podílejí na projektování a výrobě letadel používaných v prvé řadě pro sportovní a rekreační letectví, by mělo být poskytnuto dostatečné přechodné období, aby mohly zajistit soulad s novými pravidly a postupy zavedenými tímto nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem č. 05/2021 (4), které vydala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 748/2012

ze dne 3. srpna 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a jejich certifikaci z hlediska ochrany životního prostředí nebo pro prohlášení o jejich souladu, jakož i pro požadavky na způsobilost projekčních a výrobních organizací

(přepracované znění)“.

2)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení v souladu s články 19 a 62 nařízení (EU) 2018/1139 stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro certifikaci letové způsobilosti výrobků, letadlových částí a zařízení a jejich certifikaci z hlediska ochrany životního prostředí a vymezuje podmínky pro:

a)

vydávání typových osvědčení, typových osvědčení pro zvláštní účely, doplňkových typových osvědčení a změn těchto osvědčení;

b)

vydávání osvědčení letové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, povolení k letu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou;

c)

vydávání schválení návrhů oprav;

d)

průkaz vyhovění požadavkům na ochranu životního prostředí;

e)

vydávání osvědčení hlukové způsobilosti a osvědčení o hlukové způsobilosti pro zvláštní účely;

f)

identifikace výrobků, letadlových částí a zařízení;

g)

certifikaci určitých letadlových částí a zařízení;

h)

certifikaci projekčních a výrobních organizací;

i)

vydávání příkazů k zachování letové způsobilosti;

j)

vydávání prohlášení o souladu návrhu a změn těchto prohlášení;

k)

vydávání prohlášení o projekční a výrobní způsobilosti.

2.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

zkratkou „JAA“ Sdružené letecké úřady (Joint Aviation Authorities);

b)

zkratkou „JAR“ Společné letecké předpisy (Joint Aviation Requirements);

c)

„částí 21“ požadavky a postupy pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací podle přílohy I (část 21) tohoto nařízení;

d)

„částí 21 Light“ požadavky a postupy pro certifikaci nebo prohlášení o souladu návrhu letadel určených v prvé řadě pro sportovní a rekreační užití a souvisejících výrobků a letadlových částí a prohlášení o produkční a výrobní způsobilosti organizací podle přílohy Ib (část 21 Light) tohoto nařízení;

e)

„hlavním místem obchodní činnosti“ ústředí nebo sídlo podniku, ve kterém jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní řízení činností, na něž se odkazuje v tomto nařízení;

f)

„letadlovým celkem“ jakákoliv letadlová část a zařízení, které mají být použity na civilním letadle;

g)

zkratkou „ETSO“ Evropský technický normalizační příkaz. Evropský technický normalizační příkaz je podrobná specifikace letové způsobilosti vydaná Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví („agentura“) pro zajištění vyhovění požadavkům tohoto nařízení a je pro stanovené letadlové celky normou minimální výkonnosti;

h)

zkratkou „EPA“ European Part Approval. EPA se uděluje letadlovému celku, který byl vyroben v souladu se schválenými konstrukčními údaji, které nepatří držiteli typového osvědčení souvisejícího výrobku, kromě letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO;

i)

„letadlem ELA1“ tato evropská lehká letadla s posádkou:

i)

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 1 200 kg nebo menší, který není klasifikován jako složité motorové letadlo;

ii)

kluzák nebo motorový kluzák s MTOM rovnou 1 200 kg nebo menší;

iii)

balon s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 3 400 m3 u horkovzdušných balonů, 1 050 m3 u plynových balonů a 300 m3 u upoutaných plynových balonů;

iv)

vzducholoď projektovaná pro nejvýše čtyři osoby na palubě a s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 3 400 m3 u horkovzdušné vzducholodi a 1 000 m3 u plynové vzducholodi;

j)

„letadlem ELA2“ tato evropská lehká letadla s posádkou:

i)

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 2 000 kg nebo menší, který není klasifikován jako složité motorové letadlo;

ii)

kluzák nebo motorový kluzák s MTOM rovnou 2 000 kg nebo menší;

iii)

balon;

iv)

horkovzdušná vzducholoď;

v)

plynová vzducholoď splňující všechny následující vlastnosti:

maximální statická hmotnost 3 %,

nevektorový tah (kromě reverzního tahu),

konvenční a jednoduchý návrh konstrukce, řídicího systému a balonetového systému,

řízení bez posilovače;

vi)

rotorové letadlo s MTOM nepřesahující 600 kg, s jednoduchou konstrukcí, projektované pro maximálně dvě osoby, nepoháněné turbínou a/nebo proudovými motory; s provozem omezeným na VFR ve dne;

k)

„údaji provozní vhodnosti“ nebo zkratkou „OSD“ údaje, které jsou součástí typového osvědčení letadla, typového osvědčení letadla pro zvláštní účely nebo doplňkového typového osvědčení letadla a které se skládají ze všech těchto částí:

i)

minimálních osnov typově kvalifikačního výcviku pilotů, včetně určení typové kvalifikace;

ii)

určení rozsahu zdrojových ověřovacích údajů letadla na podporu objektivního osvědčení simulátorů nebo předběžných údajů na podporu prozatímního osvědčení simulátorů;

iii)

minimálních osnov typově kvalifikačního výcviku osvědčujícího personálu v oblasti údržby, včetně určení typové kvalifikace;

iv)

určení typu nebo verze pro palubní průvodčí a typových údajů letadla pro výcvik palubních průvodčích;

v)

základního seznamu minimálního vybavení.“

3)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Certifikace výrobků, letadlových částí a zařízení

1.   Výrobkům, letadlovým částem a zařízením se vydávají osvědčení podle přílohy I (část 21).

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se mohou případně vydávat osvědčení podle přílohy Ib (část 21 Light), jde-li o:

a)

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 2 000 kg nebo menší a maximální provozní konfigurací sedadel pro čtyři osoby;

b)

kluzák nebo motorový kluzák s MTOM rovnou 2 000 kg nebo menší;

c)

balon;

d)

horkovzdušnou vzducholoď;

e)

plynovou vzducholoď pro přepravu cestujících projektovanou pro nejvýše čtyři osoby;

f)

rotorové letadlo s MTOM rovnou 1 200 kg nebo menší a maximální provozní konfigurací sedadel pro čtyři osoby;

g)

pístový motor nebo vrtuli s pevnými listy, které jsou určeny k zástavbě do letadla uvedeného v písmenech a) až f) nebo

h)

vírník (gyroplán).

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku se mohou případně vydávat prohlášení o souladu návrhu podle přílohy Ib (část 21 Light), jde-li o:

a)

letoun s MTOM rovnou 1 200 kg nebo menší, který není poháněn proudovými motory a který má maximální provozní konfiguraci sedadel pro dvě osoby;

b)

kluzák nebo motorový kluzák s MTOM rovnou 1 200 kg nebo menší;

c)

balon projektovaný pro nejvýše čtyři osoby;

d)

horkovzdušnou vzducholoď projektovanou pro nejvýše čtyři osoby.

4.   Odchylně od odstavců 1 až 3 tohoto článku se na letadla, včetně jakéhokoli zastavěného výrobku, letadlové části a zařízení nezapsaná v leteckém rejstříku členského státu nevztahují ustanovení hlav H a I oddílu A přílohy I (část 21) a hlavy H a I oddílu A přílohy Ib (část 21 Light). Nevztahuje se na ně ani hlava P oddílu A přílohy I (část 21) a hlava P oddílu A přílohy Ib (část 21 Light), kromě případů, kdy identifikační značky letadla přidělil členský stát.“

4)

Vkládá se nový článek 2a, který zní:

„Článek 2a

Přechodná opatření pro osvědčení dříve vydaná podle přílohy I (část 21)

1.   Držitel platného typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení vydaného nebo považovaného za vydané agenturou podle přílohy I (část 21) může do dne 25. srpna 2025 požádat agenturu, aby od daného data zachovala typový návrh schválený na základě uvedeného osvědčení v souladu s přílohou Ib (část 21 Light), pokud výrobek, na který se uvedené osvědčení vztahuje, spadá do oblasti působnosti čl. 2 odst. 2.

2.   Je-li podána žádost podle odstavce 1, řídí se uvedené typové osvědčení nebo doplňkové typové osvědčení od daného data uvedeného v odstavci 1 ustanoveními přílohy Ib (část 21 Light) o typových osvědčeních nebo případně doplňkových typových osvědčeních. Agentura odpovídajícím způsobem změní přílohu k typovému osvědčení nebo doplňkovému typovému osvědčení.“

5)

V článku 3 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   V případě výrobků, u nichž proces typové certifikace probíhal v JAA nebo členském státu ke dni 28. září 2003, se použijí tato ustanovení:

a)

pokud výrobek certifikuje několik členských států, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b)

bod 21.A.15 písm. a), b) a c) přílohy I (část 21) se nepoužijí;

c)

odchylně od bodu 21.B.80 přílohy I (část 21) je certifikační předpisovou základnou předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o schválení;

d)

závěry o vyhovění vydané v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry vydané agenturou pro účely vyhovění bodu 21.A.20 písm. a) a d) přílohy I (část 21).

4.   V případě výrobků, které mají vnitrostátní typové osvědčení nebo rovnocenný doklad a u nichž proces schvalování změny prováděný členským státem nebyl v době, kdy mělo být typové osvědčení v souladu s tímto nařízením schváleno, dokončen, se použijí tyto podmínky:

a)

pokud schvalování provádí několik členských států, použije se nejpokročilejší projekt jako vztažný;

b)

bod 21.A.93 přílohy I (část 21) se nepoužije;

c)

použitelnou certifikační předpisovou základnou je předpisová základna stanovená JAA nebo případně členským státem ke dni podání žádosti o schválení změny;

d)

závěry o vyhovění vydané v souladu s postupy JAA nebo členského státu se považují za závěry vydané agenturou pro účely vyhovění bodu 21.B.107 přílohy I (část 21).“

6)

V článku 8 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může fyzická nebo právnická osoba odpovědná za projektování výrobků, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státě a která žádá o osvědčení o projektování výrobků nebo o jejich změnách či opravách nebo je jeho držitelem v souladu s čl. 2 odst. 2, případně prokázat svou způsobilost v souladu s přílohou Ib (část 21 Light).

3.   Fyzické nebo právnické osoby podílející se na projektování letadel, na něž se vztahuje prohlášení o souladu návrhu podle čl. 2 odst. 3, svou způsobilost prokazovat nemusí.“

7)

V článku 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může organizace s hlavním místem obchodní činnosti ve třetí zemi prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného tímto státem pro dotyčný výrobek, letadlovou část a zařízení, v souladu s přílohou I (část 21), pokud:

a)

tento stát je státem projekce;

b)

agentura rozhodla, že systém používaný tímto státem obsahuje stejnou nezávislou úroveň kontroly vyhovění požadavkům jako toto nařízení, buď prostřednictvím rovnocenného systému schvalování organizací, nebo prostřednictvím přímého zapojení příslušného úřadu tohoto státu.“

8)

V článku 9 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může fyzická nebo právnická osoba s hlavním místem obchodní činnosti v členském státě, která je odpovědná za výrobu výrobků a jejich letadlových částí a zařízení v souladu s čl. 2 odst. 2, případně prokázat svou způsobilost v souladu s přílohou Ib (část 21 Light).

3.   Prokázání způsobilosti podle odstavců 1 nebo 2 se nevyžaduje, pokud se výrobní organizace nebo fyzická či právnická osoba podílí na těchto výrobních činnostech:

a)

výrobě letadlových částí nebo zařízení, které jsou v souladu s přílohou I (část 21) způsobilé k zástavbě do typově certifikovaného výrobku, aniž by k nim muselo být přiloženo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (tj. formulář 1 EASA);

b)

výrobě letadlových částí, které jsou v souladu s přílohou Ib (část 21 Light) způsobilé k zástavbě do letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu, aniž by k nim muselo být přiloženo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (tj. formulář 1 EASA);

c)

výrobě letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu podle čl. 2 odst. 3, a letadlových částí, které jsou způsobilé pro zástavbu do těchto letadel. V takovém případě musí být výrobní činnosti prováděny v souladu s hlavou R oddílu A přílohy Ib (část 21 Light).“

9)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Opatření agentury

1.   Agentura vypracuje přijatelné způsoby průkazu (AMC), jež mohou příslušné úřady, organizace a pracovníci používat k prokázání souladu s ustanoveními přílohy I (část 21) a přílohy Ib (část 21 Light).

2.   Přijatelné způsoby průkazu vydané agenturou nezavádějí nové požadavky ani neomezují požadavky přílohy I (část 21) a přílohy Ib (část 21 Light).“

10)

Příloha I (část 21) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

11)

Doplňuje se příloha Ib (část 21 Light), jak je uvedena v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 25. srpna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Úmluva o mezinárodním civilním letectví podepsaná v Chicagu dne 7. prosince 1944 („Chicagská úmluva“).

(4)  Stanovisko Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví č. 05/2021 ze dne 22. října 2021, Část 21 Light – Certifikace a prohlášení o souladu návrhu letadel používaných pro sportovní a rekreační letectví a souvisejících výrobků a letadlových částí a prohlášení o projekční a výrobní způsobilosti organizací, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


PŘÍLOHA I

Příloha I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

V oddíle A se hlava G mění takto:

a)

bod 21.A.133 se nahrazuje tímto:

„21.A.133   Předpoklady

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba („organizace“) je způsobilá žádat o oprávnění podle této hlavy. Žadatel je povinen:

a)

doložit, že pro vymezený rozsah práce je oprávnění podle této hlavy vhodné pro účely průkazu shody s konkrétním návrhem, a

b)

být držitelem nebo zažádat o schválení uvedeného konkrétního návrhu nebo

c)

prohlásit nebo mít v úmyslu prohlásit soulad uvedeného konkrétního návrhu v souladu s hlavou C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) nebo

d)

zajistit uspokojivou koordinaci mezi výrobou a projekcí, a to prostřednictvím vhodné dohody s:

1)

žadatelem o schválení uvedeného konkrétního návrhu vydaného v souladu s tímto nařízením nebo jeho držitelem nebo

2)

fyzickou nebo právnickou osobou, která vydala prohlášení o souladu uvedeného konkrétního návrhu v souladu s hlavou C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light).“;

b)

v bodě 21.A.139 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

V rámci prvku řízení kvality systému řízení výroby musí výrobní organizace:

1.

zajistit, aby každý výrobek, letadlová část nebo zařízení vyrobené organizací nebo jejími partnery nebo dodané externí stranou nebo subdodavatelsky zadané externí straně odpovídaly příslušným konstrukčním údajům a byly ve stavu zajišťujícím bezpečný provoz, a organizace tak mohla uplatňovat práva stanovená v bodě 21.A.163;

2.

v rámci rozsahu oprávnění případně vytvořit, zavést a udržovat kontrolní postupy pro:

i)

vydávání, schvalování nebo změny dokladů;

ii)

posuzování, prověrky a dozorování dodavatelů a subdodavatelů;

iii)

vstupní ověřování toho, že výrobky, části, materiály a vybavení, včetně položek dodávaných kupujícími výrobků jako nové nebo použité, jsou takové, jak je vymezeno v použitelných konstrukčních údajích;

iv)

identifikaci a vysledovatelnost;

v)

výrobní postupy;

vi)

kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek;

vii)

kalibrace nářadí, upínáků a zkušebních zařízení;

viii)

mechanismus řízení neshodných položek;

ix)

koordinaci letové způsobilosti s:

A)

držitelem schválení návrhu nebo žadatelem o ně;

B)

fyzickou nebo právnickou osobou, která vydala prohlášení o souladu návrhu v souladu s hlavou C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light);

x)

vyplňování a uchovávání záznamů;

xi)

způsobilost a kvalifikaci personálu;

xii)

vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti;

xiii)

manipulaci, skladování a balení;

xiv)

interní audity kvality a následná nápravná opatření;

xv)

práci v rámci podmínek oprávnění prováděnou jinde než ve schválených zařízeních;

xvi)

práci prováděnou po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržení letadla ve stavu pro bezpečný provoz;

xvii)

vydávání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek.

3.

zahrnout do kontrolních postupů pro všechny kritické části zvláštní ustanovení.“;

c)

v bodě 21.A.145 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

vzhledem ke všem nezbytným údajům o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí:

1.

výrobní organizace obdržela tyto údaje za účelem stanovení shody s použitelnými konstrukčními údaji od agentury a od držitele typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení návrhu vydaných v souladu s tímto nařízením nebo od žadatele o uvedená osvědčení či schválení nebo od fyzické nebo právnické osoby, která vydala prohlášení o souladu návrhu v souladu s hlavou C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light), včetně jakékoli udělené výjimky z požadavků na ochranu životního prostředí;

2.

výrobní organizace zavedla postup pro zajištění správného zapracování údajů o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí do svých výrobních údajů;

3.

tyto údaje jsou udržovány v aktuálním stavu a jsou přístupné veškerému personálu, který přístup k nim potřebuje k plnění svých povinností.“;

d)

bod 21.A.163 se nahrazuje tímto:

21.A.163   Práva

Na základě podmínek oprávnění vydaných podle bodu 21.A.135 držitel oprávnění organizace k výrobě smí:

a)

provádět výrobní činnosti podle této přílohy nebo přílohy Ib (část 21 Light);

b)

v případě kompletního typově certifikovaného letadla a po předložení prohlášení o shodě (formulář 52 EASA) vydaného podle bodů 21.A.174 a 21.A.204 této přílohy nebo podle bodu 21L.A.143 písm. c) a bodu 21L.A.163 přílohy Ib (část 21 Light) získat bez dalšího prokazování osvědčení letové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti;

c)

v případě jiných výrobků, letadlových částí nebo zařízení vydat bez dalšího prokazování osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) podle této přílohy (část 21) nebo podle přílohy Ib (část 21 Light);

d)

v případě letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu podle bodu 21L.A.43 přílohy Ib (část 21 Light), a po předložení prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) vydaného podle bodu 21L.A.143 písm. d) a bodu 21L.A.163 přílohy Ib (část 21 Light), získat bez dalšího prokazování osvědčení letové způsobilosti letadla pro zvláštní účely a osvědčení hlukové způsobilosti letadla pro zvláštní účely;

e)

v případě výrobků nebo letadlových částí, které mají být zastavěny do letadla, na které se vztahuje prohlášení o souladu návrhu podle bodu 21L.A.43 přílohy Ib (část 21 Light), vydat bez dalšího prokazování osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) podle přílohy Ib (část 21 Light);

f)

udržovat nové letadlo, které vyrobil, a vystavit v souvislosti s touto údržbou osvědčení o uvolnění do provozu (formulář 53 EASA);

g)

vydat v rámci postupů dohodnutých s jeho úřadem příslušným pro výrobu povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. c), včetně schválení letových podmínek podle bodu 21.A.710 písm. b), a to letadlu, které vyrobil, a v případě, že výrobní organizace sama řídí konfiguraci letadla v rámci jejího oprávnění organizace k výrobě a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.“;

e)

bod 21.A.165 se nahrazuje tímto:

21.A.165   Povinnosti držitele

Na základě podmínek oprávnění vydaných podle bodu 21.A.135 je držitel oprávnění organizace k výrobě povinen:

a)

zajistit, aby výklad organizace výroby zpracovaný v souladu s bodem 21.A.143 a doklady, na něž se v něm odkazuje, byly v organizaci používány jako základní pracovní dokumenty;

b)

udržovat výrobní organizaci ve shodě s údaji a postupy, na jejichž základě bylo vydáno oprávnění organizace k výrobě;

c)

1.

určit, zda je každé dokončené letadlo shodné s typovým návrhem a ve stavu pro bezpečný provoz dříve, než předloží prohlášení o shodě příslušnému úřadu, nebo

2.

určit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, ve shodě se schválenými konstrukčními údaji nebo deklarovanými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením formuláře 1 EASA pro osvědčení shody se schválenými nebo deklarovanými konstrukčními údaji a stavem pro bezpečný provoz;

3.

v případě požadavků na ochranu životního prostředí navíc určit, zda:

i)

je hotový motor v souladu s použitelnými požadavky na výfukové emise motoru platnými ke dni výroby motoru a

ii)

je hotový letoun v souladu s použitelnými požadavky na emise CO2 platnými ke dni vydání prvního osvědčení letové způsobilosti;

4.

určit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení ve shodě s použitelnými údaji před vystavením formuláře 1 EASA jako osvědčení shody;

d)

poskytnout pomoc držiteli typového osvědčení či jiného schválení návrhu nebo fyzické nebo právnické osobě, která vydala prohlášení o souladu návrhu podle hlavy C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light), při provádění veškerých opatření k zachování letové způsobilosti týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení;

e)

pokud má držitel v úmyslu v souladu se svými podmínkami oprávnění vydat osvědčení o uvolnění do provozu ještě před vydáním osvědčení určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je letadlo ve stavu pro bezpečný provoz;

f)

v příslušném případě v rámci práva podle bodu 21.A.163 písm. e) stanovit podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu;

g)

v příslušném případě v rámci práva podle bodu 21.A.163 písm. e) zajistit soulad s bodem 21.A.711 písm. c) a e) před vydáním letadlu povolení k letu;

h)

dodržovat ustanovení hlavy A tohoto oddílu.“

2)

V oddíle A se hlava H mění takto:

a)

bod 21.A.171 se nahrazuje tímto:

21.A.171   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví postup pro vydávání osvědčení letové způsobilosti pro letadla, která jsou ve shodě s typovým osvědčením vydaným v souladu s touto přílohou.“;

b)

v bodě 21.A.174 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Každá žádost o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely musí obsahovat:

1.

třídu osvědčení letové způsobilosti, o které se žádá;

2.

pokud jde o nové letadlo:

i)

prohlášení o shodě:

vydané podle bodu 21.A.163 písm. b) nebo

vydané podle bodu 21.A.130 a potvrzené příslušným úřadem nebo

u dovezeného letadla prohlášení o shodě vydané podle bodu 21.A.163 písm. b) nebo u letadla dovezeného v souladu s čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení prohlášení podepsané úřadem země vývozu o tom, že letadlo ve shodě s návrhem schváleným agenturou;

ii)

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání a

iii)

letovou příručku, je-li požadována použitelnými certifikačními specifikacemi pro dané letadlo;

3.

pokud jde o použité letadlo původem:

i)

z členského státu osvědčení kontroly letové způsobilosti, vydané v souladu s přílohou I (část M) nebo přílohou Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (1);

ii)

ze třetí země:

prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, s uvedením stavu letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu,

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání,

letovou příručku, je-li taková příručka požadována předpisem letové způsobilosti pro dané letadlo,

záznamy o provozní historii ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla, včetně všech omezení souvisejících s osvědčením letové způsobilosti pro zvláštní účely vydaným v souladu s bodem 21.B.327,

doporučení pro vydání osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a pro osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s kontrolou letové způsobilosti podle přílohy I (část M) nebo přílohy Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014,

datum vydání prvního osvědčení letové způsobilosti, a použijí-li se standardy přílohy 16 svazku III Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, údaje o metrické hodnotě CO2.“

3)

V oddíle A se hlava I mění takto:

a)

bod 21.A.201 se nahrazuje tímto:

21.A.201   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví postup pro vydávání osvědčení hlukové způsobilosti pro letadla, která jsou ve shodě s typovým osvědčením vydaným v souladu s touto přílohou.“;

b)

v bodě 21.A.204 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Každá žádost musí obsahovat:

1.

pokud jde o nové letadlo:

i)

prohlášení o shodě:

vydané podle bodu 21.A.163 písm. b) nebo

vydané podle bodu 21.A.130 a potvrzené příslušným úřadem nebo

u dovezeného letadla prohlášení o shodě vydané podle bodu 21.A.163 písm. b) nebo u letadla dovezeného v souladu s čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení prohlášení podepsané úřadem země vývozu o tom, že letadlo je ve shodě s návrhem schváleným agenturou, a

ii)

informace o hluku určené v souladu s použitelnými hlukovými požadavky;

2.

pokud jde o použité letadlo:

i)

informace o hluku určené v souladu s použitelnými hlukovými požadavky a

ii)

záznamy o provozní historii ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla.“

4)

V oddíle A se hlava J mění takto:

a)

bod 21.A.233 se nahrazuje tímto:

21.A.233   Předpoklady

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba („organizace“) je způsobilá žádat o oprávnění podle této hlavy:

a)

k prokázání souladu s body 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B nebo 21.A.602B této přílohy nebo

b)

k prokázání souladu s body 21L.A.23, 21L.A.83 nebo 21L.A.204 přílohy Ib (část 21 Light) nebo

c)

pro účel nabytí práv podle bodu 21.A.263, pokud jde o schvalování nevýznamných změn nebo návrhu nevýznamné opravy nebo o vydávání prohlášení o souladu, pokud jde o nevýznamné změny nebo návrh nevýznamné opravy letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light).“;

b)

v bodě 21.A.239 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

V rámci prvku zabezpečení projekce systému řízení projektování musí projekční organizace:

1.

vytvořit, zavést a udržovat systém kontroly a dozoru nad projektováním a konstrukčními změnami a opravami výrobků, letadlových částí a zařízení, na něž se vztahují podmínky oprávnění; tento systém musí:

i)

zahrnovat funkci letové způsobilosti odpovědnou za řízení toho, aby projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo konstrukčních změn a oprav vyhovovalo certifikační předpisové základně, technickým specifikacím týkajících se vydávání prohlášení, příslušné certifikační základně pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí;

ii)

zajišťovat, aby organizace řádně plnila své odpovědnosti v souladu s touto přílohou a s podmínkami oprávnění vydanými podle bodu 21.A.251;

2.

zřídit, zavést a udržovat funkci nezávislého ověřování prokázání souladu, na jejímž základě organizace prohlašuje soulad s použitelnými požadavky na letovou způsobilost, údaji provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí, a

3.

vymezit způsob, kterým se v systému zabezpečení projekce zodpovídá za přijatelnost letadlových částí nebo zařízení projektovaných jejími partnery a subdodavateli nebo jimi prováděných úkolů v souladu s metodami, které jsou předmětem písemně stanovených postupů.“;

c)

bod 21.A.263 se nahrazuje tímto:

21.A.263   Práva

a)

(Vyhrazeno)

b)

(Vyhrazeno)

c)

Držitel oprávnění organizace k projektování je oprávněn v rámci svých podmínek oprávnění vydaných podle bodu 21.A.251 a podle příslušných postupů systému řízení projektování:

1.

klasifikovat změny typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení a návrhy oprav jako „významné“ či „nevýznamné“;

2.

schvalovat nevýznamné změny typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení a návrhy nevýznamných oprav podle této přílohy (část 21) nebo podle přílohy Ib (část 21 Light);

3.

předkládat prohlášení o souladu nevýznamné změny nebo nevýznamné opravy návrhu letadla, u nějž deklarant deklaroval soulad návrhu podle bodu 21L.A.43 hlavy C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light);

4.

činit prohlášení o souladu změněného návrhu letadla v souladu s bodem 21L.A.43 přílohy Ib (část 21 Light) v případě, že fyzická nebo právnická osoba, která vydala původní prohlášení o souladu návrhu tohoto letadla podle bodu 21L.A.43 přílohy Ib (část 21 Light), již není aktivní nebo nereaguje na žádosti o prohlášení o souladu změn návrhu;

5.

schvalovat určité návrhy významných změn výrobků nebo pomocných energetických jednotek (APU) podle hlavy M této přílohy;

6.

schvalovat pro určitá letadla letové podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu v souladu s bodem 21.A.710 písm. a) odst. 2, kromě povolení k letu, která budou vydána pro účely bodu 21.A.701 písm. a) odst. 15;

7.

vydávat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. b) pro letadla, která sám zkonstruoval nebo modifikoval nebo pro která schválil v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 6 letové podmínky, za kterých lze vydat povolení k letu, a kde držitel oprávnění organizace k projektování:

i)

řídí konfiguraci letadla a

ii)

potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let;

8.

schvalovat určité významné změny typového osvědčení podle hlavy D této přílohy nebo podle hlavy D oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) a

9.

vydávat určitá doplňková typová osvědčení podle hlavy E této přílohy nebo podle hlavy E oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) a schvalovat určité významné změny takových osvědčení.“;

d)

v bodě 21.A.265 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

určit, zda návrh výrobků nebo jejich změn nebo oprav vyhovují použitelné certifikační předpisové základně, technickým specifikacím týkajícím se vydávání prohlášení, certifikační základně pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí a zda nemají žádné nebezpečné vlastnosti;““

5)

V oddíle A hlavě K bodě 21.A.307 písm. b) se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„7.

letadlová část nebo zařízení vyrobené osobou nebo organizací uvedenou v čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení;“.

6)

V dodatku I se text pod titulkem „Pokyny pro používání formuláře 1 EASA“ nahrazuje tímto:

„Tyto pokyny se týkají používání formuláře 1 EASA pouze pro účely výroby. Upozorňuje se na dodatek II přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014, který se vztahuje k používání formuláře 1 EASA pro účely údržby.

1.   ÚČEL A ROZSAH

1.1.

Základním účelem osvědčení je prohlášení o letové způsobilosti nových leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení („položka/položky“).

1.2.

Musí být určen vzájemný vztah mezi osvědčením a danou položkou (položkami). Zpracovatel musí uchovat osvědčení ve formě, která umožňuje ověřit původní údaje.

1.3.

Osvědčení je přijatelné pro mnoho úřadů pro letovou způsobilost, to však může záviset na dvoustranných dohodách a/nebo politice úřadu pro letovou způsobilost.

1.4.

Osvědčení není dodacím ani přepravním listem.

1.5.

Letadla se pomocí tohoto osvědčení neuvolňují.

1.6.

Osvědčení neopravňuje k zástavbě položky do určitého letadla, motoru nebo vrtule, nýbrž má konečnému uživateli pomoci určit stav schválení letové způsobilosti této položky.

1.7.

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky uvolněné k výrobě a položky uvolněné k údržbě.

1.8.

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky osvědčené ve shodě se „schválenými údaji“ a „neschválenými údaji“.

2.   OBECNÝ FORMÁT

2.1.

Osvědčení musí vyhovovat přiloženému formuláři včetně čísel rubrik a umístění každé rubriky. Velikost jednotlivých rubrik se však smí měnit, aby vyhovovala individuálnímu použití, nikoliv však do té míry, aby bylo osvědčení k nepoznání.

2.2.

Formát osvědčení musí být orientován na šířku, celková velikost osvědčení však smí být znatelně zvětšena nebo zmenšena do té míry, aby osvědčení zůstalo rozpoznatelné a čitelné. V případě pochyb se poraďte s příslušným úřadem.

2.3.

Prohlášení o odpovědnosti uživatele/osoby provádějící zástavbu může být uvedeno na kterékoliv straně formuláře.

2.4.

Veškerý tisk musí být jasný a snadno čitelný.

2.5.

Osvědčení smí být buď předtištěné, nebo vytvořené na počítači, ale v obou případech musí být tisk řádků a znaků jasný a čitelný v souladu se stanoveným formátem.

2.6.

Osvědčení by mělo být v angličtině, a je-li to vhodné, v jednom či více jiných jazycích.

2.7.

Údaje, které se vyplňují do osvědčení, mohou být psány na stroji, tištěny s pomocí počítače nebo psány tiskacími písmeny a musí být snadno čitelné.

2.8.

Kvůli srozumitelnosti je nutno omezit na minimum používání zkratek.

2.9.

Zbývající místo na zadní straně osvědčení smí být použito jeho zpracovatelem pro jakékoliv další informace, avšak nesmí obsahovat žádné certifikační prohlášení. Případné použití druhé strany osvědčení musí být uvedeno v příslušné rubrice na přední straně osvědčení.

3.   KOPIE

3.1.

Počet kopií osvědčení zasílaných zákazníkovi nebo zakládaných zpracovatelem není omezen.

4.   CHYBY V OSVĚDČENÍ

4.1.

Pokud konečný uživatel zjistí v osvědčení chybu (chyby), musí o ní (o nich) vyrozumět písemně zpracovatele. Zpracovatel může vydat nové osvědčení, pokud může chybu (chyby) ověřit a opravit.

4.2.

Nové osvědčení musí mít nové pořadové číslo, podpis a datum.

4.3.

Žádosti o nové usvědčení může být vyhověno bez opětovného ověření stavu položky (položek). Nové osvědčení není prohlášením o současném stavu a v rubrice 12 by mělo odkazovat na předchozí osvědčení tímto prohlášením: „Tímto osvědčením se opravuje chyba (chyby) v rubrice (rubrikách) [uvede se opravená rubrika (rubriky)] osvědčení [uvede se pořadové číslo původního osvědčení] ze dne [uvede se původní datum vydání] a nevztahuje se na shodu/stav/uvolnění do provozu.“ Obě osvědčení je nutno uchovávat v souladu s dobou pro uchování prvního osvědčení.

5.   VYPLNĚNÍ OSVĚDČENÍ ZPRACOVATELEM

Rubrika 1

Schvalující příslušný úřad/země

Uveďte název a zemi příslušného úřadu, na základě jehož příslušnosti se vydává toto osvědčení. Je-li příslušným úřadem agentura, musí být uvedeno „EASA“.

Rubrika 2

Název formuláře 1 EASA

„OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU FORMULÁŘ 1 EASA“

Rubrika 3

Pořadové číslo formuláře

Uveďte jedinečné pořadové číslo vytvořené systémem/postupem číslování organizace uvedené v rubrice 4; toto číslo může obsahovat alfanumerické znaky.

Rubrika 4

Název a adresa organizace

Uveďte úplný název a adresu výrobní organizace (viz formulář 55 EASA list A) nebo jméno fyzických či právnických osob uvolňujících položku (položky), na kterou (které) se toto osvědčení vztahuje. Firemní loga apod. jsou přípustná, pokud se vejdou do rubriky.

Rubrika 5

Zakázka/smlouva/faktura

Pro snadnější sledování položky (položek) zákazníkem uveďte číslo zakázky, smlouvy, faktury nebo podobné referenční číslo.

Rubrika 6

Položka

Uveďte čísla samostatných položek, pokud je samostatných položek více. Tato rubrika umožňuje snadné vzájemné odkazování s rubrikou 12 Poznámky.

Rubrika 7

Popis

Uveďte název nebo popis položky. Použijte přednostně označení použité v instrukcích pro zachování letové způsobilosti nebo údajích pro údržbu (např. ilustrovaný katalog dílů, příručka pro údržbu letadla, servisní bulletin, příručka pro údržbu letadlového celku).

Rubrika 8

Kusovníkové číslo

Uveďte kusovníkové číslo uvedené na položce nebo na štítku/obalu. V případě motoru nebo vrtule lze použít označení typu.

Rubrika 9

Počet

Uveďte počet položek.

Rubrika 10

Výrobní číslo

Pokud předpisy vyžadují, aby byla položka identifikována výrobním číslem, uveďte toto číslo v této rubrice. Uvést lze rovněž jakékoli jiné sériové číslo, které není předpisy vyžadováno. Není-li položka označena výrobním číslem, uveďte „N/A“ (nepoužije se).

Rubrika 11

Stav/provedená práce

Uveďte buď „PROTOTYP“, nebo „NOVÉ“.

Uveďte „PROTOTYP“ v případě:

i)

výroby nové položky ve shodě s neschválenými konstrukčními údaji;

ii)

výroby nové položky ve shodě s konstrukčními údaji, které deklarant dosud nedeklaroval v souladu s hlavou C, F nebo N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light);

iii)

opětovné certifikace předchozího osvědčení organizací uvedenou v rubrice 4 po úpravě nebo opravě položky před uvedením do provozu (např. po začlenění konstrukční změny, odstranění závady, kontrole nebo zkoušce nebo prodloužení skladovací lhůty). Podrobnosti o původním uvolnění a o úpravě nebo opravě se uvedou v rubrice 12.

Uveďte „NOVÉ“ v případě:

i)

výroby nové položky ve shodě se schválenými konstrukčními údaji;

ii)

výroby nové položky ve shodě s konstrukčními údaji, které deklarant deklaroval v souladu s hlavou C, F nebo N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light);

iii)

opětovné certifikace předchozího osvědčení organizací uvedenou v rubrice 4 po úpravě nebo opravě položky před uvedením do provozu (např. po začlenění konstrukční změny, odstranění závady, kontrole nebo zkoušce či prodloužení skladovací lhůty). Podrobnosti o původním uvolnění a o úpravě nebo opravě se uvedou v rubrice 12;

iv)

opětovné certifikace položek kvůli změně z „prototypu“ (shoda pouze s neschválenými údaji) na „nové“ (shoda se schválenými údaji a ve stavu pro bezpečný provoz) výrobcem výrobku nebo organizací uvedenou v rubrice 4 předchozího osvědčení po schválení použitelných konstrukčních údajů a za předpokladu, že se nezměnily konstrukční údaje.

U certifikovaných výrobků musí být v rubrice 12 uvedeno toto prohlášení:

„OPĚTOVNÁ CERTIFIKACE POLOŽEK KVŮLI ZMĚNĚ Z ‚PROTOTYPU‘ NA ‚NOVÉ‘: TENTO DOKUMENT OSVĚDČUJE SCHVÁLENÍ KONSTRUKČNÍCH ÚDAJŮ [VLOŽTE ČÍSLO TC/STC, ÚROVEŇ REVIZE] ZE DNE [VLOŽTE DATUM, JE-LI NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI STAVU REVIZE], PODLE NICHŽ BYLA TATO POLOŽKA (TYTO POLOŽKY) VYROBENA (VYROBENY).“

V rubrice 13a je třeba zaškrtnout políčko „schválenými konstrukčními údaji a nachází se ve stavu pro bezpečný provoz“.

U letadel, na která se vztahuje prohlášení o souladu návrhu v souladu s hlavou C oddílu A přílohy Ib (část 21 Light), musí být v rubrice 12 uvedeno toto prohlášení:

„OPĚTOVNÁ CERTIFIKACE POLOŽEK KVŮLI ZMĚNĚ Z ‚PROTOTYPU‘ NA ‚NOVÉ‘: TENTO DOKUMENT OSVĚDČUJE PROHLÁŠENÍ O KONSTRUKČNÍCH ÚDAJÍCH [VLOŽTE ODKAZ NA PROHLÁŠENÍ, ÚROVEŇ REVIZE] ZE DNE [VLOŽTE DATUM, JE-LI NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI STAVU REVIZE], PODLE NICHŽ BYLA TATO POLOŽKA (TYTO POLOŽKY) VYROBENA (VYROBENY).“;

v)

přezkoušení dříve uvolněné nové položky před uvedením do provozu v souladu se zákazníkem určeným standardem nebo specifikací (podrobnosti o nich a o původním uvolnění se uvedou v rubrice 12) nebo za účelem stanovení letové způsobilosti (odůvodnění uvolnění a podrobnosti o původním uvolnění se uvedou v rubrice 12).

Rubrika 12

Poznámky

Popište provedenou práci uvedenou v rubrice 11, a to buď přímo, nebo odkazem na podpůrnou dokumentaci, což je nezbytné k tomu, aby uživatel nebo osoba provádějící zástavbu mohla stanovit letovou způsobilost položky (položek) ve vztahu k osvědčované práci. V případě potřeby lze použít zvláštní list a ve formuláři 1 EASA na něj odkázat. U každého prohlášení musí být jasně vyznačeno, ke které položce uvedené (položkám uvedeným) v rubrice 6 se vztahuje. Není-li co uvést, uveďte „žádné“.

V rubrice 12 uveďte odůvodnění uvolnění podle neschválených konstrukčních údajů (např. čeká se na typové osvědčení, použití pouze pro zkoušku, čeká se na schválení údajů).

Pokud byla položka vyrobena v souladu s konstrukčními údaji, která deklarant dosud nedeklaroval v souladu s hlavou C, F nebo N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light), uvede se v rubrice 12 následující prohlášení:

„ČEKÁ SE NA PROHLÁŠENÍ O SOULADU NÁVRHU V SOULADU S HLAVOU C, F NEBO N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light)“

Pokud byla položka vyrobena v souladu s konstrukčními údaji, která deklarant dosud nedeklaroval v souladu s hlavou C, F nebo N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light), uvede se v rubrice 12 následující prohlášení:

„VYROBENO V SOULADU S KONSTRUKČNÍMI ÚDAJI UVEDENÝMI V PROHLÁŠENÍ O SOULADU NÁVRHU V SOULADU S HLAVOU C, F NEBO N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light)“

Pokud se údaje tisknou z elektronického formuláře 1 EASA, měly by v této rubrice být uvedeny všechny údaje, jež se nehodí uvést v ostatních rubrikách.

Rubrika 13a

Zaškrtněte pouze jedno z obou políček:

1.

zaškrtněte políčko „schválenými konstrukčními údaji a nachází se ve stavu pro bezpečný provoz“, pokud byla položka (položky) vyrobena (vyrobeny) za použití schválených konstrukčních údajů a bylo zjištěno, že se nachází ve stavu pro bezpečný provoz;

2.

zaškrtněte políčko „neschválenými konstrukčními údaji uvedenými v rubrice 12“, pokud byla položka (položky) vyrobena (vyrobeny) za použití použitelných neschválených konstrukčních údajů.

Toto políčko se rovněž zaškrtne, pokud byla položka vyrobena v souladu s konstrukčními údaji, které byly deklarovány souladu s hlavou C, F a N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light).

Údaje upřesněte v rubrice 12 (např. čeká se na typové osvědčení, použití pouze pro zkoušku, čeká se na schválení údajů, soulad s konstrukčními údaji v souladu s hlavou C, F nebo N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light).

Není dovoleno uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky uvolněné na základě schválených a neschválených konstrukčních údajů.

Rubrika 13b

Podpis oprávněné osoby

Na tomto místě se uvede podpis oprávněné osoby. V této rubrice se mohou podepsat pouze osoby, které mají zvláštní oprávnění na základě pravidel a předpisů příslušného úřadu. Pro snadnější identifikaci může být připojeno jedinečné číslo určující totožnost oprávněné osoby.

Rubrika 13c

Číslo oprávnění

Uveďte číslo schválení/oprávnění nebo odkaz na ně. Toto číslo nebo odkaz vydává příslušný úřad oprávněným nebo deklarovaným výrobním organizacím (pro letadlové části vyrobené podle přílohy Ib (část 21 Light)). Pokud organizace vyrobila letadlovou část, která je ve shodě s konstrukčními údaji, které deklarant deklaroval v souladu s hlavou C, F nebo N oddílu A přílohy Ib (část 21 Light) a organizace není oprávněnou nebo deklarovanou výrobní organizací, měla by uvést toto prohlášení:

„VYROBENO PODLE HLAVY R oddílu A přílohy Ib (část 21 Light)“

Rubrika 13d

Jméno

Uveďte čitelně jméno osoby, která se podepsala v rubrice 13b.

Rubrika 13e

Datum

Uveďte datum podpisu rubriky 13b; datum musí být ve formátu dd = 2 číslice dne, mmm = první tři písmena měsíce, rrrr = 4 číslice roku.

Rubrika 14a–14e

Obecné požadavky pro rubriky 14a–14e:

Tyto rubriky se nepoužívají pro uvolnění k výrobě. Je nutno je vyšrafovat, označit tmavou barvou či jinak, aby se zamezilo neúmyslnému nebo neoprávněnému použití.

Odpovědnosti uživatele/osoby provádějící zástavbu

Uveďte v osvědčení následující prohlášení pro informování konečných uživatelů o tom, že nejsou zproštěni svých povinností týkajících se zástavby a použití položky, k níž je připojen tento formulář:

„TOTO OSVĚDČENÍ NENÍ AUTOMATICKÝM OPRÁVNĚNÍM K ZÁSTAVBĚ POLOŽKY.

PRACUJE-LI UŽIVATEL/OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU V SOULADU S PŘEDPISY ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST JINÉHO, NEŽ KTERÝ JE UVEDEN V RUBRICE 1, JE DŮLEŽITÉ, ABY SE UBEZPEČIL O TOM, ŽE JEHO ÚŘAD PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST PŘIJÍMÁ POLOŽKY OD ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST UVEDENÉHO V RUBRICE 1.

PROHLÁŠENÍ V RUBRIKÁCH 13 A A 14 A NEJSOU OSVĚDČENÍM ZÁSTAVBY. VE VŠECH PŘÍPADECH MUSÍ ZÁZNAM O ÚDRŽBĚ LETADLA OBSAHOVAT OSVĚDČENÍ ZÁSTAVBY VYDANÉ V SOULADU S VNITROSTÁTNÍMI PŘEDPISY UŽIVATELEM/OSOBOU PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU DŘÍVE, NEŽ LZE S LETADLEM PROVÉST LET.““


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).


PŘÍLOHA II

Vkládá se nová příloha Ib (část 21 Light), která zní:

„Obsah

21L.1

Oblast působnosti

21L.2

Příslušný úřad

ODDÍL A –

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A –

OBECNÁ USTANOVENÍ

21L.A.1

Oblast působnosti

21L.A.2

Povinnosti a činnosti prováděné osobou jinou než žadatelem o osvědčení, držitelem osvědčení nebo deklarantem prohlášení o souladu návrhu

21L.A.3

Systém hlášení událostí

21L.A.4

Příkazy k zachování letové způsobilosti

21L.A.5

Spolupráce projekce a výroby

21L.A.6

Značení

21L.A.7

Vedení záznamů

21L.A.8

Příručky

21L.A.9

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21L.A.10

Přístup a šetření

21L.A.11

Nálezy a připomínky

21L.A.12

Způsoby průkazu

HLAVA B –

TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21L.A.21

Oblast působnosti

21L.A.22

Způsobilost

21L.A.23

Prokazování projekční způsobilosti

21L.A.24

Žádost o typové osvědčení

21L.A.25

Prokazování souladu

21L.A.26

Typový návrh

21L.A.27

Požadavky na vydání typového osvědčení

21L.A.28

Povinnosti držitele typového osvědčení

21L.A.29

Přenositelnost typového osvědčení

21L.A.30

Zachování platnosti typového osvědčení

HLAVA C –

PROHLÁŠENÍ O SOULADU NÁVRHU LETADLA

21L.A.41

Oblast působnosti

21L.A.42

Způsobilost

21L.A.43

Prohlášení o souladu návrhu

21L.A.44

Ověření souladu v souvislosti s prohlášením o souladu návrhu

21L.A.45

Podrobné technické specifikace a požadavky na ochranu životního prostředí použitelné na letadla, která podléhají prohlášení o souladu návrhu

21L.A.46

Konstrukční údaje letadla

21L.A.47

Povinnosti deklaranta prohlášení o souladu návrhu

21L.A.48

Nepřenositelnost prohlášení o souladu návrhu letadla

HLAVA D –

ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ

21L.A.61

Oblast působnosti

21L.A.62

Standardní změny

21L.A.63

Klasifikace změn typového osvědčení

21L.A.64

Způsobilost

21L.A.65

Žádost o změnu typového osvědčení

21L.A.66

Prokazování souladu

21L.A.67

Požadavky na schválení nevýznamné změny typového osvědčení

21L.A.68

Požadavky na schválení významné změny typového osvědčení

21L.A.69

Schválení změny typového osvědčení na základě práva

21L.A.70

Povinnosti týkající se nevýznamných změn typového osvědčení

HLAVA E –

DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21L.A.81

Oblast působnosti

21L.A.82

Způsobilost

21L.A.83

Prokazování projekční způsobilosti

21L.A.84

Žádost o doplňkové typové osvědčení

21L.A.85

Prokazování souladu

21L.A.86

Požadavky na schválení doplňkového typového osvědčení

21L.A.87

Schválení doplňkového typového osvědčení na základě práva

21L.A.88

Povinnosti držitele doplňkového typového osvědčení

21L.A.89

Přenositelnost doplňkového typového osvědčení

21L.A.90

Zachování platnosti doplňkového typového osvědčení

21L.A.91

Změny části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

HLAVA F –

ZMĚNY LETADLA, U NĚJŽ BYL DEKLAROVÁN SOULAD NÁVRHU

21L.A.101

Oblast působnosti

21L.A.102

Standardní změny

21L.A.103

Klasifikace změn návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

21L.A.104

Způsobilost

21L.A.105

Prohlášení o souladu návrhu pro nevýznamné změny

21L.A.106

Povinnosti osoby vydávající prohlášení o souladu návrhu nevýznamné změny

21L.A.107

Prohlášení o souladu návrhu významné změny

21L.A.108

Činnosti související s ověřením souladu pro deklarování souladu významné změny

HLAVA G –

DEKLAROVANÉ VÝROBNÍ ORGANIZACE

21L.A.121

Oblast působnosti

21L.A.122

Způsobilost

21L.A.123

Prohlášení o výrobní způsobilosti

21L.A.124

Systém řízení pro výrobu

21L.A.125

Zdroje deklarované výrobní organizace

21L.A.126

Rozsah práce

21L.A.127

Povinnosti deklarované výrobní organizace

21L.A.128

Oznamování změn a ukončení činnosti

HLAVA H –

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21L.A.141

Oblast působnosti

21L.A.142

Způsobilost

21L.A.143

Žádost o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21L.A.144

Povinnosti žadatele o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21L.A.145

Přenositelnost a nové vydávání osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely v členských státech

21L.A.146

Zachování platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

HLAVA I –

OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21L.A.161

Oblast působnosti

21L.A.162

Způsobilost

21L.A.163

Žádost

21L.A.164

Přenositelnost a nové vydávání osvědčení hlukové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely v členských státech

21L.A.165

Zachování platnosti osvědčení hlukové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely

HLAVA J –

DEKLAROVANÉ PROJEKČNÍ ORGANIZACE

21L.A.171

Oblast působnosti

21L.A.172

Způsobilost

21L.A.173

Prohlášení o projekční způsobilosti

21L.A.174

Systém řízení pro projektování

21L.A.175

Zdroje deklarované projekční organizace

21L.A.176

Rozsah práce

21L.A.177

Povinnosti deklarované projekční organizace

21L.A.178

Oznamování změn a ukončení činnosti

HLAVA K –

LETADLOVÉ ČÁSTI

21L.A.191

Oblast působnosti

21L.A.192

Průkaz vyhovění

21L.A.193

Uvolňování letadlových částí k zástavbě

HLAVA M –

NÁVRH OPRAV TYPOVĚ CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ

21L.A.201

Oblast působnosti

21L.A.202

Standardní opravy

21L.A.203

Klasifikace návrhů oprav typově certifikovaných výrobků

21L.A.204

Způsobilost

21L.A.205

Žádost o schválení návrhu opravy typově certifikovaného výrobku

21L.A.206

Prokazování souladu

21L.A.207

Požadavky na schválení návrhu nevýznamné opravy

21L.A.208

Požadavky na schválení návrhu významné opravy

21L.A.209

Schválení návrhu opravy na základě práva

21L.A.210

Povinnosti držitele schválení návrhu opravy

21L.A.211

Neopravené poškození

HLAVA N –

NÁVRH OPRAV LETADLA, U NĚJŽ BYL DEKLAROVÁN SOULAD NÁVRHU

21L.A.221

Oblast působnosti

21L.A.222

Standardní opravy

21L.A.223

Klasifikace návrhů oprav letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

21L.A.224

Způsobilost

21L.A.225

Prohlášení o souladu návrhu pro návrhy nevýznamné opravy

21L.A.226

Prohlášení o souladu návrhu pro návrhy významné opravy

21L.A.227

Činnosti související s ověřením souladu pro deklarování souladu návrhu významné opravy

21L.A.228

Povinnosti deklaranta prohlášení o souladu návrhu k návrhu opravy

21L.A.229

Neopravené poškození

HLAVA O –

OPRÁVNĚNÍ ETSO

HLAVA P –

POVOLENÍ K LETU

21L.A.241

Povolení k letu a letové podmínky

HLAVA Q –

IDENTIFIKACE VÝROBKŮ A LETADLOVÝCH ČÁSTÍ

21L.A.251

Oblast působnosti

21L.A.252

Návrh značení

21L.A.253

Identifikace výrobků

21L.A.254

Zacházení s identifikačními údaji

21L.A.255

Identifikace letadlových částí

HLAVA R –

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA A OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU (FORMULÁŘ 1 EASA) PRO MOTORY A VRTULE NEBO JEJICH ČÁSTI, KTERÉ JSOU VE SHODĚ S PROHLÁŠENÍM O SOULADU NÁVRHU

21L.A.271

Oblast působnosti

21L.A.272

Způsobilost

21L.A.273

Systém řízení výroby

21L.A.274

Vydávání prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA)

21L.A.275

Povinnosti fyzické nebo právnické osoby vydávající prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA)

ODDÍL B –

POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A –

OBECNÁ USTANOVENÍ

21L.B.11

Dozorová dokumentace

21L.B.12

Výměna informací

21L.B.13

Informace poskytované agentuře

21L.B.14

Příkazy k zachování letové způsobilosti od třetích zemí

21L.B.15

Okamžitá reakce na problém v oblasti bezpečnosti

21L.B.16

Systém řízení

21L.B.17

Přidělování úkolů kvalifikovaným subjektům

21L.B.18

Změny systému řízení

21L.B.19

Řešení sporů

21L.B.20

Vedení záznamů

21L.B.21

Nálezy a připomínky

21L.B.22

Donucovací opatření

21L.B.23

Příkazy k zachování letové způsobilosti

21L.B.24

Způsoby průkazu

HLAVA B –

TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21L.B.41

Certifikační specifikace

21L.B.42

Úvodní šetření

21L.B.43

Certifikační předpisová základna pro typové osvědčení

21L.B.44

Zvláštní podmínky

21L.B.45

Stanovení použitelných požadavků na ochranu životního prostředí pro typové osvědčení

21L.B.46

Šetření

21L.B.47

Vydání typového osvědčení

21L.B.48

Dozor nad zachováním letové způsobilosti výrobků, jimž bylo vydáno typové osvědčení

21L.B.49

Převod typového osvědčení

HLAVA C –

PROHLÁŠENÍ O SOULADU NÁVRHU

21L.B.61

Podrobné technické specifikace a použitelné požadavky na ochranu životního prostředí pro prohlášení o souladu návrhu výrobku

21L.B.62

Úvodní dozorové šetření

21L.B.63

Registrace prohlášení o souladu návrhu

21L.B.64

Dozor nad zachováním letové způsobilosti letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

HLAVA D –

ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ

21L.B.81

Certifikační předpisová základna a použitelné požadavky na ochranu životního prostředí pro významnou změnu typového osvědčení

21L.B.82

Šetření a vydání schválení nevýznamné změny typového osvědčení

21L.B.83

Šetření významné změny typového osvědčení

21L.B.84

Vydání schválení významné změny typového osvědčení

21L.B.85

Dozor nad zachováním letové způsobilosti změněných výrobků, jimž bylo vydáno typové osvědčení

HLAVA E –

DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21L.B.101

Certifikační předpisová základna a použitelné požadavky na ochranu životního prostředí pro doplňková typová osvědčení

21L.B.102

Šetření

21L.B.103

Vydání doplňkového typového osvědčení

21L.B.104

Dozor nad zachováním letové způsobilosti výrobků, jimž bylo vydáno doplňkové typové osvědčení

HLAVA F –

ZMĚNY LETADLA, U NĚJŽ BYL DEKLAROVÁN SOULAD NÁVRHU

21L.B.121

Úvodní dozorové šetření k prohlášení o souladu návrhu významné změny návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

21L.B.122

Registrace prohlášení o souladu návrhu významné změny návrhu letadla

21L.B.123

Dozor nad zachováním letové způsobilosti změněného letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

HLAVA G –

DEKLAROVANÉ VÝROBNÍ ORGANIZACE

21L.B.141

Úvodní dozorové šetření

21L.B.142

Registrace prohlášení o výrobní způsobilosti

21L.B.143

Dozor

21L.B.144

Program dozoru

21L.B.145

Činnosti dozoru

21L.B.146

Změny prohlášení

HLAVA H –

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21L.B.161

Šetření

21L.B.162

Vydání nebo změna osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21L.B.163

Dozor

HLAVA I –

OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21L.B.171

Šetření

21L.B.172

Vydání nebo změna osvědčení hlukové způsobilosti

21L.B.173

Dozor

HLAVA J –

DEKLAROVANÉ PROJEKČNÍ ORGANIZACE

21L.B.181

Úvodní dozorové šetření

21L.B.182

Registrace prohlášení o projekční způsobilosti

21L.B.183

Dozor

21L.B.184

Program dozoru

21L.B.185

Činnosti dozoru

21L.B.186

Změny prohlášení

HLAVA K –

LETADLOVÉ ČÁSTI

HLAVA M –

NÁVRH OPRAV TYPOVĚ CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ

21L.B.201

Certifikační předpisová základna a použitelné požadavky na ochranu životního prostředí pro schválení návrhu opravy

21L.B.202

Šetření a vydání schválení návrhu nevýznamné opravy

21L.B.203

Šetření žádosti o schválení návrhu významné opravy

21L.B.204

Vydání schválení návrhu významné opravy

21L.B.205

Dozor nad zachováním letové způsobilosti výrobků, u nichž byl schválen návrh opravy

21L.B.206

Neopravené poškození

HLAVA N –

NÁVRH OPRAV LETADLA, U NĚJŽ BYL DEKLAROVÁN SOULAD NÁVRHU

21L.B.221

Úvodní dozorové šetření k prohlášení o souladu návrhu pro návrh významné opravy letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

21L.B.222

Registrace prohlášení o návrhu významné opravy letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

21L.B.223

Dozor nad zachováním letové způsobilosti u návrhu opravy, u nějž byl deklarován soulad návrhu

HLAVA O –

OPRÁVNĚNÍ ETSO

HLAVA P –

POVOLENÍ K LETU

21L.B.241

Šetření před vydáním povolení k letu

21L.B.242

Šetření před vydáním letových podmínek

HLAVA Q –

IDENTIFIKACE VÝROBKŮ A LETADLOVÝCH ČÁSTÍ

HLAVA R –

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA A OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU (FORMULÁŘ 1 EASA) PRO MOTORY A VRTULE A JEJICH ČÁSTI, KTERÉ JSOU VE SHODĚ S PROHLÁŠENÍM O SOULADU NÁVRHU

21L.B.251

Dozor

21L.B.252

Program dozoru

21L.B.253

Činnosti dozoru

DODATKY K PŘÍLOZE IB

21L.1   Oblast působnosti

(vyhrazeno)

21L.2   Příslušný úřad

(vyhrazeno)

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A –   OBECNÁ USTANOVENÍ

21L.A.1   Oblast působnosti

Tento oddíl stanoví obecná práva a povinnosti, které se vztahují na:

a)

žadatele o jakéhokoli osvědčení, které bylo nebo má být vydáno v souladu s touto přílohou, a jeho držitele;

b)

jakéhokoli deklaranta výrobní způsobilosti nebo souladu návrhu a

c)

jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu vydávající prohlášení o shodě pro letadlo nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) pro vyrobený motor, vrtuli nebo letadlovou část.

21L.A.2   Povinnosti a činnosti prováděné osobou jinou než žadatelem o osvědčení, držitelem osvědčení nebo deklarantem prohlášení o souladu návrhu

Činnosti a povinnosti, které je povinen vykonávat žadatel o osvědčení v souvislosti s výrobkem či letadlovou částí nebo jeho držitel nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu podle tohoto oddílu, může jeho jménem vykonávat jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba za předpokladu, že povinnosti žadatele, držitele nebo deklaranta jsou a budou řádně plněny.

21L.A.3   Systém hlášení událostí

a)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (1) a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoli jiného relevantního osvědčení, které se považuje za vydané podle této přílohy, nebo která o takové osvědčení požádala nebo která vydala prohlášení o souladu návrhu letadla, konstrukční změny nebo návrhu opravy tohoto letadla podle této přílohy, je povinna:

1.

zřídit a udržovat systém pro shromažďování, vyšetřování a analýzu hlášení událostí za účelem stanovení nepříznivých trendů nebo řešení nedostatků a generování výpisů událostí, jejichž hlášení je povinné v souladu s odstavcem 3, a o událostech, které jsou hlášeny dobrovolně. Systém hlášení zahrnuje:

i)

hlášení a informace týkající se poruch, nesprávných činností, závad nebo jiných událostí, které způsobují nebo by mohly způsobit nepříznivé vlivy na zachování letové způsobilosti výrobku nebo letadlové části zahrnuté v typovém osvědčení, doplňkovém typovém osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo v jakémkoliv jiném relevantním osvědčení považovaném za vydané podle této přílohy nebo v prohlášení o souladu návrhu vydaném podle této přílohy;

ii)

hlášení o chybách, téměř nastalých selháních a o ohroženích, která nespadají pod bod i);

2.

zpřístupnit známým provozovatelům výrobku nebo letadlové části a na žádost jakékoli osobě oprávněné podle jiných souvisejících prováděcích aktů nebo aktů v přenesené pravomoci informace o systému vytvořeném v souladu s písm. a) odst. 1 a o tom, jak poskytovat tato hlášení a informace o poruchách, nesprávných činnostech, závadách nebo jiných událostech uvedených v písm. a) odst. 1 bodě i);

3.

podávat agentuře hlášení o jakékoliv jí známé poruše, nesprávné činnosti, závadě nebo jiné události, která se týká výrobku nebo letadlové části zahrnuté v typovém osvědčení, doplňkovém typovém osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo jakémkoliv jiném relevantním osvědčení považovaném za vydané podle této přílohy nebo v prohlášení o souladu návrhu vydaném podle této přílohy, a která měla nebo může mít za následek nebezpečný stav.

b)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, každá fyzická nebo právnická osoba, která deklarovala svou výrobní způsobilost podle hlavy G této přílohy nebo která vyrábí výrobek nebo letadlovou část podle hlavy R této přílohy, je povinna:

1.

zřídit a udržovat systém shromažďování a posuzování hlášení vnitřních událostí, včetně hlášení o vnitřních chybách, téměř nastalých selháních a ohroženích za účelem stanovení nepříznivých trendů nebo řešení nedostatků a generování výpisu událostí, jejichž hlášení je povinné v souladu s odstavci 2 a 3, a o událostech, které jsou hlášeny dobrovolně;

2.

hlásit odpovědnému držiteli schválení návrhu nebo deklarantovi prohlášení o souladu návrhu všechny případy, kdy výrobky nebo letadlové části byly jimi uvolněny do provozu, načež u nich bylo zjištěno, že vykazují případné odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s držitelem schválení návrhu nebo deklarantem prohlášení o souladu návrhu šetřit ty odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu;

3.

hlásit agentuře a příslušnému úřadu členského státu odpovědného v souladu s bodem 21L.2 případné odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu a které byly zjištěny podle bodu 21L.A.3 písm. b) odst. 2;

4.

jedná-li jako dodavatel jiné výrobní organizaci, hlásit této jiné organizaci všechny případy, kdy jí uvolnila výrobky nebo letadlové části, načež u nich zjistila možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů.

Povinnosti fyzických a právnických osob, které jsou držiteli oprávnění organizace k výrobě nebo o ně požádaly, podávat hlášení podle bodu 21.A.3 A písm. b) přílohy I zahrnují události týkající se výrobků a letadlových částí vyrobených v souladu s konstrukčními údaji schválenými nebo deklarovanými v souladu s touto přílohou, a pokud byl deklarován soulad návrhu, podávají se hlášení deklarantu prohlášení o souladu návrhu

c)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, každá fyzická nebo právnická osoba uvedená v písmenech a) a b) při podávání hlášení podle písm. a) odst. 3 a písm. b) odst. 2, 3 a 4 náležitě zajistí důvěrnost autora hlášení a osob uvedených v hlášení.

d)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, každá fyzická nebo právnická osoba uvedená v písmenech a) a b) podává hlášení podle písm. a) odst. 3 a písm. b) odst. 3 formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem v co nejkratší možné době a v každém případě odešle hlášení ne později než 72 hodin poté, co fyzická nebo právnická osoba uvedená v písmenech a) a b) zjistila možný nebezpečný stav, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti.

e)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, je-li událost hlášená podle písm. a) odst. 3 nebo písm. b) odst. 3 důsledkem projekční nebo výrobní chyby, vyšetří držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoli jiného relevantního osvědčení považovaného za vydané podle této přílohy, deklarant prohlášení o souladu návrhu nebo případně výrobní organizace uvedená v písmenu b) příčinu chyby a oznámí agentuře a příslušnému úřadu členského státu odpovědného v souladu s bodem 21L.2 případné výsledky šetření a veškerá opatření, jež přijímá nebo navrhuje přijmout k odstranění uvedené chyby.

f)

Pokud příslušný úřad zjistí, že je třeba přijmout opatření k nápravě chyby, předloží držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoli jiného relevantního osvědčení, které se považuje za vydané podle této přílohy, deklarant prohlášení o souladu návrhu nebo případně výrobní organizace uvedená v písmenu b) příslušnému úřadu na jeho žádost příslušné údaje.

21L.A.4   Příkazy k zachování letové způsobilosti

Musí-li agentura k odstranění nebezpečného stavu nebo k požadování prohlídky vydat příkaz k zachování letové způsobilosti v souladu s bodem 21L.B.23, je držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy nebo jakéhokoliv jiného relevantního osvědčení považovaného za vydané podle této přílohy, jakož i deklarant prohlášení o souladu návrhu povinen:

a)

navrhnout vhodné nápravné opatření nebo požadované prohlídky nebo obojí a předložit podrobnosti těchto návrhů agentuře ke schválení;

b)

po schválení návrhů uvedených v písmenu a) agenturou zpřístupnit všem známým provozovatelům nebo vlastníkům výrobku nebo letadlové části a na žádost každé další osobě, od které se požaduje, aby vyhověla příkazu k zachování letové způsobilosti, vhodné popisné údaje a prováděcí pokyny.

21L.A.5   Spolupráce projekce a výroby

Držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení změny typového osvědčení nebo schválení návrhu opravy, deklarant prohlášení o souladu návrhu a organizace nebo fyzická či právnická osoba, která vyrábí výrobky nebo letadlové části podle daného návrhu, musí spolupracovat tak, aby výrobek nebo letadlová část byly ve shodě s tímto návrhem a aby bylo zajištěno zachování letové způsobilosti výrobku nebo letadlové části.

21L.A.6   Značení

a)

Držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení změny typového osvědčení nebo schválení návrhu opravy nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu musí specifikovat značení výrobků nebo letadlových částí v souladu s hlavou Q této přílohy.

b)

Organizace nebo fyzická či právnická osoba vyrábějící výrobky nebo letadlové části musí tyto výrobky a letadlové části označit v souladu s hlavou Q této přílohy.

21L.A.7   Vedení záznamů

Všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou držiteli typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu opravy nebo povolení k letu nebo které o ně zažádaly nebo které deklarovaly soulad návrhu nebo výrobní způsobilost nebo které vyrábějí výrobky nebo letadlové části podle tohoto nařízení, jsou povinny:

a)

při navrhování výrobku nebo letadlové části nebo jejich změn či oprav zavést systém vedení záznamů, který zahrnuje požadavky kladené na jeho partnery a subdodavatele, a uchovávat relevantní informace/údaje o návrhu a mít je k dispozici pro agenturu, aby mohly poskytovat informace nezbytné k zajištění zachování jejich letové způsobilosti a souladu s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí;

b)

při výrobě výrobku nebo letadlové části zavést systém vedení záznamů a zaznamenávat podrobnosti o práci související se shodě výrobků nebo letadlových částí a o požadavcích kladených na jejich partnery a dodavatele a mít je k dispozici pro příslušný úřad, aby mohly poskytovat informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku a letadlové části;

c)

pokud jde o povolení k letu, kromě požadavků na vedení záznamů stanovených v bodě 21.A.5 písm. c) přílohy I evidovat veškeré dokumenty vytvořené k prokázání souladu s dodatečnými požadavky stanovenými v bodě 21L.A.241 písm. b) a mít je k dispozici pro agenturu a příslušný úřad;

d)

uchovávat záznamy o způsobilosti a kvalifikaci personálu, který se podílí na projektování nebo výrobě a na nezávislé funkci monitorování souladu, pokud to vyžadují body 21L.A.125 písm. c), 21L.A.175 písm. b) nebo 21L.A.175 písm. e).

21L.A.8   Příručky

Držitel typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu zpracuje, udržuje a aktualizuje originály všech příruček nebo variant příruček, které pro daný výrobek nebo letadlovou část požadují použitelná certifikační předpisová základna, použitelné podrobné technické specifikace a použitelné požadavky na ochranu životního prostředí, a na vyžádání poskytne jejich kopie agentuře.

21L.A.9   Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a)

Držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení konstrukční změny nebo návrhu opravy nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu určí informace, které jsou nezbytné pro zajištění zachování letové způsobilosti typu letadla a jakékoli související letadlové části, která je v souladu s daným návrhem, po celou dobu provozní životnosti.

b)

Držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení konstrukční změny nebo návrhu opravy nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu poskytne informace stanovené v písmenu a) před uvolněním tohoto návrhu do provozu.

c)

Instrukce pro zachování letové způsobilosti poskytuje:

1.

držitel typového osvědčení nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu každému známému vlastníkovi jednoho nebo více výrobků při jejich dodávce nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti nebo případně osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely pro dané letadlo, je-li vydáno později;

2.

držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení nebo schválení nevýznamné změny nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu konstrukční změny všem známým provozovatelům výrobku, jichž se změna týká, při uvolnění upraveného výrobku do provozu;

3.

držitel schválení návrhu opravy nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu opravy všem známým provozovatelům výrobku, jichž se oprava týká, při uvolnění výrobku, v němž je návrh opravy obsažen, do provozu. Opravený výrobek nebo letadlová část mohou být uvolněny do provozu před dokončením příslušných instrukcí pro zachování letové způsobilosti, ale pouze na omezenou dobu provozu a po dohodě s agenturou.

Poté musí tito držitelé osvědčení nebo deklaranti tyto informace na požádání zpřístupnit jakékoli jiné osobě, od níž se vyžaduje, aby se těmito pokyny pro zachování letové způsobilosti řídila.

d)

Odchylně od písmene b) může držitel typového osvědčení nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu odložit dostupnost části instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která se týká plánovitých prováděcích instrukcí s dlouhou přípravnou lhůtou, až do doby, kdy je zahájen provoz výrobku nebo modifikovaného výrobku, avšak je povinen tyto instrukce zpřístupnit před tím, než bude u výrobku nebo modifikovaného výrobku požadováno použití těchto údajů.

e)

Držitel schválení návrhu nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu, který je povinen poskytnout instrukce pro zachování letové způsobilosti v souladu s písmenem b), musí rovněž zpřístupnit všechny změny těchto instrukcí všem známým provozovatelům výrobku, jichž se změna týká, a na požádání jakékoli jiné osobě, od níž se vyžaduje, aby těmto změnám vyhověla.

21L.A.10   Přístup a šetření

Všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou držiteli typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, povolení k letu, osvědčení letové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely nebo které o ně zažádaly, které deklarovaly soulad návrhu, které deklarovaly svou projekční nebo výrobní způsobilost nebo které vyrábějí letadla, motory, vrtule nebo letadlové části podle hlavy R této přílohy, jsou povinny:

a)

umožnit příslušnému úřadu přístup k jakémukoli zařízení, výrobku, letadlové části, dokumentu, záznamu, údajům, procesům, postupům nebo jakémukoli jinému materiálu a umožnit přezkoumání jakéhokoli hlášení a provedení jakékoliv prohlídky jakož i to, aby mohl tento úřad provést nebo být svědkem jakékoli zkoušky, která je nezbytná k ověření souladu a trvalého souladu s použitelnými požadavky tohoto oddílu;

b)

pokud fyzická nebo právnická osoba využívá partnery, dodavatele nebo subdodavatele, uzavřít s nimi dohody, aby příslušný úřad měl přístup a mohl provést šetření podle písmene a).

21L.A.11   Nálezy a připomínky

a)

Po obdržení oznámení o nálezech provede fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, povolení k letu, osvědčení letové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely nebo která o ně zažádala nebo která deklarovala soulad návrhu, která deklarovala svou projekční nebo výrobní způsobilost nebo která vyrábí letadla, motory, vrtule nebo letadlové části podle hlavy R této přílohy, ve lhůtě stanovené příslušným úřadem v souladu s bodem 21L.B.21 písm. d) nebo e) následující kroky:

1.

zjistí hlavní příčinu nebo příčiny nesouladu a faktory, které k němu přispěly;

2.

definuje plán nápravného opatření a navrhne ho příslušnému úřadu;

3.

prokáže provedení nápravných opatření ke spokojenosti příslušného úřadu.

b)

Připomínka oznámená příslušným úřadem v souladu s bodem 21L.B.21 písm. f) musí být náležitě zohledněna. Fyzická nebo právnická osoba zaznamená rozhodnutí přijaté s ohledem na tyto připomínky.

21L.A.12   Způsoby průkazu

a)

Právnická nebo fyzická osoba může k prokázání souladu s tímto nařízením použít jakýkoli alternativní způsob průkazu k přijatelnému způsobu průkazu.

b)

Pokud si fyzická nebo právnická osoba přeje použít alternativní způsob průkazu, poskytne před jeho použitím příslušnému úřadu jeho úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být relevantní, a zároveň i vysvětlení uvádějící, jak bylo dosaženo souladu s tímto nařízením.

c)

Fyzická nebo právnická osoba může tyto alternativní způsoby průkazu použít, pokud je předtím schválí příslušný úřad.

HLAVA B –   TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21L.A.21   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví postup pro podávání žádostí o typová osvědčení a stanoví práva a povinnosti žadatelů o tato osvědčení a držitelů těchto osvědčení pro výrobky, pokud se jedná o jeden z těchto výrobků:

a)

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 2 000 kg nebo menší a maximální provozní konfigurací sedadel pro čtyři osoby;

b)

kluzák nebo motorový kluzák s MTOM rovnou 2 000 kg nebo menší;

c)

balon;

d)

horkovzdušnou vzducholoď;

e)

plynovou vzducholoď pro přepravu cestujících určenou pro nejvýše čtyři osoby;

f)

rotorové letadlo s MTOM rovnou 1 200 kg nebo menší a maximální provozní konfigurací sedadel pro čtyři osoby;

g)

pístový motor a vrtuli s pevným nastavením listů, které jsou určeny k zástavbě do letadla uvedeného v písmenech a) až f). V takových případech musí být příloha typového osvědčení náležitě označena tak, aby umožňovala zástavbu motoru nebo vrtule pouze do takového letadla;

h)

vírníky (gyroplány).

21L.A.22   Způsobilost

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou projekční způsobilost podle bodu 21L.A.23 nebo je v procesu jejího prokazování, může podat žádost o typové osvědčení podle podmínek stanovených v této hlavě.

21L.A.23   Prokazování projekční způsobilosti

Žadatel o typové osvědčení prokáže svou projekční způsobilost tím, že:

a)

je držitelem oprávnění organizace k projektování s podmínkami oprávnění, které se vztahují na příslušnou kategorii výrobku, vydaného agenturou v souladu s hlavou J oddílu A přílohy I (část 21), nebo

b)

deklaruje svou projekční způsobilost pro daný druh projekční práce a kategorii výrobku v souladu s hlavou J této přílohy.

21L.A.24   Žádost o typové osvědčení

a)

Žádost o typové osvědčení se podává formou a způsobem stanovenými agenturou.

b)

Žádost o typové osvědčení musí zahrnovat alespoň:

1.

odůvodnění, že žádost spadá do oblasti působnosti stanovené v bodě 21L.A.21;

2.

předběžné popisné údaje o výrobku, zamýšlené použití výrobku a druh provozu výrobku, pro který se žádá osvědčení;

3.

návrh certifikační předpisové základny a použitelných požadavků na ochranu životního prostředí vypracovaný v souladu s požadavky a možnostmi uvedenými v bodech 21L.B.43 a 21L.B.45;

4.

plán prokazování souladu s podrobným popisem prostředků a metod prokazování souladu, který žadatel aktualizuje v případě, že dojde ke změnám projektu usilujícího o certifikaci, které mají vliv na odstavce 1 až 3, nebo k jakýmkoli změnám prostředků a metod prokazování souladu.

c)

Žádost o typové osvědčení zůstává v platnosti po dobu tří let. V případě, že typové osvědčení nebylo vydáno v této lhůtě, podá se nová žádost v souladu s písmeny a) a b).

21L.A.25   Prokazování souladu

a)

Žadatel o typové osvědčení je poté, co agentura přijme plán prokazování souladu, a v souladu s jeho obsahem, povinen:

1.

prokázat soulad s použitelnou certifikační předpisovou základnou, jak ji agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.43;

2.

prokázat soulad s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.45, a

3.

poskytnout agentuře způsoby, kterými byl tento soulad prokázán.

b)

Žadatel o typové osvědčení poskytne agentuře zaznamenané odůvodnění způsobů průkazu, a to v rámci dokladů o vyhovění požadavkům v souladu s plánem prokazování souladu.

c)

Při provádění zkoušek a prohlídek za účelem prokazování souladu podle písmene a) musí žadatel před provedením jakékoli zkoušky toto ověření ověřit a zdokumentovat:

1.

u každého zkoušeného exempláře:

i)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi navrhovaného typového návrhu;

ii)

zda se části tvořící výrobky dostatečně shodují s výkresy v navrhovaném typovém návrhu;

iii)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném typovém návrhu, a

2.

zda zkušební a měřicí vybavení použité ke zkoušce bylo pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované.

d)

Letové zkoušky pro účel získání typového osvědčení musí být provedeny v souladu s metodami pro takové letové zkoušky stanovenými agenturou. Žadatel o typové osvědčení je povinen provést všechny letové zkoušky nezbytné ke stanovení, zda bylo vyhověno použitelné certifikační předpisové základně. Letové zkoušky musí zahrnovat dobu provozu v konečné konfiguraci po dostatečně dlouhou dobu, aby se zajistilo, že při prvním uvedení letadla do provozu nevzniknou žádné problémy v oblasti bezpečnosti.

e)

Žadatel o typové osvědčení musí agentuře umožnit:

1.

přezkoumání veškerých údajů a informací souvisejících s prokázáním souladu;

2.

pozorování nebo provedení jakékoli zkoušky nebo kontroly za účelem prokázání souladu;

3.

fyzickou kontrolu prvního letadlového celku tohoto výrobku v konečné konfiguraci za účelem ověření, zda je návrh v souladu s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, a jakékoli jiné šetření v souladu s bodem 21L.B.46.

f)

Po dokončení prokázání souladu žadatel agentuře oznámí, že:

1.

prokázal soulad s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s body 21L.B.43 a 21L.B.45, a to podle plánu prokazování souladu, a

2.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro něž je certifikace požadována.

21L.A.26   Typový návrh

Žadatel o typové osvědčení musí definovat typový návrh výrobku, aby umožnil jeho jedinečnou a jednoznačnou identifikaci, který se skládá z:

a)

výkresů a specifikací a seznamu těchto výkresů a specifikací nezbytných k definování konfigurace a konstrukčních rysů výrobku;

b)

informací o použitých materiálech a procesech;

c)

informací o metodách výroby a montáže;

d)

jakýchkoli omezení letové způsobilosti;

e)

požadavků na slučitelnost s životním prostředím a

f)

jakýchkoli jiných údajů umožňujících porovnáním určit letovou způsobilost, a je-li to relevantní, slučitelnost pozdějších výrobků téhož typu se životním prostředím.

21L.A.27   Požadavky na vydání typového osvědčení

Aby mohlo být žadateli vydáno typové osvědčení, je žadatel povinen:

a)

prokázat svou projekční způsobilost v souladu s bodem 21L.A.23;

b)

prokázat soulad návrhu podle bodu 21L.A.25;

c)

u typových osvědčení letadla prokázat, že motor nebo vrtule, nebo obojí, pokud jsou do letadla zastavěny, buď:

1.

mají typové osvědčení vydané nebo určené v souladu s přílohou I (část 21) nebo vydané v souladu s touto přílohou, nebo

2.

byly zahrnuty do žádosti o typové osvědčení letadla a žadatel zajistil soulad motoru a vrtule během prokazování souladu podle bodu 21L.A.25;

d)

prokázat, že neexistují nevyřešené problémy vyplývající z fyzické kontroly prvního letadlového celku tohoto výrobku v konečné konfiguraci nebo z jakéhokoli jiného šetření provedeného agenturou v souladu s bodem 21L.B.46 písm. c) a d).

21L.A.28   Povinnosti držitele typového osvědčení

Držitel typového osvědčení musí plnit povinnosti držitele typového osvědčení stanovené v hlavě A této přílohy a neustále vyhovovat požadavku způsobilosti podle bodu 21L.A.22.

21L.A.29   Přenositelnost typového osvědčení

Typové osvědčení může být převedeno na nového držitele, pokud agentura v souladu s bodem 21L.B.49 ověřila, že fyzická nebo právnická osoba, na kterou má být typové osvědčení převedeno, je způsobilá v souladu s bodem 21L.A.22 být držitelem typového osvědčení a je schopna plnit povinnosti držitele typového osvědčení podle bodu 21L.A.28. Držitel typového osvědčení nebo fyzická či právnická osoba, která si přeje přijmout osvědčení, požádá agenturu, aby ověřila, zda jsou tyto podmínky splněny, a to formou a způsobem stanovenými agenturou.

21L.A.30   Zachování platnosti typového osvědčení

a)

Typové osvědčení zůstává platné, dokud:

1.

se držitel typového osvědčení nevzdá;

2.

je držitel typového osvědčení i nadále v souladu s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se řešení nálezů, jak je uvedeno v bodě 21L.B.21;

3.

agentura typové osvědčení nezruší v souladu s bodem 21L.B.22.

b)

Vzdá-li se držitel typového osvědčení nebo je-li zrušeno, musí být vráceno příslušnému úřadu.

HLAVA C –   PROHLÁŠENÍ O SOULADU NÁVRHU LETADLA

21L.A.41   Oblast působnosti

a)

Tato hlava stanoví postup pro deklarování souladu návrhu letadla a stanoví práva a povinnosti osob, které taková prohlášení podávají.

b)

Tato hlava se vztahuje na následující kategorie letadel za předpokladu, že návrh letadla neobsahuje nové nebo neobvyklé konstrukční rysy:

1.

letoun s maximální vzletovou hmotností (MTOM) rovnou 1 200 kg nebo menší, který nemá proudový pohon a má maximální provozní konfiguraci sedadel pro dvě osoby;

2.

kluzák nebo motorový kluzák s MTOM rovnou 1 200 kg nebo menší;

3.

balon projektovaný pro nejvýše čtyři osoby;

4.

horkovzdušnou vzducholoď projektovanou pro nejvýše čtyři osoby.

c)

Pro účely této hlavy se konstrukční rys považuje za nový nebo neobvyklý, pokud v době, kdy je deklarováno prohlášení o souladu návrhu, není tento konstrukční rys zahrnut v podrobných technických specifikacích stanovených a zpřístupněných agenturou v souladu s bodem 21L.B.61.

21L.A.42   Způsobilost

Deklarovat soulad návrhu letadla může každá fyzická nebo právnická osoba, a to v souladu s podmínkami stanovenými v této hlavě.

21L.A.43   Prohlášení o souladu návrhu

a)

Před výrobou letadla nebo před dohodou s výrobní organizací na výrobě letadla musí fyzická nebo právnická osoba, která letadlo projektuje, deklarovat, že jeho návrh je v souladu s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v bodě 21L.A.45.

b)

Prohlášení musí být učiněno formou a způsobem stanovenými agenturou a musí obsahovat alespoň tyto informace:

1.

jméno osoby vydávající prohlášení a její adresu/místo obchodní činnosti;

2.

jedinečný referenční údaj pro identifikaci letadla;

3.

uvedení použitelných podrobných technických specifikací a použitelných požadavků na ochranu životního prostředí podle bodu 21L.A.45, s nimiž deklarant prohlašuje soulad;

4.

podepsané vyjádření učiněné na výhradní odpovědnost osoby, která prohlášení podává, že návrh letadla a případně motoru nebo vrtule je v souladu s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v odstavci 3, a to podle plánu prokazování souladu uvedeného v písm. c) odst. 3;

5.

podepsané vyjádření učiněné na výhradní odpovědnost osoby, která prohlášení podává, že nezjistila žádné rysy nebo vlastnosti, které by mohly učinit letadlo nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro zamýšlené použití;

6.

podepsaný závazek, že osoba vydávající prohlášení bude plnit povinnosti uvedené v bodě 21L.A.47;

7.

pokud návrh letadla, na které se prohlášení vztahuje, zahrnuje motor nebo vrtuli:

i)

odkaz na typové osvědčení motoru nebo vrtule vydané nebo určené v souladu s přílohou I (část 21) nebo vydané v souladu s touto přílohou, nebo

ii)

v případě pístových motorů a vrtulí s pevným nastavením listů vyjádření, že prohlášení o souladu návrhu letadla se vztahuje na soulad motoru nebo vrtule s použitelnými technickými specifikacemi motoru nebo vrtule;

8.

pokyny pro zachování letové způsobilosti;

9.

provozní omezení;

10.

přílohu týkající se letové způsobilosti a případně emisí;

11.

případně přílohu týkající se hluku;

12.

jakékoli jiné podmínky nebo omezení předepsané pro letadlo a případně pro motor nebo vrtuli použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, s nimiž deklarant prohlášení deklaruje soulad.

c)

Deklarant předloží agentuře prohlášení o souladu návrhu uvedené v písmenu b). Spolu s tímto prohlášením deklarant agentuře předloží:

1.

výkres letadla;

2.

podrobný popis návrhu letadla, včetně všech konfigurací, na něž se prohlášení vztahuje, provozních charakteristik, konstrukčních rysů a veškerých omezení;

3.

plán prokazování souladu s podrobným popisem způsobů, jimiž byl během prokazování souladu prokázán soulad s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí;

4.

zaznamenaná odůvodnění souladu získaná z činností souvisejících s ověřením souladu, které byly provedeny v souladu s plánem prokazování souladu;

5.

je-li soulad prokazován prováděním zkoušek, zaznamenané odůvodnění shody zkoušených letadlových celků a zařízení, které prokazuje:

i)

u zkoušeného exempláře:

A)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi daného návrhu;

B)

zda se části tvořící výrobky dostatečně shodují s výkresy v návrhu a

C)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich vymezením v návrhu;

ii)

zda zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám bylo pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované;

6.

hlášení, výsledky kontrol nebo zkoušek, které deklarant shledal nezbytnými ke stanovení, zda je letadlo a případně motor nebo vrtule v souladu s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

21L.A.44   Ověření souladu v souvislosti s prohlášením o souladu návrhu

Před vydáním prohlášení o souladu návrhu podle bodu 21L.A.43 je deklarant odpovědný za návrh daného letadla povinen k tomuto konkrétnímu návrhu letadla:

a)

vypracovat plán prokazování souladu s podrobným popisem způsobů průkazu vyhovění, který je při prokazování souladu třeba dodržovat. Tento dokument se v případě potřeby aktualizuje;

b)

zaznamenávat odůvodnění souladu v rámci dokumentů o souladu podle plánu prokazování souladu;

c)

v souladu s plánem prokazování souladu provádět podle potřeby zkoušky a kontroly;

d)

zajistit a zaznamenat shodu zkoušených letadlových celků a zařízení a zajistit, aby zkoušený exemplář odpovídal specifikacím, výkresům, výrobním postupům a stavebním a montážním prostředkům v návrhu;

e)

zajistit, aby bylo zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované;

f)

umožnit agentuře provádět nebo se účastnit jakýchkoli kontrol nebo zkoušek letadel v konečném nebo dostatečně pokročilém návrhu a výrobní konfiguraci, které jsou nezbytné ke stanovení, zda výrobek nemá žádný rys nebo vlastnost činící letadlo nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro zamýšlené použití;

g)

provádět letové zkoušky v souladu s metodami pro takové letové zkoušky stanovenými agenturou s cílem stanovit, zda je letadlo v souladu s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí. Letové zkoušky musí zahrnovat dobu provozu v konečné konfiguraci po dostatečně dlouhou dobu, aby se zajistilo, že při prvním uvedení letadla do provozu nevzniknou žádné bezpečnostní problémy.

21L.A.45   Podrobné technické specifikace a požadavky na ochranu životního prostředí použitelné na letadla, která podléhají prohlášení o souladu návrhu

Deklarant prokáže soulad návrhu letadla s podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v bodě 21L.B.61, které se na dané letadlo vztahují a které jsou účinné ke dni, kdy je agentuře předloženo prohlášení o souladu návrhu.

21L.A.46   Konstrukční údaje letadla

a)

Deklarant jasně vymezí návrh letadla, aby umožnil jeho jedinečnou a jednoznačnou identifikaci.

b)

Konstrukční údaje letadla, které deklarant použije k jedinečnému vymezení návrhu letadla, musí zahrnovat:

1.

výkresy a specifikace a seznam výkresů a specifikací nezbytných k přesnému stanovení konfigurace a konstrukčních rysů výrobku;

2.

informace o použitých materiálech a procesech;

3.

informace o metodách výroby a montáže;

4.

jakákoli omezení letové způsobilosti;

5.

veškeré požadavky na slučitelnost s životním prostředím a

6.

jakékoli jiné údaje umožňující porovnáním určit letovou způsobilost, a je-li to relevantní, slučitelnost pozdějších výrobků téhož typu s životním prostředím.

21L.A.47   Povinnosti deklaranta prohlášení o souladu návrhu

Deklarant, který agentuře předložil prohlášení o souladu návrhu letadla podle bodu 21L.A.43, je povinen:

a)

po podání prohlášení zařídit, aby agentura provedla fyzickou kontrolu a letové zkoušky prvního letadlového celku tohoto letadla v konečné nebo dostatečně pokročilé konfiguraci, aby se zajistilo, že letadlo může dosáhnout přijatelné úrovně bezpečnosti a je slučitelné s životním prostředím;

b)

uchovávat veškerou podpůrnou dokumentaci k prohlášení o souladu návrhu a na požádání ji zpřístupnit agentuře;

c)

splnit všechny ostatní povinnosti, které se vztahují na deklaranta prohlášení o souladu návrhu a které jsou stanoveny v hlavě A této přílohy.

21L.A.48   Nepřenositelnost prohlášení o souladu návrhu letadla

a)

Prohlášení o souladu návrhu letadla nelze převést.

b)

Fyzická nebo právnická osoba, která přebírá návrh letadla, u něhož již byl dříve deklarován soulad návrhu, je povinna:

1.

předložit nové prohlášení o souladu návrhu letadla v souladu s touto hlavou;

2.

prokázat, že deklarant, který dříve předložil prohlášení o souladu návrhu letadla, již není aktivní nebo souhlasil s převodem konstrukčních údajů letadla;

3.

zavázat se k plnění všech povinností, které se vztahují se na osoby vydávající prohlášení o souladu návrhu letadla stanovené v této hlavě podle bodu 21L.A.47.

HLAVA D –   ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ

21L.A.61   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví:

a)

postup podávání žádostí o schválení změn typových osvědčení pro výrobky certifikované v souladu s touto přílohou za předpokladu, že změněný výrobek stále spadá do oblasti působnosti bodu 21L.A.21;

b)

práva a povinnosti žadatelů o schválení uvedených v písmenu a) a jejich držitelů;

c)

ustanovení týkající se standardních změn, které nevyžadují schválení.

21L.A.62   Standardní změny

a)

Standardní změny jsou změny typového osvědčení výrobku schváleného v souladu s oddílem B hlavou B této přílohy:

1.

jež se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou a obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních změn, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti, a

2.

jež nejsou v rozporu s údaji držitele typového osvědčení.

b)

Body 21L.A.63 až 21L.A.70 se na standardní změny nevztahují.

21L.A.63   Klasifikace změn typového osvědčení

a)

Změny typového osvědčení jsou klasifikovány jako nevýznamné nebo významné.

b)

„Nevýznamná změna“ je změna, která nemá podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, certifikované úrovně hluku nebo emisí, provozní vlastnosti ani jiné vlastnosti ovlivňující letovou způsobilost výrobku nebo jeho slučitelnost s životním prostředím.

c)

Všechny ostatní změny jsou „významné změny“, ledaže by změna v návrhu, výkonu, tahu nebo hmotnosti byla tak rozsáhlá, že by bylo nutné provést v podstatě kompletní šetření souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou nebo s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí nebo s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi, v kterémžto případě musí být návrh certifikován v souladu s hlavou B této přílohy.

d)

Požadavky na schválení nevýznamných změn jsou stanoveny v bodě 21L.A.67.

e)

Požadavky na schválení významných změn jsou stanoveny v bodě 21L.A.68.

21L.A.64   Způsobilost

a)

O schválení významné změny typového osvědčení podle této hlavy může požádat pouze držitel typového osvědčení; všichni ostatní žadatelé o významnou změnu typového osvědčení musí podat žádost podle hlavy E této přílohy.

b)

O schválení nevýznamné změny typového osvědčení podle této hlavy může požádat jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

21L.A.65   Žádost o změnu typového osvědčení

a)

Žádost o schválení změny typového osvědčení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b)

U významné změny typového osvědčení žadatel v žádosti uvede plán prokazování souladu pro prokázání souladu podle bodu 21L.A.66 spolu s návrhem certifikační předpisové základy a použitelných požadavků na ochranu životního prostředí, vypracovaný v souladu s požadavky a možnostmi uvedenými v bodě 21L.B.81.

21L.A.66   Prokazování souladu

a)

Žadatel o významnou změnu typového osvědčení musí prokázat soulad s použitelnou certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.81, a agentuře poskytne způsoby, kterými byl tento soulad prokázán.

b)

Žadatel o významnou změnu typového osvědčení poskytne agentuře zaznamenané odůvodnění způsobů průkazu podle plánu prokazování souladu.

c)

Při provádění zkoušek a prohlídek za účelem prokazování souladu podle písmene a) musí žadatel před provedením jakékoli zkoušky toto ověření ověřit a zdokumentovat:

1.

u zkoušeného exempláře:

i)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi navrhovaného změněného typového návrhu;

ii)

zda se části tvořící výrobky dostatečně shodují s výkresy v navrhovaném změněném typovém návrhu;

iii)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném změněném typovém návrhu a

2.

zda zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám bylo pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované.

d)

Letové zkoušky pro účely získání schválení významné změny typového osvědčení musí být provedeny v souladu s metodami pro takové letové zkoušky stanovenými agenturou. Žadatel o významnou změnu typového osvědčení provede všechny letové zkoušky nezbytné ke stanovení, zda bylo vyhověno použitelné certifikační předpisové základně a použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí.

e)

Žadatel o významnou změnu typového osvědčení musí agentuře umožnit:

1.

přezkoumání veškerých údajů a informací souvisejících s prokázáním souladu;

2.

pozorování nebo provedení jakékoli zkoušky nebo kontroly za účelem prokázání souladu; a

3.

je-li to považováno za nezbytné, fyzickou kontrolu prvního letadlového celku tohoto výrobku v konečné změněné konfiguraci za účelem ověření, zda je návrh v souladu s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

f)

Po dokončení prokázání souladu žadatel agentuře oznámí, že:

1.

prokázal soulad s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.81, a to podle plánu prokazování souladu, a

2.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost, které by mohly učinit změněný výrobek nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro která je certifikace požadována.

21L.A.67   Požadavky na schválení nevýznamné změny typového osvědčení

Aby mohlo být žadateli vydáno schválení nevýznamné změny typového osvědčení, je žadatel povinen:

a)

prokázat, že změna a oblasti, kterých se změna týká, jsou v souladu:

1.

s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, na které odkazuje typové osvědčení, nebo

2.

pokud se tak žadatel rozhodne, s certifikačními specifikacemi, které se na výrobek vztahují ke dni podání žádosti o změnu;

b)

deklarovat soulad s certifikační předpisovou základnou a s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, které se uplatňují v souladu s písm. a) odst. 1, nebo s certifikačními specifikacemi zvolenými v souladu s písm. a) odst. 2, zaznamenat odůvodnění souladu v dokumentech o souladu a zaznamenat, že nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost, které by mohly učinit změněný výrobek nebezpečným pro použití, pro které je certifikace požadována;

c)

předložit agentuře zdůvodnění souladu změny a prohlášení o souladu.

21L.A.68   Požadavky na schválení významné změny typového osvědčení

Aby mohlo být žadateli vydáno schválení významné změny typového osvědčení, je žadatel povinen:

a)

prokázat, že změna a oblasti ovlivněné změnou jsou v souladu s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.81;

b)

prokázat soulad podle bodu 21L.A.66;

c)

prokázat, že neexistují žádné nevyřešené problémy vyplývající z fyzické kontroly prvního letadlového celku tohoto výrobku v konečné změněné konfiguraci provedené agenturou v souladu s bodem 21L.A.66 písm. e) odst. 3.

21L.A.69   Schválení změny typového osvědčení na základě práva

a)

Schválení změny typového osvědčení, kterou navrhla oprávněná projekční organizace, může místo agentury vydat sama oprávněná projekční organizace bez žádosti podle bodu 21L.A.65 v souladu s rozsahem svých práv stanovených v bodě 21.A.263 písm. c) odst. 2 a 8 přílohy I (část 21), jak je uvedeno v podmínkách oprávnění.

b)

Při vydávání schválení změny typového osvědčení podle písmene a) je projekční organizace povinna:

1.

zajistit, aby byly k dispozici všechny dokladující údaje a odůvodnění;

2.

zajistit, aby byl soulad změny s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí podle bodu 21L.A.67 písm. a) odst. 1 nebo bodu 21L.A.68 písm. a) prokázán a deklarován v souladu s bodem 21L.A.66;

3.

potvrdit, že nezjistila:

i)

žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou nebo případně s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, nebo se zvolenými certifikačními specifikacemi;

ii)

žádný rys nebo vlastnost změny, které by mohly učinit změněný výrobek nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro která je certifikace požadována;

4.

omezit schválení změny typového osvědčení na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s níž či nimiž změna souvisí.

21L.A.70   Povinnosti týkající se nevýznamných změn typového osvědčení

Držitel schválení nevýznamné změny typového osvědčení musí zajistit, aby byly plněny povinnosti držitelů schválení nevýznamné změny podle hlavy A této přílohy.

HLAVA E –   DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21L.A.81   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví postup pro fyzické nebo právnické osoby jiné než držitele tohoto typového osvědčení pro podávání žádostí o schválení významných změn typových osvědčení vydaných podle přílohy I (části 21) nebo této přílohy pro výrobky spadající do oblasti působnosti bodu 21L.A.21 za předpokladu, že změněný výrobek stále spadá do oblasti působnosti tohoto bodu, a stanoví práva a povinnosti žadatelů o tato osvědčení a jejich držitelů.

21L.A.82   Způsobilost

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou projekční způsobilost podle bodu 21L.A.83 nebo je v procesu jejího prokazování, může podat žádost o doplňkové typové osvědčení podle podmínek stanovených v této hlavě.

21L.A.83   Prokazování projekční způsobilosti

Žadatel o doplňkové typové osvědčení prokáže svou projekční způsobilost tak, že:

a)

je držitelem oprávnění organizace k projektování s podmínkami oprávnění, které se vztahují na příslušnou kategorii výrobku, vydaného agenturou v souladu s hlavou J oddílu A přílohy I (část 21), nebo

b)

deklaruje svou projekční způsobilost pro rozsah výrobků v souladu s hlavou J této přílohy.

21L.A.84   Žádost o doplňkové typové osvědčení

a)

Žádost o doplňkové typové osvědčení musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b)

Při podání žádosti o doplňkové typové osvědčení musí žadatel:

1.

zahrnout do žádosti informace požadované v bodě 21L.A.65 písm. b);

2.

uvést, zda certifikační údaje připravil nebo připraví žadatel celé sám, nebo na základě dohody s vlastníkem certifikačních předpisových údajů.

21L.A.85   Prokazování souladu

a)

Žadatel o doplňkové typové osvědčení musí prokázat soulad s použitelnou certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.101, a agentuře poskytne způsoby, kterými byl tento soulad prokázán.

b)

Žadatel o doplňkové typové osvědčení poskytne agentuře zaznamenané odůvodnění způsobů průkazu, a to v rámci dokladů o vyhovění požadavkům v souladu s plánem prokazování souladu.

c)

Při provádění zkoušek a prohlídek za účelem prokazování souladu podle písmene a) musí žadatel před provedením jakékoli zkoušky toto ověření ověřit a zdokumentovat:

1.

u zkoušeného exempláře:

i)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi navrhovaného změněného typového návrhu;

ii)

zda se části tvořící výrobky dostatečně shodují s výkresy v navrhovaném změněném typovém návrhu;

iii)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném změněném typovém návrhu a

2.

zda zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám bylo pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované.

d)

Letové zkoušky pro účely získání doplňkového typového osvědčení musí být provedeny v souladu s metodami pro takové letové zkoušky stanovenými agenturou. Žadatel o doplňkové typové osvědčení je povinen provést všechny letové zkoušky nezbytné ke stanovení, zda bylo vyhověno použitelné certifikační předpisové základně.

e)

Žadatel o doplňkové typové osvědčení musí agentuře umožnit:

1.

přezkoumání veškerých údajů a informací souvisejících s prokázáním souladu;

2.

pozorování nebo provedení jakékoli zkoušky nebo kontroly za účelem prokázání souladu; a

3.

fyzickou kontrolu prvního letadlového celku tohoto výrobku v konečné změněné konfiguraci za účelem ověření, zda je návrh v souladu s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

f)

Po dokončení prokázání souladu žadatel o doplňkové typové osvědčení agentuře oznámí, že:

1.

prokázal soulad s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.101, a to podle plánu prokazování souladu, a

2.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost, které by mohly učinit změněný výrobek nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro která je certifikace požadována.

21L.A.86   Požadavky na schválení doplňkového typového osvědčení

a)

Aby mohlo být žadateli vydáno doplňkové typové osvědčení, je žadatel povinen:

1.

prokázat svou projekční způsobilost v souladu s bodem 21L.A.83;

2.

prokázat, že změna typového osvědčení a oblasti touto změnou ovlivněné jsou v souladu s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak byly stanoveny agenturou v souladu s bodem 21L.B.101;

3.

prokázat soulad v souladu s bodem 21L.A.85;

4.

pokud žadatel uvedl, že poskytl certifikační údaje na základě dohody s vlastníkem typově certifikačních údajů v souladu s bodem 21L.A.84 písm. b), prokázat, že držitel typového osvědčení:

i)

nemá technické námitky k informacím předloženým podle bodu 21L.A.65 a

ii)

souhlasil spolupracovat s žadatelem na plnění všech povinností v souvislosti se zachováním letové způsobilosti změněného výrobku souladem s body 21L.A.28 a 21L.A.88;

5.

prokázat, že neexistují žádné nevyřešené problémy vyplývající z fyzické kontroly prvního letadlového celku tohoto výrobku v konečné změněné konfiguraci provedené agenturou v souladu s bodem 21L.A.85 písm. e) odst. 3.

b)

Doplňkové typové osvědčení je omezeno pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s níž či nimiž související významná změna souvisí.

21L.A.87   Schválení doplňkového typového osvědčení na základě práva

a)

Schválení doplňkového typového osvědčení pro významnou změnu, kterou navrhla oprávněná projekční organizace, může místo agentury vydat sama oprávněná projekční organizace bez žádosti podle bodu 21L.A.84 v souladu s rozsahem svých práv stanovených v bodě 21.A.263 písm. c) odst. 9 přílohy I (část 21), jak je uvedeno v podmínkách oprávnění.

b)

Při vydávání doplňkového typového osvědčení podle písmene a) je projekční organizace povinna:

1.

zajistit, aby byly k dispozici všechny dokladující údaje a odůvodnění;

2.

zajistit, aby byl prokázán a deklarován soulad změny s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí;

3.

potvrdit, že nezjistila:

i)

žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou nebo případně s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, nebo se zvolenými certifikačními specifikacemi;

ii)

žádný rys nebo vlastnost změny, které by mohly učinit změněný výrobek nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro která je certifikace požadována;

4.

omezit schválení doplňkového typového osvědčení na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s níž či nimiž změna souvisí.

21L.A.88   Povinnosti držitele doplňkového typového osvědčení

Každý držitel doplňkového typového osvědčení musí plnit povinnosti držitele doplňkového typového osvědčení stanovené v hlavě A této přílohy a neustále vyhovovat požadavku způsobilosti podle bodu 21L.A.82.

21L.A.89   Přenositelnost doplňkového typového osvědčení

Doplňkové typové osvědčení může být převedeno na nového držitele, pokud agentura ověřila, že fyzická nebo právnická osoba, na kterou má být typové osvědčení převedeno, je v souladu s bodem 21L.A.83 být držitelem doplňkového typového osvědčení a je schopna plnit povinnosti držitele doplňkového typového osvědčení podle bodu 21L.A.88.

21L.A.90   Zachování platnosti doplňkového typového osvědčení

a)

Doplňkové typové osvědčení zůstává platné, dokud:

1.

se držitel doplňkového typového osvědčení nevzdá;

2.

je držitel doplňkového typového osvědčení i nadále v souladu s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se řešení nálezů, jak je uvedeno v bodě 21L.B.21;

3.

agentura doplňkové typové osvědčení nezruší v souladu s bodem 21L.B.22.

b)

Vzdá-li se držitel typového osvědčení nebo je-li zrušeno, musí být vráceno příslušnému úřadu.

21L.A.91   Změny části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

a)

Nevýznamná změna části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, se schvaluje podle hlavy D této přílohy.

b)

Významná změna té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, se schvaluje samostatným doplňkovým typovým osvědčením v souladu s touto hlavou.

c)

Odchylně od písmene b) může být významná změna té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení, kterou předložil držitel doplňkového typového osvědčení, schválena jako změna stávajícího doplňkového typového osvědčení v souladu s body 21L.A.63 až 21L.A.69.

HLAVA F –   ZMĚNY LETADLA, U NĚJŽ BYL DEKLAROVÁN SOULAD NÁVRHU

21L.A.101   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví:

a)

postup pro deklarování souladu změny návrhu letadla, které bylo předmětem prohlášení podaného v souladu s hlavou C této přílohy;

b)

práva a povinnosti deklaranta prohlášení o souladu změny uvedené v písmenu a) a

c)

ustanovení týkající se standardních změn, které nevyžadují prohlášení o souladu návrhu.

21L.A.102   Standardní změny

a)

Standardní změny jsou změny návrhu letadla, které bylo předmětem prohlášení předloženého v souladu s hlavou C této přílohy, jež:

1.

se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou a obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních změn, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti, a

2.

nejsou v rozporu s konstrukčními údaji, na něž se vztahuje prohlášení o souladu návrhu letadla učiněné v souladu s hlavou C této přílohy.

b)

Body 21L.A.103 až 21L.A.108 se na standardní změny nevztahují.

21L.A.103   Klasifikace změn návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

a)

Změny návrhu letadla, které bylo předmětem prohlášení v souladu s hlavou C této přílohy, jsou klasifikovány jako nevýznamné nebo významné, a to podle kritérií stanovených v bodě 21L.A.63 písm. b) a c).

b)

Soulad návrhu nevýznamné změny se prohlašuje v souladu s bodem 21L.A.105.

c)

Soulad návrhu významné změny se prohlašuje v souladu s bodem 21L.A.107.

21L.A.104   Způsobilost

a)

Deklarant prohlášení o souladu návrhu letadla v souladu s hlavou C této přílohy může deklarovat soulad nevýznamné změny návrhu tohoto letadla formou prohlášení za podmínek stanovených v této hlavě. Toto prohlášení o souladu může za podmínek stanovených v této hlavě vydat také projekční organizace oprávněná v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 3 přílohy I (část 21).

b)

Deklarovat soulad významné změny návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, může pouze deklarant prohlášení o souladu návrhu letadla v souladu s hlavou C této přílohy, a to za podmínek stanovených v této hlavě.

c)

Odchylně od bodu 21.L.A.104 písmene b), pokud deklarant prohlášení o souladu návrhu letadla podle hlavy C této přílohy již není aktivní nebo nereaguje na žádosti o změny návrhu, může soulad změněného návrhu letadla deklarovat podle hlavy C této přílohy také projekční organizace oprávněná podle bodu 21.A.263 písm. c) odst. 4 přílohy I (část 21), a to v rámci jejích podmínek oprávnění, nebo jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba, která je schopna plnit povinnosti stanovené v bodě 21L.A.47 s ohledem na toto změněné letadlo.

21L.A.105   Prohlášení o souladu návrhu pro nevýznamné změny

a)

Před zástavbou nebo provedením nebo před dohodou s výrobní organizací o zástavbě nebo provedení nevýznamné změny v návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, musí organizace, která tuto nevýznamnou změnu navrhla, prohlásit, že návrh této nevýznamné změny je v souladu s:

1.

buď podrobnými technickými specifikacemi, na které odkazuje prohlášení o souladu návrhu letadla, ledaže tyto podrobné technické specifikace nebo jejich části již nejsou použitelné v souladu s bodem 21L.B.61, protože agentura zjistila, že zkušenosti s jinými podobnými výrobky v provozu nebo výrobky s podobnými konstrukčními rysy ukázaly, že může dojít ke vzniku nebezpečného stavu, a že podrobné technické specifikace, na které odkazuje prohlášení o souladu návrhu letadla, tento nebezpečný stav neřeší, anebo

2.

podrobnými technickými specifikacemi použitelnými ke dni vydání prohlášení v souladu s bodem 21L.B.61, pokud si tak deklarant prohlášení zvolí, a

3.

použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v bodě 21L.B.61, které jsou použitelné ke dni vydání prohlášení.

b)

Prohlášení o souladu návrhu musí být podáno formou a způsobem stanovenými agenturou.

c)

Deklarant prohlášení nebo organizace, která navrhla nevýznamnou změnu, vede rejstřík nevýznamných změn návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu, a na požádání zpřístupní agentuře všechna prohlášení učiněná v souladu s písmenem a).

21L.A.106   Povinnosti osoby vydávající prohlášení o souladu návrhu nevýznamné změny

Každá osoba, která vydala prohlášení o souladu nevýznamné změny návrhu letadla v souladu s bodem 21L.A.105, je povinna:

a)

vést rejstřík těchto prohlášení a na požádání je zpřístupnit agentuře;

b)

uchovávat veškeré podpůrné dokumenty k prohlášení o souladu návrhu a na požádání je zpřístupnit agentuře;

c)

plnit všechny ostatní povinnosti deklaranta prohlášení o souladu návrhu, které jsou stanoveny v hlavě A této přílohy.

21L.A.107   Prohlášení o souladu návrhu významné změny

a)

Před zástavbou nebo provedením nebo před dohodou s výrobní organizací o zástavbě nebo provedení významné změny návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, musí organizace, která tuto významnou změnu navrhla, prohlásit, že návrh této významné změny a oblasti, které jsou touto změnou ovlivněny, jsou v souladu s:

1.

buď podrobnými technickými specifikacemi, na které odkazuje prohlášení o souladu návrhu letadla, ledaže tyto podrobné technické specifikace nebo jejich části již nejsou použitelné v souladu s bodem 21L.B.61, protože agentura zjistila, že zkušenosti s jinými podobnými výrobky v provozu nebo výrobky s podobnými konstrukčními rysy ukázaly, že může dojít ke vzniku nebezpečného stavu a že podrobné technické specifikace, na které odkazuje prohlášení o souladu návrhu letadla, tento nebezpečný stav neřeší, anebo

2.

podrobnými technickými specifikacemi použitelnými ke dni vydání prohlášení v souladu s bodem 21L.B.61, pokud si tak deklarant prohlášení zvolí, a

3.

použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v bodě 21L.B.61, které jsou použitelné ke dni učinění prohlášení.

b)

Prohlášení o souladu návrhu musí být podáno formou a způsobem stanovenými agenturou.

c)

Prohlášení musí obsahovat nejméně toto:

1.

jméno osoby činící prohlášení a její adresu/místo obchodní činnosti;

2.

referenční číslo prohlášení pro letadlo, jehož se tato významná změna týká;

3.

jedinečný referenční údaj pro identifikaci významné změny;

4.

uvedení podrobných technických specifikací a použitelných požadavků na ochranu životního prostředí, s nimiž deklarant prohlášení prohlašuje soulad;

5.

podepsané vyjádření učiněné na výhradní odpovědnost osoby, která vydává prohlášení, že návrh významné změny je v souladu s podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v odstavci 4, a to podle plánu prokazování souladu uvedeného v písm. d) odst. 3;

6.

podepsané vyjádření učiněné na výhradní odpovědnost osoby, která vydává prohlášení, že nezjistila žádné rysy nebo vlastnosti, které by mohly učinit letadlo nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro zamýšlené použití;

7.

podepsaný závazek, že osoba činící prohlášení převezme povinnosti uvedené v bodě 21L.A.47 ve vztahu ke změněnému návrhu letadla;

8.

pokyny pro zachování letové způsobilosti;

9.

provozní omezení, pokud se změnila;

10.

přílohu týkající se letové způsobilosti a případně záznam o vyhovění emisním požadavkům;

11.

případně přílohu týkající se hluku;

12.

jakékoli jiné podmínky nebo omezení předepsané pro letadlo použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, s nimiž deklarant prohlašuje soulad.

d)

Deklarant, který navrhuje významnou změnu, je povinen předložit prohlášení uvedené v písmenu c) agentuře. Spolu s tímto prohlášením deklarant prohlášení agentuře předloží:

1.

popis významné změny;

2.

základní údaje o významné změně, včetně provozních charakteristik, konstrukčních rysů a případných omezení;

3.

plán prokazování souladu s podrobným popisem způsobů průkazů vyhovění, který byl dodržen během prokazování souladu;

4.

zaznamenaná odůvodnění souladu v rámci údajů o souladu získaných z činností souvisejících s ověřením souladu, které byly provedeny v souladu s plánem prokazování souladu;

5.

způsoby, kterými byl prokázán soulad s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v bodě 21L.B.61;

6.

je-li soulad prokázán prováděním zkoušek, zaznamenané odůvodnění shody zkoušených letadlových celků a zařízení, které prokazuje:

i)

u zkoušeného exempláře:

A)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi daného návrhu;

B)

zda se části tvořící výrobky dostatečně shodují s výkresy v rámci návrhu a

C)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich vymezením v návrhu;

ii)

zda zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám bylo pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované;

7.

hlášení, výsledky kontrol nebo zkoušek, které deklarant považoval za nezbytné ke stanovení, zda je letadlo v souladu s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

e)

Prohlášení o významné změně prohlášení o souladu návrhu je omezeno pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v prohlášení o souladu návrhu, s níž či nimiž změna souvisí.

21L.A.108   Činnosti související s ověřením souladu pro deklarování souladu významné změny

Před deklarováním souladu podle bodu 21L.A.107 je prohlášení povinen pro daný návrh:

a)

vypracovat plán prokazování souladu s podrobným popisem způsobu průkazu vyhovění, který je při prokazování souladu třeba dodržovat. Tento dokument se podle potřeby aktualizuje;

b)

zaznamenávat odůvodnění souladu v rámci dokumentů o souladu podle plánu prokazování souladu;

c)

v souladu s plánem prokazování souladu podle potřeby provádět zkoušky a kontroly;

d)

zajistit a zaznamenat shodu zkoušených letadlových celků a zařízení a zajistit, aby zkoušený exemplář odpovídal specifikacím, výkresům, výrobním postupům a stavebním a montážním prostředkům v návrhu;

e)

zajistit, aby bylo zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované;

f)

umožnit agentuře provádět nebo se účastnit jakýchkoli kontrol nebo zkoušek letadel v konečném nebo dostatečně pokročilém návrhu a výrobní konfiguraci, které jsou nezbytné ke stanovení, zda změněný výrobek nemá žádný rys nebo vlastnost činící letadlo nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro zamýšlené použití;

g)

provádět letové zkoušky v souladu s metodami pro takové letové zkoušky stanovenými agenturou, které jsou nezbytné k určení toho, zda je letadlo v souladu s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

HLAVA G –   DEKLAROVANÉ VÝROBNÍ ORGANIZACE

21L.A.121   Oblast působnosti

a)

Tato hlava stanoví:

1.

postupy pro vydávání prohlášení o výrobní způsobilosti fyzických a právnických osob prokazujících soulad výrobků a letadlových částí s použitelnými konstrukčními údaji;

2.

práva a povinnosti fyzických a právnických osob, které vydávají prohlášení o výrobní způsobilosti podle odstavce 1.

b)

Organizace, které učinily prohlášení o výrobní způsobilosti v souladu s touto hlavou, mohou vyrábět následující kategorie výrobků a letadlových částí:

1.

výrobky a letadlové části, jejichž návrh byl certifikován v souladu s touto přílohou;

2.

letadla, na jejichž návrh se vztahuje prohlášení vydané v souladu s touto přílohou, a jejich motory, vrtule a letadlové části.

21L.A.122   Způsobilost

Každá fyzická nebo právnická osoba („organizace“) může deklarovat svou výrobní způsobilost podle této hlavy, pokud tato osoba:

a)

požádala nebo má v úmyslu požádat o schválení návrhu výrobku nebo letadlové části v souladu s touto přílohou, nebo

b)

deklarovala nebo hodlá deklarovat soulad návrhu letadla v souladu s touto přílohou, nebo

c)

spolupracuje s žadatelem nebo držitelem schválení návrhu výrobku, které má být vydáno nebo bylo vydáno v souladu s touto přílohou, nebo s organizací, která deklarovala nebo hodlá deklarovat soulad tohoto návrhu letadla v souladu s touto přílohou, aby zajistila, že vyrobený výrobek nebo letadlová část je ve shodě s daným návrhem, a aby zajistila zachování letové způsobilosti výrobku nebo letadlové části.

21L.A.123   Prohlášení o výrobní způsobilosti

a)

Před zahájením výroby jakýchkoli výrobků nebo letadlových částí organizace, která hodlá prokázat soulad těchto výrobků nebo letadlových částí s použitelnými konstrukčními údaji, deklaruje svou výrobní způsobilost prohlášením.

b)

Prohlášení a veškeré jeho následné změny musí být podány formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem.

c)

Prohlášení musí obsahovat informace nezbytné k tomu, aby se příslušný úřad mohl seznámit s organizací a zamýšleným rozsahem práce, a to alespoň:

1.

zapsaný název organizace;

2.

kontaktní podrobnosti registrované adresy hlavního místa obchodní činnosti organizace a případně kontakt a provozní místa organizace;

3.

jména a kontaktní údaje odpovědného vedoucího organizace jmenovaného v souladu s bodem 21L.A.125 písm. c) odst. 1;

4.

zamýšlený rozsah práce;

5.

datum zamýšleného zahájení výroby;

6.

prohlášení potvrzující, že organizace:

i)

má systém řízení pro výrobu v souladu s bodem 21L.A.124 písm. a) a

ii)

bude systém řízení pro výrobu spravovat v souladu s touto hlavou;

7.

prohlášení potvrzující, že organizace bude dodržovat procesy a postupy stanovené v souladu s bodem 21L.A.124 písm. d);

8.

prohlášení, že organizace souhlasí s plněním povinností deklarované výrobní organizace v souladu s bodem 21L.A.127.

d)

Prohlášení o výrobní způsobilosti se předkládá příslušnému úřadu.

21L.A.124   Systém řízení pro výrobu

a)

Deklarovaná výrobní organizace je povinna zřídit, zavést a udržovat systém řízení pro výrobu s jasnou odpovědností a rozdělením odpovědnosti v rámci celé organizace, který:

1.

odpovídá povaze a složitosti činností a velikosti organizace a zohledňuje nebezpečí a související rizika spojená s těmito činnostmi;

2.

je zřízen na odpovědnost odpovědného vedoucího jmenovaného v souladu s bodem 21L.A.125 písm. c) odst. 1.

b)

Systém řízení pro výrobu musí zahrnovat prostředky pro řízení kvality prostřednictvím spravování systému kvality, který:

1.

zabezpečí, aby každý výrobek nebo letadlová část vyrobené deklarovanou výrobní organizací nebo jejími partnery nebo dodané externí stranou nebo v rámci subdodavatelských vztahů zadané externí straně odpovídaly příslušným konstrukčním údajům a byly ve stavu zajišťujícím bezpečný provoz;

2.

v rámci rozsahu činností organizace případně vytvoří, zavede a bude udržovat kontrolní postupy pro:

i)

vydávání, schvalování nebo změny dokladů;

ii)

posuzování, audity a dozorování dodavatelů a subdodavatelů;

iii)

vstupní kontroly, že výrobky, části, materiály a vybavení, včetně položek dodávaných kupujícími výrobků jako nové nebo použité, vyhovují vymezeným použitelným konstrukčním údajům;

iv)

identifikaci a vysledovatelnost;

v)

výrobní postupy;

vi)

kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek;

vii)

kalibraci nářadí, upínáků a zkušebních zařízení;

viii)

mechanismus řízení neshodných položek;

ix)

spolupráci s žadatelem o schválení návrhu nebo jeho držitelem nebo deklarantem prohlášení o souladu návrhu;

x)

vyplňování a uchovávání záznamů;

xi)

zajištění způsobilosti a kvalifikace personálu;

xii)

vydávání dokladů o uvolnění letové způsobilosti;

xiii)

manipulaci, skladování a balení;

xiv)

interní audity kvality a následná nápravná opatření;

xv)

práce prováděné na jakémkoli jiném místě, než jsou provozní místa uvedená v prohlášení;

xvi)

práce prováděné po dokončení výroby, ale před dodáním, pro udržování letadla ve stavu pro bezpečný provoz;

xvii)

žádost o vydání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek;

3.

v kontrolních postupech obsahuje zvláštní ustanovení pro všechny kritické části.

c)

Deklarovaná výrobní organizace zřídí v rámci svého systému řízení pro výrobu nezávislou funkci sledování souladu organizace s příslušnými požadavky, souladu se systémem řízení výroby a jeho přiměřenosti. Toto sledování musí zahrnovat systém pro poskytování zpětné vazby osobě nebo skupině osob uvedených v bodě 21L.A.125 písm. c) odst. 1 a 2 s cílem zajistit v případě potřeby nápravná opatření.

d)

Deklarovaná výrobní organizace v rámci svého systému řízení pro výrobu vytvoří, zavede a průběžně aktualizuje procesy a postupy, které zajišťují soulad vyráběných výrobků s použitelnými konstrukčními údaji. Deklarovaná výrobní organizace na požádání poskytne příslušnému úřadu listinné důkazy týkající se těchto procesů a postupů.

e)

Deklarovaná výrobní organizace musí mít zavedeny postupy, které zajistí, aby bylo nově vyrobené letadlo udržováno v souladu s použitelnými instrukcemi pro údržbu, aby bylo udržováno ve stavu letové způsobilosti a případně i to, aby bylo po jakékoli dokončené údržbě vydáno osvědčení o uvolnění do provozu.

f)

Pokud je deklarovaná výrobní organizace držitelem osvědčení jiné organizace vydaného (vydaných) na základě nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, může výrobní organizace propojit systém řízení výroby se systémem řízení, který je vyžadován pro vydání jiných osvědčení.

21L.A.125   Zdroje deklarované výrobní organizace

Deklarovaná výrobní organizace zajistí, aby:

a)

provozní prostory, pracovní podmínky, vybavení a nářadí, postupy a příslušné materiály, počty a kvalifikace pracovníků a celková organizace byly dostatečné k plnění povinností podle bodu 21L.A.127;

b)

vzhledem ke všem nezbytným údajům o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí:

1.

tyto údaje dostávala od agentury a od deklaranta souladu návrhu nebo od držitele typového osvědčení nebo schválení návrhu či žadatele o ně, a to za účelem určení souladu s použitelnými konstrukčními údaji;

2.

zavedla postup pro zajištění správného začlenění údajů o letové způsobilosti a slučitelnosti s životním prostředím do svých výrobních údajů;

3.

tyto údaje byly udržovány v aktuálním stavu a přístupné veškerému personálu, který přístup k nim potřebuje k plnění svých povinností;

c)

vzhledem k vedení a pracovníkům:

1.

deklarovaná výrobní organizace jmenovala odpovědného vedoucího, který je oprávněn zajistit, aby v rámci organizace veškerá výroba probíhala podle požadovaných standardů a aby deklarovaná výrobní organizace soustavně splňovala požadavky systému řízení pro výrobu uvedeného v bodě 21L.A.124 písm. a) a procesy a postupy uvedené v bodě 21L.A.124 písm. d);

2.

odpovědný vedoucí jmenoval osobu nebo skupinu osob k zabezpečení toho, aby organizace vyhovovala požadavkům této hlavy a aby tyto osoby bylo možné identifikovat spolu s rozsahem jejich pravomocí. Tato osoba nebo skupina osob se zodpovídá odpovědnému vedoucímu a má k němu bezprostřední přístup. Musí mít odpovídající znalosti, kvalifikace a zkušenosti k plnění svých povinností;

3.

pracovníkům na všech úrovních byly přiděleny odpovídající pravomoci, aby byli schopni plnit jim přidělené povinnosti a aby záležitosti letové způsobilosti a slučitelnosti s životním prostředím byly v rámci deklarované výrobní organizace plně a účinně koordinovány;

4.

byla zdokumentována a průběžně aktualizována organizační struktura organizace spolu s klíčovým personálem odpovědným za zajištění souladu organizace s touto hlavou;

d)

vzhledem k osvědčujícímu personálu oprávněnému deklarovanou výrobní organizací k podepisování dokumentů vydaných podle bodu 21L.A.126 v souladu s rozsahem deklarovaných výrobních činností:

1.

znalosti, kvalifikace (včetně ostatních funkcí v organizaci) a zkušenosti osvědčujícího personálu byly přiměřené pro plnění jim přidělených úkolů;

2.

osvědčujícímu personálu byl poskytnut doklad o rozsahu jeho oprávnění. Deklarovaná výrobní organizace je povinna vést seznam osvědčujícího personálu.

21L.A.126   Rozsah práce

a)

Deklarovaná výrobní organizace je oprávněna prokázat soulad výrobků a letadlových částí, které spadají do oblasti působnosti tohoto oddílu a které vyrobila v rámci deklarovaného rozsahu práce, s použitelnými konstrukčními údaji.

b)

Deklarovaná výrobní organizace je po předložení prohlášení o shodě letadla (formulář 52B EASA) oprávněna podat pro kompletní letadlo žádost o:

1.

u letadla, které je ve shodě s typovým návrhem schváleným v souladu s oddílem B hlavou B této přílohy, osvědčení letové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti;

2.

u letadla, které je ve shodě s návrhem, pro který byl deklarován soulad v souladu s hlavou C této přílohy, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely.

c)

Deklarovaná výrobní organizace je oprávněna vydávat osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) pro motory, vrtule a letadlové části, které odpovídají buď:

1.

schváleným konstrukčním údajům vydaným v souladu s oddílem B hlavami B, D, E nebo M této přílohy;

2.

deklarovaným konstrukčním údajům, u nichž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavami C, F nebo N této přílohy;

3.

výrobním údajům založeným na nezbytných schválených konstrukčních údajích poskytnutých držitelem schválení návrhu opravy.

d)

Deklarovaná výrobní organizace je oprávněna doporučit podmínky pro letadlo, které vyrobila a pro které potvrdila shodu s použitelnými konstrukčními údaji, za kterých může příslušný úřad vydat povolení k letu podle hlavy P přílohy I (část 21).

e)

Deklarovaná výrobní organizace je oprávněna udržovat nové letadlo, které vyrobila, pokud je to nezbytné k udržení jeho letové způsobilosti, ledaže nařízení (EU) č. 1321/2014 vyžaduje, aby byla údržba prováděna podle takových pravidel, a vydat osvědčení o uvolnění do provozu (formulář 53B EASA) s ohledem na tuto údržbu.

21L.A.127   Povinnosti deklarované výrobní organizace

a)

Deklarovaná výrobní organizace je povinna pracovat v souladu s jasně definovanými postupy, praktikami a procesy.

b)

Pokud má deklarovaná výrobní organizace v úmyslu provádět letové zkoušky, musí vypracovat, zavést a průběžně aktualizovat provozní příručku, která obsahuje popis politik a postupů organizace pro letové zkoušky. Deklarovaná výrobní organizace musí tuto příručku na požádání poskytnout příslušnému úřadu.

c)

U dokončených letadel je deklarovaná výrobní organizace před předložením prohlášení o shodě letadla (formulář 52B EASA) příslušnému úřadu povinna zajistit, aby letadlo bylo ve stavu pro bezpečný provoz a aby odpovídalo:

1.

schválenému typovému návrhu typově certifikovaného výrobku vydanému v souladu s oddílem B hlavou B této přílohy, nebo

2.

konstrukčním údajům letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C této přílohy.

d)

U výrobků (jiných než kompletních letadel) a letadlových částí je deklarovaná výrobní organizace před vydáním osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) povinna zajistit, aby výrobek nebo letadlová část byly ve stavu pro bezpečný provoz a aby odpovídaly schválenému typovému návrhu typově certifikovaného výrobku vydanému v souladu s oddílem B hlavou B, D, E nebo M této přílohy, nebo aby odpovídaly konstrukčním údajům letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C, F nebo M této přílohy.

e)

U motorů je deklarovaná výrobní organizace povinna zajistit, aby byl dokončený motor v souladu s použitelnými požadavky na výfukové emise motoru platnými ke dni výroby motoru.

f)

Deklarovaná výrobní organizace je povinna ve všech osvědčeních o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA), která vydává, uvést referenční číslo vydané příslušným úřadem v souladu s bodem 21L.B.142 pro tuto deklarovanou výrobní organizaci.

g)

Deklarovaná výrobní organizace je povinna zajistit, aby organizace zaznamenávala podrobnosti o veškeré dokončené práci.

h)

Deklarovaná výrobní organizace je povinna poskytnout držiteli návrhu nebo deklarantovi prohlášení o souladu návrhu podporu pro zachování letové způsobilosti všech výrobků nebo letadlových části, které vyrobila.

i)

Deklarovaná výrobní organizace je povinna mít systém archivování, který zaznamenává požadavky kladené na jiné organizace, jako jsou dodavatelé a subdodavatelé. Deklarovaná výrobní organizace je povinna archivované údaje poskytnout příslušnému úřadu pro účely zachování letové způsobilosti.

j)

V případě výroby nových letadel je deklarovaná výrobní organizace povinna před vydáním prohlášení o shodě letadla (formulář 52B EASA) zajistit, aby bylo letadlo udržováno ve stavu letové způsobilosti a aby byla prováděna údržba, včetně všech nezbytných oprav, v souladu s příslušnými konstrukčními údaji.

k)

Pokud deklarovaná výrobní organizace po takové údržbě vydává osvědčení o uvolnění do provozu, je povinna před vydáním tohoto osvědčení určit, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz.

l)

Deklarovaná výrobní organizace musí splňovat požadavky uvedené v hlavě A této přílohy, které se vztahují na deklarovanou výrobní organizaci.

21L.A.128   Oznamování změn a ukončení činnosti

Deklarovaná výrobní organizace oznámí příslušnému úřadu bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

a)

veškeré změny informací, které byly deklarovány v souladu s bodem 21L.A.123 písm. c);

b)

veškeré změny systému řízení pro výrobu, které jsou významné pro prokázání souladu nebo pro letovou způsobilost výrobku nebo letadlové části a pro jejich vlastnosti z hlediska slučitelnosti s životním prostředím;

c)

ukončení některých nebo všech činností, na něž se vztahuje prohlášení.

HLAVA H –   OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21L.A.141   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví postup pro podání žádosti o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely pro letadlo, jehož návrh byl certifikován osvědčením nebo deklarován prohlášením v souladu s touto přílohou, a stanoví práva a povinnosti žadatelů o tato osvědčení a jejich držitelů.

21L.A.142   Způsobilost

O osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely smí žádat každá fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem je nebo bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku členského státu („členský stát zápisu do rejstříku“), a to za podmínek stanovených v této hlavě.

21L.A.143   Žádost o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

a)

Fyzická nebo právnická osoba podává žádost o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b)

Fyzická nebo právnická osoba může požádat o:

1.

osvědčení letové způsobilosti pro letadlo, které je ve shodě s typovým osvědčením vydaným agenturou v souladu s oddílem B hlavou B této přílohy, nebo

2.

osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely pro letadlo, které je ve shodě s prohlášením o souladu návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, které je v době podání žádosti registrováno agenturou v souladu s bodem 21L.B.63.

c)

U nového letadla, které je ve shodě s typovým osvědčením vydaným agenturou, žadatel v žádosti uvede:

1.

prohlášení o shodě letadla (formulář 52 EASA nebo formulář 52B EASA), které buď vydala, nebo podepsala:

i)

výrobní organizace, která deklarovala svou výrobní způsobilost podle hlavy G této přílohy a byla registrována příslušným úřadem v souladu s bodem 21L.B.142, nebo

ii)

držitel oprávnění organizace k výrobě podle práv stanovených v bodě 21.A.163 písm. b) přílohy I (část 21);

2.

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání;

3.

letovou příručku, vyžaduje-li to použitelná certifikační předpisová základna.

d)

U nového letadla, které je ve shodě s prohlášením o souladu návrhu, které je registrováno agenturou, žadatel v žádosti uvede:

1.

prohlášení o shodě letadla (formulář 52B EASA), které buď vydala, nebo podepsala:

i)

fyzická nebo právnická osoba v souladu s hlavou R této přílohy;

ii)

výrobní organizace, která deklarovala svou výrobní způsobilost podle hlavy G této přílohy a byla registrována příslušným úřadem v souladu s bodem 21L.B.142, nebo

iii)

držitel oprávnění organizace k výrobě podle práv stanovených v bodě 21.A.163 písm. d) přílohy I (část 21);

2.

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání;

3.

letovou příručku, vyžadují-li to použitelné podrobné technické specifikace pro prohlášení o souladu návrhu.

e)

U použitého letadla původem z členského státu žadatel v žádosti uvede osvědčení kontroly letové způsobilosti vydané v souladu s přílohou I (část M) nebo přílohou Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014.

f)

U použitého letadla původem ze třetí země žadatel v žádosti uvede:

1.

prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, s uvedením stavu letové způsobilosti letadla v době převodu;

2.

záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla;

3.

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání;

4.

letovou příručku;

5.

doporučení pro vydání osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s kontrolou letové způsobilosti podle přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 nebo osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s přílohou Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014.

g)

Pokud není dohodnuto jinak, prohlášení uvedená v písm. c) odst. 1, písm. d) odst. 1 a písm. f) odst. 1 se vydávají ne více než 60 dnů před předložením letadla příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21L.A.144   Povinnosti žadatele o osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

Žadatel o osvědčení letové způsobilosti nebo o osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely je povinen:

a)

předložit příručky, štítky, seznamy a značení přístrojů a další nezbytné informace požadované použitelnou certifikační předpisovou základnou nebo použitelnými podrobnými technickými specifikacemi pro prohlášení o souladu návrhu, které musí být v jednom či více úředních jazycích Evropské unie přijatelných pro příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku;

b)

prokázat, že jeho letadlo je označeno v souladu s hlavou Q této přílohy;

c)

zajistit kontroly příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku, aby posoudil, zda letadlo nevykazuje nějaké neshody, které by mohly ovlivnit bezpečnost letadla.

21L.A.145   Přenositelnost a nové vydávání osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely v členských státech

V případě změny vlastníka letadla:

a)

jestliže letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, musí být osvědčení letové způsobilosti, případně osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely vydané v souladu s oddílem B hlavou H této přílohy přeneseno spolu s letadlem;

b)

jestliže má být letadlo zapsáno v jiném členském státě, fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, požádá příslušný úřad nového členského státu zápisu do rejstříku o nové osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a v této žádosti uvede předchozí osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely vydané v souladu s oddílem B hlavou H této přílohy a platné osvědčení kontroly letové způsobilosti vydané v souladu s přílohou I (část M) nebo přílohou Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014.

21L.A.146   Zachování platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

a)

Osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely zůstává platné, dokud:

1.

letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku;

2.

se držitel osvědčení nevzdal;

3.

letadlo zůstává v souladu s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě a s použitelným typovým návrhem nebo použitelnými konstrukčními údaji letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu, jakož i s požadavky na zachování letové způsobilosti, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se řešení nálezů, jak je uvedeno v bodě 21L.B.21;

4.

příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku podle bodu 21L.B.22 osvědčení nezruší.

b)

Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

HLAVA I –   OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21L.A.161   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví postup pro podání žádosti o osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely pro letadlo, jehož návrh byl certifikován osvědčením nebo deklarován prohlášením v souladu s touto přílohou, a stanoví práva a povinnosti žadatelů o tato osvědčení a jejich držitelů.

21L.A.162   Způsobilost

O osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem je nebo bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku členského státu, a to za podmínek stanovených v této hlavě.

21L.A.163   Žádost

a)

Fyzická nebo právnická osoba podává žádost o osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b)

Fyzická nebo právnická osoba může požádat o:

1.

osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo, které je ve shodě s typovým osvědčením vydaným agenturou v souladu s oddílem B hlavou B této přílohy, nebo

2.

osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely pro letadlo, které je ve shodě s prohlášením o souladu návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, které je v době podání žádosti registrováno agenturou v souladu s bodem 21L.B.63.

c)

Žadatel v žádosti uvede:

1.

pokud jde o nové letadlo:

i)

prohlášení o shodě letadla (formulář 52 EASA nebo formulář 52B EASA), které buď vydala, nebo podepsala:

A)

fyzická nebo právnická osoba v souladu s hlavou R této přílohy;

B)

výrobní organizace, která deklarovala svou výrobní způsobilost podle hlavy G této přílohy a byla registrována příslušným úřadem v souladu s bodem 21L.B.142, nebo

C)

držitel oprávnění organizace k výrobě podle práv stanovených v bodě 21.A.163 písm. b) přílohy I (část 21);

ii)

odkaz na hlukový záznam v databázi agentury o hladinách hluku s uvedením informací o hluku určených v souladu s použitelnými hlukovými požadavky;

2.

pokud jde o použité letadlo:

i)

odkaz na hlukový záznam v databázi agentury o hladinách hluku s uvedením informací o hluku určených v souladu s použitelnými hlukovými požadavky a

ii)

záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla.

d)

Pokud není dohodnuto jinak, prohlášení uvedená v písm. c) odst. 1 bodě i) se vydávají ne více než 60 dnů před předložením letadla příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

21L.A.164   Přenositelnost a nové vydávání osvědčení hlukové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely v členských státech

V případě změny ve vlastnictví letadla:

a)

jestliže letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku, převede se osvědčení hlukové způsobilosti, případně osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely vydané v souladu s oddílem B hlavou I této přílohy spolu s letadlem;

b)

jestliže má být letadlo zapsáno v jiném členském státě, fyzická nebo právnická osoba, pod jejímž jménem bude letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, požádá příslušný úřad nového členského státu zápisu do rejstříku o nové osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely a v této žádosti uvede předchozí osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely vydané v souladu s oddílem B hlavou I této přílohy.

21L.A.165   Zachování platnosti osvědčení hlukové způsobilosti a osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely

a)

Osvědčení hlukové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti pro zvláštní účely zůstává platné, dokud:

1.

letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku;

2.

se držitel osvědčení nevzdal;

3.

letadlo zůstává v souladu s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v nařízení (EU) 2018/1139 a aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých na jeho základě a s použitelným typovým návrhem nebo použitelnými konstrukčními údaji letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se řešení nálezů, jak je uvedeno v bodě 21L.B.21;

4.

příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku podle bodu 21L.B.22 osvědčení nezruší.

b)

Poté, co se držitel osvědčení vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být osvědčení vráceno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

HLAVA J –   DEKLAROVANÉ PROJEKČNÍ ORGANIZACE

21L.A.171   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví:

a)

postup pro deklarování projekční způsobilosti fyzickými a právnickými osobami, které projektují výrobky podle tohoto oddílu, a

b)

práva a povinnosti osob, které činí prohlášení o projekční způsobilosti uvedená v písmenu a).

21L.A.172   Způsobilost

Každá fyzická nebo právnická osoba (v této hlavě „organizace“), které body 21L.A.22, 21L.A.82 nebo 21L.A.204 ukládají povinnost prokázat svou projekční způsobilost, může tuto způsobilost deklarovat formou prohlášení za podmínek stanovených v této hlavě.

21L.A.173   Prohlášení o projekční způsobilosti

a)

Před podáním žádosti o schválení návrhu podle tohoto oddílu, nebo současně s ní, nebo před podáním žádosti o schválení letových podmínek v souladu s bodem 21.A.710 přílohy I (část 21) pro výrobek navržený organizací, nehledě na to, co nastane dříve, je organizace povinna předložit agentuře prohlášení o projekční způsobilosti.

b)

Prohlášení a veškeré jeho následné změny musí být podány formou a způsobem stanovenými agenturou.

c)

Prohlášení musí obsahovat informace nezbytné k tomu, aby se příslušný úřad mohl seznámit s organizací a zamýšleným rozsahem práce, a to alespoň:

1.

zapsaný název organizace;

2.

kontaktní podrobnosti registrované adresy hlavního místa obchodní činnosti organizace a případně kontakt a provozní místa organizace;

3.

jména a kontaktní údaje vedoucího projekční organizace;

4.

zamýšlený rozsah práce;

5.

prohlášení potvrzující, že organizace:

i)

má systém řízení pro projektování v souladu s bodem 21L.A.174 písm. a) a

ii)

bude udržovat systém řízení pro projektování v souladu s touto hlavou;

6.

prohlášení potvrzující, že organizace bude dodržovat procesy a postupy stanovené v souladu s bodem 21L.A.174 písm. d);

7.

prohlášení, že organizace souhlasí s plněním povinností deklarované projekční organizace v souladu s bodem 21L.A.177.

d)

Prohlášení o projekční způsobilosti se předkládá agentuře.

21L.A.174   Systém řízení pro projektování

a)

Deklarovaná projekční organizace je povinna zřídit, zavést a udržovat systém řízení pro projektování s jasnou odpovědností a rozdělením odpovědnosti v rámci celé organizace, který:

1.

odpovídá povaze a složitosti činností a velikosti organizace a zohledňuje nebezpečí a související rizika spojená s těmito činnostmi;

2.

je zřízen na odpovědnost jediného vedoucího pracovníka jmenovaného vedoucím projekční organizace podle bodu 21L.A.175 písm. a).

b)

Deklarovaná projekční organizace musí mít v rámci svého systému řízení pro projektování prostředky k zajištění zabezpečení projekce, a to prostřednictvím vytvoření, zavedení a udržování systému pro řízení a dozorování projekce a konstrukčních změn a oprav výrobků. Tento systém musí:

1.

zahrnovat funkci letové způsobilosti odpovědnou za zajištění toho, že projektování výrobků a projektování jejich změn a oprav je v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí;

2.

zřídit, zavést a udržovat nezávislou funkci pro ověřování prokázání souladu, na jejímž základě organizace prohlašuje soulad s použitelnou certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí;

3.

vymezit způsob, kterým se v systému zabezpečení projekce zodpovídá za přijatelnost letadlových částí projektovaných partnery a subdodavateli nebo jimi prováděných úkolů v souladu s metodami, které jsou předmětem písemně stanovených postupů.

c)

Deklarovaná projekční organizace zřídí v rámci svého systému řízení pro projektování nezávislou funkci sledování souladu organizace s příslušnými požadavky, souladu se systémem řízení pro projektování a jeho přiměřenosti. Toto sledování musí zahrnovat systém pro poskytování zpětné vazby osobě nebo skupině osob uvedených v bodě 21L.A.175 písm. b) a odpovědnému vedoucímu uvedenému v bodě 21L.A.175 písm. a) s cílem zajistit v případě potřeby nápravná opatření.

d)

Deklarovaná projekční organizace je povinna vytvořit, zavést a průběžně aktualizovat procesy a postupy, které zajišťují soulad návrhu výrobků s použitelnou certifikační předpisovou základnou, použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí. Deklarovaná projekční organizace na požádání poskytne agentuře listinné důkazy týkající se těchto procesů a postupů.

e)

Jsou-li jakékoli letadlové části nebo jakékoli změny výrobků projektovány partnerskými organizacemi nebo subdodavateli, musí procesy a postupy uvedené v písmenu d) obsahovat popis toho, jak bude projekční organizace schopna poskytnout u všech letadlových částí záruku souladu s požadavky písm. b) odst. 2, a dále, přímo nebo formou odkazu, popisy a informace o projekčních činnostech a organizaci uvedených partnerů a subdodavatelů.

f)

Pokud je deklarovaná projekční organizace držitelem osvědčení jiné organizace vydaného (vydaných) na základě nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, může projekční organizace propojit systém řízení výroby se systémem řízení, který je vyžadován pro vydání těchto jiných osvědčení.

21L.A.175   Zdroje deklarované projekční organizace

a)

Deklarovaná projekční organizace je povinna jmenovat vedoucího projekční organizace, který je oprávněn zajistit, aby v rámci organizace probíhaly veškeré činnosti projektování podle požadovaných standardů a aby deklarovaná projekční organizace soustavně splňovala požadavky na systém řízení pro projektování uvedené v bodě 21L.A.174 písm. a) až c) a procesy a postupy uvedené v bodě 21L.A.174 písm. d).

b)

Vedoucí projekční organizace jmenuje a určí klíčové pracovníky organizace, kteří jsou odpovědní za:

1.

zajištění toho, že projektování výrobků a projektování jejich změn a oprav je v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí;

2.

nezávislou funkci sledování souladu a přiměřenosti a

3.

v závislosti na velikosti organizace jakoukoli jinou osobu nebo skupinu osob, které jsou potřebné k zabezpečení toho, aby organizace vyhovovala požadavkům tohoto oddílu.

c)

Osoba nebo skupina osob určené v písmenu b):

1.

odpovídají vedoucímu projekční organizace a mají k němu bezprostřední přístup;

2.

musí mít odpovídající znalosti, kvalifikace a zkušenosti k plnění jim přidělených povinností.

d)

Deklarovaná projekční organizace zajistí, aby:

1.

počty a zkušenosti pracovníků ve všech technických odděleních byly dostatečné, aby byly pracovníkům uděleny náležité pravomoci k plnění jim přidělených povinností a aby tyto povinnosti spolu s pracovními prostory, zařízením a vybavením byly pro pracovníky adekvátní k tomu, aby mohli zaručit letovou způsobilost projektovaných výrobků a jejich slučitelnost s životním prostředím;

2.

v rámci deklarované projekční organizace byla zajištěna plná a účinná koordinace ve věcech týkajících se letové způsobilosti a slučitelnosti s životním prostředím.

e)

Deklarovaná projekční organizace je povinna zdokumentovat organizační strukturu své organizace spolu s klíčovými pracovníky, kteří jsou odpovědní za zajištění souladu organizace s touto hlavou, aktualizovat tyto informace a na požádání je zpřístupnit agentuře.

21L.A.176   Rozsah práce

Deklarovaná projekční organizace identifikuje druhy projekčních prací, kategorie výrobků, u nichž se provádí projekční činnosti, a funkce a povinnosti vykonávané organizací, které týkají se letové způsobilosti a slučitelnosti výrobků s životním prostředím.

21L.A.177   Povinnosti deklarované projekční organizace

Deklarovaná projekční organizace je povinna:

a)

pracovat v souladu s jasně definovanými postupy, praxí a procesy;

b)

pokud má deklarovaná výrobní organizace v úmyslu provádět letové zkoušky, zavést a průběžně aktualizovat provozní příručku, která obsahuje popis politik a postupů organizace pro letové zkoušky, a na požádání ji poskytnout agentuře;

c)

určit, zda návrhy výrobků, včetně změn a oprav, nemají nebezpečné rysy a zda vyhovují použitelné certifikační předpisové základně a použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí, a poskytnout agentuře prohlášení/dokumentaci, které to potvrzují;

d)

poskytnout agentuře informace nebo instrukce týkající se opatření pro zachování letové způsobilosti;

e)

splňovat požadavky uvedené v hlavě A této přílohy, které se vztahují na deklarované projekční organizace.

21L.A.178   Oznamování změn a ukončení činnosti

Deklarovaná projekční organizace oznámí agentuře bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

a)

veškeré změny informací, které byly deklarovány v souladu s bodem 21L.A.173 písm. c);

b)

změny systému řízení pro projektování, které jsou významné pro prokázání souladu jimi projektovaného výrobku;

c)

ukončení některých nebo všech činností, na něž se vztahuje prohlášení.

HLAVA K –   LETADLOVÉ ČÁSTI

21L.A.191   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví, jak se prokazuje vyhovění letadlových částí požadavkům na letovou způsobilost.

21L.A.192   Průkaz vyhovění

a)

Průkaz vyhovění požadavkům na letovou způsobilost letadlových částí, které mají být zastavěny do typově certifikovaného výrobku nebo letadla, u něhož bylo učiněno prohlášení o souladu návrhu, musí být proveden:

1.

ve spojení s postupy typové certifikace podle hlavy B, D nebo E této přílohy pro výrobek, do kterého mají být zastavěny, nebo

2.

ve spojení s postupy pro prohlášení o souladu návrhu podle hlavy C nebo F této přílohy pro výrobek, do kterého mají být zastavěny, nebo

3.

podle postupu oprávnění ETSO podle oddílu A hlavy O přílohy I (část 21) nebo

4.

v případě standardních částí v souladu s úředně uznanými standardy.

b)

Ve všech případech, kdy je schválení letadlové části výslovně požadováno právem Unie nebo opatřeními agentury, musí letadlová část vyhovět použitelným specifikacím ETSO nebo specifikacím, které agentura přijala v konkrétním případě jako rovnocenné.

21L.A.193   Uvolňování letadlových částí k zástavbě

a)

Letadlová část nebo výrobek smí být do výrobku zastavěn pouze tehdy, pokud je držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, konstrukční změny či schválení návrhu opravy nebo prohlášením o souladu návrhu označen jako vhodný k zástavbě a pokud:

1.

je ve stavu pro bezpečný provoz;

2.

je označen v souladu s hlavou Q této přílohy a

3.

má osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) osvědčující, že položka byla vyrobena v souladu s použitelnými konstrukčními údaji.

b)

Odchylně od písm. a) odst. 3 a za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v písmenu c), není osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) vyžadováno u následujících letadlových částí při zástavbě do typově certifikovaného výrobku nebo do letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu:

1.

standardní letadlová část;

2.

letadlová část, která:

i)

nemá omezenou životnost, není částí primární konstrukce ani součástí letových ovládacích prvků;

ii)

je držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení konstrukční či změny či návrhu opravy nebo v rámci prohlášení o souladu návrhu označena jako vhodná k zástavbě do konkrétního letadla;

iii)

má být zastavěna do letadla, jehož vlastník ověřil soulad s platnými podmínkami uvedenými v bodech i) a ii) a přijal za tento soulad odpovědnost;

3.

letadlová část, u níž má nesoulad s jejími schválenými konstrukčními údaji nebo deklarovanými konstrukčními údaji zanedbatelný vliv na bezpečnost výrobku a kterou jako takovou označí držitel schválení návrhu deklarant souladu návrhu v instrukcích pro zachování letové způsobilosti. Aby bylo možné určit důsledky neshodné letadlové části pro bezpečnost, může držitel schválení návrhu nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu stanovit v instrukcích pro zachování letové způsobilosti, jaké specifické ověřovací činnosti má provést osoba provádějící zástavbu letadlové části do výrobku;

4.

v případě provedení standardní změny podle bodu 21L.A.102 nebo standardní opravy podle bodu 21L.A.202 letadlová část, u níž má neshoda s konstrukčními údaji zanedbatelný vliv na bezpečnost výrobku a která je jako taková označena v certifikačních specifikacích pro standardní změny a standardní opravy vydaných v souladu s bodem 21.B.70 přílohy I (část 21). Aby bylo možné určit důsledky neshodné letadlové části pro bezpečnost, mohou být v těchto certifikačních specifikacích stanoveny zvláštní ověřovací činnosti, které má provést osoba, která část do výrobku zastavuje;

5.

letadlová část, která je vyňata z povinnosti získat schválení letové způsobilosti v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (2), a

6.

letadlová část, která je položkou vyšší montážní sestavy uvedené v písm. b) odst. 1 až 5.

c)

Letadlové části uvedené v písmenu b) jsou způsobilé k zástavbě do typově certifikovaného výrobku nebo do letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu, bez formuláře 1 EASA, pokud je osoba provádějící zástavbu držitelem dokumentu vydaného osobou nebo organizací, která letadlovou část vyrobila, ve kterém je uveden název letadlové části a kusovníkové číslo, prohlášení o shodě této letadlové části s jejími konstrukčními údaji a datum vydání.

HLAVA M –   NÁVRH OPRAV TYPOVĚ CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKŮ

21L.A.201   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví:

a)

postup pro podávání žádostí o schválení návrhů oprav typově certifikovaných výrobků;

b)

práva a povinnosti žadatelů o schválení uvedených v písmenu a) a jejich držitelů;

c)

ustanovení o standardních opravách, které nevyžadují schválení.

21L.A.202   Standardní opravy

a)

Standardní opravy jsou návrhy opravy typově certifikovaného výrobku schválené v souladu s oddílem B hlavou B této přílohy, které:

1.

se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou a obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních oprav, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti, a

2.

nejsou v rozporu s údaji držitele typového osvědčení.

b)

Body 21L.A.203 až 21L.A.211 se na standardní opravy nevztahují.

21L.A.203   Klasifikace návrhů oprav typově certifikovaných výrobků

a)

Návrhy oprav typově certifikovaného výrobku se klasifikují jako nevýznamné nebo významné.

b)

„Nevýznamná změna“ je změna, která nemá podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, certifikované úrovně hluku nebo emisí, provozní vlastnosti ani jiné vlastnosti ovlivňující letovou způsobilost výrobku nebo jeho slučitelnost s životním prostředím.

c)

Všechny ostatní návrhy oprav jsou „významné opravy“.

d)

Požadavky na schválení návrhů nevýznamných oprav jsou stanoveny v bodě 21L.A.207.

e)

Požadavky na schválení návrhů významných oprav jsou stanoveny v bodě 21L.A.208.

21L.A.204   Způsobilost

a)

Žádost o schválení návrhu významné opravy typově certifikovaného výrobku může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou projekční způsobilost podle bodu 21L.A.23 nebo je v procesu jejího prokazování, za podmínek stanovených v této hlavě.

b)

Žádost o schválení návrhu nevýznamné opravy typově certifikovaného výrobku může podat každá fyzická nebo právnická osoba za podmínek stanovených v této hlavě.

21L.A.205   Žádost o schválení návrhu opravy typově certifikovaného výrobku

a)

Žádost o schválení návrhu opravy typově certifikovaného výrobku musí být podána formou a způsobem stanovenými agenturou.

b)

Pro schválení návrhu významné opravy musí žadatel do žádosti zahrnout nebo po první žádosti předložit plán prokazování souladu:

1.

obsahující popis poškození a návrh opravy, v němž je uvedena konfigurace typového návrhu, u něhož má být návrh opravy proveden;

2.

uvádějící všechny oblasti typového návrhu a schválených příruček, které návrh opravy změní či ovlivní;

3.

uvádějící všechna opětovná šetření nezbytná k prokázání souladu návrhu opravy a oblastí návrhem opravy ovlivněných s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, na které odkazuje typové osvědčení nebo doplňkové typovém osvědčení;

4.

uvádějící všechny navrhované změny certifikační předpisové základny, na kterou odkazuje typové osvědčení nebo v doplňkové typové osvědčení;

5.

uvádějící, zda certifikační údaje připravil nebo připraví žadatel celé sám, nebo v dohodě základě dohody s vlastníkem certifikačních předpisových údajů.

21L.A.206   Prokazování souladu

a)

Žadatel o schválení návrhu významné opravy musí prokázat soulad s použitelnou certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.201, a agentuře poskytne způsoby, kterými byl tento soulad prokázán.

b)

Žadatel o schválení návrhu významné opravy poskytne agentuře zaznamenané odůvodnění způsobů průkazu, a to v rámci dokladů o vyhovění požadavkům v souladu s plánem prokazování souladu.

c)

Při provádění zkoušek a prohlídek za účelem prokazování souladu podle písmene a) musí žadatel před provedením jakékoli zkoušky toto ověření ověřit a zdokumentovat:

1.

u zkoušeného exempláře:

i)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi navrhovaného typového návrhu;

ii)

zda se části tvořící výrobky dostatečně shodují s výkresy v navrhovaném typovém návrhu;

iii)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich přesným vymezením v navrhovaném typovém návrhu a

2.

zda zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám bylo pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované.

d)

Letové zkoušky pro účely získání schválení návrhu významné opravy musí být provedeny v souladu s metodami pro takové letové zkoušky stanovenými agenturou. Žadatel je povinen provést všechny letové zkoušky nezbytné ke stanovení, zda bylo vyhověno použitelné certifikační předpisové základně a použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí.

e)

Žadatel o schválení návrhu významné opravy musí agentuře umožnit:

1.

přezkoumání veškerých údajů a informací souvisejících s prokázáním souladu;

2.

pozorování nebo provedení jakékoli zkoušky nebo kontroly za účelem prokázání souladu; a

3.

je-li to považováno za nezbytné, fyzickou kontrolu opraveného výrobku za účelem ověření, zda je návrh v souladu s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

f)

Po dokončení prokázání souladu žadatel agentuře oznámí, že:

1.

prokázal soulad s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.201, a to podle plánu prokazování souladu, a

2.

nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by mohl výrobek s návrhem opravy učinit nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro něž je certifikace požadována.

21L.A.207   Požadavky na schválení návrhu nevýznamné opravy

Aby mohlo být žadateli vydáno schválení návrhu nevýznamné opravy typově certifikovaného výrobku, je žadatel povinen:

a)

prokázat, že návrh opravy a oblasti, kterých se návrh opravy týká, jsou v souladu:

1.

s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, na které odkazuje typové osvědčení, nebo

2.

pokud se žadatel rozhodne, s certifikačními specifikacemi, které se na výrobek vztahují ke dni podání žádosti o schválení návrhu opravy;

b)

deklarovat soulad s certifikační předpisovou základnou a s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, které se uplatňují v souladu s písm. a) odst. 1, nebo s certifikačními specifikacemi zvolenými v souladu s písm. a) odst. 2, zaznamenat odůvodnění souladu v dokumentech o souladu a zaznamenat, že nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost, které by mohly učinit změněný výrobek nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro které je certifikace požadována;

c)

předložit agentuře zdůvodnění souladu opravy a prohlášení o souladu.

21L.A.208   Požadavky na schválení návrhu významné opravy

Aby mohlo být žadateli vydáno schválení návrhu významné opravy typově certifikovaného výrobku, je žadatel povinen:

a)

prokázat, že návrh opravy a oblasti ovlivněné návrhem opravy jsou v souladu s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila a oznámila žadateli v souladu s bodem 21L.B.201;

b)

prokázat soulad podle bodu 21L.A.206;

c)

pokud žadatel uvedl, že poskytl certifikační údaje na základě dohody s vlastníkem certifikačních údajů v souladu s bodem 21L.A.205 písm. b) odst. 5, prokázat, že držitel typového osvědčení:

1.

nemá technické námitky k informacím předloženým podle bodu 21L.A.205 a

2.

souhlasil spolupracovat s žadatelem na plnění všech povinností v souvislosti se zachováním letové způsobilosti opraveného výrobku souladem s body 21L.A.28 a 21L.A.88;

d)

prokázat, že neexistují žádné nevyřešené problémy vyplývající z fyzické kontroly prvního letadlového celku tohoto výrobku s návrhem opravy v konečné změněné konfiguraci provedené agenturou v souladu s bodem 21L.A.206 písm. e) odst. 3.

21L.A.209   Schválení návrhu opravy na základě práva

a)

Schválení návrhu opravy, který navrhla oprávněná projekční organizace, může místo agentury vydat sama oprávněná projekční organizace bez žádosti podle bodu 21L.A.205 v souladu s rozsahem svých práv stanovených v bodě 21.A.263 písm. c) odst. 2 a 5 přílohy I (část 21), jak je uvedeno v podmínkách oprávnění.

b)

Při vydávání schválení opravy podle písmene a) je projekční organizace povinna:

1.

zajistit, aby byly k dispozici všechny dokladující údaje a odůvodnění;

2.

zajistit, aby byl soulad změny s certifikační předpisovou základnou a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí podle bodu 21L.A.207 písm. a) nebo bodu 21L.A.208 písm. a) prokázán a deklarován v souladu s bodem 21L.A.206;

3.

potvrdit, že nezjistila:

i)

žádný nesoulad s certifikační předpisovou základnou nebo případně s použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, nebo se zvolenými certifikačními specifikacemi;

ii)

žádný rys nebo vlastnost opravy, které by mohly učinit změněný výrobek nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro použití, pro která je certifikace požadována;

4.

omezit schválení opravy typového osvědčení na konkrétní konfiguraci či konfigurace v typovém osvědčení, s níž či nimž oprava souvisí.

21L.A.210   Povinnosti držitele schválení návrhu opravy

Držitel schválení návrhu opravy je povinen:

a)

pokud není držitelem typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení a certifikační údaje byly poskytnuty v souladu s bodem 21L.A.205 písm. b) odst. 5), sjednat ujednání s příslušným držitelem;

b)

poskytnout organizaci provádějící opravu všechny nezbytné instrukce pro zástavbu nebo provedení návrhu opravy;

c)

podporovat všechny výrobní organizace, které vyrábějí letadlové části pro návrh opravy, a zajistit, aby byly tyto letadlové části vyráběny s použitím výrobních údajů, které jsou založeny na konstrukčních údajích poskytnutých držitelem schválení návrhu opravy;

d)

zajistit, aby návrh opravy zahrnoval všechny nezbytné instrukce a omezení, je-li návrh opravy schválen s podmínkami danými omezeními. Držitel schválení návrhu opravy tyto instrukce a omezení předá provozovateli v souladu s postupem dohodnutým s agenturou;

e)

plnit povinnosti držitele schválení návrhu opravy podle hlavy A této přílohy.

21L.A.211   Neopravené poškození

Poškození výrobku, jehož návrh byl schválen v souladu s oddílem B, nemusí vyžadovat návrh opravy, pokud to odůvodňuje vyhodnocení následků pro letovou způsobilost. Toto vyhodnocení provádí buď agentura, nebo projekční organizace, která je náležitě oprávněna v souladu s hlavou J oddílu A přílohy I (část 21), v souladu s postupem uznaným agenturou. Pokud vyhodnocení dojde k závěru, že neopravené poškození vyžaduje omezení, zpracují se tato omezení v souladu s bodem 21L.A.210 písm. d).

HLAVA N –   NÁVRH OPRAV LETADLA, U NĚJŽ BYL DEKLAROVÁN SOULAD NÁVRHU

21L.A.221   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví:

a)

postup pro deklarování souladu návrhu opravy letadla, které bylo předmětem prohlášení podaného v souladu s hlavou C této přílohy;

b)

práva a povinnosti deklaranta prohlášení o souladu změny uvedené v písmenu a);

c)

ustanovení týkající se standardních oprav, které nevyžadují prohlášení o souladu návrhu.

21L.A.222   Standardní opravy

a)

Standardní opravy jsou návrhy opravy letadla, které bylo předmětem prohlášení podle hlavy C této přílohy, jež:

1.

se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou a obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních oprav, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti, a

2.

nejsou v rozporu s konstrukčními údaji, na něž se vztahuje prohlášení o souladu návrhu letadla učiněné v souladu s hlavou C této přílohy.

b)

Body 21L.A.223 až 21L.A.229 se na standardní opravy nevztahují.

21L.A.223   Klasifikace návrhů oprav letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu

a)

Návrhy oprav letadel, které byly předmětem prohlášení podle hlavy C této přílohy, se klasifikují jako významné nebo nevýznamné podle kritérií stanovených v bodě 21L.A.203 písm. b) a c).

b)

Soulad návrhu nevýznamné opravy se prohlašuje v souladu s bodem 21L.A.225.

c)

Soulad návrhu významné opravy se prohlašuje v souladu s bodem 21L.A.226.

21L.A.224   Způsobilost

a)

Deklarant prohlášení o souladu návrhu letadla v souladu s hlavou C této přílohy může deklarovat soulad návrhu nevýznamné opravy tohoto letadla formou prohlášení za podmínek stanovených v této hlavě. Toto prohlášení o souladu může za podmínek stanovených v této hlavě vydat také projekční organizace oprávněná v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 3 přílohy I (část 21).

b)

Deklarovat soulad významné změny návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, může pouze deklarant prohlášení o souladu návrhu letadla v souladu s hlavou C této přílohy, a to za podmínek stanovených v této hlavě.

c)

Odchylně od písmene b), pokud deklarant prohlášení o souladu návrhu letadla podle hlavy C této přílohy již není aktivní nebo nereaguje na žádosti o návrhy oprav, může soulad změněného návrhu letadla podle hlavy C této přílohy deklarovat také projekční organizace oprávněná podle bodu 21.A.263 písm. c) odst. 2 přílohy I (část 21), a to v rámci jejích podmínek oprávnění, nebo jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba, která je schopna plnit povinnosti stanovené v bodě 21L.A.47 s ohledem na toto změněné letadlo.

21L.A.225   Prohlášení o souladu návrhu pro návrhy nevýznamné opravy

a)

Před zabudováním nebo provedením návrhu nevýznamné opravy nebo před dohodou s výrobní organizací o zabudování nebo provedení návrhu nevýznamné opravy letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, musí deklarant nebo organizace, která navrhla nevýznamnou opravu, deklarovat, že návrh nevýznamné opravy je v souladu s podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, s nimiž byl deklarován soulad podle bodu 21L.A.43.

b)

Prohlášení o souladu návrhu musí být podáno formou a způsobem stanovenými agenturou.

c)

Deklarant prohlášení nebo organizace, která navrhla nevýznamnou změnu, vede rejstřík nevýznamných změn návrhu letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu, a na požádání zpřístupní agentuře všechna prohlášení učiněná v souladu s písmenem a).

21L.A.226   Prohlášení o souladu návrhu pro návrhy významné opravy

a)

Před zabudováním nebo provedením návrhu významné opravy nebo před dohodou s výrobní organizací o zabudování nebo provedení návrhu významné opravy letadla, u nějž byl deklarován soulad návrhu v souladu s hlavou C této přílohy, musí deklarant deklarovat, že návrh významné opravy je v souladu s podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, s nimiž byl deklarován soulad podle bodu 21L.A.43.

b)

Prohlášení o souladu návrhu musí být podáno formou a způsobem stanovenými agenturou.

c)

Prohlášení musí obsahovat nejméně toto:

1.

jméno osoby podávající prohlášení a její adresu/místo obchodní činnosti;

2.

referenční číslo prohlášení pro letadla, jichž se tento návrh významné opravy týká;

3.

jedinečný referenční údaj pro identifikaci návrhu významné opravy;

4.

uvedení podrobných technických specifikací a použitelných požadavků na ochranu životního prostředí, s nimiž deklarant deklaroval soulad podle bodu 21L.A.43;

5.

podepsané vyjádření učiněné na výhradní odpovědnost osoby, která vydává prohlášení, že návrh významné opravy je v souladu s podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí uvedenými v odstavci 4, a to podle plánu prokazování souladu uvedeného v písm. d) odst. 3;

6.

podepsané vyjádření učiněné na výhradní odpovědnost osoby, která vydává prohlášení, že nezjistila žádné rysy nebo vlastnosti, které by mohly učinit letadlo nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro zamýšlené použití;

7.

popis poškození a návrh opravy s uvedením konfigurace typového návrhu, u něhož má dojít k opravě;

8.

uvedení všech oblastí typového návrhu a schválených příruček, které návrh oprav změní či ovlivní.

d)

Deklarant, který navrhuje významnou opravu, předloží agentuře prohlášení uvedené v písmenu c). Spolu s tímto prohlášením deklarant agentuře předloží:

1.

popis významné opravy;

2.

základní údaje o významné opravě, včetně provozních vlastností, konstrukčních rysů a případných omezení;

3.

plán prokazování souladu s podrobným popisem způsobů průkazů vyhovění, který byl dodržen během prokazování souladu;

4.

zaznamenaná odůvodnění souladu v rámci údajů o souladu získaných z činností souvisejících s ověřením souladu, které byly provedeny v souladu s plánem prokazování souladu;

5.

způsoby, jimiž byl prokázán soulad s podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí, s nimiž deklarant prohlásil soulad letadla podle bodu 21L.A.43;

6.

je-li soulad prokázán prováděním zkoušek, zaznamenané odůvodnění shody zkoušených letadlových celků a zařízení, které prokazuje:

i)

u zkoušeného exempláře:

A)

zda se materiály a postupy dostatečně shodují se specifikacemi daného návrhu;

B)

zda se části tvořící výrobky dostatečně shodují s výkresy v rámci návrhu a

C)

zda se výrobní postupy, stavba a montáž dostatečně shodují s jejich vymezením v návrhu;

ii)

zda zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám bylo pro dané zkoušky dostatečné a náležitě kalibrované;

7.

hlášení, výsledky kontrol nebo zkoušek, které deklarant považoval za nezbytné ke stanovení, zda je letadlo v souladu s podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

e)

Prohlášení o významné změně prohlášení o souladu návrhu je omezeno pouze na konkrétní konfiguraci či konfigurace v prohlášení o souladu návrhu, s níž či nimiž změna souvisí.

21L.A.227   Činnosti související s ověřením souladu pro deklarování souladu návrhu významné opravy

Před deklarováním souladu podle bodu 21L.A.226 je deklarant povinen pro daný návrh:

a)

vypracovat plán prokazování souladu s podrobným popisem způsobu průkazu vyhovění, který je při prokazování souladu třeba dodržovat. Tento dokument se podle potřeby aktualizuje;

b)

zaznamenávat odůvodnění souladu v rámci dokumentů o souladu podle plánu prokazování souladu;

c)

v souladu s plánem prokazování souladu podle potřeby provádět zkoušky a kontroly;

d)

zajistit a zaznamenat shodu zkoušených letadlových celků a zařízení a zajistit, aby zkoušený exemplář odpovídal specifikacím, výkresům, výrobním postupům a stavebním a montážním prostředkům v návrhu;

e)

zajistit, aby bylo zkušební a měřicí vybavení používané ke zkouškám pro danou zkoušku dostatečné a náležitě kalibrované;

f)

umožnit agentuře provádět nebo se účastnit jakýchkoli kontrol nebo zkoušek letadla v konečném nebo dostatečně pokročilém návrhu a výrobní konfiguraci, které jsou nezbytné ke stanovení, zda výrobek, jehož se návrh opravy týká, nemá žádný rys nebo vlastnost činící letadlo nebezpečným nebo neslučitelným s životním prostředím pro zamýšlené použití;

g)

provádět letové zkoušky v souladu s letovými podmínkami pro takové letové zkoušky stanovenými agenturou, jak je nezbytné k určení toho, zda je letadlo v souladu s použitelnými podrobnými technickými specifikacemi a použitelnými požadavky na ochranu životního prostředí.

21L.A.228   Povinnosti deklaranta prohlášení o souladu návrhu k návrhu opravy

Deklarant prohlášení o souladu návrhu je povinen:

a)

pro návrhy nevýznamných oprav vést rejstřík těchto prohlášení a na požádání je zpřístupnit agentuře;

b)

poskytnout organizaci provádějící opravu všechny nezbytné instrukce pro zástavbu nebo provedení návrhu opravy;

c)

podporovat všechny výrobní organizace, které vyrábějí letadlové části pro návrh opravy, a zajistit, aby byly tyto letadlové části vyráběny s použitím výrobních údajů, které jsou založeny na konstrukčních údajích poskytnutých deklarantem;

d)

pokud je návrh opravy deklarován jako podléhající omezením, předat tato omezení provozovateli pomocí zdokumentovaného postupu, který je agentuře na požádání k dispozici;

e)

plnit povinnosti deklaranta prohlášení o souladu návrhu k návrhu opravy podle hlavy A této přílohy.

21L.A.229   Neopravené poškození

Deklarant prohlášení o souladu návrhu letadla v souladu s hlavou C této přílohy nebo oprávněná projekční organizace s právy stanovenými v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 3 přílohy I (část 21) a s příslušným rozsahem oprávnění provede vyhodnocení následků jakéhokoli poškození tohoto letadla, které zůstává neopraveno a na které se nevztahují dříve deklarované údaje, na letovou způsobilost a slučitelnost s životním prostředím. Všechna nezbytná omezení musí být zpracována v souladu s bodem 21.A.228 písm. d).

HLAVA O –   OPRÁVNĚNÍ ETSO

(Vyhrazeno)

HLAVA P –   POVOLENÍ K LETU

21L.A.241   Povolení k letu a letové podmínky

a)

Postupy pro podání žádosti o vydání povolení k letu a souvisejících letových podmínek pro letadlo spadající do oblasti působnosti této přílohy jsou postupy stanovené v hlavě P oddílu A přílohy I (část 21) a postupy stanovené v bodě 21L.A.241 písm. b) a c).

b)

Při podání žádosti o povolení k letu v souladu s bodem 21.A.707 přílohy I (část 21) žadatel zajistí, aby příslušný úřad mohl provést kontrolu shody letadla, pokud se žádost o povolení k letu týká:

1.

činností souvisejících s ověřením souladu podle bodu 21L.A.25 u letadla, které je nebo má být typově certifikováno;

2.

činností souvisejících s ověřením souladu podle bodu 21L.A.44 u letadla, u něhož je nebo má být deklarován soulad návrhu.

c)

Při podání žádosti o letové podmínky v souladu s bodem 21.A.709 přílohy I (část 21) žadatel zajistí, aby agentura:

1.

fyzicky zkontrolovala a posoudila letadlo, pokud letové podmínky souvisejí s prokázáním souladu k podpoření prohlášení o souladu návrhu podle bodu 21L.A.44 a pokud o to agentura požádala během činností souvisejících s ověřením souladu uvedených v bodě 21L.B.121 písm. b) a bodě 21L.B.203 písm. c), nebo

2.

fyzicky zkontrolovala a posoudila letadlo a provedla kritické přezkoumání návrhu, pokud letové podmínky souvisejí s prokázáním souladu v souvislosti s certifikací návrhu v bodě 21L.A.25 a pokud o to agentura požádala podle bodů 21L.B.83, 21L.B.102 a 21L.B.203.

HLAVA Q –   IDENTIFIKACE VÝROBKŮ A LETADLOVÝCH ČÁSTÍ

21L.A.251   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví požadavky na identifikaci výrobků a letadlových částí navržených a vyrobených podle této přílohy.

21L.A.252   Návrh značení

a)

Držitel typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení, schválení změny typového osvědčení nebo schválení návrhu opravy nebo deklarant prohlášení o souladu návrhu je povinen v konstrukčních údajích specifikovat značení výrobků a letadlových částí projektovaných v souladu s touto přílohou.

b)

Specifikace značení musí zahrnovat následující informace:

1.

u výrobků:

i)

název výrobní organizace;

ii)

označení výrobku;

iii)

výrobní číslo výrobku;

iv)

jakékoli další informace vhodné k identifikaci výrobku;

2.

u letadlových částí:

i)

název, obchodní značku nebo symbol identifikující výrobní organizaci;

ii)

kusovníkové číslo;

iii)

výrobní číslo v případech, kdy byla letadlová část, která má být zastavěna do výrobku, označena za kritickou.

c)

Specifikace letadlových částí podle písm. b) odst. 2 bodu ii) musí na konci kusovníkového čísla obsahovat písmeno „(R)“, pokud:

1.

letadlová část pochází z návrhu, na který se vztahuje prohlášení o souladu v souladu s hlavou C této přílohy;

2.

má být letadlová část uvolněna prostřednictvím formuláře 1 EASA v souladu s bodem 21L.A.193 písm. a) a

3.

letadlová část byla vyrobena v souladu s hlavou R této přílohy.

21L.A.253   Identifikace výrobků

a)

Každá fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí výrobky podle hlavy G oddílu A přílohy I (část 21) nebo podle hlavy G nebo R této přílohy, jejichž návrh byl schválen nebo deklarován souladu s touto přílohou, je povinna tento výrobek identifikovat tak, jak je stanoveno v bodě 21L.A.252, a to žárupevným označením na žárupevném štítku.

b)

Identifikační štítek musí být připevněn tak, aby byl přístupný a čitelný a aby nebylo pravděpodobné jeho smazání nebo odstranění za obvyklého provozu, ztráta nebo zničení při letecké nehodě, a v případě vrtule, vrtulového listu nebo hlavy vrtule umístěn na nekritickém povrchu položky.

c)

U balonů s posádkou musí být identifikační štítek spolehlivě připevněn k obalu balonu a musí být umístěn tak, aby – je-li to proveditelné – byl pro provozovatele čitelný, když je balon naplněn. Kromě toho musí být koš, konstrukce rámu hořáku a každá sestava hořáku trvale a čitelně označeny názvem výrobní organizace, kusovníkovým číslem nebo rovnocenným označením a výrobním číslem nebo rovnocenným označením.

21L.A.254   Zacházení s identifikačními údaji

a)

Každá fyzická nebo právnická osoba provádějící údržbu v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 smí v souladu s metodami, technikami a postupy stanovenými agenturou:

1.

odstranit, změnit nebo umístit identifikační údaje uvedené v bodě 21L.A.253, nebo

2.

odstranit nebo upevnit identifikační štítek uvedený v bodě 21L.A.253, je-li to nezbytné v průběhu činností údržby.

b)

S výjimkou účelů uvedených v bodě 21L.A.254 písm. a) je zakázáno odstranit, změnit nebo umístit identifikační údaje uvedené v bodě 21L.A.253 písm. a).

c)

S výjimkou účelů uvedených v bodě 21L.A.254 písm. a) je zakázáno odstranit nebo upevnit identifikační štítek uvedený v bodě 21L.A.253 písm. a).

d)

Je zakázáno upevnit identifikační štítek odstraněný v souladu s písm. a) odst. 2 na jiné letadlo, motor, vrtuli, vrtulový list nebo hlavu vrtule, než ze kterého byl odstraněn.

21L.A.255   Identifikace letadlových částí

Každá fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí letadlové části podle hlavy G oddílu A přílohy I (část 21) nebo podle hlavy G nebo R této přílohy pro výrobky, jejichž návrh byl schválena nebo deklarován v souladu s touto přílohou, je povinna tuto letadlovou část trvale a čitelně označit tak, jak je stanoveno v bodě 21L.A.252.

HLAVA R –   PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA A OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU (FORMULÁŘ 1 EASA) PRO MOTORY A VRTULE NEBO JEJICH ČÁSTI, KTERÉ JSOU VE SHODĚ S PROHLÁŠENÍM O SOULADU NÁVRHU

21L.A.271   Oblast působnosti

Tato hlava stanoví postupy pro vydávání prohlášení o shodě pro letadla (formulář 52B EASA) a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) pro motory a vrtule nebo jejich části, které byly vyrobeny ve shodě s konstrukčními údaji uvedenými v prohlášení o souladu návrhu, a práva a povinnosti deklaranta prohlášení.

21L.A.272   Způsobilost

Prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) pro letadla nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) pro motory a vrtule nebo jejich části může vydat každá fyzická nebo právnická osoba, které je umožněn přístup k použitelným konstrukčním údajům a která je schopna plnit povinnosti uvedené v bodě 21L.A.275, a to za podmínek stanovených v této hlavě.

21L.A.273   Systém řízení výroby

Fyzická nebo právnická osoba, která vydává prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) s použitelnými deklarovanými konstrukčními údaji letadla, motoru nebo vrtule nebo jejich části, které vyrobila, je povinna vytvořit, zavést a udržovat systém pro řízení výroby, který:

a)

zahrnuje procesy a postupy, které zajišťují, aby letadlo, motor nebo vrtule a jakákoli jejich část byly ve shodě s použitelnými konstrukčními údaji;

b)

zajišťuje, aby každé prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) podepsaly pouze oprávněné osoby;

c)

pokud jsou v rámci výroby nezbytné letové zkoušky, má zavedeny postupy, které zajišťují, že všechny letové zkoušky jsou prováděny bezpečným způsobem;

d)

zajišťuje, aby fyzická nebo právnická osoba dostávala všechny údaje o letové způsobilosti a slučitelnosti s životním prostředím nezbytné pro určení shody;

e)

má zavedeny postupy, které zajišťují, že údaje o letové způsobilosti a slučitelnosti s životním prostředím jsou správně začleněny do jeho výrobních údajů, jsou průběžně aktualizovány a zpřístupněny všem pracovníkům, kteří přístup k těmto údajům potřebují k plnění svých povinností;

f)

zahrnuje systém kontroly, který zajišťuje, že všechna letadla, motory nebo vrtule a jakékoli jejich části, které jsou vyrobeny fyzickou nebo právnickou osobou včetně jejich partnerů, nebo jsou dodány externí stranou nebo v rámci subdodavatelských vztahů zadané externí straně, odpovídají příslušným deklarovaným konstrukčním údajům a jsou ve stavu pro bezpečný provoz;

g)

zahrnuje systém archivování, který zaznamenává požadavky kladené na jiné organizace, jako jsou dodavatelé a subdodavatelé. Archivované údaje musí být zpřístupněny příslušnému úřadu pro účely zachování letové způsobilosti;

h)

zajišťuje, aby údržba nově vyrobeného letadla byla prováděna v souladu s použitelnými instrukcemi pro údržbu a aby letadlo bylo udržováno ve stavu letové způsobilosti a aby bylo případně po jakékoli dokončené údržbě vydáno osvědčení o uvolnění do provozu;

i)

zahrnuje v zájmu bezpečnosti vnitřní systém hlášení událostí, který umožňuje sběr a posouzení hlášení o událostech shromážděných v souladu s bodem 21L.A.3 za účelem stanovení nepříznivých směrů vývoje nebo řešení nedostatků a generování výpisu událostí podléhajících hlášení. Tento systém musí zahrnovat hodnocení informací vztahujících se k událostem a vyhlašování souvisejících informací.

21L.A.274   Vydávání prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA)

a)

Při vydávání prohlášení o shodě (formulář 52B EASA) nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA) je fyzická nebo právnická osoba povinna uvést všechny následující informace:

1.

prohlášení, že letadlo, motor nebo vrtule nebo jakákoli jejich část jsou ve shodě s použitelnými deklarovanými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz;