(EU) 2022/1357Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1357 ze dne 25. května 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o hřebenatku kuchyňskou (Pecten maximus) v Lamanšském průlivu

Publikováno: Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1241;

Provádí předpisy

(EU) 2019/1241;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

5.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1357

ze dne 25. května 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o hřebenatku kuchyňskou (Pecten maximus) v Lamanšském průlivu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI nařízení (EU) 2019/1241 obsahuje zvláštní ustanovení týkající se technických opatření stanovených na regionální úrovni pro severozápadní vody.

(2)

Belgie, Irsko, Francie, Nizozemsko a Španělsko (dále jen „dotčené členské státy“) mají přímý zájem na řízení rybolovu v Lamanšském průlivu. V souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1241 předložily dotčené členské státy Komisi dne 30. dubna 2021 společné doporučení pro akt v přenesené pravomoci. Dotčené členské státy zaslaly společné doporučení ke konzultaci poradnímu sboru pro severozápadní vody (NWWAC).

(3)

Ve společném doporučení předloženém dotčenými členskými státy, pokud jde o hřebenatku kuchyňskou (Pecten maximus) v Lamanšském průlivu, se navrhuje zavést oblast na obnovu populace ve vodách Unie divize ICES 7d jižně od 49° 42′ s. š. a až k hranici francouzských teritoriálních vod a zavést období zákazu rybolovu ve vodách Unie divizí ICES 7d a 7e.

(4)

V létě 2021 vedly Unie a Spojené království jednání s cílem dosáhnout ad hoc dohody o sezónních zákazech rybolovu hřebenatky kuchyňské na rok 2021. Tyto sezónní zákazy byly založeny na opatřeních navržených ve společném doporučení, které členské státy předložily dne 30. dubna 2021. V důsledku toho byl dohodnut vzájemně uspokojivý přístup, kdy Unie a Spojené království od srpna do října 2021 dodržovaly konkrétní zákazy rybolovu hřebenatky v Lamanšském průlivu.

(5)

Vzhledem k tomu, že společné doporučení navrhuje změny přílohy VI nařízení (EU) 2019/1241, je cílem tohoto nařízení v přenesené pravomoci začlenit ustanovení požadovaná dotčenými členskými státy do jediného aktu.

(6)

Opatření obsažená v tomto nařízení byla hodnocena v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 2019/1241. Dotčené členské státy poskytly důkazy, které prokazují, že návrhy jsou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1241.

(7)

Odborná skupina pro rybolov a akvakulturu byla konzultována písemným postupem.

(8)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) analyzoval důkazy předložené dotčenými členskými státy a vydal kladné stanovisko. Uvedl (2), že zákaz lovu hřebenatky kuchyňské všemi loďstvy během určitého období představuje významný krok vpřed a navazuje na jeho vlastní závěry (3). Výbor VTHVR dále uvedl, že prodloužený časový rámec (15. května až 15. října) pro uzavření ve východní části Lamanšského průlivu jižně od 49° 42′ s. š. bude pravděpodobně přínosný pro biomasu populace. Kromě toho výbor VTHVR uvedl, že i když je uzavření v ostatních oblastech divizí ICES 7d a 7e (od 15. května do 30. září) o něco kratší než v případě oblasti Baie de Seine, toto opatření bude pravděpodobně přínosné, neboť se vztahuje na všechna loďstva. Navrhovaná opatření by proto měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(9)

Opatření tohoto nařízení použitelná ve vodách Unie sledují cíle stanovené v čl. 494 odst. 1 a 2 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda“) a zohledňují zásady uvedené v čl. 494 odst. 3 uvedené dohody. Nejsou jimi dotčena žádná opatření použitelná ve vodách Spojeného království.

(10)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a souvisejících hospodářských činností, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1241 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(2)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Hodnocení společných doporučení ohledně povinnosti vykládky a nařízení o technických opatřeních) (STECF-21-05). EUR 28359 EN, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2021, ISBN 978-92-76-40593-1, doi:10.2760/83668, JRC126128.

(3)  Vědecko-technický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva z 52. plenárního zasedání (PLEN-16-02). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk. EUR 28106 CS doi:10.2788/6958.


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení (EU) 2019/1241 části C se doplňuje nový bod, který zní:

„11.

Opatření pro zachování populace hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus) v divizích ICES 7d a 7e

11.1.

Oblast na obnovu populace hřebenatky kuchyňské ve vodách Unie divize ICES 7d ve východní části Lamanšského průlivu jižně od 49° 42′ s. š. až k hranici francouzských teritoriálních vod:

a)

od 15. května do 15. října každého roku je zakázáno lovit hřebenatky kuchyňské pomocí drapáků.

11.2.

Období zákazu rybolovu hřebenatky kuchyňské ve vodách Unie divizí ICES 7d a 7e:

a)

od 15. května do 30. září každého roku je zakázáno lovit hřebenatky kuchyňské pomocí drapáků ve vodách Unie divize ICES 7d (odpovídající východní části Lamanšského průlivu), která nespadá do oblasti na obnovu populace uvedené v bodě 11.1;

b)

od 15. května do 30. září každého roku je zakázáno lovit hřebenatky kuchyňské pomocí drapáků v rámci hranic oblasti severního Finistère ve vodách Unie divize ICES 7e (odpovídající západní části Lamanšského průlivu) a v obvodu jedné námořní míle k severní hranici v oblasti ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle souřadnicového systému WGS84:

 

48° 54′ 23″ s. š., 5° 00′ 00″ z. d.

 

49° 22′ 34,576″ s. š., 4° 02′ 45,078″ z. d.

 

49° 22′ 54,465″ s. š., 3° 49′ 14,415″ z. d

 

49° 22′ 20″ s. š., 3° 44′ 18,999″ z. d

 

49° 23′ 51″ s. š., 3° 36′ 54″ z. d

 

49° 06′ 32,121″ s. š., 3° 13′ 01,174″ z. d

 

49° 06′ 03,993″ s. š., 3° 23′ 27,255″ z. d

 

49° 04′ 52,068″ s. š., 3° 37′ 04,22″ z. d

 

48° 59′ 49,782″ s. š., 3° 57′ 07,907″ z. d

 

49° 01′ 13,191″ s. š., 3° 57′ 47,006″ z. d

 

48° 43′ 55,255″ s. š., 4° 20′ 24,785″ z. d

 

48° 42′ 16,586″ s. š., 4° 31′ 04,325″ z. d

 

48° 39′ 34″ s. š., 4° 36′ 25,999″ z. d

 

48° 39′ 26,901″ s. š., 4° 44′ 39,883″ z. d

 

48° 36′ 17″ s. š., 4° 49′ 32″ z. d

 

48° 52′ 36″ s. š., 4° 52′ 45″ z. d

 

48° 49′ 07″ s. š., 4° 59′ 26″ z. d“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU