(EU) 2022/1356Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1356 ze dne 4. srpna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Publikováno: Úř. věst. L 205, 5.8.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. srpna 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 101/2011;

Provádí předpisy

(EU) č. 101/2011;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

5.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1356

ze dne 4. srpna 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 4. února 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 101/2011.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měla být vypuštěna položka týkající se jedné osoby a informace týkající se jejího práva na obhajobu a jejího práva na účinnou soudní ochranu.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění takto:

1)

v části A („Seznam osob a subjektů podle článku 2“) se vypouští položka týkající se této osoby:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“;

2)

v části B („Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle tuniského práva“) se vypouští tato položka:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že v letech 2011 a 2013 proběhlo slyšení pana Montassara Ben Habiba Ben Boualiho Ltaiefa před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU