(EU) 2022/1352Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1352 ze dne 3. srpna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat

Publikováno: Úř. věst. L 204, 4.8.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 1306/2013 - Odchýlení;

Provádí předpisy

(EU) č. 1306/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1305/2013; (EU) č. 1307/2013; (EU) 2020/531; (EU) 2021/1295;
Původní znění předpisu

4.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1352

ze dne 3. srpna 2022,

kterým se pro rok 2022 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 75 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy od 16. října do 30. listopadu vyplácet zálohy až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2), a před 1. prosincem mohou vyplácet zálohy až do výše 75 % na opatření podpory týkající se plochy a zvířat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3).

(2)

V důsledku krize způsobené pandemií COVID-19 v členských státech se zemědělci potýkali s významnými hospodářskými a finančními obtížemi. Vzhledem ke zvláštní zranitelnosti těchto hospodářských subjektů a za účelem zmírnění finančních a peněžních důsledků této krize stanovila prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/531 (4) a (EU) 2021/1295 (5) možnost, aby členské státy vyplatily příjemcům pro rok 2020 a 2021 vyšší zálohy. Jelikož pandemie COVID-19 v roce 2022 přetrvává a zemědělci se stále potýkají s hospodářskými problémy, jež jsou dále umocněny kvůli dopadům, které má na zemědělsko-potravinářské odvětví ruská invaze na Ukrajinu, měly by členské státy mít možnost pokračovat ve vyplácení vyšších záloh pro rok podání žádosti 2022.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů, Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy pro rok podání žádosti 2022 vyplatit zálohy až do výše 70 % u přímých plateb uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 a až do výše 85 % u podpory poskytované v rámci rozvoje venkova podle čl. 67 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/531 ze dne 16. dubna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby (Úř. věst. L 119, 17.4.2020, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1295 ze dne 4. srpna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření v rámci rozvoje venkova týkajících se plochy a zvířat (Úř. věst. L 282, 5.8.2021, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU