(EU) 2022/1345Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 202, 2.8.2022, s. 27-30 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1345

ze dne 1. srpna 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 86 odst. 1 a 2 a čl. 96 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro nákazy zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel pro registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty, příslušným orgánem.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429 stanovením podrobných pravidel týkajících se registrů registrovaných a schválených zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty, které mají být příslušným orgánem, který tato zařízení registroval nebo schválil, vedeny.

(3)

Konkrétně čl. 18 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 stanoví, že příslušný orgán do svého registru zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní registrovaných u tohoto orgánu zahrne adresu a zeměpisné souřadnice (zeměpisná šířka a délka) umístění zařízení. Kromě toho čl. 18 písm. h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 stanoví, že příslušný orgán do uvedeného registru zahrne informace o období, kdy jsou v zařízení zvířata chována nebo násadová vejce přechovávána, není-li obsazeno neustále, včetně sezónních pobytů nebo pobytů během konkrétních akcí. Ačkoli čl. 84 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že provozovatelé zařízení, jež chovají suchozemská zvířata či odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty, poskytnou za účelem registrace svých zařízení příslušnému orgánu určité informace, nezahrnují uvedené informace všechny podrobné informace požadované podle čl. 18 písm. d) a h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035. Je proto vhodné stanovit požadavek, aby provozovatelé zařízení pro chovaná suchozemská zvířata a líhní tyto podrobné informace pro účely registrace příslušnému orgánu poskytovali.

(4)

Obdobně čl. 21 písm. d) a h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 rovněž stanoví, že příslušný orgán do svého registru jím schválených zařízení zahrne tytéž podrobné informace požadované ustanovením čl. 18 písm. d) a h) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Ačkoli čl. 96 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby provozovatelé pro účely žádosti o schválení svého zařízení poskytli příslušnému orgánu určité informace, nezahrnují uvedené informace všechny podrobné informace požadované podle čl. 21 písm. d) a h) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035. Je proto vhodné stanovit požadavek, aby provozovatelé zařízení pro chovaná suchozemská zvířata a líhní tyto podrobné informace za účelem schválení příslušnému orgánu poskytovali.

(5)

Kromě toho článek 85 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že členské státy mohou odchylně od čl. 84 odst. 1 uvedeného nařízení vyjmout z požadavku na registraci určité kategorie zařízení, které představují nevýznamné riziko pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví. Tyto výjimky lze udělit pouze tehdy, jsou-li tyto kategorie zařízení typu, na který se vztahují pravidla stanovená v prováděcím aktu přijatém podle čl. 86 odst. 2 uvedeného nařízení. Proto by měla být stanovena pravidla týkající se typů zařízení představujících nevýznamné riziko, jež mohou být členskými státy podle článku 85 vyňaty z požadavku na registraci.

(6)

Některá zařízení, zejména ta, jež chovají kopytníky, nelze považovat za zařízení představující nevýznamné riziko, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (EU) 2016/429, vzhledem k řadě nákaz uvedených na seznamu, které mohou být kopytníky přenášeny a mohou v tomto ohledu ovlivnit nákazový status zařízení nebo oblastí. Obdobně nelze mít za to, že psi, kočky a fretky chovaní v zařízení pro účely plemenitby představují nevýznamné riziko, zejména z hlediska lidského zdraví.

(7)

Přemísťování zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu představuje důležitý rizikový faktor pro zdraví zvířat a lidí. Zařízení, kde se přemísťování uskutečňují, zejména pokud jde o přemísťování do jiných členských států nebo třetích zemí nebo z nich, by tudíž neměla být považována za zařízení představující nevýznamné riziko. Avšak zařízení, kde jsou zvířata chována nebo zárodečné produkty či produkty živočišného původu přechovávány s určitou kontinuitou a primárním účelem není přemísťování těchto zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu do zařízení nebo z něj, za zařízení představující nevýznamné riziko považovat lze, i když k takovému přemísťování může příležitostně dojít.

(8)

Provozovatelé v témže zařízení často chovají suchozemská zvířata několika druhů. Pokud členský stát vyjme z požadavku na registraci určité kategorie zařízení, které představují nevýznamné riziko, jak stanoví článek 85 nařízení (EU) 2016/429, není přiměřené souvisejícímu riziku požadovat, aby provozovatelé poskytli informace uvedené v čl. 84 odst. 1 písm. b) bodě iii), pokud jde o chovaná suchozemská zvířata, v souvislosti s nimiž by zařízení mohlo být vyňato z požadavku na registraci v souladu s článkem 3 tohoto nařízení, jako by uvedená zvířata byla jedinými zvířaty chovanými ve zmíněném zařízení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

a)

informací, které mají provozovatelé zařízení pro chovaná suchozemská zvířata a líhní poskytnout pro účely registrace svých zařízení, jak je stanoveno v čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429;

b)

typů zařízení, jež chovají suchozemská zvířata, představujících nevýznamné riziko, které mohou být členskými státy podle článku 85 nařízení (EU) 2016/429 vyňaty z požadavku na registraci;

c)

informací, které mají provozovatelé zařízení pro chovaná suchozemská zvířata a líhní poskytnout v žádosti o schválení svého zařízení v souladu s čl. 96 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429.

Článek 2

Informace, které mají provozovatelé poskytnout pro účely registrace svého zařízení

1.   Provozovatelé zařízení pro chovaná suchozemská zvířata a líhní uvedení v čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 před tím, než tyto činnosti zahájí, poskytnou příslušnému orgánu vedle informací uvedených v čl. 84 odst. 1 písm. b) zmíněného nařízení tyto informace:

a)

adresu a zeměpisné souřadnice (zeměpisná šířka a délka) umístění zařízení, které má být registrováno;

b)

období, kdy jsou v registrovaném zařízení chovaná suchozemská zvířata chována nebo násadová vejce přechovávána, není-li obsazeno neustále, včetně sezónních pobytů nebo pobytů během konkrétních akcí.

2.   Provozovatelé zařízení pro chovaná suchozemská zvířata uvedení v čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 nejsou povinni poskytnout příslušnému orgánu informace uvedené v čl. 84 odst. 1 písm. b) bodě iii) zmíněného nařízení, pokud jde o chovaná suchozemská zvířata, na něž se vztahuje odchylka využitá členským státem v souladu s článkem 3 tohoto nařízení.

Článek 3

Typy zařízení, jež chovají suchozemská zvířata, které mohou být členskými státy vyňaty z požadavku na registraci

1.   Členské státy mohou z požadavku na registraci vyjmout zařízení, jež chovají suchozemská zvířata, představující nevýznamné riziko, jak je stanoveno v článku 85 nařízení (EU) 2016/429, pokud jsou splněna tato kritéria:

a)

v zařízení nejsou chováni kopytníci;

b)

v zařízení nejsou chováni psi, kočky nebo fretky za účelem plemenitby;

c)

zařízení se nepodílí na žádném přemísťování chovaných suchozemských zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu do jiného členského státu nebo třetí země nebo z nich;

d)

chovaná suchozemská zvířata, zárodečné produkty nebo produkty živočišného původu v zařízení nejsou určeny k přemístění ze zařízení.

2.   Členské státy, které vyjímají zařízení v souladu s odstavcem 1, mohou stanovit další kritéria týkající se omezení počtu chovaných suchozemských zvířat, která mohou být v těchto zařízeních chována, a omezit zeměpisné umístění uvedených zařízení, zejména pokud jde o jejich blízkost k zařízením registrovaným nebo schváleným příslušným orgánem.

Článek 4

Informace, které mají provozovatelé poskytnout v žádosti o schválení svého zařízení

Provozovatelé zařízení pro chovaná suchozemská zvířata a líhní poskytnou pro účely žádosti o schválení svého zařízení podle čl. 94 odst. 1 a čl. 95 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 příslušnému orgánu vedle informací uvedených v čl. 96 odst. 1 zmíněného nařízení tyto informace:

a)

adresu a zeměpisné souřadnice (zeměpisná šířka a délka) umístění zařízení, které má být schváleno;

b)

období, kdy jsou ve schváleném zařízení zvířata chována nebo násadová vejce přechovávána, není-li obsazeno neustále, včetně sezónních pobytů nebo pobytů během konkrétních akcí.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU