(EU) 2022/1344Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1344 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 202, 2.8.2022, s. 18-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2019/2152;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

2.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1344

ze dne 1. srpna 2022,

kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 a čl. 17 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly podle přílohy II nařízení (EU) 2019/2152 na základě srovnatelných a harmonizovaných údajů vytvářeny údaje o tématu využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování uvedeném v příloze I zmíněného nařízení a aby bylo zajištěno správné provádění tématu využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování členskými státy, má Komise pro uvedené údaje stanovit proměnné, jednotky měření, statistickou populaci, klasifikace a členění, jakož i lhůty pro předání údajů.

(2)

Podle čl. 17 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2019/2152 jsou členské státy povinny poskytovat zprávy o kvalitě a metadatech týkající se údajů předávaných podle zmíněného nařízení. Je proto nezbytné stanovit lhůty pro předkládání uvedených zpráv.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro téma využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování uvedené v příloze I nařízení (EU) 2019/2152 předají členské státy Komisi (Eurostatu) údaje za referenční rok 2023 v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Roční zpráva o metadatech za referenční rok 2023 pro téma využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování se předá Komisi (Eurostatu) do 31. května 2023.

2.   Roční zpráva o kvalitě za referenční rok 2023 pro téma využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování se předá Komisi (Eurostatu) do 5. listopadu 2023.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Technické specifikace požadavků na údaje pro téma využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování

Povinné/volitelné

Oblast působnosti (filtr)

Proměnná

Povinné proměnné

i)

za všechny podniky:

(1)

hlavní ekonomická činnost podniku v předchozím kalendářním roce

(2)

průměrný počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v předchozím kalendářním roce

(3)

celková hodnota obratu (v peněžním vyjádření, bez DPH) v předchozím kalendářním roce

(4)

počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, nebo procento z celkového počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, majících přístup k internetu pro pracovní účely

ii)

za podniky se zaměstnanci a osobami sebezaměstnanými majícími přístup k internetu pro pracovní účely:

(5)

používání jakéhokoli typu pevného připojení k internetu

(6)

existence vlastních internetových stránek

(7)

existence mobilní aplikace pro klienty (např. pro věrnostní program, elektronický obchod, zákaznickou podporu)

(8)

používání sociálních sítí

(9)

používání podnikových blogů nebo mikroblogů

(10)

používání internetových stránek nebo aplikací určených ke sdílení multimediálního obsahu

(11)

uskutečňování internetového prodeje zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně extranetu), v předchozím kalendářním roce

(12)

uskutečňování internetového prodeje zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště používaných několika podniky pro obchodování se zbožím či službami, v předchozím kalendářním roce

(13)

uskutečňování prodeje zboží či služeb prostřednictvím EDI (přijímání objednávek podaných prostřednictvím zpráv o elektronické výměně dat), v předchozím kalendářním roce

(14)

používání softwaru pro plánování podnikových zdrojů (ERP) k řízení zdrojů sdílením informací mezi různými funkčními oblastmi, jako je účetnictví, plánování, výroba, marketing

(15)

používání softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) za účelem správy informací o zákaznících, jako jsou vztahy nebo transakce

(16)

používání softwaru pro podnikové zpravodajství (Business Intelligence (BI)) pro přístup k údajům a jejich analýzu, předkládajícího analytická zjištění za účelem poskytnutí podrobného přehledu pro účely rozhodování a strategického plánování

(17)

elektronické sdílení údajů s dodavateli nebo zákazníky v rámci dodavatelského řetězce, například prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, systémů EDI, senzorů reagujících v reálném čase nebo sledování

(18)

datová analýza (na základě interních a externích zdrojů údajů) je prováděna vlastními zaměstnanci

(19)

datová analýza je pro daný podnik prováděna externím podnikem nebo organizací (včetně datové analýzy založené na údajích z interních a externích zdrojů)

(20)

nákup cloudových služeb používaných přes internet

(21)

používání technologií umělé inteligence provádějících analýzu písemného jazyka (například vytěžování textů)

(22)

používání technologií umělé inteligence převádějících mluvenou řeč do strojově čitelného formátu (rozpoznávání řeči)

(23)

používání technologií umělé inteligence generujících psanou či mluvenou formu jazyka (generování přirozeného jazyka, syntéza řeči)

(24)

používání technologií umělé inteligence identifikujících předměty nebo osoby na základě obrazu nebo videa (rozpoznání obrazu, zpracování obrazu)

(25)

používání strojového učení (například hlubokého učení) k analýze dat

(26)

používání technologií umělé inteligence automatizujících různé pracovní procesy nebo napomáhajících při rozhodování (například robotické automatizace procesů s využitím softwaru založeného na umělé inteligenci)

(27)

používání technologií umělé inteligence umožňujících fyzický pohyb strojů prostřednictvím autonomních rozhodnutí na základě detekce okolí (autonomní roboti, samořízená vozidla, autonomní drony)

(28)

faktury zaslané v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (elektronické faktury), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce

(29)

faktury zaslané v elektronickém formátu nevhodné pro automatické zpracování, včetně přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce

(30)

faktury zaslané v papírové podobě, v předchozím kalendářním roce

iii)

za podniky, jež používají jakýkoli typ pevného internetového připojení:

(31)

maximální smluvně stanovená rychlost stahování nejrychlejšího pevného internetového připojení v rozsahu: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

iv)

za podniky, jež mají internetové stránky:

(32)

internetové stránky podniku obsahují popis zboží či služeb, ceníky

(33)

internetové stránky podniku nabízejí objednávání nebo rezervaci on-line (například nákupní košík)

(34)

internetové stránky podniku nabízejí možnost pro návštěvníky uzpůsobit si či navrhnout on-line zboží či služby

(35)

internetové stránky podniku nabízejí sledování nebo stav podaných objednávek

(36)

internetové stránky podniku nabízejí individualizaci obsahu internetových stránek pro pravidelné návštěvníky / návštěvníky, kteří stránky navštíví opakovaně

(37)

internetové stránky podniku nabízejí chatovací službu pro zákaznickou podporu (chatovací robot, virtuální agent nebo osoba, kteří odpovídají zákazníkům)

(38)

internetové stránky podniku inzerují volné pracovní pozice nebo obsahují žádost o zaměstnání on-line

(39)

obsah internetových stránek podniku je k dispozici alespoň ve dvou jazycích

v)

za podniky, jež v předchozím kalendářním roce uskutečňovaly internetový prodej:

(40)

hodnota internetového prodeje zboží či služeb, nebo procento z celkového obratu plynoucího z internetového prodeje zboží a služeb, v předchozím kalendářním roce

(41)

procento z hodnoty internetového prodeje plynoucí z internetového prodeje soukromým spotřebitelům (obchod mezi podnikem a spotřebitelem: B2C), v předchozím kalendářním roce

(42)

procento z hodnoty internetového prodeje plynoucí z internetového prodeje jiným podnikům (obchod mezi podniky: B2B) a veřejnému sektoru (obchod mezi podnikem a veřejnou správou: B2G), v předchozím kalendářním roce

vi)

za podniky, jež v předchozím kalendářním roce uskutečňovaly internetový prodej zboží a služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podniku a prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště používaných několika podniky pro obchodování se zbožím či službami:

(43)

procento z hodnoty internetového prodeje zboží či služeb plynoucí z prodeje prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací podniku, v předchozím kalendářním roce

(44)

procento z hodnoty internetového prodeje zboží či služeb plynoucí z prodeje prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací elektronického tržiště používaných několika podniky pro obchodování se zbožím či službami, v předchozím kalendářním roce

vii)

za podniky, které v předchozím kalendářním roce uskutečnily prodej zboží a služeb prostřednictvím EDI:

(45)

hodnota prodeje zboží či služeb prostřednictvím EDI, nebo procento z celkového obratu plynoucího z prodeje zboží či služeb prostřednictvím EDI, v předchozím kalendářním roce

viii)

za podniky, v nichž je datová analýza (na základě interních a externích zdrojů údajů) prováděna vlastními zaměstnanci

(46)

provádění datové analýzy na základě údajů ze záznamů o transakcích, jako jsou podrobnosti o prodeji, záznamy o platbách (například z ERP, internetového obchodu podniku)

(47)

provádění datové analýzy na základě údajů o zákaznících, jako jsou informace o nákupech zákazníků, místo, kde se nacházejí, a jejich preference, recenze zákazníků, vyhledávání (například ze systému CRM nebo z internetových stránek podniku)

(48)

provádění datové analýzy na základě údajů ze sociálních médií, včetně údajů z vlastních profilů podniku v sociálních médiích (jako jsou osobní informace, komentáře, video, audio, obrázky)

(49)

provádění datové analýzy na základě internetových dat (jako jsou trendy, pokud jde o vyhledávače, údaje z automatického stahování z internetových stránek („web scraping“))

(50)

provádění datové analýzy na základě lokalizačních údajů z používání přenosných zařízení nebo vozidel (jako jsou přenosná zařízení využívající mobilní telefonní sítě, bezdrátové připojení nebo GPS)

(51)

provádění datové analýzy na základě údajů z inteligentních zařízení nebo senzorů (jako jsou komunikace stroj-stroj (M2M), senzory instalované ve strojních zařízeních, výrobní senzory, inteligentní měřiče, etikety rádiové identifikace (RFID))

(52)

provádění datové analýzy na základě veřejně přístupných dat vládních orgánů (např. veřejné záznamy o podnicích, povětrnostní podmínky, topografické podmínky, údaje o dopravě, údaje o bydlení, údaje o budovách)

(53)

provádění datové analýzy na základě družicových dat (jako jsou satelitní snímky, navigační signály, polohové signály), včetně dat získaných z vlastní infrastruktury podniku nebo z externě poskytovaných služeb (např. pozemní stanice AWS) a s výjimkou lokalizačních údajů z používání přenosných zařízení nebo vozidel využívajících GPS)

ix)

za podniky nakupující cloudové služby používané přes internet:

(54)

nákup elektronické pošty v podobě cloudové služby

(55)

nákup kancelářského softwaru (např. textových procesorů nebo tabulek) v podobě cloudové služby

(56)

nákup finančních nebo účetních softwarových aplikací v podobě cloudové služby

(57)

nákup softwarových aplikací ERP (plánování podnikových zdrojů) v podobě cloudové služby

(58)

nákup softwarových aplikací CRM (řízení vztahů se zákazníky) v podobě cloudové služby

(59)

nákup bezpečnostních softwarových aplikací (např. antivirový program, řízení přístupu k síti) v podobě cloudové služby

(60)

nákup hostování databáze (databází) podniku v podobě cloudové služby

(61)

nákup ukládání souborů v podobě cloudové služby

(62)

nákup výpočetní kapacity pro provozování vlastního softwaru podniku v podobě cloudové služby

(63)

nákup výpočetní platformy poskytující hostované prostředí pro vývoj, testování nebo zavádění aplikací (jako jsou opakovaně použitelné softwarové moduly, aplikační programovací rozhraní (API)) v podobě cloudové služby

x)

za podniky používající technologie umělé inteligence, zejména pokud jde o povinné proměnné (21) až (27), účel používání:

(64)

používání technologií umělé inteligence pro marketing nebo prodej (jako je vytváření profilů zákazníků, optimalizace cen, personalizované marketingové nabídky, analýza trhu na základě strojového učení, chatovací roboti fungující na principu zpracování přirozeného jazyka pro zákaznickou podporu, autonomní roboti pro zpracování objednávek)

(65)

používání technologií umělé inteligence pro výrobní nebo servisní procesy (jako je prediktivní údržba nebo optimalizace procesů na základě strojového učení, nástroje pro klasifikaci výrobků nebo detekci závad výrobků fungující na principu počítačového vidění, autonomní drony pro úkoly sledování, bezpečnosti a kontroly výroby, montážní práce prováděné autonomními roboty)

(66)

používání technologií umělé inteligence pro organizaci postupů obchodní správy nebo řízení podniku (jako jsou virtuální obchodní asistenti fungující na principu strojového učení a/nebo zpracování přirozeného jazyka (například pro tvorbu dokumentů), analýza dat nebo strategické rozhodování na základě strojového učení (například posouzení rizik), plánování nebo tvorba obchodních prognóz na základě strojového učení, řízení lidských zdrojů na základě strojového učení nebo zpracování přirozeného jazyka (například předběžný výběr uchazečů, vytváření profilů zaměstnanců nebo analýza výkonnosti))

(67)

používání technologií umělé inteligence pro logistiku (jako jsou autonomní roboti pro vychystávání a balení ve skladech pro doručování, sledování, distribuci nebo třídění zásilek, optimalizace trasy na základě strojového učení)

(68)

používání technologií umělé inteligence pro bezpečnost informačních a komunikačních technologií (jako je rozpoznávání obličeje na základě počítačového vidění pro ověřování uživatelů IKT, odhalování a prevence kybernetických útoků na základě strojového učení)

(69)

používání technologií umělé inteligence pro účetnictví, kontrolu nebo finanční řízení (jako je strojové učení k analýze údajů, které pomáhá při přijímání finančních rozhodnutí, zpracování faktur na základě strojového učení, strojové učení nebo zpracování přirozeného jazyka pro účetní dokumenty)

(70)

používání technologií umělé inteligence pro výzkum a vývoj nebo pro inovační činnost, s výjimkou výzkumu v oblasti umělé inteligence, (jako je analýza údajů pro provádění výzkumu, řešení problémů týkajících se výzkumu, vývoj nových nebo výrazně zdokonalených výrobků/služeb na základě strojového učení)

Nepovinné proměnné

i)

za podniky se zaměstnanci a osobami sebezaměstnanými majícími přístup k internetu pro pracovní účely:

(1)

platba za reklamu na internetu (jako je reklama ve vyhledávačích, na sociálních médiích, na jiných internetových stránkách nebo aplikacích)

(2)

prodej jakýchkoli vlastních údajů podniku (jako jsou údaje o preferencích zákazníků podniku, údaje z chytrých zařízení nebo senzorů podniku) (případně prodej přístupu k těmto údajům) v předchozím kalendářním roce

(3)

nákup jakýchkoli údajů (jako jsou údaje o preferencích zákazníků jiných podniků, údaje z chytrých zařízení nebo senzorů jiných podniků) (případně nákup přístupu k těmto údajům) v předchozím kalendářním roce

ii)

za podniky používající sociální sítě nebo podnikové blogy či mikroblogy nebo internetové stránky či aplikace určené ke sdílení multimediálního obsahu:

(4)

používání sociálních médií k vytváření image podniku nebo k prodeji produktů (například k reklamě nebo uvádění produktů na trh)

(5)

používání sociálních médií s cílem získat názory a hodnocení zákazníků a umožnit jim klást otázky nebo na jejich názory, hodnocení či otázky reagovat

(6)

používání sociálních médií k zapojení zákazníků do vývoje nebo inovace zboží či služeb

(7)

používání sociálních médií pro spolupráci s obchodními partnery (například dodavateli) nebo jinými organizacemi (například orgány veřejné moci, nevládními organizacemi)

(8)

používání sociálních médií k náboru zaměstnanců

(9)

používání sociálních médií k výměně názorů, stanovisek nebo znalostí v rámci podniku

iii)

za podniky platící za reklamu na internetu:

(10)

využívání cílené reklamy na základě obsahu nebo klíčových slov vyhledávaných uživateli internetu

(11)

využívání cílené reklamy na základě sledování minulých aktivit nebo profilu uživatelů internetu

(12)

využívání cílené reklamy na základě geolokalizace uživatelů internetu

(13)

využívání jakékoli jiné metody cílené reklamy na internetu, než jsou metody uvedené v nepovinných proměnných (10), (11) nebo (12)

iv)

za podniky používající technologie umělé inteligence, zejména pokud jde o povinné proměnné (21) až (27), způsob nabytí:

(14)

vývoj vlastními zaměstnanci (včetně zaměstnanců mateřského nebo přidruženého podniku)

(15)

komerční software nebo systémy byly upraveny vlastními zaměstnanci (včetně zaměstnanců mateřského nebo přidruženého podniku)

(16)

otevřený software nebo systémy byly upraveny vlastními zaměstnanci (včetně zaměstnanců mateřského nebo přidruženého podniku)

(17)

komerční software nebo systémy byly zakoupeny připravené k použití (rovněž pokud již byly integrovány do zakoupeného zboží nebo systému)

(18)

k vývoji nebo úpravě těchto technologií byli najati externí poskytovatelé

v)

za podniky, jež nepoužívaly žádné technologie umělé inteligence, zejména pokud jde o povinné proměnné (21) až (27):

(19)

zvážení používání některých z technologií umělé inteligence, zejména pokud jde o povinné proměnné (21) až (27)

vi)

za podniky, jež nepoužívaly žádné technologie umělé inteligence, ale jejich používání zvažovaly, zejména pokud jde o povinné proměnné (21) až (27):

(20)

technologie umělé inteligence nepoužívány, neboť náklady se jeví jako příliš vysoké

(21)

technologie umělé inteligence nepoužívány z důvodu nedostatku odborných znalostí v podniku

(22)

technologie umělé inteligence nepoužívány z důvodu neslučitelnosti se stávajícím zařízením, softwarem nebo systémy

(23)

technologie umělé inteligence nepoužívány kvůli potížím s dostupností nebo kvalitou potřebných údajů

(24)

technologie umělé inteligence nepoužívány kvůli obavám souvisejícím s porušováním ochrany údajů a soukromí

(25)

technologie umělé inteligence nepoužívány z důvodu nejasných právních důsledků (např. odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku používání umělé inteligence)

(26)

technologie umělé inteligence nepoužívány z etických důvodů

(27)

technologie umělé inteligence nepoužívány z důvodu neužitečnosti pro podnik

vii)

za podniky, jež zaslaly faktury v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (elektronické faktury), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce:

(28)

procentní podíl elektronických faktur na všech zaslaných fakturách, nebo procentní podíl elektronických faktur na všech zaslaných fakturách v rozsahu: [0,< 10], [10,< 25], [25,< 50], [50,< 75], [>= 75], v předchozím kalendářním roce


Jednotka měření

Absolutní čísla, kromě charakteristik souvisejících s obratem vyjádřených v národní měně (v tisících) nebo jako procento z (celkového) obratu

Statistická populace

Zahrnuté činnosti:

Sekce NACE C až J, L až N a skupina 95.1

Zahrnuté velikostní skupiny:

Podniky s deseti nebo více zaměstnanci a osobami sebezaměstnanými. Podniky s méně než deseti zaměstnanci a osobami sebezaměstnanými se zahrnují volitelně.

Členění

Členění podle činností

pro výpočet vnitrostátních souhrnných ukazatelů:

souhrnné ukazatele za sekce a skupinu NACE C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E

sekce NACE: C, F, G, H, I, J, L, M, N

oddíly NACE: 47, 55

souhrnné ukazatele za oddíly NACE: 10+11+12+13+14+15+16+17+18, 19+20+21+22+23, 24+25, 26+27+28+29+30+31+32+33

souhrnný ukazatel za oddíly a skupiny: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+46.5+58.2+61+62+63.1+95.1

pro příspěvek pouze k evropským úhrnům

sekce NACE: D, E

oddíly NACE: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

skupina NACE: 95.1

souhrnné ukazatele za oddíly NACE: 10+11+12, 13+14+15, 16+17+18, 22+23, 29+30, 31+32+33, 58+59+60, 62+63, 69+70+71, 73+74+75, 77+78+80+81+82

Velikostní skupina počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných: 10+, 10–49, 50–249, 250+; volitelně: 0–9, 0–1, 2–9

Lhůta pro předání údajů

5. října 2023


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU