(EU) 2022/1343Nařízení Komise (EU) 2022/1343 ze dne 29. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 202, 2.8.2022, s. 1-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 22. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2022/476;
Původní znění předpisu

2.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1343

ze dne 29. července 2022,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokud jde o acechinocyl, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). V případě některých produktů úřad doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. MLR pro uvedené produkty by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem. Pokud jde o MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, lískové ořechy, jablka, hrušky, kdoule, mišpule obecné/německé, mišpule japonské / lokváty, hrozny stolní a moštové, rajčata, lilek/baklažán, chmel, prasata (svalovina, tuk, játra a ledviny), skot (svalovina, tuk, játra, ledviny, mléko) a koňovité (svalovina, tuk, játra, ledviny, mléko), dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(3)

Pokud jde o chlorantraniliprol, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Úřad doporučil snížit MLR pro mandle, para ořechy, kešu ořechy, kaštany jedlé, kokosové ořechy, lístkové ořechy, makadamové ořechy, pekanové ořechy, piniové oříšky, pistácie, vlašské ořechy, jablka, hrušky, kdoule, mišpule obecné/německé, mišpule japonské / lokváty, kukuřici cukrovou, květák, celer řapíkatý, kávová zrna a svalovinu (prasat, skotu, ovcí, koz a koňovitých). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. MLR pro uvedené produkty by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem. Pokud jde o kapustu kadeřavou a kapustu krmnou, úřad doporučil zachovat stávající MLR ve výši 20 mg/kg. Členské státy však požádaly o zvýšení MLR pro kapustu kadeřavou a kapustu krmnou na 40 mg/kg, což je maximální limit reziduí stanovený Codexem (CXL) pro listy ředkve, protože listy ředkve jsou v současné době zařazeny v části B přílohy II nařízení (ES) č. 396/2005 do podskupiny „kapusta kadeřavá a kapusta krmná“. Když byl v roce 2015 do právních předpisů Unie zaveden CXL pro listy ředkve, nebyly v právních předpisech Unie listy ředkve výslovně uvedeny. Proto se mělo za to, že náležejí do podskupiny „mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)“, a nikoliv do podskupiny „kapusta kadeřavá a kapusta krmná“. Členské státy požádaly o možnost sledovat stávající klasifikaci. Úřad dále dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro papriku setou, melouny cukrové, melouny vodní, listy révy vinné a podobné druhy, jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky, slunečnicová semena a semena řepky olejky, některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(4)

Pokud jde o emamektin, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Navrhl změnit definici rezidua na emamektin B1a a jeho soli, vyjádřeno jako emamektin B1a (volná báze). Úřad doporučil snížit MLR pro švestky, brambory, okurky salátové, okurky nakládačky, cukety, melouny cukrové, melouny vodní, brokolici, květák, kapustu růžičkovou, zelí hlávkové, kozlíček polníček, lociku setou, řeřichy a jiné klíčky a výhonky, barborky, roketu setou / rukolu, červenou hořčici, mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica), kerblík, pažitku, celerovou nať, petrželovou nať, šalvěj lékařskou, rozmarýn lékařský, tymián, bazalku pravou a jedlé květy, vavřín / bobkový list, estragon, vyluštěná hrachová zrna a artyčoky. U ostatních produktů úřad doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. MLR pro uvedené produkty by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem. Pokud jde o MLR pro pomeranče, citrony, mandarinky, hrozny stolní a moštové, dýně, čekanku štěrbák / endivie, bavlníková semena, prasata (svalovina, tuk, játra a ledviny), skot (svalovina, tuk, játra a ledviny), ovce (svalovina, tuk, játra a ledviny), kozy (svalovina, tuk, játra a ledviny), koňovité (svalovina, tuk, játra a ledviny), ostatní suchozemská zvířata ve farmovém chovu (svalovina, tuk, játra a ledviny) a mléko (kravské, ovčí, kozí, kobylí), dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dále dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro meruňky, některé informace nejsou k dispozici. Žádost o změnu stávajících MLR podaná v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 se kromě jiných produktů týkala rovněž meruněk. Úřad ve svém stanovisku (5) dospěl k závěru, že všechny požadavky na úplnost předložených údajů byly splněny a že změna MLR pro meruňky, o kterou žadatel požádal, je přijatelná. Touto změnou se zabývá nařízení Komise (EU) 2022/476 (6), a další informace pro meruňky proto nejsou zapotřebí.

(5)

V odůvodněných stanoviscích úřadu byly zohledněny stávající CXL. CXL, které jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné, byly zohledněny pro stanovení MLR.

(6)

Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití dotčeného přípravku na ochranu rostlin v Unii povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo CXL, měly by být MLR stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Komise konzultovala v souvislosti s potřebou přizpůsobit některé meze stanovitelnosti referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek dospěly uvedené laboratoře k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(8)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(9)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(10)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(12)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, mělo by být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuto přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 22. února 2023 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. února 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1): 5983.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(9): 6235.

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for emamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(8):5803.

(5)  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops. EFSA Journal 2021;19(8):6824.

(6)  Nařízení Komise (EU) 2022/476 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro kyselinu octovou, azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamektin, flutolanil, polysulfid vápenatý, maltodextrin a prochinazid v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 98, 25.3.2022, s. 9).


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

v příloze II se doplňují nové sloupce pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Acechinocyl (F)

Chlorantraniliprol (F)

Emamektin B1a a jeho soli, vyjádřeno jako emamektin B1a (volná báze) (R) (F)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,6 (+)

0,7

 

0110010

Grapefruity

(+)

 

0,002  (*1)

0110020

Pomeranče

(+)

 

0,003 (+)

0110030

Citrony

(+)

 

0,003 (+)

0110040

Kyselé lajmy

(+)

 

0,002  (*1)

0110050

Mandarinky

(+)

 

0,003 (+)

0110990

Ostatní (2)

 

 

0,002  (*1)

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*1)

0,03

0,005  (*1)

0120010

Mandle

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

(+)

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

(+)

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,4 (+)

0,4

0,02

0130010

Jablka

(+)

 

 

0130020

Hrušky

(+)

 

 

0130030

Kdoule

(+)

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

(+)

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

(+)

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

1

 

0140010

Meruňky

0,01  (*1)

 

0,05

0140020

Třešně

0,1

 

0,04

0140030

Broskve

0,1

 

0,15

0140040

Švestky

0,03

 

0,015

0140990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0151000

a)

hrozny

0,8

1

0,04

0151010

Hrozny stolní

(+)

 

(+)

0151020

Hrozny moštové

(+)

 

(+)

0152000

b)

jahody

0,01  (*1)

1

0,05

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01  (*1)

1,5

0,002  (*1)

0153010

Ostružiny

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

 

1,5

 

0154020

Klikvy

 

1

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

1

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

1

 

0154050

Šípky

 

1

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

1

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

1

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

1

 

0154990

Ostatní (2)

 

1

 

0160000

Různé ovoce s

0,01  (*1)

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0161010

Datle

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161020

Fíky

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161030

Stolní olivy

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0,7

0,002  (*1)

0161050

Karamboly

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,01  (*1)

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0,15

0162020

Liči

 

 

0,002  (*1)

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0,002  (*1)

0162040

Opuncie

 

 

0,002  (*1)

0162050

Zlatolist

 

 

0,002  (*1)

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0,002  (*1)

0162990

Ostatní (2)

 

 

0,002  (*1)

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

0163010

Avokádo

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0163020

Banány

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163040

Papája

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163050

Granátová jablka

 

0,4

0,002  (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163090

Chlebovník

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163100

Durian cibetkový

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0211000

a)

brambory

 

0,03

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,02

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0,06

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0,08

 

0213030

Celer bulvový

 

0,06

 

0213040

Křen

 

0,06

 

0213050

Topinambury

 

0,06

 

0213060

Pastinák

 

0,06

 

0213070

Petržel kořenová

 

0,06

 

0213080

Ředkve

 

0,5

 

0213090

Kozí brada

 

0,06

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0,06

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0,06

 

0213990

Ostatní (2)

 

0,06

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0220010

Česnek

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0,02

0231010

Rajčata

0,3 (+)

0,6

 

0231020

Paprika setá

0,01  (*1)

1 (+)

 

0231030

Lilek/baklažán

0,3 (+)

0,6

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,01  (*1)

0,6

 

0231990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

0,6

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,3

0,007

0232010

Okurky salátové

0,08

 

 

0232020

Okurky nakládačky

0,04

 

 

0232030

Cukety

0,08

 

 

0232990

Ostatní (2)

0,01  (*1)

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,01  (*1)

0,3

0,008

0233010

Melouny cukrové

 

(+)

 

0233020

Dýně

 

 

(+)

0233030

Melouny vodní

 

(+)

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0,003

0241010

Brokolice

 

1,5

 

0241020

Květák

 

0,5

 

0241990

Ostatní (2)

 

0,5

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0,004

0242010

Kapusta růžičková

 

0,01  (*1)

 

0242020

Zelí hlávkové

 

2

 

0242990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

20

0,2

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

40

0,03

0243990

Ostatní (2)

 

20

0,03

0244000

d)

kedlubny

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

 

 

0251010

Kozlíček polníček

 

20

0,6

0251020

Locika setá

 

20

0,2

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

20

0,15 (+)

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

20

0,6

0251050

Barborky

 

20

0,6

0251060

Roketa setá / rukola

 

20

0,6

0251070

Červená hořčice

 

20

0,6

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

40

0,6

0251990

Ostatní (2)

 

20

0,6

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

20

0,2

0252010

Špenát

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

20 (+)

0,002  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

20

0,6

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

20

0,002  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*1)

20

 

0256010

Kerblík

 

 

0,2

0256020

Pažitka

 

 

0,2

0256030

Celerová nať

 

 

0,2

0256040

Petrželová nať

 

 

0,2

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

0,6

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

0,2

0256070

Tymián

 

 

0,2

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

0,2

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

0,2

0256100

Estragon

 

 

0,2

0256990

Ostatní (2)

 

 

0,2

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

 

 

0260010

Fazolové lusky

 

0,8

0,03

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0,01  (*1)

0,015

0260030

Hrachové lusky

 

2

0,03

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260050

Čočka

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

 

 

0270010

Chřest

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270020

Kardy

 

8

0,002  (*1)

0270030

Celer řapíkatý

 

8

0,002  (*1)

0270040

Fenykl obecný sladký

 

8

0,002  (*1)

0270050

Artyčoky

 

2

0,09

0270060

Pór

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

8

0,002  (*1)

0270080

Bambusové výhonky

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0,3

0,005  (*1)

0300010

Fazole

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

2

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,06 (+)

 

0401030

Maková semena

 

2

 

0401040

Sezamová semena

 

2

 

0401050

Slunečnicová semena

 

2 (+)

 

0401060

Semena řepky olejky

 

2 (+)

 

0401070

Sójové boby

 

0,05

 

0401080

Hořčičná semena

 

2

 

0401090

Bavlníková semena

 

0,3

(+)

0401100

Dýňová semena

 

2

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

2

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

2

 

0401130

Semena lničky seté

 

2

 

0401140

Konopná semena

 

2

 

0401150

Semena skočce obecného

 

2

 

0401990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

0402010

Olivy na olej

 

0,01  (*1)

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0,01  (*1)

 

0402030

Plody palem

 

0,8

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0,01  (*1)

 

0402990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0500010

Ječmen

 

0,02

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0,02

 

0500030

Kukuřice

 

0,02

 

0500040

Proso

 

0,02

 

0500050

Oves

 

0,02

 

0500060

Rýže

 

0,4

 

0500070

Žito

 

0,02

 

0500080

Čirok

 

0,02

 

0500090

Pšenice

 

0,02

 

0500990

Ostatní (2)

 

0,02

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

 

 

0610000

Čaje

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0620000

Kávová zrna

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0630000

Bylinné čajez

 

0,05  (*1)

 

0631000

a)

květů

 

 

0,01  (*1)

0631010

Heřmánek

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

2

0632010

Jahodník

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

0,01  (*1)

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0,01  (*1)

0640000

Kakaové boby

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0700000

CHMEL

20 (+)

40

0,01  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

0820000

Plody

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

0830000

Kůra

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850000

Pupeny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

0860000

Květinovépestíky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0,01  (*1)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0,5

 

0900030

Kořen čekanky

 

0,01  (*1)

 

0900990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

1010000

Komodity z

0,01  (*1)

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

 

1011010

Svalovina

(+)

0,03

0,004 (+)

1011020

Tuk

(+)

0,2

0,02 (+)

1011030

Játra

(+)

0,2

0,08 (+)

1011040

Ledviny

(+)

0,2

0,08 (+)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,2

0,08

1011990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

skotu

 

 

 

1012010

Svalovina

(+)

0,03

0,004 (+)

1012020

Tuk

(+)

0,2

0,02 (+)

1012030

Játra

(+)

0,2

0,08 (+)

1012040

Ledviny

(+)

0,2

0,08 (+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,2

0,08

1012990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

ovcí

 

 

 

1013010

Svalovina

 

0,03

0,004 (+)

1013020

Tuk

 

0,2

0,02 (+)

1013030

Játra

 

0,2

0,08 (+)

1013040

Ledviny

 

0,2

0,08 (+)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,2

0,08

1013990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

koz

 

 

 

1014010

Svalovina

 

0,03

0,004 (+)

1014020

Tuk

 

0,2

0,02 (+)

1014030

Játra

 

0,2

0,08 (+)

1014040

Ledviny

 

0,2

0,08 (+)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,2

0,08

1014990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

1015010

Svalovina

(+)

0,03

0,004 (+)

1015020

Tuk

(+)

0,2

0,02 (+)

1015030

Játra

(+)

0,2

0,08 (+)

1015040

Ledviny

(+)

0,2

0,08 (+)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,2

0,08

1015990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

drůbeže

 

 

0,01  (*1)

1016010

Svalovina

 

0,02

 

1016020

Tuk

 

0,08

 

1016030

Játra

 

0,07

 

1016040

Ledviny

 

0,01  (*1)

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,08

 

1016990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

1017010

Svalovina

 

0,03

0,004 (+)

1017020

Tuk

 

0,2

0,02 (+)

1017030

Játra

 

0,2

0,08 (+)

1017040

Ledviny

 

0,2

0,08 (+)

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,2

0,08

1017990

Ostatní (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Mléko

0,01  (*1)

0,05

0,002  (*1)

1020010

Kravské

(+)

 

(+)

1020020

Ovčí

 

 

(+)

1020030

Kozí

 

 

(+)

1020040

Kobylí

(+)

 

(+)

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*1)

0,2

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

Acechinocyl (F)

(F) Rozpustné v tuku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120060 Lískové ořechy

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1020010 Kravské

1020040 Kobylí

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích hydrolýzy simulujících pasterizaci, var a sterilizaci nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110000 Citrusové plody

0110010 Grapefruity

0110020 Pomeranče

0110030 Citrony

0110040 Kyselé lajmy

0110050 Mandarinky

0130000 Jádrové ovoce

0130010 Jablka

0130020 Hrušky

0130030 Kdoule

0130040 Mišpule obecná/německá

0130050 Mišpule japonská / lokvát

0151010 Hrozny stolní

0151020 Hrozny moštové

0231010 Rajčata

0231030 Lilek/baklažán

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a studiích hydrolýzy simulujících pasterizaci, var a sterilizaci nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0700000 CHMEL

Chlorantraniliprol (F)

(F) Rozpustné v tuku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231020 Paprika setá

0233010 Melouny cukrové

0233030 Melouny vodní

0401020 Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0401050 Slunečnicová semena

0401060 Semena řepky olejky

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o podmínkách skladování při pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0253000 c) listy révy vinné a podobných druhů

Emamektin B1a a jeho soli, vyjádřeno jako emamektin B1a (volná báze) (R) (F)

(R) Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: Emamektin B1a a jeho soli, vyjádřeno jako emamektin B1a (volná báze) – kód 1000000: Emamektin B1a

(F) Rozpustné v tuku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110020 Pomeranče

0110030 Citrony

0110050 Mandarinky

0151010 Hrozny stolní

0151020 Hrozny moštové

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1017010 Svalovina

1017020 Tuk

1017030 Játra

1017040 Ledviny

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0233020 Dýně

0251030 Čekanka štěrbák / endivie

0401090 Bavlníková semena

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 2. srpna 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120110 Vlašské ořechy“

2)

v příloze III části A se zrušují sloupce pro acechinocyl, chlorantraniliprol a emamektin.


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU