(EU) 2022/1332Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1332 ze dne 26. července 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sevres“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 201, 1.8.2022, s. 23-24 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 1151/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1107/96;
Původní znění předpisu

1.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1332

ze dne 26. července 2022,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 159, 12.4.2022, s. 44.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU