(EU) 2022/1330Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1330 ze dne 28. července 2022, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

Publikováno: Úř. věst. L 201, 1.8.2022, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. července 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 377/2012;

Provádí předpisy

(EU) č. 377/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

1.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1330

ze dne 28. července 2022,

kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. května 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 377/2012.

(2)

Rada se domnívá, že by ze seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 377/2012, mělo být vypuštěno devět osob.

(3)

Nařízení (EU) č. 377/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 377/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 377/2012 se zrušují položky týkající se těchto osob:

„6.

Generál Augusto MÁRIO CÓ

7.

Generál Saya Braia Na NHAPKA

8.

Plukovník Tomás DJASSI

9.

Plukovník Cranha DANFÁ

10.

Plukovník Celestino de CARVALHO

14.

Podplukovník Tcham NA MAN (také znám jako Namam)

15.

Major Samuel FERNANDES

18.

Velitel (námořnictva) Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

Nadporučík Lassana CAMARÁ“.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU