(EU) 2022/1329Nařízení Rady (EU) 2022/1329 ze dne 28. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

Publikováno: Úř. věst. L 201, 1.8.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. července 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 377/2012;

Provádí předpisy

12016E215; (SZBP) 2022/1335;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

2012/285/SZBP;
Původní znění předpisu

1.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1329

ze dne 28. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 377/2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí (SZBP) 2022/1335 ze dne 28. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/285/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 377/2012 (2) provádí rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP (3) a stanoví některá opatření namířená proti osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau, včetně zmrazení jejich majetku.

(2)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/1335 se mění název rozhodnutí 2012/285/SZBP.

(3)

K provedení rozhodnutí (SZBP) 2022/1335 je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména s cílem zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 377/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název nařízení (EU) č. 377/2012 se nahrazuje názvem „nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Guineji-Bissau“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Viz strana 29 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau (Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP ze dne 31. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau, a o zrušení rozhodnutí 2012/237/SZBP (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU