(EU) 2022/1322Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1322 ze dne 25. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/632, pokud jde o seznamy produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 200, 29.7.2022, s. 25-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/632;

Provádí předpisy

(EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87; (EU) 2019/625; (EU) 2021/1832; (EU) 2022/887;
Původní znění předpisu

29.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1322

ze dne 25. července 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/632, pokud jde o seznamy produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/632 (2) stanoví seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, směsných produktů a sena a slámy, které mají být předloženy k úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, s jejich kódy podle kombinované nomenklatury (dále jen „kódy KN“), jež jsou stanoveny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

(2)

Články 3, 5 a 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (4) stanoví požadavky na dovoz zásilek zboží, ke kterému se vztahují určité kódy KN a kódy harmonizovaného systému (dále jen „kódy HS“) v druhé části přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87. Uvedená ustanovení byla změněna nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/887 (5). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/887 doplňuje chybějící kódy a odstraňuje ty, které již nejsou relevantní, a tím se objasňují platné kódy. Aby se předešlo veškerým nejasnostem týkajícím se toho, které zásilky zboží podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, do seznamů v příloze prováděcího nařízení (EU) 2021/632 je proto vhodné doplnit čísla, položky, podpoložky a kódy KN 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 a 3002 49 00.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1832 (6) byly změněny kódy KN a popisy zboží, včetně vedlejších produktů živočišného původu. V prováděcím nařízení (EU) 2021/632 by se uvedené změny měly odrazit.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/632 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2021/632 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/632 ze dne 13. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, směsných produktů a sena a slámy, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 a rozhodnutí Komise 2007/275/ES (Úř. věst. L 132, 19.4.2021, s. 24).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/887 ze dne 28. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury a harmonizovaného systému a podmínky dovozu určitých směsných produktů, mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, pokud jde o určité zboží a ptáky v zájmovém chovu osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o požadavky na směsné produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 154, 7.6.2022, s. 23).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 385, 29.10.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SEZNAMY ZVÍŘAT, PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, ZÁRODEČNÝCH PRODUKTŮ, VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ, SMĚSNÝCH PRODUKTŮ A SENA A SLÁMY, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ ÚŘEDNÍ KONTROLY NA STANOVIŠTÍCH HRANIČNÍ KONTROLY, JAK JE UVEDENO V ČLÁNKU 3

Poznámky:

1.

Obecné poznámky

Obecné poznámky se doplňují k některým kapitolám s cílem upřesnit, kterých zvířat nebo kterého zboží se příslušná kapitola týká. Kromě toho se v případě potřeby uvádí odkaz na zvláštní požadavky stanovené v nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1).

Seznam směsných produktů, které splňují zvláštní podmínky a jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, je stanoven nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 (2).

2.

Poznámky ke kapitolám

Seznamy v této příloze jsou členěny do kapitol, které odpovídají příslušným kapitolám kombinované nomenklatury (KN), jež je uvedena v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

Tyto poznámky ke kapitolám slouží jako vysvětlení, která byla v případě potřeby převzata z poznámek k jednotlivým kapitolám kombinované nomenklatury.

3.

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému a stanovisek k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému

Další informace k různým kapitolám byly v případě potřeby převzaty z vysvětlivek k harmonizovanému systému a stanovisek k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému Světové celní organizace.

Tabulky:

4.

Sloupec 1 – kód KN

V tomto sloupci je uveden kód kombinované nomenklatury (kód KN). Kombinovaná nomenklatura, zavedená nařízením (EHS) č. 2658/87, vychází z Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, která byla uzavřena v Bruselu dne 14. června 1983 a schválena rozhodnutím Rady 87/369/EHS (4). Kombinovaná nomenklatura přebírá čísla a položky harmonizovaného systému do prvních šesti číslic a až sedmá a osmá číslice vytváří podpoložky, které jsou pouze její.

V případě čtyřmístného kódu: není-li uvedeno jinak, všechna zvířata a zboží, jejichž kód KN nebo jeho první čtyřčíslí tvoří tyto čtyři číslice, se podrobí úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly. Ve většině těchto případů jsou příslušné kódy KN vkládané do systému TRACES uvedeného v čl. 133 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (5) převedeny na šestimístné nebo osmimístné kódy.

V případě, že jsou úřední kontroly vyžadovány pouze u určitých zvířat a zboží uvedených pod jakýmkoli čtyřmístným, šestimístným nebo osmimístným kódem, v rámci kterého v kombinované nomenklatuře neexistuje žádné další specifické třídění, je kód označen předponou „ex“. V takovém případě jsou zvířata a zboží, na něž se vztahuje toto nařízení, určeny rozsahem kódu KN a rozsahem odpovídajícího popisu ve sloupci 2, jakož i působností a vysvětlením ve sloupci 3.

5.

Sloupec 2 – popis zboží

Popis zvířat a zboží uvedený ve sloupci s popisem v kombinované nomenklatuře.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu zvířat a zboží ve sloupci 2 se považuje pouze za orientační, jelikož zvířata a zboží, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou určeny kódy KN.

6.

Sloupec 3 – působnost a vysvětlení

Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených zvířatech nebo zboží. Další informace o zvířatech nebo zboží uvedených v jednotlivých kapitolách kombinované nomenklatury lze nalézt ve vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (6).

Produkty získané z vedlejších produktů živočišného původu, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (7) a nařízení (EU) č. 142/2011, nejsou v právu Unie konkrétně definovány. Úřední kontroly se provádí u produktů, které jsou částečně zpracované, avšak jsou stále surovinami k dalšímu zpracování ve schváleném nebo registrovaném zařízení v místě určení. Úřední inspektoři na stanovištích hraniční kontroly v případě potřeby posoudí a upřesní, zda je získaný produkt dostatečně zpracován, a není proto zapotřebí dalších úředních kontrol stanovených v právu Unie.

KAPITOLA 1

ŽIVÁ ZVÍŘATA

Poznámka ke kapitole 1 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě:

a)

ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306, 0307 nebo 0308;

b)

kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a

c)

zvířat čísla 9508.“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Číslo 0106 zahrnuje mimo jiné tato domácí nebo volně žijící zvířata:

A)

Savci

1)

primáti;

2)

velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugongové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia);

3)

ostatní (např. sobi, kočky, psi, lvi, tygři, medvědi, sloni, velbloudi (včetně dromedárů), zebry, králíci, zajíci, jeleni, antilopy (jiní než zvířata podčeledi Bovinae), kamzíci, lišky, norkové a další zvířata pro kožešinové farmy).

B)

Plazi (včetně hadů a želv)

C)

Ptáci

1)

draví ptáci;

2)

papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu);

3)

ostatní (např. koroptve, bažanti, křepelky, sluky, bekasiny, holubi, tetřevi, strnadi, divoké kachny, divoké husy, drozdi, kosi, skřivani, pěnkavy, sýkory, kolibříci, pávi, labutě a další ptáci neuvedení v čísle 0105).

D)

Hmyz, například včely (též v přepravních bednách, klecích nebo úlech).

E)

Ostatní, například žáby.

Do tohoto čísla nepatří zvířata, která jsou součástí cirkusů, zvěřinců a podobných kočovných zvířecích atrakcí (číslo 9508).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

Všichni.

0102

Živí tuři

Všichni.

0103

Živá prasata

Všechna.

0104

Živé ovce a kozy

Všechny.

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

Všichni.

0106

Ostatní živá zvířata

Všechna; patří sem všechna zvířata těchto položek a podpoložek:

0106 11 00 (primáti)

0106 12 00 velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugongové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia)

0106 13 00 (velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae))

0106 14 (králíci a zajíci)

0106 19 00 (ostatní): savci jiní než savci čísel 0101 , 0102 , 0103 a 0104 a položek 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 a 0106 14 ; do této podpoložky patří i psi a kočky

0106 20 00 (plazi, včetně hadů a želv)

0106 31 00 (ptáci: draví ptáci)

0106 32 00 (ptáci: papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

0106 33 00 (pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae))

0106 39 (ostatní): patří sem ptáci jiní než ptáci čísla 0105 a položek 0106 31 , 0106 32 a 0106 33 ; do této položky patří i holubi

0106 41 00 (včely)

0106 49 00 (ostatní hmyz, jiný než včely)

0106 90 00 (ostatní): všechna ostatní živá zvířata jinde nezahrnutá, jiná než savci, plazi, ptáci a hmyz. Do tohoto kódu KN patří i živé žáby k uchování při životě pro vivária i k usmrcení k lidské spotřebě.

KAPITOLA 2

MASO A JEDLÉ DROBY

Poznámka ke kapitole 2 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b)

jedlý neživý hmyz (číslo 0410);

c)

střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002); nebo

d)

živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

0202

Hovězí maso, zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechny. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 , čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše. Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

Do tohoto čísla patří ostatní suroviny pro výrobu želatiny či kolagenu k lidské spotřebě. Patří sem rovněž veškeré maso a jedlé droby těchto položek a podpoložek:

0208 10 (králičí nebo zaječí)

0208 30 00 (z primátů)

0208 40 (z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia))

0208 50 00 (z plazů, včetně hadů a želv)

0208 60 00 (z velbloudů a jiných velbloudovitých (Camelidae))

0208 90 (ostatní): z domácích holubů; ze zvěřiny, jiné než králíků nebo zajíců, atd.): patří sem i maso z křepelek, sobů či jakýchkoli jiných savců. Do této položky patří rovněž žabí stehýnka kódu KN 0208 90 70 .

0209

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

Všechen; patří sem tuk a zpracovaný tuk podle sloupce 2, a to i tehdy, pokud je vhodný pouze pro průmyslové použití (nevhodný k lidské spotřebě).

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

Vše; patří sem maso, masné výrobky a jiné produkty živočišného původu.

Avšak suroviny, které nejsou určeny nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, nepatří do tohoto čísla, ale do čísla 0511 .

Patří sem zpracované živočišné bílkoviny a sušené vepřové uši k lidské spotřebě. I když se tyto sušené vepřové uši používají jako krmivo, příloha nařízení Komise (ES) č. 1125/2006 (*1) uvádí, že mohou patřit do podpoložky 0210 99 49 . Sušené droby a vepřové uši nevhodné k lidské spotřebě se však zařazují do kódu KN 0511 99 85 .

Uzenky a salámy patří do čísla 1601 .

Výtažky a šťávy z masa patří do čísla 1603 .

Škvarky patří do čísla 2301 .

KAPITOLA 3

RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

Obecné poznámky

Do této kapitoly patří živé ryby na chov a reprodukci, živé okrasné ryby a živé ryby nebo živí korýši přepravovaní zaživa, avšak dovážení k lidské spotřebě.

Na všechny produkty v této kapitole se vztahují úřední kontroly.

Poznámky ke kapitole 3 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

savci čísla 0106;

b)

maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210);

c)

ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301), nebo

d)

kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).

2.

V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním, nebo přidáním malého množství pojiva.

3.

Do čísel 0305 až 0308 nepatří moučky, prášky a pelety způsobilé k lidskému požívání (číslo 0309).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

0301

Živé ryby

Všechny; patří sem pstruzi, úhoři, kapři a všechny další druhy a všechny ryby dovážené na chov či reprodukci.

Živé ryby dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely úředních kontrol považují za produkty.

Patří sem též okrasné ryby kódů KN 0301 11 00 a 0301 19 00 .

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

Všechny; patří sem též játra, mlíčí a jikry, čerstvé nebo chlazené, kódu KN 0302 91 00 .

0303

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

Všechny; patří sem též játra, mlíčí a jikry, zmrazené, položky 0303 91 .

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Všechno.

0305

Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení

Všechny; patří sem rybí hlavy, ocasy a vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby.

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

Všichni.

Živí korýši dovážení k okamžité lidské spotřebě se pro účely úředních kontrol považují za produkty a je s nimi jako s produkty zacházeno.

Patří sem též okrasné žábronožky solné a jejich vajíčka pro využití jako zvířata v zájmovém chovu a všichni živí okrasní korýši.

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení

Do tohoto čísla patří rovněž uzení měkkýši uvaření před uzením. Jiní vaření měkkýši patří do čísla 1605 .

Dále sem patří živí okrasní měkkýši.

Živí měkkýši dovážení k okamžité lidské spotřebě se pro účely úředních kontrol považují za produkty a je s nimi jako s produkty zacházeno.

Patří sem všechno zboží položek 0307 11 až 0307 99 , například:

0307 60 (hlemýždi, jiní než mořští plži): patří sem suchozemští plži druhu Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum a druhy čeledi Achatinidae. Dále sem patří živí hlemýždi (včetně sladkovodních hlemýžďů) k okamžité lidské spotřebě a také maso hlemýžďů k lidské spotřebě. Patří sem též blanšírovaní nebo předzpracovaní hlemýždi. Dále zpracované produkty patří do čísla 1605 .

0307 91 00 (živí, čerství nebo chlazení jiní měkkýši, tj. jiní než ústřice, hřebenatky, slávky (Mytilus spp., Perna spp.), sépie, olihně, chobotnice, hlemýždi, mlži, srdcovkovití, návky, ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.): patří sem i maso z mořských plžů, též v lasturách nebo ulitách.

0307 99 (ostatní měkkýši, jiní než živí, čerství, chlazení nebo zmrazení, tj. jiní než ústřice, hřebenatky, slávky (Mytilus spp., Perna spp.), sépie, olihně, chobotnice, mořští plži, mlži, srdcovkovití, návky, ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.).

0308

Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení

Vše.

0309

Moučky, prášky a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, způsobilé k lidskému požívání

Všechny.

KAPITOLA 4

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky ke kapitole 4 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.

2.

Pro účely čísla 0403 může být jogurt zahuštěný nebo ochucený a může obsahovat přidaný cukr nebo jiná sladidla, ovoce, ořechy, kakao, čokoládu, koření, kávu nebo výtažky z kávy, rostliny, části rostlin, obiloviny nebo pekařské zboží, za předpokladu, že žádná z přidaných látek není použita za účelem úplného nebo částečného nahrazení kterékoli mléčné složky a že si výrobek zachovává podstatný charakter jogurtu.

3.

Pro účely čísla 0405:

a)

výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení;

b)

výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.

4.

Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a)

obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více;

b)

obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahující 85 % hmotnostních, a

c)

jsou tvarované nebo tvarovatelné.

5.

Do této kapitoly nepatří:

a)

neživý hmyz, nezpůsobilý k lidskému požívání (číslo 0511);

b)

výrobky získané ze syrovátky obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702);

c)

výrobky získané z mléka nahrazením jedné nebo více jeho přirozených složek (například máselných tuků) jinou látkou (například olejovými tuky) (číslo 1901 nebo 2106); nebo

d)

albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).

6.

Pro účely čísla 0410 se výrazem „hmyz“ rozumí jedlý neživý hmyz, celý nebo v částech, čerstvý, chlazený, zmrazený, sušený, uzený, solený nebo ve slaném nálevu, jakož i moučky a prášky z hmyzu, způsobilé k lidskému požívání. Nezahrnuje však jedlý neživý hmyz jinak upravený nebo konzervovaný (obecně třída IV).“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 0408 patří celá vejce bez skořápky a vaječné žloutky všech ptáků. Výrobky tohoto čísla mohou být čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, tvarované (např. válcovitá „dlouhá vejce“), zmrazené nebo jinak konzervované. Všechny patří do tohoto čísla, bez ohledu na to, zda obsahují přidaný cukr nebo jiná sladidla a zda jsou určeny k použití jako potravina nebo pro průmyslové účely (např. vyčiňování).

Do tohoto čísla nepatří:

a)

olej z vaječných žloutků (číslo 1506);

b)

vaječné přípravky obsahující ochucovací přísady, koření nebo jiné přísady (číslo 2106);

c)

lecithin (číslo 2923);

d)

oddělený vaječný bílek (vaječný albumin) (číslo 3502).

[…]

Do čísla 0409 patří med produkovaný včelami (Apis mellifera) nebo jiným hmyzem, odstředěný, v plástvi nebo obsahující kusy pláství, pokud do něj nebyl přidán cukr nebo jiná látka. Tento med může být označen podle druhu rostliny, původu nebo barvy.

Do čísla 0409 nepatří umělý med a směsi přírodního a umělého medu (číslo 1702).

[…]

Do čísla 0410 patří hmyz (podle definice v poznámce 6 k této kapitole) a další produkty živočišného původu vhodné k lidskému požívání, neuvedené ani nezahrnuté jinde v kombinované nomenklatuře. Neživý hmyz nezpůsobilý k lidskému požívání (včetně mouček a prášků z něho získaných) se však zařazuje do čísla 0511. Patří sem:

a)

želví vejce. Jedná se o vejce snesená říčními nebo mořskými želvami; mohou být čerstvá, sušená nebo jinak konzervovaná.

Olej z želvích vajec sem nepatří (číslo 1506).

b)

hnízda salangan (jedlá „ptačí hnízda“). Jsou tvořena látkou vylučovanou těmito ptáky, která na vzduchu rychle tuhne.

Hnízda lze předkládat nezpracovaná nebo mohou být čištěná za účelem odstranění per, prachového peří, prachu a jiných nečistot, aby byla vhodná ke spotřebě. Mají obvykle formu bělavých proužků či vláken.

Hnízda salangan mají vysoký obsah bílkovin a používají se téměř výhradně k přípravě polévek nebo jiných potravinových přípravků.

Do čísla 0410 nepatří zvířecí krev, jedlá či nikoli, tekutá nebo sušená (číslo 0511 nebo 3002).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

Vše.

Do tohoto čísla patří mléko určené k výživě zvířat, avšak krmiva obsahující mléko patří do čísla 2309 .

Mléko k terapeutickým nebo profylaktickým účelům patří do čísla 3001 .

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Vše.

0403

Jogurt; podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Vše. Patří sem smetana, ochucená nebo obsahující ovoce, zmrazené a fermentované (kysané) mléko, k lidské spotřebě.

Zmrzlina patří do čísla 2105 .

Nápoje obsahující mléko ochucené kakaem nebo jinými látkami patří do čísla 2202 .

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Vše. Patří sem mléčné výrobky pro kojence.

Do kódu KN 0404 10 48 patří mlezivo skotu v tekuté formě, odtučněné a zbavené kaseinu, k lidské spotřebě. Do kódu KN 0404 90 21 patří rozprašováním sušené nízkotučné mlezivo v prášku, které nebylo zbaveno kaseinu, k lidské spotřebě.

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky

Vše.

0406

Sýry a tvaroh

Vše.

0407

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

Všechna. Patří sem násadová vejce, vejce prostá specifikovaných patogenních mikroorganismů, oplodněná vejce pro líhnutí (0407 11 a 0407 19 ).

Patří sem čerstvá vejce (0407 21 až 0407 29 ) a ostatní vejce (0407 90 ), nevhodná i vhodná k lidské spotřebě.

Patří sem též „stoletá vejce“.

Vaječný albumin nevhodný i vhodný k lidské spotřebě patří do čísla 3502 .

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Vše. Patří sem vaječné výrobky, též tepelně zpracované, a produkty nevhodné k lidské spotřebě.

0409 00 00

Přírodní med

Všechen.

0410 10

Hmyz

Všechen.

Do této položky patří hmyz nebo hmyzí vajíčka k lidské spotřebě.

Neživý hmyz nevhodný k lidské spotřebě (včetně mouček a prášků z něho získaných) do této položky nepatří (číslo 0511 ), stejně jako jedlý neživý hmyz jinak upravený nebo konzervovaný (obecně třída IV).

0410 90 00

Ostatní jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Všechny.

Do tohoto kódu KN patří též mateří kašička a propolis (používané při výrobě farmaceutických přípravků a doplňků stravy) a jiný materiál získaný ze zvířat určený k lidské spotřebě.

Do tohoto kódu KN patří též jedlé kosti a výrobky z kostí k přímé spotřebě (např. kostní moučka, rozdrcené kosti, polévkové kosti), pokud jsou získány z jatečně upravených těl zvířat poražených pro lidskou spotřebu.

KAPITOLA 5

VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Obecné poznámky

Zvláštní požadavky pro některé produkty této kapitoly jsou stanoveny v tabulce 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011:

řádek 7

:

prasečí štětiny,

řádek 8

:

neošetřená vlna a srst z jiných zvířat než prasat,

řádek 9

:

ošetřené peří, jeho části a prachové peří.

Poznámky ke kapitole 5 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a tekutá nebo sušená zvířecí krev);

b)

kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43);

c)

textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI), nebo

d)

připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).

[…]

3.

V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují nejen kly sloní, nýbrž i kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.

4.

V celé nomenklatuře se výrazem „žíně“ rozumějí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat nebo skotu. Do čísla 0511 patří, inter alia, žíně a odpad z nich, též ve vrstvě, s podložkou nebo bez podložky.“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 0505 patří

1)

kůže a jiné části ptáků (např. hlavy, křídla), s peřím nebo prachovým peřím, a

2)

peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, pokud jsou neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace, ale jinak neopracované a neosazené.

Do čísla 0505 dále patří prach, moučka a odpad z peří nebo částí per.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

0502 10 00

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů

Všechny, ošetřené i neošetřené.

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Vše. Patří sem žaludky, měchýře a střeva skotu, prasat, ovcí, koz či drůbeže, jež byly očištěny, solené, sušené nebo tepelně ošetřené.

ex 0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

Vše, včetně loveckých trofejí z ptáků, avšak kromě ošetřeného dekorativního peří, ošetřeného peří přepravovaného cestujícími k soukromému užití nebo zásilek ošetřeného peří zaslaných soukromým osobám k neprůmyslovému využití, jak je uvedeno v písmenu a) oddílu 6 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 142/2011 zakazuje dovoz do Unie a tranzit přes Unii neošetřeného peří, jeho částí a prachového peří.

Úřední kontroly se na peří vztahují bez ohledu na jeho ošetření, jak je popsáno v bodě C kapitoly VII přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

Další zvláštní požadavky na lovecké trofeje jsou stanoveny v oddíle 5 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Oddíl 6 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se vztahuje na peří používané k vycpávání, prachové, surové nebo ostatní peří.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

Patří sem kosti používané jako žvýkací pamlsky pro psy a kosti používané pro výrobu želatiny.

Jedlé kosti a kostní moučka k lidské spotřebě patří do kódu KN 0410 90 00.

Zvláštní požadavky pro tyto produkty, pokud nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou stanoveny v řádku 6 (lovecké trofeje), v řádku 11 (kosti a výrobky z nich (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k jiným použitím než jako krmná surovina, organické hnojivo nebo pomocná půdní látka) a v řádku 12 (žvýkací pamlsky pro psy) tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

Patří sem ošetřené lovecké trofeje z ptáků a kopytníků tvořené čistě kostmi, rohy, kopyty, paznehty, drápy, parohy a zuby.

Zvláštní požadavky pro lovecké trofeje jsou stanoveny v řádku 6 tabulky 2 v oddíle1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 0508 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

Patří sem prázdné ulity, lastury a krunýře pro použití v potravinách a použití jako surovina pro výrobu glukosaminu.

Kromě toho do této položky patří ulity, lastury a krunýře, včetně sépiových kostí, s měkkými tkáněmi a masem uvedené v čl. 10 písm. k) bodě i) nařízení (ES) č. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

Ambra šedá a kantaridy sem nepatří.

Tento kód KN zahrnuje žlázy a jiné produkty živočišného původu a žluč.

Sušené žlázy a produkty patří do čísla 3001 .

Zvláštní požadavky mohou být stanoveny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 pro vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec (pro farmaceutické přípravky nebo jiné technické výrobky).

ex 0511

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Všechna.

Patří sem genetický materiál (sperma a embrya živočišného původu: skotu, ovcí, koz, koní a prasat) a vedlejší produkty živočišného původu, které představují materiál kategorie 1 a 2, jak je uveden v článcích 8 a 9 nařízení (ES) č. 1069/2009.

Do položek 0511 10 až 0511 99 patří například tyto živočišné produkty:

0511 10 00 (býčí sperma).

0511 91 (produkty z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3): vše. Patří sem násadové rybí jikry, mrtvá zvířata, vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků. Patří sem rovněž produkty nepoživatelné nebo klasifikované jako nevhodné k lidské spotřebě, například hrotnatky a další lasturnatky nebo Phyllopoda, sušené, určené pro krmení akvarijních ryb. Patří sem rovněž rybí návnady.

ex 0511 99 10 (šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek)

Úřední kontroly jsou nezbytné v případě kůží a kožek, které nebyly ošetřeny způsobem popsaným v příloze XIII kapitole V části C bodě 2 nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v příloze XIII kapitole V části B bodě 1 nebo části C bodě 1 nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 0511 99 31 (surové přírodní houby živočišného původu): všechny, jsou-li určeny k lidské spotřebě; nejsou-li určeny k lidské spotřebě, pak pouze ty, které jsou určeny pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Zvláštní požadavky pro produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 12 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 0511 99 39 (přírodní houby živočišného původu, jiné než surové): všechny, jsou-li určeny k lidské spotřebě; nejsou-li určeny k lidské spotřebě, pak pouze ty, které jsou určeny pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Zvláštní požadavky pro produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 12 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 0511 99 85 (ostatní produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitoly 1, nevhodná k lidské spotřebě): Patří sem embrya, vajíčka, sperma a genetický materiál, jiné než položky 0511 10 . Patří sem embrya, vajíčka, sperma a genetický materiál druhů jiných než skotu. Patří sem vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo jiných technických výrobků.

Patří sem neošetřené žíně, včelařské produkty jiné než vosky pro včelařství nebo pro technické účely, vorvanina (spermacet) pro technické použití, mrtvá zvířata kapitoly 1, která jsou nepoživatelná nebo nejsou určena k lidské spotřebě (například psi, kočky, hmyz), živočišný materiál, jehož základní charakteristiky se nezměnily, a jedlá zvířecí krev nezískaná z ryb, k lidské spotřebě.

Patří sem moučky, prášky a pelety z hmyzu, nevhodné k lidské spotřebě.

KAPITOLA 6

ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ

Obecné poznámky

Do této kapitoly patří podhoubí v kompostu ze sterilizovaného hnoje živočišného původu.

Údaje převzaté z vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

„0602 90 10 Podhoubí:

Podhoubí je termín, používaný pro sítě křehkých vláken (Thallus nebo Mycelium), často nalézané pod zemí, kde žijí a rostou na povrchu rozkládajících se zvířat nebo na rostlinné hmotě, a vyvíjejí se v samotné tkáně a produkují vlastní houbu.

Do této podpoložky patří také výrobky obsahující podhoubí, neúplně vyvinuté, umístěné v mikroskopickém množství na vrstvu obilných zrn vložených do kompostu ze sterilizovaného koňského hnoje (směs slámy a koňského trusu).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 0602 90 10

Podhoubí

Pouze pokud obsahuje zpracovaný hnůj živočišného původu. Zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 1 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 9

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 0901

Káva, též pražená nebo bez kofeinu; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

KAPITOLA 12

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 1212 99 95

Ostatní rostlinné produkty používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Do tohoto kódu KN patří i včelí pyl.

ex 1213 00 00

Obilná sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet

Pouze sláma

ex 1214 90

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet: jiné než moučka a pelety z vojtěšky

Pouze seno

KAPITOLA 15

ŽIVOČIŠNÉ, ROSTLINNÉ NEBO MIKROBIÁLNÍ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

Obecné poznámky

Všechny živočišné tuky a oleje. Pro následující produkty jsou v příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoveny zvláštní požadavky:

1.

tavené/škvařené tuky a rybí tuk v řádku 3 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I;

2.

tavené/škvařené tuky z materiálů kategorie 2 pro určité účely mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata (např. pro oleochemické účely) v řádku 17 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II;

3.

tukové deriváty v řádku 18 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II.

Mezi tukové deriváty patří produkty z tuků a olejů získané po prvotním zpracování, v čistém stavu získané metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

Deriváty smísené s jinými materiály podléhají úředním kontrolám.

Poznámky ke kapitole 15 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209;

b)

kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);

c)

jedlé přípravky obsahující více než 15 % hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21);

d)

škvarky (číslo 2301) nebo odpady čísel 2304 až 2306;

[…]

3.

Do čísla 1518 nepatří tuky, oleje nebo jejich frakce pouze denaturované; tyto výrobky se zařazují do čísel, do kterých patří odpovídající nedenaturované tuky a oleje a jejich frakce.

4.

Mýdlové kaly, olejové sedliny a kaly, stearinová smola, glycerolová smola a zbytky tuku z ovčí vlny patří do čísla 1522.“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 1516 patří živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje, které prošly níže uvedenou zvláštní chemickou přeměnou, ale nebyly dále upraveny.

Do tohoto čísla patří rovněž podobně zpracované frakce živočišných, rostlinných nebo mikrobiálních tuků a olejů.

Hydrogenace, k níž dochází při styku produktu s čistým vodíkem při vhodné teplotě a tlaku za přítomnosti katalyzátoru (obvykle jemně rozptýleného niklu), zvyšuje teplotu tání tuků a zvyšuje konzistenci olejů tím, že přemění nenasycené glyceridy (např. kyseliny olejové, linolové a dalších kyselin) na nasycené s vyšší teplotou tání (např. kyseliny palmitové, stearové a dalších kyselin).

Do čísla 1518 patří rovněž nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných, rostlinných nebo mikrobiálních tuků či olejů nebo z frakcí různých tuků či olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Do tohoto čísla patří mimo jiné rovněž použitý fritovací olej obsahující například řepkový olej, sójový olej a malé množství živočišných tuků, pro použití při výrobě krmiva.

Toto číslo zahrnuje rovněž hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované tuky a oleje a jejich frakce, pokud se modifikace týká více než jednoho tuku nebo oleje.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

Vše.

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Vše.

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Vše.

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

Všechny. Patří sem oleje z ryb a oleje z produktů rybolovu a mořských savců.

Různé jedlé přípravky patří do čísla 1517 nebo do kapitoly 21.

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

Vše. Patří sem tuk z ovčí vlny dovážený jako tavený/škvařený tuk v souladu s přílohou XIV nařízení (EU) č. 142/2011 nebo lanolin dovážený jako meziprodukt.

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Všechny.

Patří sem neštěpené tuky a oleje a také jejich prvotní frakce vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

1516 10

Živočišné tuky a oleje a jejich frakce

Všechny živočišné tuky a oleje.

Pro účely úředních kontrol zahrnují tukové deriváty produkty z živočišných tuků a olejů získané po prvotním zpracování, v čistém stavu vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných, rostlinných nebo mikrobiálních tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky a oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1518 00 91

Živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

Pouze pokud obsahují živočišné tuky a oleje.

Tukové deriváty vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

Zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 17 (tavené/škvařené tuky) a 18 (tukové deriváty) tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 1518 00 95

Nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných nebo živočišných, rostlinných nebo mikrobiálních tuků a olejů a jejich frakcí

Pouze přípravky z tuků a olejů, tavené/škvařené tuky a deriváty ze zvířat.

Patří sem použitý stolní olej, který má být použit v rámci působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009.

Patří sem tukové deriváty vyrobené metodou uvedenou v bodě 1 kapitoly XI přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 1518 00 99

Ostatní rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a jejich frakce, jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, vyjma těch, jež jsou uvedeny v čísle 1516 , a jiné než nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných, rostlinných nebo mikrobiálních tuků a jejich frakcí.

Pouze s obsahem tuku živočišného původu.

ex 1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

Pouze pokud obsahují živočišné produkty.

1521 90 91

Surový včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené

Všechny. Patří sem vosky v přírodních plástvích a surový včelí vosk pro včelařství nebo pro technické účely.

Ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 142/2011 zakazuje dovoz do Unie a tranzit přes Unii včelího vosku ve formě pláství.

Zvláštní požadavky pro vedlejší produkty včelařství jsou uvedeny v řádku 10 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené, jiné než surové

Všechny. Patří sem zpracované nebo rafinované vosky, též bělené nebo barvené, pro včelařství nebo technické účely.

Zvláštní požadavky pro vedlejší produkty včelařství jsou uvedeny v řádku 10 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Vedlejší produkty včelařství, jiné než včelí vosky, se předloží k úřední kontrole pod kódem KN 0511 99 85 „Ostatní“.

ex 1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

Pouze pokud obsahují živočišné produkty.

Zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 18 (tukové deriváty) tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 16

PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB, KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH NEBO HMYZU

Poznámky ke kapitole 16 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí ani hmyz, připravení nebo konzervovaní způsoby uvedenými v kapitole 2 nebo 3, v poznámce 6 ke kapitole 4 nebo v čísle 0504.

2.

Potravinové přípravky patří do této kapitoly, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, hmyzu, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinace. Obsahují-li tyto přípravky dva nebo více výše uvedených výrobků, zařazují se do čísla kapitoly 16 odpovídajícího složce nebo složkám, jejichž hmotnost převládá. Tato ustanovení se nevztahují na nadívané výrobky čísla 1902 ani na přípravky čísel 2103 nebo 2104.

Pro přípravky obsahující játra se při určení podpoložky v číslech 1601 nebo 1602 neuplatňuje ustanovení druhé věty.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve nebo hmyzu; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Všechny. Patří sem konzervované maso různých forem.

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů, krve nebo hmyzu

Všechny. Patří sem konzervované maso různých forem.

1603 00

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Všechny. Patří sem výtažky a koncentráty z masa, rybí bílkoviny v želatinové formě, chlazené nebo zmrazené, a též žraločí chrupavky.

1604

Připravené nebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

Všechny. Patří sem vařené nebo předvařené kulinářské přípravky obsahující ryby nebo produkty rybolovu nebo s nimi smíchané.

Patří sem i přípravky ze surimi kódu KN 1604 20 05 .

Patří sem konzervované rybí maso a konzervovaný kaviár v hermeticky uzavřených obalech a rovněž sushi (za předpokladu, že nejsou zařazeny do kódu KN uvedeného v kapitole 19).

Produkty známé jako rybí špíz (to znamená syrové rybí maso nebo syrové krevety se zeleninou na dřevěné jehlici) se zařazují do kódu KN 1604 19 97 .

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Všichni, včetně zcela připravených či předpřipravených hlemýžďů, konzervovaných korýšů či jiných vodních bezobratlých a rovněž prášku ze slávky jedlé.

KAPITOLA 17

CUKR A CUKROVINKY

Poznámky ke kapitole 17 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

cukrovinky obsahující kakao (číslo 1806);

b)

chemicky čisté cukry (jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza) nebo jiné výrobky čísla 2940;“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

Patří sem cukry a umělý med, je-li smíšený s přírodním medem.

ex 1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

KAPITOLA 18

KAKAO A KAKAOVÉ PŘÍPRAVKY

Poznámky ke kapitole 18 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

potravinové přípravky, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, hmyzu, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci (kapitola 16);

b)

přípravky čísel 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 nebo 3004.

2.

Do čísla 1806 patří cukrovinky obsahující kakao a, s výhradou ustanovení poznámky 1 k této kapitole, ostatní potravinové přípravky obsahující kakao.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

KAPITOLA 19

PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO

Poznámky ke kapitole 19 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

kromě nadívaných výrobků čísla 1902, potravinové přípravky, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, hmyzu, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci (kapitola 16);“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

Patří sem tepelně neupravené potraviny (například pizza), které obsahují produkty živočišného původu.

Kulinářské přípravky patří do kapitol 16 a 21.

ex 1902 11 00

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, obsahující vejce

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1902 19

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené, jiné než obsahující vejce

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1902 20 10

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1902 20 30

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho druhu nebo původu

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1902 20 91

Vařené nadívané těstoviny

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1902 20 99

Nadívané těstoviny, jiné než vařené

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1902 30

Ostatní těstoviny, jiné než položek 1902 11 , 1902 19 a 1902 20

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1902 40

Kuskus

Pouze pokud obsahuje produkty živočišného původu.

ex 1904 10 10

Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením kukuřice

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1904 10 30

Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením rýže

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1904 10 90

Připravené potraviny získané bobtnáním nebo pražením jiných obilných produktů než kukuřice či rýže

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1904 20

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1904 90 10

Rýže v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařená nebo jinak připravená, jinde neuvedená ani nezahrnutá

Pouze pokud obsahuje produkty živočišného původu.

Patří sem například sushi (za předpokladu, že příslušné výrobky nejsou zařazeny do kapitoly 16).

ex 1904 90 80

Obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než pšenice bulgur a jiné než získané z rýže

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

KAPITOLA 20

PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN

Poznámky ke kapitole 20 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

[…]

c)

potravinové přípravky, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, hmyzu, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci (kapitola 16);“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Pouze pokud obsahuje produkty živočišného původu.

ex 2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Pouze pokud obsahuje produkty živočišného původu.

ex 2008 99

Ostatní přípravky z ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

KAPITOLA 21

RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY

Poznámky ke kapitole 21 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

[…]

e)

potravinové přípravky, jiné než zboží popsané v čísle 2103 nebo 2104, obsahují-li více než 20 % hmotnostních uzenky, salámů, masa, drobů, krve, hmyzu, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo jejich kombinaci (kapitola 16);

[…]

3.

Pro účely čísla 2104 se výrazem „homogenizované směsi potravinových přípravků“ rozumějí přípravky sestávající z jemně homogenizované směsi dvou nebo více základních složek jako masa, ryb, zeleniny, ovoce nebo ořechů, v balení pro drobný prodej jako výživa vhodná pro kojence či malé děti nebo pro dietetické účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti nepřesahující 250 g. Při uplatňování této definice se nepřihlíží k malému množství přísad přidaných pro ochucení, pro účely konzervace nebo z jiných důvodů. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných kousků přísad.

Doplňkové poznámky

[…]

5.

Ostatní potravinové přípravky předkládané v odměřených dávkách, například kapsle, tablety, pastilky a pilulky, které jsou určeny pro použití jako potravinové doplňky, se zařazují do čísla 2106, pokud nejsou jinde uvedené ani zahrnuté.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 2106 10

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 2106 90 51

Laktózový sirup

Pouze pokud obsahuje produkty živočišného původu.

ex 2106 90 92

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

ex 2106 90 98

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

KAPITOLA 22

NÁPOJE, LIHOVINY A OCET

Poznámky ke kapitole 22 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„3.

Pro účely čísla 2202 se výrazem „nealkoholické nápoje“ rozumějí nápoje, jejichž objemový obsah alkoholu nepřesahuje 0,5 % obj. Alkoholické nápoje se zařazují podle druhu do čísel 2203 až 2206 nebo 2208.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 2202 99 91

Nealkoholické nápoje, jiné než vody s přídavkem sladidel nebo aromatizované, vyjma ovocných šťáv, šťáv z ořechů nebo zeleninových šťáv čísla 2009, obsahující méně než 0,2 % hmotnostní tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404

Všechny.

ex 2202 99 95

Nealkoholické nápoje, jiné než vody s přídavkem sladidel nebo aromatizované, vyjma ovocných šťáv, šťáv z ořechů nebo zeleninových šťáv čísla 2009, obsahující 0,2 % hmotnostní nebo více, avšak méně než 2 % hmotnostní tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404

Všechny.

ex 2202 99 99

Nealkoholické nápoje, jiné než vody s přídavkem sladidel nebo aromatizované, vyjma ovocných šťáv, šťáv z ořechů nebo zeleninových šťáv čísla 2009, obsahující 2 % hmotnostní nebo více tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404

Všechny.

ex 2208 70

Likéry a cordialy

Pouze pokud obsahují produkty živočišného původu.

KAPITOLA 23

ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO

Poznámka ke kapitole 23 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do čísla 2309 patří výrobky používané k výživě zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté, získané zpracováním rostlinných nebo živočišných látek v takovém rozsahu, že ztratily podstatné charakteristické znaky původní látky, jiné než rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty vzniklé při tomto zpracování.“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Škvarky, zbytky tkáně po vyškvaření vepřového sádla nebo jiného živočišného tuku. Používají se hlavně v přípravcích k výživě zvířat (např. psí sušenky), ale zůstávají v čísle 2301, i pokud jsou vhodné k lidské spotřebě.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

2301

Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky

Všechny. Patří sem zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určeny k lidské spotřebě, masová moučka, která není určena k lidské spotřebě, a škvarky, též k lidské spotřebě.

Moučky, prášky a pelety z hmyzu, nevhodné k lidské spotřebě, do tohoto čísla nepatří. Patří do čísla 0511 .

Péřová moučka patří do čísla 0505 .

Zvláštní požadavky pro zpracované živočišné bílkoviny jsou uvedeny v řádku 1 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Všechny, pokud obsahují živočišné produkty, kromě kódů KN 2309 90 20 a 2309 90 91 .

Patří sem, mimo jiné, výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej (položka 2309 10 ), obsahující produkty živočišného původu a rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců (kód KN 2309 90 10 ). Patří sem rovněž živočišné produkty určené k výživě zvířat, včetně směsí mouček (z rohů, kopyt a paznehtů).

Do tohoto čísla patří tekuté mléko, mlezivo a výrobky obsahující mléčné produkty, mlezivo nezbavené kaseinu nebo sacharidy, vše vhodné k výživě zvířat, ale nikoli k lidské spotřebě (mlezivo zbavené kaseinu vhodné k výživě zvířat patří do čísla 3001 ).

Do tohoto čísla patří rovněž krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a směsi mouček (směsi mohou obsahovat mrtvý hmyz).

Zvláštní požadavky pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, včetně žvýkacích pamlsků pro psy, jsou uvedeny v řádku 12 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Do tohoto čísla patří i zpracované vaječné výrobky, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a další zpracované živočišné produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

Zvláštní požadavky pro vaječné výrobky jsou uvedeny v řádku 9 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 28

ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 2835 25 00

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý)

Pouze živočišného původu.

Zvláštní požadavky pro fosforečnan vápenatý jsou uvedeny v řádku 6 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 2835 26 00

Fosforečnany vápníku, jiné než hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý))

Pouze fosforečnan vápenatý živočišného původu.

Zvláštní požadavky pro fosforečnan vápenatý jsou uvedeny v řádku 7 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 29

ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 2906

Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Pouze cholesterol živočišného původu.

ex 2922 41

Lysin a jeho estery; jeho soli

Pouze živočišného původu.

ex 2922 42

Kyselina glutamová a její soli

Pouze živočišného původu.

ex 2922 43

Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová) a její soli

Pouze živočišného původu.

ex 2922 49

Ostatní aminokyseliny, jiné než ty, které obsahují více než jeden druh kyslíkaté funkce, a jejich estery; jejich soli (jiné než lysin a jeho estery; jeho soli, kyselina glutamová a její soli, kyselina anthranilová (2-aminobenzoová) a její soli, tilidin (INN) a jeho soli)

Pouze živočišného původu.

ex 2925 29 00

Ostatní iminy a jejich deriváty, jiné než chlordimeform (ISO); jejich soli (jiné než chlordimeform (ISO))

Patří sem kreatin živočišného původu.

ex 2930

Organické sloučeniny síry

Patří sem aminokyseliny živočišného původu, například:

ex 2930 90 13 cystein a cystin,

ex 2930 90 16 deriváty cysteinu nebo cystinu.

ex 2932 99 00

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), jiné než sloučeniny obsahující ve struktuře nekondenzovaný furanový kruh (též hydrogenovaný), a jiné než laktony nebo isosafrol, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-propanon, piperonal, safrol, tetrahydrokannabinoly (všechny izomery) a karbofuran (ISO))

Pouze živočišného původu, například glukosamin, glukosamin-6-fosfát a jejich sírany.

ex 2936

Provitaminy a vitaminy, přírodní nebo reprodukované syntézou (včetně přírodních koncentrátů), jejich deriváty používané zejména jako vitaminy a jejich směsi, též v jakémkoliv rozpouštědle

Pouze vitamin D3 a jeho prekurzory živočišného původu.

ex 2942 00 00

Ostatní organické sloučeniny

Pouze živočišného původu.

KAPITOLA 30

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

Obecné poznámky

Hotové produkty (kosmetické prostředky, aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky, veterinární léčivé přípravky, léčivé přípravky) podle definice v článku 33 nařízení (ES) č. 1069/2009 na tento seznam nepatří.

Patří sem meziprodukty.

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 3001 20 90

Výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků, jiné než lidského původu

Pouze produkty získané ze zvířat.

Patří sem produkty nahrazující mateřské mlezivo a používané pro krmení telat.

ex 3001 90 91

Živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům: heparin a jeho soli

Pouze produkty získané ze zvířat, které jsou určeny pro další zpracování v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1069/2009, na výrobu získaných produktů uvedených v čl. 33 písm. a) až f) zmíněného nařízení.

ex 3001 90 98

Jiné živočišné látky než heparin a jeho soli připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze produkty získané ze zvířat.

Kromě žláz a jiných orgánů uvedených ve vysvětlivkách k harmonizovanému systému k číslu 3001 patří do tohoto kódu KN také hypofýza, nadledvinky a štítná žláza.

ex 3002 12 00

Antiséra a jiné krevní složky

Pouze produkty získané ze zvířat.

Nepatří sem protilátky a DNA.

Pokud jde o číslo 3002 , jsou pro vedlejší produkty živočišného původu zahrnuté do tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoveny zvláštní požadavky, a sice v těchto řádcích:

řádek 2: krevní výrobky, kromě výrobků z koňovitých,

řádek 3: krev a krevní výrobky z koňovitých.

ex 3002 49 00

Toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky

Pouze patogeny a kultury patogenů pro zvířata.

ex 3002 51 00

Přípravky pro buněčnou terapii

Pouze patogeny a kultury patogenů pro zvířata.

ex 3002 59 00

Buněčné kultury, též modifikované, jiné než přípravky pro buněčnou terapii

Pouze patogeny a kultury patogenů pro zvířata.

3002 90 30

Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům

Všechna.

ex 3002 90 90

Ostatní

Pouze patogeny a kultury patogenů pro zvířata.

ex 3006 92 00

Farmaceutický odpad

Pouze produkty získané ze zvířat.

Patří sem farmaceutický odpad a farmaceutické výrobky, které již nejsou vhodné ke svému původnímu účelu.

KAPITOLA 31

HNOJIVA

Poznámky ke kapitole 31 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

zvířecí krev čísla 0511;“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 3101 00 00

Živočišná nebo rostlinná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená; hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou živočišných nebo rostlinných produktů

Pouze nekontaminované produkty získané ze zvířat.

Patří sem guáno, kromě mineralizovaného guána.

Patří sem hnůj smíchaný se zpracovanými živočišnými bílkovinami, pokud je používaný jako hnojivo; nepatří sem však směsi hnoje a chemických produktů používané jako hnojivo (viz číslo 3105 , do kterého patří pouze minerální nebo chemická hnojiva).

Zvláštní požadavky pro zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů jsou uvedeny v řádku 1 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 3105 10 00

Výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg

Pouze hnojiva obsahující produkty získané ze zvířat.

Zvláštní požadavky pro zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů jsou uvedeny v řádku 1 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 32

TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A JINÉ BARVICÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY; TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY

Poznámky ke kapitole 32 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„3.

Do čísel 3203, 3204, 3205 a 3206 patří též přípravky založené na barvicích látkách (v případě čísla 3206 též včetně barvicích pigmentů čísla 2530 nebo kapitoly 28, kovových vloček a kovových prášků) druhů, které jsou používány pro barvení jakýchkoliv materiálů nebo používané jako přísady při výrobě barvicích přípravků. Do těchto čísel však nepatří pigmenty dispergované v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot, včetně emailů (číslo 3212), nebo jiné přípravky čísel 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 nebo 3215.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 3203 00

Barviva živočišného původu (včetně barvicích výtažků, avšak kromě černi živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvicí látce živočišného původu specifikované poznámkou 3 k této kapitole

Pouze disperzní barviva v mléčném tuku, používaná při výrobě potravin či krmiv.

ex 3204

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

Pouze disperzní barviva v mléčném tuku, používaná při výrobě potravin či krmiv.

KAPITOLA 33

VONNÉ SILICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů

Pouze aromata v mléčném tuku, používaná při výrobě potravin či krmiv.

KAPITOLA 35

ALBUMINOIDNÍ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; KLIHY; ENZYMY

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

Patří sem kasein určený k lidské spotřebě nebo ke krmným či technickým účelům.

Zvláštní požadavky pro mléko, mléčné výrobky a mlezivo, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 4 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

Patří sem produkty získané z vajec a z mléka, též určené k lidské spotřebě (včetně produktů používaných jako krmivo).

Albumin pro výrobu farmaceutického zboží patří do čísla 3002 .

Zvláštní požadavky pro mléko, mléčné výrobky, mlezivo a výrobky z mleziva, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 4 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 a zvláštní požadavky pro vaječné výrobky, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v řádku 9 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

Patří sem želatina pro lidskou spotřebu, krmivo a technické účely.

Na želatinu zařazenou do čísla 3913 (tvrzené bílkoviny) a želatinu zařazenou do čísla 9602 (netvrzená opracovaná želatina a výrobky z netvrzené želatiny), např. prázdné tobolky, pokud nejsou určeny k použití jako potraviny nebo ke krmení zvířat, se úřední kontroly nevztahují.

Zvláštní požadavky pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011, a zvláštní požadavky pro fotografickou želatinu v oddíle 11 kapitoly II přílohy XIV uvedeného nařízení.

ex 3504 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

Patří sem kolagen a hydrolyzované bílkoviny pro lidskou spotřebu, krmivo a technické účely.

Patří sem bílkovinné kolagenové produkty získané ze zvířecích kůží, kožek, kostí a šlach.

Patří sem hydrolyzované bílkoviny sestávající z polypeptidů, peptidů či aminokyselin a jejich směsi, získané hydrolýzou vedlejších produktů živočišného původu. Na zboží zahrnuté v této položce se úřední kontroly nevztahují, pokud je používáno jako potravinářské přídatné látky v potravinových přípravcích (čísla 2106 ).

Patří sem všechny mléčné vedlejší produkty k lidské spotřebě, pokud nejsou zahrnuty do čísla 0404 .

Zvláštní požadavky pro kolagen jsou uvedeny v řádku 8 a zvláštní požadavky pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 3507 10 00

Syřidlo a syřidlové koncentráty

Syřidlo a syřidlové koncentráty určené k lidské spotřebě, získané výhradně z produktů živočišného původu.

ex 3507 90 90

Enzymy a připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než syřidlo a syřidlové koncentráty nebo lipoproteinová lipáza nebo alkalická proteináza (produkt bakterií rodu Aspergillus)

Pouze živočišného původu.

KAPITOLA 38

RŮZNÉ CHEMICKÉ VÝROBKY

Poznámky ke kapitole 38 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„4.

V celé nomenklatuře výraz „komunální odpad“ znamená odpad shromážděný z domácností, hotelů, restaurací, nemocnic, obchodů, kanceláří atd., smetí ze silnic a chodníků, stejně jako stavební a demoliční odpad. Komunální odpad zpravidla obsahuje velké množství různých materiálů, např. plasty, kaučuk, dřevo, papír, textilie, sklo, kovy, potraviny, rozbitý nábytek a jiné poškozené nebo vyřazené výrobky.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, též upravené ve formě souprav, jiné než čísla 3006 ; certifikované referenční materiály

Pouze produkty získané ze zvířat, kromě zdravotnických prostředků definovaných v čl. 2 bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745  (*2) a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro definovaných v čl. 2 bodě 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746  (*3).

ex 3825 10 00

Komunální odpad

Pouze odpad ze stravovacích zařízení obsahující produkty živočišného původu, pokud spadá do oblasti působnosti čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 1069/2009, s výjimkou odpadu ze stravovacích zařízení pocházejícího přímo z dopravních prostředků mezinárodní přepravy a neškodně odstraněného v souladu s čl. 12 písm. d) uvedeného nařízení.

Použitý kuchyňský olej určený k použití v rámci oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009, například pro organické hnojivo, bioplyn, bionaftu nebo palivo může patřit do tohoto kódu KN.

KAPITOLA 39

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 3913 90 00

Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách, jiné než kyselina alginová, její soli a estery

Pouze produkty získané ze zvířat, (například chondroitinsulfát, chitosan, tvrzená želatina).

ex 3917 10

Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin nebo celulózových materiálů

Pouze produkty získané ze zvířat.

ex 3926 90 97

Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914 , jiné než podpoložek / položek / kódů KN 3926 10 00 , 3926 20 00 , 3926 30 00 , 3926 40 00 , 3926 90 , 3926 90 50 a 3926 90 60

Patří sem prázdné tobolky z tvrzené želatiny k použití jako potravina a ke krmení zvířat.

Zvláštní požadavky pro želatinu jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 41

SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY (JINÉ NEŽ KOŽEŠINY) A USNĚ

Obecné poznámky

Úřední kontroly se vztahují pouze na kůže a kožky kopytníků čísel 4101, 4102 a 4103.

Zvláštní požadavky pro kůže a kožky kopytníků jsou stanoveny v řádcích 4 a 5 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Poznámky ke kapitole 41 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

odřezky nebo podobný odpad surových kůží nebo kožek (číslo 0511);

b)

kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím čísel 0505 nebo 6701; nebo

c)

kůže nebo kožky, surové, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené (kapitola 43); do kapitoly 41 však patří neodchlupené surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolích), koní nebo jiných lichokopytníků, ovcí nebo jehňat (kromě jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián nebo podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských), koz nebo kůzlat (kromě jemenských, mongolských nebo tibetských koz a kůzlat), vepřů (včetně pekari), kamzíků, gazel, velbloudů (včetně dromedárů), sobů, losů, jelenů, srnců nebo psů.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 4101

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané

Pouze čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže a kožky, včetně sušených, suchosolených, mokrosolených nebo konzervovaných jiným způsobem než vyčiněním nebo rovnocenným způsobem.

Dovoz bez omezení je možný v případě ošetřených kůží a kožek, jak je popsáno v kapitole V části C bodě 2 přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, zejména pro podpoložky ex 4101 20 80 a ex 4101 50 90 .

ex 4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole

Pouze čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže a kožky, včetně sušených, suchosolených, mokrosolených nebo konzervovaných jiným způsobem než vyčiněním nebo rovnocenným způsobem.

Dovoz bez omezení je možný v případě ošetřených kůží a kožek, jak je popsáno v kapitole V části C bodě 2 přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, zejména pro podpoložky ex 4102 21 80 a ex 4102 29 00 .

ex 4103

Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole

Pouze čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže a kožky, včetně sušených, suchosolených, mokrosolených nebo konzervovaných jiným způsobem než vyčiněním nebo rovnocenným způsobem.

Dovoz bez omezení je možný v případě ošetřených kůží a kožek, jak je popsáno v kapitole V části C bodě 2 přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení uvedená v čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, zejména pro podpoložku ex 4103 90 00 .

KAPITOLA 42

KOŽENÉ ZBOŽÍ; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO)

Poznámky ke kapitole 42 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„2.

Do této kapitoly nepatří:

a)

sterilní chirurgický katgut nebo podobné sterilní chirurgické šicí materiály (číslo 3006);

[…]

ij)

struny pro hudební nástroje, kůže na bubny nebo podobné nástroje, jakož i jiné části a součásti hudebních nástrojů (číslo 9209);“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 4205 00 90

Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně, jiné než používané u strojů nebo mechanických zařízení nebo pro jiné technické účely

Pouze žvýkací pamlsky pro psy a suroviny pro výrobu žvýkacích pamlsků pro psy.

ex 4206 00 00

Výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového), ze zlatotepecké blány, z měchýřů nebo ze šlach

Pouze krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a suroviny pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu.

KAPITOLA 43

KOŽEŠINY A UMĚLÉ KOŽEŠINY; VÝROBKY Z NICH

Poznámky ke kapitole 43 (převzaté z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

V celé nomenklatuře výraz „kožešiny“, kromě surových kožešin čísla 4301, znamená kůže nebo kožky všech zvířat, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené.

2.

Do této kapitoly nepatří:

a)

kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím (číslo 0505 nebo 6701);

b)

surové kůže nebo kožky, neodchlupené, kapitoly 41 (viz poznámka 1 c) k uvedené kapitole);“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Číslo 4301: Kožešiny se považují za surové a spadající do tohoto čísla, nejen pokud jsou v přírodním stavu, ale rovněž pokud byly vyčištěny a konzervovány proti znehodnocení, např. sušením nebo solením (za mokra či za sucha). U kožešin lze rovněž provést vytrhání či vystříhání chlupů, tj. hrubé zvířecí chlupy se vytrhají či vystříhají, nebo může být povrch kůže omízdřen či oškrabán.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 4301

Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101 , 4102 nebo 4103

Všechny, s výjimkou kožešin ošetřených v souladu s kapitolou VIII přílohy XIII nařízení (EU) č. 142/2011, jsou-li dodržena ustanovení čl. 41 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009.

Patří sem tyto podpoložky:

ex 4301 10 00 (norkové, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 30 00 (jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián a podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): zvláštní požadavky na kůže a kožky kopytníků jsou stanoveny v řádku 5 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 60 00 (liščí, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 80 00 (ostatní kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek): jiné než z kopytníků, například ze svišťů, z divokých kočkovitých šelem, z tuleňů, nutrií. Zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

ex 4301 90 00 (hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky použitelné v kožešnictví): zvláštní požadavky pro získané produkty pro použití mimo krmivový řetězec (kožešiny) jsou uvedeny v řádku 14 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 51

VLNA, JEMNÉ NEBO HRUBÉ ZVÍŘECÍ CHLUPY; ŽÍNĚNÉ NITĚ A TKANINY

Obecné poznámky

Pokud jde o čísla 5101 až 5103, zvláštní požadavky pro neošetřenou vlnu a chlupy jsou uvedeny v řádku 8 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Poznámka ke kapitole 51 (převzatá z poznámek k téže kapitole kombinované nomenklatury)

„1.

V celé nomenklatuře znamená:

a)

„vlna“ přírodní vlákno z ovcí nebo jehňat;

b)

„jemné zvířecí chlupy“ chlupy z alpaky, lamy, vikuně, velblouda (včetně dromedára), jaka, kozy angorské, tibetské, kašmírské nebo podobných koz (nikoli však z obyčejných koz), králíka (včetně angorského), zajíce, bobra, nutrie nebo ondatry;

c)

„hrubé zvířecí chlupy“ chlupy zvířat výše neuvedených, kromě štětin a chlupů k výrobě kartáčnického zboží (číslo 0502) a žíní (číslo 0511).“

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„V celé nomenklatuře se výrazem „hrubé zvířecí chlupy“ rozumí všechny ostatní zvířecí chlupy jiné než „jemné zvířecí chlupy“, kromě vlny (číslo 5101), chlupů z hřív nebo ohonů koňovitých nebo skotu (zařazených jako „žíně“ do čísla 0511), štětin a chlupů z domácích nebo divokých prasat a jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží (číslo 0502) (viz poznámka 1 c) k příslušné kapitole).“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 5101

Vlna, nemykaná ani nečesaná

Patří sem neošetřená vlna.

ex 5102

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

Patří sem neošetřené jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, včetně hrubých chlupů z boků skotu nebo koňovitých.

ex 5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

Patří sem neošetřená vlna nebo neošetřené jemné či hrubé zvířecí chlupy.

KAPITOLA 67

UPRAVENÁ PÉRA A PRACHOVÉ PEŘÍ A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Do čísla 6701 patří

A)

Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra a prachové peří a části per, které, ačkoli ještě nejsou zcela zhotovenými výrobky, byly zpracovány jiným způsobem než pouhým očištěním, dezinfikováním či konzervací (viz vysvětlivka k číslu 0505); výrobky tohoto čísla mohou být například bělené, barvené, zkadeřené či zvlněné.

B)

Výrobky z kůže nebo z jiných částí ptáků s péry nebo prachovým peřím, výrobky z per nebo prachového peří nebo z částí per, též pokud je toto peří či prachové peří atd. neopracované nebo pouze očištěné, s výjimkou výrobků z opracovaných brk a stvolů per. Do tohoto čísla tedy patří:

1)

Jednotlivá pera, jejichž brka byla sdrátována či spojena pro použití například jako ozdoba na klobouky, a dále též směsi jednotlivých per sebraných z různých výrobků.

2)

Peří spojené ve formě chocholů a peří nebo prachové peří slepené či upevněné na textilní tkaniny nebo na jiný základ.

3)

Ozdoby z ptáků, částí ptáků nebo peří či prachového peří pro pokrývky hlavy, boa, límce, peleríny nebo jiné oděvy či oděvní doplňky.

4)

Vějíře z ozdobného peří, s kostrou z jakéhokoliv materiálu. Vějíře s kostrou z drahých kovů se však zařazují do čísla 7113.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 6701 00 00

Kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra, části per, prachové peří a výrobky z nich (jiné než zboží čísla 0505 a opracovaná brka a stvoly per)

Pouze kůže a jiné části ptáků s péry nebo prachovým peřím, péra a prachové peří a části per.

Patří sem výrobky z neopracovaných nebo pouze očištěných kůží, peří nebo prachového peří a částí per.

Kromě ošetřeného dekorativního peří, ošetřeného peří přepravovaného cestujícími k soukromému užití nebo zásilek ošetřeného peří zaslaných soukromým osobám k neprůmyslovému využití, jak je uvedeno v písmenu a) oddílu 6 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

Zvláštní požadavky pro peří jsou uvedeny v řádku 9 tabulky 2 v oddíle 1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 71

PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 7101 21 00

Neopracované uměle pěstované perly

Patří sem ústřice nevhodné k lidské spotřebě, obsahující jednu nebo více uměle pěstovaných perel, konzervované ve slaném nálevu nebo jinými metodami, balené v hermeticky uzavřených obalech.

Patří sem neopracované uměle pěstované perly, na které se odkazuje v oddíle 2 kapitoly IV přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud nejsou vyjmuty z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení.

KAPITOLA 95

HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Pouťové atrakce, kočovné cirkusy, kočovné zvěřince a kočovná divadla patří do čísla 9508, za předpokladu, že zahrnují všechny důležité jednotky nezbytné pro jejich běžný provoz. Do tohoto čísla rovněž patří objekty pomocného vybavení, pokud jsou předkládány s těmito různými atrakcemi a jako jejich součásti, bez ohledu na to, že jsou-li tyto objekty (například stany, zvířata, hudební nástroje, zdroje elektřiny, motory, osvětlovací zařízení, sedadla a zbraně a střelivo) předkládány samostatně, patří do jiných čísel nomenklatury.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 9508 10 00

Kočovné cirkusy a kočovné zvěřince

Pouze živá zvířata

ex 9508 30

Pouťové atrakce

Pouze živá zvířata

ex 9508 40

Kočovná divadla

Pouze živá zvířata

KAPITOLA 96

RŮZNÉ VÝROBKY

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„Pro účely čísla 9601 se výrazem „opracované“ rozumí materiály, které prošly procesy přesahujícími jednoduchou přípravu, jež je povolena v čísle pro dotčené suroviny (viz vysvětlivky k číslům 0505 až 0508). Do čísla 9601 proto patří kusy slonoviny, tyče atd., přiříznuté do tvaru (včetně čtvercového nebo pravoúhlého) nebo leštěné nebo jinak opracované broušením, vrtáním, frézováním, soustružením atd. Avšak kusy, které jsou rozpoznatelné jako části a součásti výrobků, do čísla 9601 nepatří, pokud jsou tyto části a součásti zahrnuty do jiného čísla nomenklatury. Proto klávesy klavírů a pianin patří do čísla 9209 a botky pro pažby palných zbraní patří do čísla 9305. Opracované materiály, které nejsou rozpoznatelné jako části a součásti výrobků, jsou však nadále řazeny do čísla 9601 (například jednoduché kotouče nebo disky, desky či tabulky nebo pásy k vykládání atd., nebo pro následné použití při výrobě kláves pro klavíry a pianina).

Číslo 9602 zahrnuje fólie netvrzené želatiny přiříznuté do tvaru jiného než čtvercového nebo pravoúhlého. Fólie přiříznuté do pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, též povrchově upravené, patří do čísla 3503 nebo do kapitoly 49 (např. dopisnice) (viz vysvětlivky k číslu 3503). Výrobky z netvrzené želatiny zahrnují například:

(i)

malé disky pro přilepení špiček kulečníkových tág;

(ii)

tobolky pro farmaceutické výrobky a pro palivo do mechanických zapalovačů.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 9602 00 00

Opracované rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály a výrobky z těchto materiálů; výrobky tvarované nebo vyřezávané z vosku, parafínu, stearinu, přírodního kaučuku nebo přírodních pryskyřic nebo z modelovacích past a jiné tvarované nebo vyřezávané výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; Netvrzená opracovaná želatina (jiná než čísla 3503 ) a výrobky z netvrzené želatiny

Patří sem prázdné tobolky z netvrzené želatiny k použití jako potravina nebo ke krmení zvířat; zvláštní požadavky jsou uvedeny v řádku 5 tabulky 1 v oddíle 1 kapitoly I přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 97

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

Údaje převzaté z vysvětlivek k harmonizovanému systému

„A)   Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické nebo anatomické hodnoty, například:

1)

Mrtvá zvířata všech druhů, uchovávaná v suchém stavu nebo v tekutině; vycpaná zvířata pro sbírky.

2)

Vyfouklá nebo vysátá vejce; hmyz v krabičkách, rámečcích atd. (jiný než vsazené výrobky tvořící bižuterii nebo laciné šperky); prázdné ulity, lastury a krunýře, jiné než vhodné pro průmyslové použití.

3)

Semena nebo rostliny, sušené nebo konzervované v tekutině; herbáře.

4)

Vzorky nerostů (nikoli drahokamy nebo polodrahokamy kapitoly 71); vzorky zkamenělin.

5)

Osteologické vzorky (kostry, lebky, kosti).

6)

Anatomické a patologické vzorky.“

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 9705

Sbírky a sběratelské předměty archeologické, etnografické, historické, zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, paleontologické nebo numismatické hodnoty

Pouze produkty získané ze zvířat.

Nepatří sem lovecké trofeje a jiné preparáty ze všech druhů zvířat podrobené úplnému taxidermickému ošetření, které zaručuje jejich uchování při okolních teplotách.

Nepatří sem lovecké trofeje a jiné preparáty z jiných druhů zvířat než kopytníci a ptáci (ošetřené i neošetřené).

Zvláštní požadavky pro lovecké trofeje jsou uvedeny v řádku 6 tabulky 2 v oddíle1 kapitoly II přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011.

KAPITOLA 99

ZVLÁŠTNÍ KÓDY KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY

PODKAPITOLA II

Statistické kódy pro některé zvláštní pohyby zboží

Obecné poznámky

Do této kapitoly patří zboží pocházející ze třetích zemí a dodávané do lodí a letadel v Unii v celním tranzitním režimu (T1).

Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

1

2

3

ex 9930 24 00

Zboží z kapitol KN 1 až 24 dodávané do lodí a letadel.

Patří sem produkty živočišného původu a směsné produkty určené pro zásobování plavidel podle článku 21 a 29 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124  (*4).

ex 9930 99 00

Zboží zařazené jinde dodávané do lodí a letadel

Patří sem produkty živočišného původu a směsné produkty určené k zásobování plavidel podle článku 21 a 29 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 ze dne 16. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/275/ES (Úř. věst. L 132, 19.4.2021, s. 17).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(6)  Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(*1)  Nařízení Komise (ES) č. 1125/2006 ze dne 21. července 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 3).

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1).

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 176).

(*4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU