(EU) 2022/1321Nařízení Komise (EU) 2022/1321 ze dne 25. července 2022, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 200, 29.7.2022, s. 1-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. srpna 2022 Nabývá účinnosti: 21. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 396/2005;

Provádí předpisy

(ES) č. 396/2005;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

29.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1321

ze dne 25. července 2022,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokud jde o oxyfluorfen, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Doporučil snížit MLR pro citrusové plody, ořechy, jádrové ovoce, peckové ovoce, hrozny, stolní olivy, tomel japonský / kaki churmu / persimon, granátová jablka, cibuli kuchyňskou, košťálovou zeleninu vytvářející hlávky a slunečnicová semena. Pro ostatní produkty úřad doporučil stávající MLR zachovat. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem.

(3)

Pokud jde o pyroxsulam, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Doporučil zachovat stávající MLR na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR. U některých komodit vyžadují specifické meze stanovitelnosti úpravy na vyšší hodnoty s ohledem na analytickou proveditelnost. Tyto meze stanovitelnosti by měly být stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem.

(4)

Pokud jde o chinmerak, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Navrhl změnit definici rezidua pro rostlinné produkty a med na sumu chinmeraku a jeho metabolitů BH 518-2 a BH 518-4, vyjádřeno jako chinmerak. Doporučil snížit MLR pro řepu cukrovku (kořen), svalovinu (prasat, skotu, ovcí, koz, koňovitých, drůbeže), tuk (prasat, skotu, ovcí, koz, koňovitých, drůbeže), játra (prasat, drůbeže), ledviny prasat, mléko (kravské, ovčí, kozí, kobylí) a ptačí vejce. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být uvedené MLR stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo úrovni určené úřadem. Pokud jde o MLR pro játra a ledviny přežvýkavců a koňovitých, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(5)

Pokud jde o sulfurylfluorid, předložil úřad odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (5). Navrhl zachovat stávající dvě definice reziduí (sulfurylfluorid a fluoridové ionty) jako předběžné vzhledem k tomu, že k jejich potvrzení jsou zapotřebí další údaje. Pokud jde o MLR pro sulfurylfluorid a fluoridové ionty u všech komodit uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 396/2005, dospěl úřad dále k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. S přihlédnutím k dodatečným údajům z monitorování poskytnutým provozovateli potravinářských podniků, jelikož neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR fluoridových iontů pro bylinné čaje, šípky, bez černý / bezinky a „bazalku pravou a jedlé květy“ stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(6)

Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití příslušného přípravku na ochranu rostlin povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), měly by být MLR stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Komise konzultovala potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(8)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(9)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(10)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodné ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před změnami MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(12)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, by měla být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuta přiměřená doba, která jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změn MLR vyplynou.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie přede dnem 21. února 2023 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. února 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 070, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for oxyfluorfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(10):6269.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyroxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(10):6260.

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quinmerac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(10):6257.

(5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sulfuryl fluoride according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2021;19(1):6390.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

v příloze II se doplňují nové sloupce pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid, které znějí:

“Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Fluoridové ionty

Oxyfluorfen (F)

Pyroxsulam

Chinmerak (suma chinmeraku a jeho metabolitů BH 518-2 a BH 518-4, vyjádřeno jako chinmerak) (R)

Sulfurylfluorid

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusové plody

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grapefruity

(+)

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

(+)

 

 

 

 

0110030

Citrony

(+)

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

(+)

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

(+)

 

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

 

 

0,15  (*1)

 

0120010

Mandle

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120020

Para ořechy

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120030

Kešu ořechy

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120040

Kaštany jedlé

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120050

Kokosové ořechy

15 (+)

 

 

 

3 (+)

0120060

Lískové ořechy

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120070

Makadamové ořechy

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120080

Pekanové ořechy

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120090

Piniové oříšky

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120100

Pistácie

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120110

Vlašské ořechy

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120990

Ostatní (2)

30 (+)

 

 

 

0,01  (*1) (+)

0130000

Jádrové ovoce

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Jablka

(+)

 

 

 

 

0130020

Hrušky

(+)

 

 

 

 

0130030

Kdoule

(+)

 

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

(+)

 

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

(+)

 

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Meruňky

(+)

 

 

 

 

0140020

Třešně

(+)

 

 

 

 

0140030

Broskve

(+)

 

 

 

 

0140040

Švestky

(+)

 

 

 

 

0140990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

(+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozny

0,2 (+)

 

 

 

(+)

0151010

Hrozny stolní

(+)

 

 

 

(+)

0151020

Hrozny moštové

(+)

 

 

 

(+)

0152000

b)

jahody

0,2 (+)

 

 

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,2 (+)

 

 

 

 

0153010

Ostružiny

(+)

 

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

(+)

 

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

(+)

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

0,2 (+)

 

 

 

 

0154020

Klikvy

0,2 (+)

 

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154050

Šípky

2 (+)

 

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,2 (+)

 

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

2 (+)

 

 

 

 

0154990

Ostatní (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

0,2 (+)

 

 

 

0,01  (*1)

0161000

a)

jedlou slupkou

(+)

 

 

 

 

0161010

Datle

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161020

Fíky

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161030

Stolní olivy

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161050

Karamboly

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

(+)

 

 

 

 

0162020

Liči

(+)

 

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

(+)

 

 

 

 

0162040

Opuncie

(+)

 

 

 

 

0162050

Zlatolist

(+)

 

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

(+)

 

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

(+)

 

 

 

 

0163010

Avokádo

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0163020

Banány

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163030

Mango

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163040

Papája

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163050

Granátová jablka

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163070

Kvajáva hrušková

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163080

Ananas

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163090

Chlebovník

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163100

Durian cibetkový

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

(+)

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

(+)

 

 

 

 

0212020

Batáty

(+)

 

 

 

 

0212030

Jamy

(+)

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

(+)

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

(+)

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0213020

Mrkev/karotka

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213030

Celer bulvový

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213040

Křen

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213050

Topinambury

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213060

Pastinák

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213070

Petržel kořenová

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213080

Ředkve

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213090

Kozí brada

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213100

Brukev řepka tuřín

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213110

Brukev řepák vodnice

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Česnek

(+)

 

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

(+)

 

 

 

 

0220030

Šalotka

(+)

 

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

(+)

 

 

 

 

0220990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

(+)

 

 

 

 

0231010

Rajčata

(+)

 

 

 

 

0231020

Paprika setá

(+)

 

 

 

 

0231030

Lilek/baklažán

(+)

 

 

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

(+)

 

 

 

 

0231990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

(+)

 

 

 

 

0232010

Okurky salátové

(+)

 

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

(+)

 

 

 

 

0232030

Cukety

(+)

 

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

(+)

 

 

 

 

0233010

Melouny cukrové

(+)

 

 

 

 

0233020

Dýně

(+)

 

 

 

 

0233030

Melouny vodní

(+)

 

 

 

 

0233990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

(+)

 

 

 

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

(+)

 

 

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

(+)

 

 

 

 

0241010

Brokolice

(+)

 

 

 

 

0241020

Květák

(+)

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

(+)

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

(+)

 

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

(+)

 

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

(+)

 

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

(+)

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

(+)

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

(+)

 

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

(+)

 

 

 

 

0251020

Locika setá

(+)

 

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

(+)

 

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

(+)

 

 

 

 

0251050

Barborky

(+)

 

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

(+)

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

(+)

 

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

(+)

 

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0252010

Špenát

(+)

 

 

 

 

0252020

Šrucha

(+)

 

 

 

 

0252030

Mangold

(+)

 

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

0,2 (+)

 

 

 

 

0256020

Pažitka

0,2 (+)

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

0,2 (+)

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

0,2 (+)

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

0,2 (+)

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

0,2 (+)

 

 

 

 

0256070

Tymián

0,2 (+)

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

2 (+)

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

0,2 (+)

 

 

 

 

0256100

Estragon

0,2 (+)

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

(+)

 

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

(+)

 

 

 

 

0260030

Hrachové lusky

(+)

 

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

(+)

 

 

 

 

0260050

Čočka

(+)

 

 

 

 

0260990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Chřest

(+)

 

 

 

 

0270020

Kardy

(+)

 

 

 

 

0270030

Celer řapíkatý

(+)

 

 

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

(+)

 

 

 

 

0270050

Artyčoky

(+)

 

 

 

 

0270060

Pór

(+)

 

 

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

(+)

 

 

 

 

0270080

Bambusové výhonky

(+)

 

 

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

(+)

 

 

 

 

0270990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

(+)

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

(+)

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

(+)

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fazole

(+)

 

 

 

 

0300020

Čočka

(+)

 

 

 

 

0300030

Hrách

(+)

 

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

(+)

 

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

2 (+)

 

0,01  (*1)

0,15  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Olejnatá semena

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Lněná semena

(+)

 

 

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

(+)

 

 

 

 

0401030

Maková semena

(+)

 

 

 

 

0401040

Sezamová semena

(+)

 

 

 

 

0401050

Slunečnicová semena

(+)

 

 

 

 

0401060

Semena řepky olejky

(+)

 

 

 

 

0401070

Sójové boby

(+)

 

 

 

 

0401080

Hořčičná semena

(+)

 

 

 

 

0401090

Bavlníková semena

(+)

 

 

 

 

0401100

Dýňová semena

(+)

 

 

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

(+)

 

 

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

(+)

 

 

 

 

0401130

Semena lničky seté

(+)

 

 

 

 

0401140

Konopná semena

(+)

 

 

 

 

0401150

Semena skočce obecného

(+)

 

 

 

 

0401990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

(+)

 

 

 

 

0402010

Olivy na olej

(+)

1

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Plody palem

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

OBILOVINY

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

(+)

 

 

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

(+)

 

 

 

 

0500030

Kukuřice

(+)

 

 

 

 

0500040

Proso

(+)

 

 

 

 

0500050

Oves

(+)

 

 

 

 

0500060

Rýže

(+)

 

 

 

 

0500070

Žito

(+)

 

 

 

 

0500080

Čirok

(+)

 

 

 

 

0500090

Pšenice

(+)

 

 

 

 

0500990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0610000

Čaje

400 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0620000

Kávová zrna

5 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0630000

Bylinné čaje z

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0631000

a)

květů

(+)

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

(+)

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

(+)

 

 

 

 

0631030

Růže

(+)

 

 

 

 

0631040

Jasmín

(+)

 

 

 

 

0631050

Lípa

(+)

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

(+)

 

 

 

 

0632010

Jahodník

(+)

 

 

 

 

0632020

Roibos

(+)

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

(+)

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

(+)

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

(+)

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

(+)

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

(+)

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

5 (+)

 

 

 

0,03 (+)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0700000

CHMEL

10 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

5 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810000

Semena

(+)

 

 

 

 

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

(+)

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

(+)

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

(+)

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

(+)

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

(+)

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

(+)

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

(+)

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

(+)

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

(+)

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0820000

Plody

(+)

 

 

 

 

0820010

Nové koření

(+)

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

(+)

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

(+)

 

 

 

 

0820040

Kardamom

(+)

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

(+)

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

(+)

 

 

 

 

0820070

Vanilka

(+)

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

(+)

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0830000

Kůra

(+)

 

 

 

 

0830010

Skořice

(+)

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

(+)

 

 

 

 

0840010

Lékořice

(+)

 

 

 

 

0840020

Zázvor (10)

(+)

 

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

(+)

 

 

 

 

0840040

Křen (11)

(+)

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0850000

Pupeny

(+)

 

 

 

 

0850010

Hřebíček

(+)

 

 

 

 

0850020

Kapary

(+)

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

(+)

 

 

 

 

0860010

Šafrán

(+)

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

(+)

 

 

 

 

0870010

Muškátový květ

(+)

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0900020

Cukrová třtina

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900030

Kořen čekanky

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

 

1010000

Komodity z

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1011010

Svalovina

(+)

 

 

 

 

1011020

Tuk

(+)

 

 

 

 

1011030

Játra

(+)

 

 

 

 

1011040

Ledviny

(+)

 

 

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

 

 

1011990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

1012000

b)

skotu

(+)

 

 

 

 

1012010

Svalovina

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012020

Tuk

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012030

Játra

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012040

Ledviny

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013000

c)

ovcí

(+)

 

 

 

 

1013010

Svalovina

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013020

Tuk

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013030

Játra

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013040

Ledviny

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014000

d)

koz

(+)

 

 

 

 

1014010

Svalovina

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014020

Tuk

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014030

Játra

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014040

Ledviny

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015000

e)

koňovitých

(+)

 

 

 

 

1015010

Svalovina

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015020

Tuk

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015030

Játra

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015040

Ledviny

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016000

f)

drůbeže

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016010

Svalovina

(+)

 

 

 

 

1016020

Tuk

(+)

 

 

 

 

1016030

Játra

(+)

 

 

 

 

1016040

Ledviny

(+)

 

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1017010

Svalovina

(+)

 

 

 

 

1017020

Tuk

(+)

 

 

 

 

1017030

Játra

(+)

 

 

 

 

1017040

Ledviny

(+)

 

 

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

(+)

 

 

 

 

1017990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

1020000

Mléko

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kravské

(+)

 

 

 

 

1020020

Ovčí

(+)

 

 

 

 

1020030

Kozí

(+)

 

 

 

 

1020040

Kobylí

(+)

 

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

(+)

 

 

 

 

1030020

Kachní

(+)

 

 

 

 

1030030

Husí

(+)

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

(+)

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

(+)

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,5  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

Fluoridové ionty

A)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 0,2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. B) Maximální limit reziduí ve výši 3 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití fluoridových iontů při fumigaci rozinek. Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecné toxicitě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0151000 a) hrozny

0151010 Hrozny stolní

0151020 Hrozny moštové

A)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech na poli, o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecném profilu toxicity nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. B) Maximální limit reziduí ve výši 0,5 mg/kg, 2 mg/kg a 4 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití fluoridových iontů při fumigaci leštěné rýže, obilné mouky, resp. otrub z obilovin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecné toxicitě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500060 Rýže

A)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech na poli, o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecném profilu toxicity nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. B) Maximální limit reziduí ve výši 1 mg/kg, 2 mg/kg a 4 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití fluoridových iontů při fumigaci kukuřičného škrobu, obilné mouky, resp. otrub z obilovin. Maximální limit reziduí ve výši 0,5 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití fluoridových iontů při fumigaci kukuřičné krupice, kukuřičného oleje a kukuřičné mouky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecné toxicitě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500030 Kukuřice

A)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech na poli, o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecném profilu toxicity nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. B) Maximální limit reziduí ve výši 1 mg/kg, 2 mg/kg a 4 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití fluoridových iontů při fumigaci pšeničného klíčku, obilné mouky, resp. otrub z obilovin. Maximální limit reziduí ve výši 0,5 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití fluoridových iontů při fumigaci semoliny a pšeničných middlings. Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecné toxicitě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500090 Pšenice

A)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech na poli, o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecném profilu toxicity nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci. B) Maximální limit reziduí ve výši 2 mg/kg a 4 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití fluoridových iontů při fumigaci obilné mouky, resp. otrub z obilovin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o studiích o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecné toxicitě nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500000 OBILOVINY

0500010 Ječmen

0500020 Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0500040 Proso

0500050 Oves

0500070 Žito

0500080 Čirok

0500990 Ostatní (2)

Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 0,2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0161030 Stolní olivy

0163010 Avokádo

1020000 Mléko

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1020990 Ostatní (2)

1030000 Ptačí vejce

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

1030990 Ostatní (2)

Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 0,3 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1010000 Komodity z

1011000 a) prasat

1011010 Svalovina

1011020 Tuk

1011030 Játra

1011040 Ledviny

1011050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990 Ostatní (2)

1012000 b) skotu

1012010 Svalovina

1012020 Tuk

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1012050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990 Ostatní (2)

1013000 c) ovcí

1013010 Svalovina

1013020 Tuk

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1013050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013990 Ostatní (2)

1014000 d) koz

1014010 Svalovina

1014020 Tuk

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1014050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014990 Ostatní (2)

1015000 e) koňovitých

1015010 Svalovina

1015020 Tuk

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1015050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015990 Ostatní (2)

1016000 f) drůbeže

1016010 Svalovina

1016020 Tuk

1016030 Játra

1016040 Ledviny

1016050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1016990 Ostatní (2)

1017000 g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

1017010 Svalovina

1017020 Tuk

1017030 Játra

1017040 Ledviny

1017050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1017990 Ostatní (2)

1050000 Obojživelníci a plazi

1060000 Suchozemští bezobratlí živočichové

1070000 Volně žijící suchozemští obratlovci

Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 10 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0650000 Rohovník obecný / svatojánský chléb

0700000 CHMEL

Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0300000 LUŠTĚNINY

0300010 Fazole

0300020 Čočka

0300030 Hrách

0300040 Semena lupiny bílé / vlčího bobu

0300990 Ostatní (2)

0400000 OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0401000 Olejnatá semena

0401010 Lněná semena

0401020 Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0401030 Maková semena

0401040 Sezamová semena

0401050 Slunečnicová semena

0401060 Semena řepky olejky

0401070 Sójové boby

0401080 Hořčičná semena

0401090 Bavlníková semena

0401100 Dýňová semena

0401110 Semena světlice barvířské

0401120 Semena brutnáku lékařského

0401130 Semena lničky seté

0401140 Konopná semena

0401150 Semena skočce obecného

0401990 Ostatní (2)

0402000 Olejnaté plody

0402010 Olivy na olej

0402020 Jádra plodů palem

0402030 Plody palem

0402040 Vlnovec pětimužný / kapok

0402990 Ostatní (2)

Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0900000 CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0900010 Řepa cukrovka (kořen)

0900020 Cukrová třtina

0900030 Kořen čekanky

0900990 Ostatní (2)

Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 400 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0610000 Čaje

Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 5 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0620000 Kávová zrna

0800000 KOŘENÍ

0810000 Semena

0810010 Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0810020 Bulvuška

0810030 Miřík celer

0810040 Koriandr setý

0810050 Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

0810060 Kopr vonný

0810070 Fenykl sladký

0810080 Pískavice řecké seno

0810090 Muškátový oříšek

0810990 Ostatní (2)

0820000 Plody

0820010 Nové koření

0820020 Žlutodřev

0820030 Kmín kořenný

0820040 Kardamom

0820050 Jalovcové bobule

0820060 Pepř (bílý, černý a zelený)

0820070 Vanilka

0820080 Tamarind / indické datle

0820990 Ostatní (2)

0830000 Kůra

0830010 Skořice

0830990 Ostatní (2)

0840000 Kořeny a oddenky

0840010 Lékořice

0840020 Zázvor (10)

0840030 Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0840040 Křen (11)

0840990 Ostatní (2)

0850000 Pupeny

0850010 Hřebíček

0850020 Kapary

0850990 Ostatní (2)

0860000 Květinové pestíky

0860010 Šafrán

0860990 Ostatní (2)

0870000 Semenné míšky

0870010 Muškátový květ

0870990 Ostatní (2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že nejsou k dispozici určité informace o analytických metodách a o obecném profilu toxicity. Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se fluoridové ionty v dotčené plodině vyskytují přirozeně, a objasnit mechanismus jejich tvorby. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0150000 Bobulové a drobné ovoce

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 0,2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110000 Citrusové plody

0110010 Grapefruity

0110020 Pomeranče

0110030 Citrony

0110040 Kyselé lajmy

0110050 Mandarinky

0110990 Ostatní (2)

0130000 Jádrové ovoce

0130010 Jablka

0130020 Hrušky

0130030 Kdoule

0130040 Mišpule obecná/německá

0130050 Mišpule japonská / lokvát

0130990 Ostatní (2)

0140000 Jádrové ovoce

0140010 Meruňky

0140020 Třešně

0140030 Broskve

0140040 Švestky

0140990 Ostatní (2)

0152000 b) jahody

0153000 c) ovoce z keřů

0153010 Ostružiny

0153020 Ostružiny ostružiníku ježiníku

0153030 Maliny (červené a žluté)

0153990 Ostatní (2)

0154000 d) ostatní bobulové a drobné ovoce

0154010 Brusnice/borůvky

0154020 Klikvy

0154030 Rybíz (bílý, černý, červený)

0154040 Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0154060 Moruše (bílé a černé)

0154070 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0154990 Ostatní (2)

0160000 Různé ovoce s

0161000 a) jedlou slupkou

0161010 Datle

0161020 Fíky

0161040 Kumquaty/kumkváty

0161050 Karamboly

0161060 Tomel japonský / kaki churma / persimon

0161070 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0161990 Ostatní (2)

0162000 b) nejedlou slupkou malé

0162010 Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

0162020 Liči

0162030 Mučenka/passiflora

0162040 Opuncie

0162050 Zlatolist

0162060 Tomel viržinský / kaki

0162990 Ostatní (2)

0163000 c) nejedlou slupkou velké

0163020 Banány

0163030 Mango

0163040 Papája

0163050 Granátová jablka

0163060 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0163070 Kvajáva hrušková

0163080 Ananas

0163090 Chlebovník

0163100 Durian cibetkový

0163110 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0163990 Ostatní (2)

0200000 ZELENINA ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

0210000 Kořenová a hlíznatá zelenina

0211000 a) brambory

0212000 b) tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0212010 Kořeny manioku jedlého / kasavy

0212020 Batáty

0212030 Jamy

0212040 Maranta třtinová

0212990 Ostatní (2)

0213000 c) ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0213010 Řepa červená/salátová

0213020 Mrkev / karotka

0213030 Celer bulvový

0213040 Křen

0213050 Topinambury

0213060 Pastinák

0213070 Petržel kořenová

0213080 Ředkve

0213090 Kozí brada

0213100 Brukev řepka tuřín

0213110 Brukev řepák vodnice

0213990 Ostatní (2)

0220000 Cibulová zelenina

0220010 Česnek

0220020 Cibule kuchyňská

0220030 Šalotka

0220040 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0220990 Ostatní (2)

0230000 Plodová zelenina

0231000 a) lilkovité a slézovité

0231010 Rajčata

0231020 Paprika setá

0231030 Lilek/baklažán

0231040 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0231990 Ostatní (2)

0232000 b) tykvovité s jedlou slupkou

0232010 Okurky salátové

0232020 Okurky nakládačky

0232030 Cukety

0232990 Ostatní (2)

0233000 c) tykvovité s nejedlou slupkou

0233010 Melouny cukrové

0233020 Dýně

0233030 Melouny vodní

0233990 Ostatní (2)

0234000 d) kukuřice cukrová

0239000 e) ostatní plodová zelenina

0240000 Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0241000 a) košťálová zelenina vytvářející růžice

0241010 Brokolice

0241020 Květák

0241990 Ostatní (2)

0242000 b) košťálová zelenina vytvářející hlávky

0242010 Kapusta růžičková

0242020 Zelí hlávkové

0242990 Ostatní (2)

0243000 c) košťálová zelenina listová

0243010 Zelí pekingské / pe-tsai

0243020 Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

0243990 Ostatní (2)

0244000 d) kedlubny

0250000 Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

0251000 a) salát a ostatní salátové rostliny

0251010 Kozlíček polníček

0251020 Locika setá

0251030 Čekanka štěrbák / endivie

0251040 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0251050 Barborky

0251060 Roketa setá / rukola

0251070 Červená hořčice

0251080 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0251990 Ostatní (2)

0252000 b) špenát a podobná zelenina (listy)

0252010 Špenát

0252020 Šrucha

0252030 Mangold

0252990 Ostatní (2)

0253000 c) listy révy vinné a podobných druhů

0254000 d) potočnice lékařská / řeřicha potoční

0255000 e) čekanka obecná setá

0256000 f) bylinky a jedlé květy

0256010 Kerblík

0256020 Pažitka

0256030 Celerová nať

0256040 Petrželová nať

0256050 Šalvěj lékařská

0256060 Rozmarýn lékařský

0256070 Tymián

0256090 Vavřín / bobkový list

0256100 Estragon

0256990 Ostatní (2)

0260000 Lusková zelenina

0260010 Fazolové lusky

0260020 Vyluštěná fazolová semena

0260030 Hrachové lusky

0260040 Vyluštěná hrachová zrna

0260050 Čočka

0260990 Ostatní (2)

0270000 Řapíkatá a stonková zelenina

0270010 Chřest

0270020 Kardy

0270030 Celer řapíkatý

0270040 Fenykl obecný sladký

0270050 Artyčoky

0270060 Pór

0270070 Reveň kadeřavá / rebarbora

0270080 Bambusové výhonky

0270090 Palmové vegetační vrcholy

0270990 Ostatní (2)

0280000 Houby, mechy a lišejníky

0280010 Pěstované houby

0280020 Volně rostoucí houby

0280990 Mechy a lišejníky

0290000 Řasy a prokaryota

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 10 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0630000 Bylinné čaje z

0631000 a) květů

0631010 Heřmánek

0631020 Ibišek súdánský

0631030 Růže

0631040 Jasmín

0631050 Lípa

0631990 Ostatní (2)

0632000 b) listů a nadzemních částí rostlin

0632010 Jahodník

0632020 Roibos

0632030 Cesmína paraguayská / yerba maté

0632990 Ostatní (2)

0633000 c) kořenů

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0633990 Ostatní (2)

0639000 d) veškerých jiných částí rostlin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Z údajů o výskytu vyplývá, že MLR nižší než 2 mg/kg není v současnosti dosažitelný. Jsou potřeba další údaje k monitorování této úrovně v průběhu času, aby ji bylo možné případně snížit. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0154050 Šípky

0154080 Bez černý / bezinky

0256080 Bazalka pravá a jedlé květy

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci, o aanalytických metodách a o obecném profilu toxicity nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0640000 Kakaové boby

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o obecném profilu toxicity nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120000 Ořechy ze stromů

0120010 Mandle

0120020 Para ořechy

0120030 Kešu ořechy

0120040 Kaštany jedlé

0120050 Kokosové ořechy

0120060 Lískové ořechy

0120070 Makadamové ořechy

0120080 Pekanové ořechy

0120090 Piniové oříšky

0120100 Pistácie

0120110 Vlašské ořechy

0120990 Ostatní (2)

Oxyfluorfen (F)

(F)

Rozpustné v tuku.

Chinmerak (suma chinmeraku a jeho metabolitů BH 518-2 a BH 518-4, vyjádřeno jako chinmerak) (R)

(R)

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód: kód 1000000 kromě 1040000: chinmerak

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí na chrástu cukrové a krmné řepy nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012030 Játra

1012040 Ledviny

1012050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013030 Játra

1013040 Ledviny

1013050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014030 Játra

1014040 Ledviny

1014050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015030 Játra

1015040 Ledviny

1015050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

Sulfurylfluorid

Maximální limit reziduí ve výši 0,06 mg/kg byl stanoven tak, aby odrážel povolené použití sulfurylfluoridu při fumigaci rozinek. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0151000 a) hrozny

0151010 Hrozny stolní

0151020 Hrozny moštové

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí v matricích potravin po fumigaci a o toxicitě fluoridových iontů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do dne 29. července 2024, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120000 Ořechy ze stromů

0120010 Mandle

0120020 Para ořechy

0120030 Kešu ořechy

0120040 Kaštany jedlé

0120050 Kokosové ořechy

0120060 Lískové ořechy

0120070 Makadamové ořechy

0120080 Pekanové ořechy

0120090 Piniové oříšky

0120100 Pistácie

0120110 Vlašské ořechy

0120990 Ostatní (2)

0640000 Kakaové boby“

2)

v příloze III části A se zrušují sloupce pro fluoridové ionty, oxyfluorfen, pyroxsulam, chinmerak a sulfurylfluorid.

29. července 2024


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU