(EU) 2022/1317Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023

Publikováno: Úř. věst. L 199, 28.7.2022, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. července 2022 Nabývá účinnosti: 29. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1317

ze dne 27. července 2022,

kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (1), a zejména na čl. 148 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 13 nařízení (EU) 2021/2115 mají členské státy zajistit, aby veškerá zemědělská plocha, včetně půdy, která se již nevyužívá pro účely produkce, byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, a stanovit na celostátní nebo regionální úrovni minimální standardy pro zemědělce a další příjemce v případě každého standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardu DZES) uvedeného v příloze III v souladu s hlavním cílem standardů podle uvedené přílohy. Standardy DZES jsou použitelné od roku podání žádosti 2023, s výjimkou DZES 2, který lze použít až od roku podání žádosti 2024 nebo 2025, je-li to řádně odůvodněno.

(2)

Ve svém sdělení „Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů“ (2) Komise představila závažné důsledky ruské invaze na Ukrajinu pro celosvětové zajišťování potravin. Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala prudký nárůst cen komodit a má dopad na nabídku zemědělských produktů i poptávku po nich na celosvětové úrovni. Zejména celosvětová produkce pšenice je ohrožena jak šokem na straně nabídky vzhledem k velikosti podílu Ukrajiny a Ruska na trzích s pšenicí, tak šokem na straně vstupních nákladů, zejména u zemního plynu, dusíkatých hnojiv a kyslíku. Nejistota ohledně celosvětové situace v oblasti dodávek potravin je vysoká, což vzbuzuje obavy ohledně celosvětového zabezpečení potravin. S cílem přispět k včasnému řešení této situace zachováním dodávek potravin by měl být zachován potenciál Unie v oblasti zemědělské produkce potravin a zároveň by měla být zajištěna střednědobá a dlouhodobá udržitelnost dodávek potravin pokračováním přechodu na udržitelnou produkci potravin, jak je stanoveno ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti.

(3)

Jak standard DZES 7 „střídání plodin na orné půdě, s výjimkou plodin pěstovaných ve vodě“, tak první požadavek podle standardu DZES 8 „minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy nebo prvky“ uvedené v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, které jsou použitelné od roku podání žádosti 2023, mají dopad na využívání orné půdy pro účely produkce. Stanovením minimálních požadavků, pokud jde o rozmanitost v čase a prostoru při pěstování různých plodin, s cílem zachovat půdní potenciál a zvýšit úrodnost půdy za účelem zajištění dlouhodobé produktivity může mít standard DZES 7 vliv na rozhodování zemědělců o plodinách. Tím, že se v souladu s prvním požadavkem podle standardu DZES 8 požaduje, aby byl vyčleněn minimální podíl orné půdy na neprodukční plochy nebo prvky s cílem zlepšit biologickou rozmanitost v zemědělských podnicích nezbytnou pro zdravé a produktivní ekosystémy, mohou zemědělci pro účely biologické rozmanitosti vedle přítomnosti krajinných prvků ponechat určitý podíl orné půdy ležet ladem.

(4)

Vzhledem k tomu, že je třeba řešit otázky potravinového zabezpečení týkající se celosvětové dostupnosti potravin a jejich cenové dostupnosti a zachovat potenciál produkce potravin v Unii a zároveň přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, zejména strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti, je vhodné výjimečně dát zemědělcům flexibilitu, aby mohli využívat svou dostupnou ornou půdu k produkci potravin, a zároveň zmírnit negativní dopady těchto rozhodnutí na životní prostředí a změnu klimatu. Členským státům by proto mělo být povoleno odchýlit se pro rok podání žádosti 2023 od použití standardu DZES 7 a od prvního požadavku podle standardu DZES 8 uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, jak je definují ve svém strategickém plánu SZP. Vzhledem k tomu, že cílem odchylky je přispět k řešení otázek zabezpečení potravin v krátkodobém horizontu, je vhodné stanovit, že orná půda, která by nebyla vyčleněna na neprodukční plochy v důsledku odchylky od prvního požadavku podle standardu DZES 8 uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, jak je vymezen členskými státy v jejich strategickém plánu SZP, by neměla být využívána k pěstování kukuřice a sójových bobů vzhledem k tomu, že tyto plodiny většinou nejsou určeny k produkci potravin. Kromě toho by členské státy využívající kteroukoli z výjimek ze standardů DZES 7 nebo 8 měly obecně podporovat využívání plodin k produkci potravin, jakož i využívání ekoschémat a agroenvironmentálně-klimatických opatření naplánovaných v jejich strategickém plánu SZP, jejichž cílem je zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích a zachování půdního potenciálu.

(5)

Vzhledem k významu výše uvedených standardů DZES 7 a 8 pro cíle týkající se zachování půdního potenciálu a zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích v rámci dlouhodobé udržitelnosti odvětví a zachování potenciálu produkce potravin se odchylka omezí na rok podání žádosti 2023 a nebude mít vliv na pravidla v letech po roce 2023, přičemž by měla být omezena na nezbytně nutná opatření k řešení otázek celosvětového zabezpečení potravin. Ostatní tři požadavky podle standardu DZES 8 uvedené v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, včetně požadavku na zachování krajinných prvků, proto zůstávají pro rok podání žádosti 2023 použitelné jako záruka k dosažení hlavního cíle standardu, jímž je zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích.

(6)

Možností odchýlit se od uplatňování těchto standardů DZES, jak jsou vymezeny členskými státy v jejich strategickém plánu SZP, není dotčena povinnost členských států podle čl. 109 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) 2021/2115 zahrnout do svých strategických plánů SZP popis provádění a související prvky každého standardu DZES uvedeného v příloze III uvedeného nařízení.

(7)

Vzhledem k tomu, že standardy DZES jsou součástí základních podmínek ekoschémat a agroenvironmentálních, klimatických a jiných závazků hospodaření, je vhodné stanovit pravidla pro dodržování základní hodnoty, pokud členský stát využije výjimky pro použití standardu DZES 7 nebo prvního požadavku podle standardu DZES 8. V zájmu zajištění stability strategických plánů SZP a zachování ambicí intervencí, které jsou od roku 2023 součástí ekologické struktury společné zemědělské politiky (SZP), by základní scénář měl zůstat nezměněn bez ohledu na uplatnění odchylky. Zejména je vhodné, aby byly i nadále dodržovány základní požadavky standardu DZES 7 nebo prvního požadavku podle standardu DZES 8 v zájmu získání podpory v rámci intervencí, pokud závazky tyto základní požadavky zahrnují nebo z nich vycházejí.

(8)

Je nezbytné sledovat dopady těchto odchylek na celosvětové zajišťování potravin a na životní prostředí a změnu klimatu, a proto by členské státy měly provádění těchto odchylek posoudit a podat o něm zprávu Komisi.

(9)

Aby se zajistila účinnost odchylek povolených tímto nařízením s ohledem na jejich účel a vzhledem k tomu, že zemědělci přijímají rozhodnutí o výsevu pro sklizeň 2023 od léta 2022, mělo by být rozhodnutí o využití odchylek přijato rychle. Členské státy by proto měly přijmout svá rozhodnutí a oznámit je Komisi do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost prostřednictvím systému založeného na informačních technologiích, který Komise zpřístupní podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 (3). Rozhodnutí by měla být zahrnuta do strategických plánů SZP při první příležitosti, a to buď při opětovném předložení strategického plánu SZP v souladu s čl. 118 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2021/2115, nebo v první žádosti o změnu strategického plánu SZP v souladu s článkem 119 uvedeného nařízení. Vzhledem k potřebě zajistit včasné provedení by rozhodnutí neměla podléhat schválení Komisí.

(10)

Vzhledem k tomu, že členské státy musí rozhodnutí učinit včas před rozhodnutím zemědělců o výsevu, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou zemědělskou politiku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozhodnutí odchylující se od uplatňování některých standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy pro rok podání žádosti 2023

1.   Odchylně od čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2115 mohou členské státy rozhodnout, že se pro rok podání žádosti 2023 odchýlí od uplatňování jednoho nebo obou z následujících standardů DZES uvedených v příloze III uvedeného nařízení, jak je vymezují členské státy ve svých strategických plánech SZP:

a)

DZES 7 „Střídání plodin na orné půdě, s výjimkou plodin pěstovaných ve vodě“

b)

DZES 8, první požadavek „Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy nebo prvky:

Minimální podíl nejméně 4 % orné půdy na úrovni zemědělského podniku vyhrazené na neprodukční plochy a prvky, včetně půdy ležící ladem.

Pokud se zemědělec zaváže věnovat alespoň 7 % své orné půdy na neprodukční plochy nebo prvky, včetně půdy ležící ladem, v rámci posíleného ekoschématu v souladu s čl. 31 odst. 6, je podíl, který má být určen na dodržování tohoto standardu DZES, omezen na 3 %.

Minimální podíl nejméně 7 % orné půdy na úrovni zemědělského podniku, pokud zahrnuje také meziplodiny nebo plodiny vážící dusík, pěstované bez použití přípravků na ochranu rostlin, přičemž 3 % z toho tvoří půda ponechaná ladem nebo neprodukční prvky. Pro meziplodiny by členské státy měly použít váhový faktor 0,3“.

Členské státy, které využijí odchylku uvedenou v prvním pododstavci písm. b), zajistí, aby se vztahovala výhradně na půdu ležící ladem a aby se nevztahovala na jiné neprodukční prvky.

Členské státy zajistí, aby orná půda, která nebude v důsledku odchylky uvedené v prvním pododstavci písm. b) vyhrazena pro neprodukční plochy, nebyla využívána k pěstování kukuřice, sójových bobů nebo rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích.

Členské státy, které využijí některou z odchylek uvedených v prvním pododstavci, podpoří pěstování plodin určených k produkci potravin.

Členské státy, které využijí kterékoli z odchylek uvedených v prvním pododstavci, podporují ekoschémata a agroenvironmentálně-klimatická opatření plánovaná v jejich strategickém plánu SZP, jejichž cílem je zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích a zachování půdního potenciálu.

2.   Pro účely ekoschémat uvedených v článku 31 nařízení (EU) 2021/2115 a agroenvironmentálních závazků, závazků v oblasti klimatu a dalších závazků hospodaření uvedených v článku 70 uvedeného nařízení a stanovených členskými státy v jejich strategickém plánu SZP pro rok podání žádosti 2023 zůstávají základní hodnoty uvedené v čl. 31 odst. 5 prvním pododstavci písm. a) a čl. 70 odst. 3 prvním pododstavci písm. a) uvedeného nařízení, pokud jde o DZES 7 a první požadavek podle DZES 8, rozhodnutími členského státu uvedenými v odstavci 1 tohoto článku nezměněny.

Článek 2

Lhůta, oznámení rozhodnutí a jejich uplatňování

1.   Do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí členské státy, které se rozhodnou využít odchylek uvedených v čl. 1 odst. 1, Komisi rozhodnutí přijatá podle uvedeného odstavce prostřednictvím systému založeného na informačních technologiích, který Komise zpřístupní podle prováděcího nařízení (EU) 2017/1185.

2.   Členské státy zahrnou rozhodnutí přijatá podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení do oddílu 3.10 o podmíněnosti a standardu DZES strategických plánů SZP buď jako součást opětovného předložení strategického plánu SZP v souladu s čl. 118 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2021/2115, nebo jako součást první žádosti o změnu strategického plánu SZP v souladu s článkem 119 uvedeného nařízení.

3.   Rozhodnutí přijatá podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení nepodléhají schválení Komisí podle čl. 118 odst. 6 nebo čl. 119 odst. 10 nařízení (EU) 2021/2115.

4.   Rozhodnutí přijatá podle čl. 1 odst. 1 se použijí pro rok podání žádosti 2023.

5.   Členské státy, které využijí některou z výjimek uvedených v čl. 1 odst. 1, zahrnou do výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 134 nařízení (EU) 2021/2115, která má být předložena dne 15. února 2024, posouzení dopadů uplatňování těchto odchylek na celosvětové zajišťování potravin, ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU