(EU) 2022/1309Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1309 ze dne 26. července 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Ukrajiny a Srbska

Publikováno: Úř. věst. L 198, 27.7.2022, s. 4-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2022 Nabývá účinnosti: 30. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1309

ze dne 26. července 2022,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející z Ukrajiny a Srbska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (2) stanoví na základě předběžného posouzení seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 (3) stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik podle čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(3)

Na základě předběžného posouzení bylo 34 rodů a jeden druh rostlin k pěstování pocházejících ze třetích zemí zařazeno jako vysoce rizikové rostliny do přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019. Uvedená příloha zahrnuje rod Malus Mill.

(4)

Dne 18. října 2019 předložila Ukrajina Komisi žádost o vývoz jednoletých až tříletých dormantních podnoží a roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica do Unie. Uvedená žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(5)

Dne 30. září 2021 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny k pěstování druhu Malus domestica z Ukrajiny (4). Úřad identifikoval organismy Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Tobacco ringspot virus a Erwinia amylovora jako škodlivé organismy relevantní pro uvedené rostliny k pěstování.

(6)

Úřad vyhodnotil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci týkající se organismů Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola a Tobacco ringspot virus a odhadl pravděpodobnost, že daná komodita je uvedených škodlivých organismů prostá. Pokud jde o organismus Erwinia amylovora, úřad vyhodnotil, zda jsou splněny zvláštní požadavky na dovoz rostlin rodu Malus Mill., kromě plodů a osiva, do specifických chráněných zón uvedených na seznamu v příloze X bodě 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (5) a na jejich přemísťování v rámci těchto zón.

(7)

Na základě vědeckého stanoviska úřadu se fytosanitární riziko vyplývající z dovozu až tříletých dormantních podnoží a roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica pocházejících z Ukrajiny do Unie považuje za přijatelné, pokud jsou splněny příslušné zvláštní požadavky na dovoz stanovené v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a zvláštní požadavky na chráněné zóny stanovené v příloze X bodě 9 uvedeného nařízení.

(8)

Organismy Lopholeucapsis japonica a Tobacco ringspot virus jsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Organismus Erwinia amylovora je uveden na seznamu jako karanténní škodlivý organismus pro chráněné zóny a jako regulovaný nekaranténní škodlivý organismus pro Unii v příloze III, resp. příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, a v příloze X bodě 9 uvedeného nařízení jsou zavedeny zvláštní požadavky, aby se zabránilo proniknutí tohoto škodlivého organismu do specifikovaných chráněných zón a jeho šíření v uvedených zónách.

(9)

Organismus Eotetranychus prunicola dosud není zařazen na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii. Na základě důkazů poskytnutých členskými státy však dopad uvedeného škodlivého organismu na jeho hostitelské rostliny v Unii není významný. V důsledku toho nejsou s ohledem na uvedený škodlivý organismus nutné žádné dovozní požadavky.

(10)

Je proto vhodné, aby až tříleté dormantní podnože a roubované rostliny k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica pocházející z Ukrajiny již nebyly považovány za vysoce rizikové rostliny.

(11)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1361 (6) bylo změněno prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 tím, že bylo stanoveno, že je zakázáno dovážet do Unie rostliny rodu Malus Mill., kromě jednoletých až dvouletých dormantních roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica pocházejících ze Srbska. Uvedené nařízení však v důsledku opomenutí nespecifikuje, že by uvedené rostliny k pěstování měly být prosté listů, v souladu s příslušným vědeckým stanoviskem EFSA (7). Uvedené opomenutí by proto mělo být napraveno.

(12)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a opravena.

(13)

Aby byly splněny závazky Unie vyplývající z Dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (8), měl by se co nejdříve obnovit dovoz až tříletých dormantních podnoží a roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica pocházejících z Ukrajiny.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 se mění a opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (komise EFSA pro zdraví rostlin), 2021. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Ukraine. EFSA Journal 2021;19(11):6909, 58 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6909.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1361 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu (Úř. věst. L 317, 1.10.2020, s. 1).

(7)  EFSA PLH Panel (komise EFSA pro zdraví rostlin), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia. EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

(8)  Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (přijatá dne 15. dubna 1994), která vstoupila v platnost dne 1. ledna 1995; svazek UNTS 1867, s. 493); Světová obchodní organizace, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PŘÍLOHA

V příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 v tabulce v bodě 1 ve druhém sloupci „Popis“ se položka „Malus Mill., kromě jednoletých až dvouletých dormantních roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica pocházejících ze Srbska“ nahrazuje tímto:

 

Malus Mill., kromě:

jednoletých až dvouletých dormantních roubovaných rostlin k pěstování druhu Malus domestica, bezlistých a s obnaženými kořeny, pocházejících ze Srbska,

až tříletých dormantních podnoží druhu Malus domestica, bezlistých a s obnaženými kořeny, pocházejících z Ukrajiny a

až tříletých dormantních roubovaných rostlin k pěstování druhu Malus domestica, bezlistých a s obnaženými kořeny, pocházejících z Ukrajiny.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU