(EU) 2022/1308Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1308 ze dne 26. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 198, 27.7.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. července 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. července 2022 Nabývá účinnosti: 28. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1308

ze dne 26. července 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 a 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

V souladu s čl. 21 odst. 6 nařízení Rady (EU) 2016/44 provedla Rada přezkum seznamu označených fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů obsaženého v příloze III uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že je třeba vypustit položku týkající se jedné osoby, která zemřela, a že omezující opatření vůči všem dalším fyzickým a právnickým osobám, subjektům nebo orgánům na seznamech uvedených v příloze III nařízení (EU) 2016/44 by měla být zachována. Dále by mělo být aktualizováno odůvodnění a identifikační údaje dvou osob.

(4)

Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze III (Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2) nařízení (EU) 2016/44 se část A („Osoby“) mění takto:

a)

položka č. 20 (AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) se zrušuje;

b)

položka č. 15 ( AL KADDÁFÍ, Kuren Sálih Kuren (AL QADHAFI, Quren Salih Quren)) se nahrazuje tímto:

„15.

AL KADDÁFÍ, Kuren Sálih Kuren (AL QADHAFI, Quren Salih Quren)

také znám jako Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen

Pohlaví: muž

Bývalý libyjský velvyslanec v Čadu. Z Čadu odešel do Sabhá. Byl přímo zapojen do náboru a koordinace žoldnéřů sloužících tehdejšímu režimu – nyní již zemřelého – Muammara Kaddáfího.

Měl úzké vazby na bývalý režim Muammara Kaddáfího.

Je členem Lidové fronty za osvobození Libye (PFLL), což jsou milice a politická strana loajální vůči – nyní již zemřelému – Muammaru Kaddáfímu. Podílí se na narušování úspěšného dokončení politické transformace Libye tím, že vystupuje proti OSN a maří politický proces zprostředkovaný OSN, včetně libyjského fóra pro politický dialog, čímž neustále ohrožuje mír, stabilitu a bezpečnost v Libyi.

12. 4. 2011“

c)

položka č. 22 (PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) se nahrazuje tímto:

„22.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Datum narození: 1. června 1961

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: Rusko

Pohlaví: muž

Jevgenij Viktorovič Prigožin je ruský podnikatel s úzkými vazbami, včetně vazeb finančních, na Wagnerovu skupinu (Wagner Group), což je neregistrovaný soukromý vojenský subjekt se základnou v Rusku.

Tímto způsobem se Prigožin podílí na činnostech Wagnerovy skupiny v Libyi, které ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost této země, a uvedené činnosti podporuje.

Wagnerova skupina je zejména zapojena do mnohonásobného a opakovaného porušování zbrojního embarga v Libyi stanoveného rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a provedeného v článku 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333, včetně dodávek zbraní a vyslání nájemných vojáků do Libye na podporu Libyjské národní armády. Wagnerova skupina se účastnila řady vojenských operací namířených proti vládě národní jednoty podpořené ze strany OSN a přispěla k narušování stability Libye a maření mírového procesu.

15. 10. 2020“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU