(EU) 2022/1306Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1306 ze dne 25. července 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 197, 26.7.2022, s. 102-116 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2022 Nabývá účinnosti: 27. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/102


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1306

ze dne 25. července 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené království předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s pěti ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže: jedno ohnisko v blízkosti města Buckfastleigh v okrese Teignbridge v hrabství Devon v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 22. prosince 2021; tři ohniska v blízkosti města Woodbridge v okrese East Suffolk v hrabství Suffolk v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 20., 27. a 30. března 2022, a jedno ohnisko v blízkosti města Ilminster v okrese South Somerset v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 8. dubna 2022. Spojené království rovněž předložilo informace o opatřeních, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na uvedená ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků provedlo Spojené království s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené království v uvedených infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončilo v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(6)

Spojené státy navíc předložily aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s dvanácti ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v některých hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Kentucky, Jižní Dakota a Texas, která byla potvrzena mezi 12. prosincem 2021 a 3. dubnem 2022. Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na uvedená ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků provedly Spojené státy s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené státy v uvedených infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončily v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(7)

Komise informace předložené Spojeným královstvím a Spojenými státy vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených hospodářstvích s chovem drůbeže byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Spojeného království a Spojených států, z nichž byl v důsledku těchto ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(8)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků ve Spojeném království a ve Spojených státech.

(9)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojeném království a ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA I

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.77 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.77

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022“

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.110 a GB-2.111 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.110

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

GB-2.111

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022“

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.113 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.113

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022“

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.117 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.117

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022“

v)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.5 a US-2.6 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.5

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

 

US-2.6

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022“

vi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.15 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.15

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022“

vii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.24 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.24

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022“

viii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.31 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.31

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022“

ix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.36 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.36

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022“

x)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.40 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.40

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022“

xi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.42 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.42

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022“

xii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.51 a US-2.52 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.51

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

US-2.52

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022“

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.71 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.71

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022“

xiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.86 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.86

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022“

2)

v příloze XIV se část 1 mění takto:

i)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.77 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.77

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

22.12.2021

22.7.2022“

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblasti GB-2.110 a GB-2.111 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.110

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

20.3.2022

22.7.2022

GB-2.111

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

27.3.2022

22.7.2022“

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.113 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.113

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

30.3.2022

22.7.2022“

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.117 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.117

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

8.4.2022

22.7.2022“

v)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.5 a US-2.6 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.5

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

12.2.2022

22.7.2022

US-2.6

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

15.2.2022

22.7.2022“

vi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.15 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.15

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

5.3.2022

22.7.2022“

vii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.24 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.24

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

12.3.2022

22.7.2022“

viii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.31 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.31

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.3.2022

22.7.2022“

ix)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.36 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.36

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

22.3.2022

22.7.2022“

x)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.40 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.40

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

23.3.2022

22.7.2022“

xi)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.42 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.42

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

24.3.2022

22.7.2022“

xii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US-2.51 a US-2.52 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.51

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

27.3.2022

22.7.2022

US-2.52

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

27.3.2022

22.7.2022“

xiii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.71 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.71

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.4.2022

22.7.2022“

xiv)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.86 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.86

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

3.4.2022

22.7.2022“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU